لايحه قانوني افزايش مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي مصوب 1359

لايحه قانوني افزايش مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي مصوب 1359,04,15

ماده واحده – حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي (فرو دگاهها) از تاريخ صدور قبض انبار دوماه خواهد بود و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور صاحبان كالا براي انجام تشريفات قطعي گمركي كالاي خود اقدام ننمايند كالا متروكه محسوب ميگردد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران