قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران مجروح شده يا ميشوند مصوب 1367

قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمه‌شدگاني كه بعلت همكاري با نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران مجروح شده يا ميشوند مصوب 1367,04,30

ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولين قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه‌شدگاني كه بعلت ‌همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا ميشوند مصوب 1360/11/18 و همچنين افرادي كه بعلت حملات وحشيانه دشمن صهيونيستي ‌به ميهن اسلامي مجروح شده يا ميشوند و پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمين اجتماعي ميباشد معادل آخرين مزد‌ يا حقوق روزانه آنان تعيين و توسط سازمان تأمين اجتماعي پس از كسر حق بيمه سهم بيمه شده به آنان پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره 1 مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع اين قانون جهت استفاده از كليه حمايتهاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي و مدت حق ‌بيمه آنان احتساب خواهد شد. ‌

تبصره 2 ساير مقررات ناظر بر پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه‌شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي درباره مشمولين اين قانون‌ لازم‌الاجرا ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه سي‌ام تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/5/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي