آیین ‌نامه‌ اصلاحی ماده‌ 61 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1379

آیین ‌نامه‌ اصلاحی ماده‌ 61 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌  2320791 ـ 27/ 2/ 1379

ماده‌ 1

پنج‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران ‌، رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تاریخ‌ انقضای آن‌ دوره‌ را به‌ رییس‌ قوه ‌قضاییه‌ اعلام‌ مینماید و رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ کانون‌ را تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره‌ ـ هیات‌ مدیره‌ کانون‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضا هر دوره‌ مراتب‌ را جهت‌ اجرای این‌ ماده‌ به‌ رییس‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اعلام‌ نماید.

ماده‌ 2

هیات‌ نظارت‌ در استان‌ تهران‌ مرکب‌ از دو نفر از قضات‌ عالی رتبه‌ و دو نفر از معاونین‌ یا مدیران‌ کل‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و دو نفر سردفتر و یک‌ نفر دفتریار شاغل‌ که‌ بیش‌ از ده‌ سال‌ سابقه‌ سردفتری و دفتریاری داشته‌ باشد و در سایر استان‌ ها افراد مذکور از قضات‌ و کارکنان‌ عالیرتبه ‌اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ و سردفتران‌ و دفتریاران‌ همان‌ استان‌ با انتخاب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ تشکیل‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در مرکز استانی برای این‌ منظور سردفتر و دفتریار با سابقه‌ بیش‌ از ده‌ سال‌ به‌ حد لازم‌ وجود نداشته‌ باشد سابقه‌ بیش‌ از پنج‌ سال‌ کافی خواهد بود.

ماده‌ 3

سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ به‌ عضویت‌ هیات‌ نظارت‌ تعیین‌ میشوند حق‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیات‌ مدیره‌ را ندارند و همچنین‌ اعضای هیات‌ مدیره‌ وقت‌ کانون‌ نیز اعم‌ از اصلی و علی البدل‌ به‌ عضویت‌ هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ تعیین‌ نخواهند شد.

ماده‌ 4

اعضای هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ باید بلافاصله‌ جهت‌ فراهم‌ نمودن‌ مقدمات‌ انتخابات‌ در محل‌ کانون‌ تشکیل‌ جلسه‌ داده‌ و از میان‌ خود یک ‌نفر را به‌ عنوان‌ رییس‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ نایب‌ رییس‌ و یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ دبیر انتخاب‌ مینمایند و طی اطلاعیه‌ای در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران‌ یا یکی از روزنامه‌های محلی (مرکز استان‌) و یا به‌ طریقی دیگر که‌ هیات‌ مقتضی تشخیص‌ دهد از سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ خود را واجد شرایط‌ عضویت‌ در هیات‌ مدیره‌ کانون‌ میدانند اعلام‌ مینماید که‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ تعیین‌ شده‌ در اطلاعیه‌ نامزدی خود را کتبا به‌ دفترهیات‌ اعلام‌ دارند. پس‌ از انقضای این‌ مدت‌ هیات‌ نظارت‌ در حداقل‌ زمان‌ ممکن‌ صورت‌ اسامی داوطلبان‌ واجد شرایط‌ عضویت‌ و تاریخ‌ و ساعت ‌شروع‌ و ختم‌ و محل‌ اخذ رای را تعیین‌ و مراتب‌ را به‌ طریق‌ فوق‌ به‌ اطلاع‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ حوزه‌ انتخابیه‌ خواهد رساند.

ماده‌ 5

سردفتران‌ و دفتریارانی که‌ نامزدی خود را برای عضویت‌ در هیات‌ مدیره‌ کانون‌ اعلام‌ مینمایند باید دارای شرایط‌ زیر باشند

الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ سردفتری و دفتریاری.

ب‌ ـ حداقل‌ ده‌ سال‌ سابقه‌ سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا کفالت‌ و قضاوت‌.

ج‌ ـ اعتقاد و التزام‌ عملی به‌ احکام‌ و مبانی دین‌ مقدس‌ اسلام‌.

د ـ اعتقاد و تعهد به‌ نظام‌ جمهوری اسلامی ایران‌، ولایت‌ فقیه‌ و قانون‌ اساسی.

ه ـ نداشتن‌ پیشینه‌ و محکومیت‌ موثر کیفری.

و ـ نداشتن‌ محکومیت‌ انتظامی از درجه‌ 3 به‌ بالا در پنج‌ سال‌ اخیر خدمت‌ خود.

ز ـ داشتن‌ حسن‌ شهرت‌.

ح‌ ـ عدم‌ وابستگی به‌ رژیم‌ منحوس‌ پهلوی و تحکیم‌ پایه‌ های رژیم‌ طاغوت‌.

ط‌ ـ عدم‌ عضویت‌ و هواداری از گروهک ‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی.

ی ـ عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.

تبصره‌ ـ احراز شرایط‌ مذکور با هیات‌ نظارت‌ است‌. در صورت‌ اختلاف‌ اعضای هیات‌ رای اکثریت‌ مناط‌ اعتبار است‌.

ماده‌ 6 

هیات‌ مدیره‌ وقت‌ کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ موظف‌ است‌ هزینه‌ و وسایل‌ و امکاناتی که‌ جهت‌ انجام‌ و اجرای انتخابات‌ لازم‌ است‌ در اختیار هیات‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ قرار دهد.

ماده‌ 7

هیات‌ نظارت‌ علاوه‌ بر نصب‌ اسامی نامزدهای واجد شرایط‌ در محل‌ مناسب‌ صورت‌ کامل‌ اسامی سردفتران‌ و دفتریاران‌ شاغل‌ حوزه‌ انتخابیه ‌را تهیه‌ و در محل‌ اخذ آرا در دسترس‌ شرکت‌ کنندگان‌ قرار داده‌ تا هر رای دهنده‌ مقابل‌ اسم‌ خود را به‌ نشانه‌ شرکت‌ در انتخابات‌ کانون‌ امضا نماید.

ماده‌ 8

هرگونه‌ آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل‌ از شروع‌ اخذ رای از محل‌ شعبه‌ اخذ رای توسط‌ هیات‌ نظارت‌ محو گردد.

ماده‌ 9 

اخذ آرا در یک‌ روز و در مدتی که‌ کمتر از هفت‌ ساعت‌ نباشد در محل‌ کانون‌ یا هر محلی که‌ توسط‌ هیات‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ میشود  وهیات‌ نظارت‌ موظف‌ است‌ پس‌ از اخذ آرا و خاتمه‌ رای گیری بلافاصله‌ شروع‌ به‌ شمارش‌ و قرایت‌ آرا نموده‌ و بعد از قرایت‌ هر رای آن‌ را با مهر قرایت‌ شده‌ مشخص‌ و در پایان‌ نتیجه‌ آرا قرایت‌ شده‌ را صورت‌ جلسه‌ نمایند.

تبصره‌ ـ هرگاه‌ شمارش‌ همه‌ آرا در روز اخذ رای میسر نباشد هیات‌ نظارت‌ پس‌ از شمارش‌ باقی مانده‌ آرا صندوق‌ محتوی آرا را لاک‌ و مهر نموده‌ وروز بعد بقیه‌ آرا مذکور را به‌ کیفیت‌ مقرر در ماده‌ فوق‌ قرایت‌ مینماید.

ماده‌ 10

کلیه‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ شاغل‌ در هر استان‌ که‌ کانون‌ آن‌ تشکیل‌ شده‌ فقط‌ برای کانون‌ همان‌ استان‌ حق‌ رای خواهند داشت‌ و انتخاب ‌کنندگان ‌حق‌ تعیین‌ وکیل‌ یا نماینده‌ جهت‌ دادن‌ رای ندارند.

ماده‌ 11

پس‌ از پایان‌ قرایت‌ آرا و اعلام‌ حایزین‌ اکثریت‌ در محل‌ اخذ رای چنانچه‌ نسبت‌ به‌ انتخابات‌ معترضی باشد بایستی اعتراض‌ خود را ظرف‌ سه ‌روز از تاریخ‌ اعلام‌ حایزین‌ اکثریت‌ به‌ دفتر هیات‌ نظارت‌ تسلیم‌ نماید و هیات‌ نظارت‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ نسبت‌ به‌ اعتراضات‌ رسیدگی و نظر خود را اعلام‌مینماید.

ماده‌ 12

در صورتی که‌ هیات‌ نظارت‌ بر ابطال‌ انتخابات‌ نظر بدهد، رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ هیات‌ نظارت‌ دیگری تعیین‌ و انتخابات‌ تجدید خواهد شد.

ماده‌ 13 

در صورت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ و یا رد اعتراض ‌، هیات‌ نظارت‌ صورت‌ حایزین‌ اکثریت‌ را به‌ ترتیب‌ آرا و با قید تعداد آرا آنها تهیه‌ و به‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور ارسال‌ میدارد تا طبق‌ ماده‌ 63 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی و کانون‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ اعضای اصلی و علی البدل ‌انتخاب‌ شوند.