آيين نامه اجرایی قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كد دار) مصوب 1388

وزيران عضوكميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 1388/9/22بنا به پيشنهاد وزارتخا نه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد ‏اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شمار ه164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه اجرايي قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كد دار ) مصوب 1388 ‏. را به شرح زير تصويب نمودند.

آيين نامه اجرایی قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كد دار) مصوب 1388,09,22

ماده 1

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

‏الف – قانون: قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، با فندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) -‏مصوب 1388-

ب – فرش: قالي، قاليچه و گبه

‏پ – صنايع دستي شناسه دار ( كددار): صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه هاي مصوب شناسه دار (كد دار ) .

‏ت – مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهاي (ب) و (پ) اين ماده و نيز مشمولان موضوع تبصره هاي (1) و (4‏) ماده (1‏) قانون كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت شناسايي معتبر بر اساس فرآيند مندرج در ماده (2) اين آيين نامه مي باشند.

ماده 2

وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلفند نسبت به شناسايي و معرفي مشمولان به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام نمايند.

تبصره 1– سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است مهارت فني معرفي شدگان و متقاضيان را بررسي و ظرف يك ماه پس از وصول معرفي نامه نسبت به صدور كارت مهارت فني آنان اقدام نمايد. بهره مندي افراد موضوع اين ماده از مزاياي قانون، منوط به ارايه كارت مهارت فني توسط سازمان يادشده مي باشد.

تبصره 2– اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط داراي مجوز از دستگاه هاي موضوع اين ماده مي توانند نسبت به معرفي واجدان شرايط به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام نمايند.

تبصره 3– بافندگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه، گليم و زيلو ­مصوب 1376- كه در اجراي قانون يادشده بيمه پرداز بوده اند، مي توانند ضمن استمرار بيمه پردازي، به منظور استفاده از مزاياي اين آيين نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ كارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ارايه آن به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند.

ماده 3

مبناي محاسبه حق بيمه براي مشمولان براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار
‏تعيين مي گردد و در صورتي كه مشمولان متقاضي پرداخت حق بيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از مبلغ موضوع اين ماده باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مابه التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعيين شده توسط بيمه شده بلامانع خواهدبود.

ماده 4

نرخ حق بيمه مشمولان به ترتيب مقرر در ماده (28‏) قانون تأمين اجتماعي- مصوب 1354- ‏مي باشد. بيست درصد حق بيمه سهم كار فرمايي توسط دولت و هفت درصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهدشد.

ماده 5

بيمه شده مكلف است در دوره اعتبار كارت شناسايي و كارت مهارت فني، مبلغ حق بيمه سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (3) ‏ماده (4‏) قانون تأمين اجتماعي – مصوب 1365- طبق ماده (39) قانون تأمين اجتماعي به صورت ماهانه به سازمان پرداخت نمايد.

تبصره 1– استمرار بهره مندي افراد از حمايت هاي موضوع قانون صرفأ در صورت تمديد مجوز فعاليت يا كارت شناسايي معتبر و كارت مهارت فني با اخذ تأييديه كتبي از دستگاه هاي ذي ربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره وقت امكان پذير است.

تبصره 2– در صورت توقف پرداخت حق بيمه براي سه ماه متوالي، بيمه شده مي تواند تا موعد پرداخت بعدي حق بيمه دوره قبلي را پرداخت نمايد.

تبصره 3– در خصوص مشمولان بند (ب) ماده (1‏) كه در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي – مصوب 1354- شاغل مي باشند ، طبق ماده (36‏) قانون مذكور اقدام خواهد شد.

تبصره 4– در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر در تبصره (2‏) اين ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلي، بيمه وي قطع خواهد شد و برقراري مجدد آن منوط به ارائه تقاضاي كتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 6 

حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آيين نامه، پانزده سال و حداكثر پنجاه سال تمام است.

تبصره- سوابق بيمه پردازي مشمولان اين آيين نامه به حداكثر سن موضوع اين ماده اضافه مي شود.

ماده 7

شرايط لازم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند، به شرح زير تعيين مي شود:

الف – در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج سال نباشد.

‏ب – حق بيمه مازاد را يكجا بپردازد.

‏پ – بين پذيرش تقاضا توسط سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نباشد.

ت – هر فرد مي تواند يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود.

ماده 8 ‏

 بيمه شدگاني كه داراي كارفرما باشند، از مزاياي مندرج در ماده (3‏) قانون تأمين اجتماعي – ­مصوب 1354- و همچنين حمايت هاي مندرج در قانون بيمه بيكاري – مصوب 1369- برخوردار مي باشند.

تبصره– حوادث ناشي از كار موضوع اين آيين نامه كه منجر به برقراري مستمري از كارافتادگي و فوت مشمولان مي شود، عبارت است از حوادثي كه در ارتباط با حرفه بافندگي و صنايع دستي موضوع بندهاي «ب» و «پ» اين أيين نامه (با تشخيص سازمان تأمين اجتماعي) متوجه بيمه شدگان مي شود.

ماده 9

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سامانه اطلاعات جامع مشمولان را ايجاد نمايد.

ماده 10– سوابق مشمولان قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو – مصوب 1376‏- كه به نحوي از انحا از شمول قانون مذكور خارج شده و مشمول اين آيين نامه قرار گرفته و يا در كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي- مصوب 1354‏- اشتغال به كار مي يابند، با درخواست بيمه شده و يا پرداخت مابه التفاوت حق بيمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجراي قانون تأمين اجتماعي محسوب مي شود، در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بيمه به منظور بهره مندي از تعهدات قانوني ملاك عمل خواهد بود.

ماده 11

از تاريخ 27/11/1388، هزينه اجراي اين آيين نامه در سال جاري از محل اعتبار برنامه 30441 ‏مذكور در بند (34‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمين مي شود .

ماده 12

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعتبار لازم براي اجراي قانون در سال 1389 ‏و بعد از آن را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني نمايد. اجراي اين آيين نامه در سال 1389‏و بعد از آن منوط به تأمين اعتبار در قوانين بودجه سالانه كشور است و سازمان تأمين اجتماعي متناسب با اعتبار پيش بيني شده و متناسب با تعداد افراد معرفي شده توسط وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف به بيمه نمودن مشمولان مي باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ 3/11/1388به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور