لایحه قانونی افزایش مهلت توقف كالا در اماكن گمركی هوائی مصوب 1359

لایحه قانونی افزایش مهلت توقف كالا در اماكن گمركی هوائی مصوب 1359,04,15

ماده واحده – حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركی هوائی (فرو دگاهها) از تاریخ صدور قبض انبار دوماه خواهد بود و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور صاحبان كالا برای انجام تشریفات قطعی گمركی كالای خود اقدام ننمایند كالا متروكه محسوب میگردد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران