آئين‌نامه اجرایی قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/1/27 باستناد ماده 7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 1367/1/28 مجلس شوراي‌اسلامي و بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، برنامه و بودجه، بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌آئيننامه اجرائي قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند:

آئين‌نامه اجرایی قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367/1/28

ماده 1 

قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت و شركت اتحاديه تعاوني كاركنان دولت موضوع ماده دو قانون مزبور در اين آئيننامه بترتيب به‌اختصار«قانون»و«شركت» ناميده ميشود.

ماده 2 

به منظور توزيع عادلانه و هماهنگ كالا بين كاركنان عضو شركت، كليه مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته به وزارت بازرگاني و مؤسسات و شركتهاي‌دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتهاي ملي شده و مؤسسات وابسته يا تحت پوشش بنياد امور جانبازان و سازمان صنايع ملي كه توليد كننده يا وارد كننده يا‌توزيع ‌كننده و يا فروشنده فرآورده‌هاي كالا و لوازم و اجناس هستند مكلفند 20% از كليه كالا و اجناس و لوازم آماده براي مصرف خود را در صورت اعلام نياز‌شركت در هر مورد به قيمت تحويل در كارخانه و بطور مستقيم و بودن واسطه واحدهاي توزيع‌كننده به شركت تحويل نمايند.

تبصره ـ ليست كالا و اجناس موضوع تبصره 2 ماده يك قانون و اين ماده بشرح پيوست اين آئيننامه خواهد بود.

ماده 3 

جهت ايجاد سرعت عمل در فراهم‌آوردن تسهيلات لازم در امر تدارك و توزيع كالاهاي غير نقدي موضوع ماده 7 تصويبنامه شماره 31484 مورخ1363/5/14 هيئت وزيران وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مكلفند اعتبارات يك ساله مربوط به كمكهاي غير نقدي كاركنان در اختيار‌دستگاههاي اجرائي قرار دهند.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبارات مذكور را بصورت يكجا و بلافاصله در حساب جداگانه‌اي كه بهمين منظور توسط شركت تعيين ميگردد‌ واريز نمايند.

تبصره 2 ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات انتفاعي و كليه دستگاههائي كه خود اعتبارات جاري مربوطه را تأمين ميكنند و‌براي آنها اعتباري از محل درآمد عمومي دولت منظور نميشود موظفند اعتبارات مربوط به كمكهاي غير نقدي كاركنان خود را از منابع داخلي رأساً بر اساس مفاد‌اين ماده پرداخت نمايند.

تبصره 3 ـ شركت مكلف است كالاهاي كمك‌هاي غير نقدي موضوع اين ماده را با توجه به اعتبارات هر دستگاه اجرائي و واحدهاي تابعه آن كه اختيار پرداخت‌حقوق و مزاياي آنرا دارند بتدريج تامين و تا پايان همان سال تسويه حساب گردد.

ماده 4 

جهت تامين هر چه بيشتر كالا و اجناس و لوازم ضروري و نظارت بر تخصيص سهم واقعي لوازم و اجناس مورد نياز شركت از توليدات داخلي و‌اجناس وارداتي و لوازم موضوع ماده 2 و تبصره آن در آئيننامه و ارائه طرح‌هاي لازم در اين رابطه كميته هماهنگي تأمين كالاي ضروري كاركنان دولت با‌مسئوليت وزير بازرگاني و يا يكي از معاونين ايشان با عضويت نمايندگان تام ‌الاختيار نخست ‌وزير، سازمان امور اداره و استخدامي كشور، شركت و ‌وزارتخانه‌هاي دفاع، صنايع، كشاورزي تشكيل خواهد شد.

ماده 5 

وزارت امور اقتصادي و دارائي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه بر اساس آمار ارائه شده و توسط ‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به تعيين سهميه قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون براي هر يك از بانكهاي عامل كشور به ميزان هر نفر‌بيست هزار ريال اقدام لازم معمول دارند.

تبصره 1 ـ بانكهاي كشور مكلفند بنا به درخواست شركت ميزان سهميه موضوع اين ماده را در اختيار شركت قرار دهند.

تبصره 2 ـ به منظور تحقق اهداف شركت و تأمين مايحتاج عمومي كاركنان دولت و نيز فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري مناسب و ايجاد‌ شركتهاي توليدي و تأسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شروع بازپرداخت قرض‌الحسنه موضوع اين ماده براي اولين بار در پايان پنج ساله اول و با‌اقساط ساليانه خواهد بود. ليكن در نوبتهاي بعدي بازپرداخت با اقساط مساوي ساليانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ در صورت عدم كفاف منابع قابل تخصيص قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون با تشخيص شوراي پول و اعتبار از منابع بانكي ارزان ‌قيمت ‌تخصيص داده خواهد شد.

ماده 6 

واگذاري زمين و تأمين مصالح ساختماني براي كاركنان مشمول اين قانون بر اساس مفاد تصويبنامه شماره 108328 مورخ 1364/12/20 و 68504‌مورخ 1365/9/11 و تصميمات موضوع بند يك مصوبه اخيرالذكر و تغييرات ماده 64 آئيننامه اجرائي قانون زمين‌شهري موضوع مصوبه شماره.51994/ت/315. مورخ 1367/4/29 هيئت وزيران و تغييرات زير انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ كاركناني كه قصد احداث واحدهاي مسكوني در بخشهاي روستاهاي كشور مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحميلي و نيز مناطق‌آسيب ‌ديده از جنگ را دارند در استفاده از تسهيلات بانكي حق تقدم دارند همچنين واگذاري زمين به اينگونه كاركنان در بخشها و روستاها كشور بدون رعايت ‌شرايط مندرج در جدول پيوست شماره پنج تصويبنامه شماره 108328 مورخ 64/12/20 [1364]و اصلاحات وارد بر آن انجام خواهد شد.

تبصره 2 ـ قيمت واگذاري زمين به كاركنان دولت در كليه نقاط كشور بر اساس قيمت منطقه‌اي سال 62[1362] خواهد بود مگر اينكه بهاي خريد زمين براي دولت بيش‌از بهاي مذكور باشد كه در غير اين صورت به بهاي خريد واگذار خواهد شد.

تبصره 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1374)ـ حق انشعاب آب، برق و گاز مصرفي كاركنان دولت مشمول 30% تخفيف خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1374)ـ مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحميلي و نيز مناطق آسيب‌ديده از جنگ موضوع تبصره يك اين ماده حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط ‌وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 7 

به منظور تهيه و واگذاري زمين و تأمين سهميه مصالح ساختماني مورد نياز براي كاركنان دولت و يا ايجاد و احداث واحدهاي مورد نياز براي واگذاري‌ به آنان و همچنين ارائه طرح‌هاي لازم در اين زمينه كميته هماهنگي تأمين مسكن كاركنان دولت با مسئوليت وزير مسكن و شهرسازي يا يكي از معاونين ايشان با‌عضويت نمايندگان تام‌الاختيار نخست‌ وزيري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، كشور، نيرو، بازرگاني، بانك مركزي‌جمهوري اسلامي، صنايع و كشاورزي تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 ـ كليه دستگاه‌هاي دولتي يا تحت پوشش دولت كه بنحوي از انحاء در زمينه ساخت واحد مسكوني يا تهيه و توليد مصالح ساختماني اقدام مينمايد موظفند همكاري لازم‌را با كميته موضوع اين ماده معمول دارند.

تبصره 2 ـ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد امور جانبازان و ساير مراجع ذيربط كه بر حسب مورد اختيار واگذاري زمين و‌يا مصالح ساختماني و يا واحد مسكوني را دارا ميباشند مكلفند همكاري لازم با كميته موضوع ماده فوق معمول دارند.

تبصره 3 ـ زمين‌هاي واگذاري به كاركنان دولت از طريق دستگاههاي موضوع اين ماده مشمول تسهيلات اين آئيننامه خواهد شد.

تبصره 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مرجع و مسئول تأمين زمين و مسكن كاركنان دولت بوده و براي اين منظور دفتري در آن وزارتخانه و ادارات كل تابعه‌جهت ايجاد هماهنگي امور مذكور و پاسخگوئي به نيازهاي كاركنان تشكيل ميشود.

ماده 8

نقشه‌هاي ساختماني تيپ، متناسب با وضعيت اقليمي و جغرافيائي هر منطقه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و در اختيار تعاونيهاي ‌مسكن قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 ـ نظارت بر انعقاد پيمان با پيمانكاران و اجراي كار ساختماني واحدهاي مسكوني كه توسط تعاوني‌هاي مسكن كاركنان دولت احداث ميشود بعهده ‌وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائي موضوع اين ماده حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از تصويب اين آئيننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي و همكاري سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9 

كارمزد يا سود اعطاي تسهيلات بانكي جهت احداث يا تكميل و تعمير و يا خريد واحد مسكوني بر اساس حداقل كارمزد در قرض‌الحسنه محاسبه و‌دريافت خواهد شد. ضمناً نحوه پرداخت تسهيلات اعطائي بانكها بر اساس دستورالعملهاي فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا با رعايت مفاد اين آئيننامه‌انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ باقيمانده اقساط بدهي كاركنان دولت به بانكها اعم از وام خريد يا ساخت يا تعمير و تكميل واحد مسكوني مشروط بر اينكه سود يا كارمزد قبلي از‌نرخ كارمزد در اين آئيننامه بيشتر باشد بر اساس نرخ تعيين شده در اين آئيننامه قابل محاسبه و دريافت است.

تبصره 2 ـ منظور از ساختمانهاي جديدالاحداث موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون، ساختماني است كه به تشخيص بانك اعطاء‌كننده تسهيلات براي اولين بار مورد‌سكونت قرار ميگيرد يا اينكه كمتر از ده سال از مهلت پايان كار آن سپري شده باشد.

ماده 10 

در صورتيكه زن و شوهر هر دو مشمول ماده 5 قانون و اين آئيننامه باشند يكي از آنان با رعايت ضوابط اين آئيننامه ميتوانند از تسهيلات بانكي در‌رابطه با خريد احداث و يا تكميل واحد مسكوني بهره‌مند گردند.
احتساب مبناي محاسبه بازپرداختي تسهيلات اعطائي بانكها بر اساس مجموع حقوق و مزاياي ‌مستمر آنان بلامانع است.

ماده 11 

ميزان تسهيلات اعطائي بانكها جهت خريد يا احداث، تعمير يا تكميل واحد مسكوني كاركنان مشمول اين آئيننامه شش ‌ميليون ريال خواهد بود.‌ليكن بنابه تشخيص بانك اعطاء ‌كننده ميزان فوق تا هشت ميليون ريال قابل افزايش ميباشد.

ماده 12 

كاركنان مشمول اين آئيننامه فقط يكبار حق استفاده از وام خريد خانه را خواهند داشت.

ماده 13 

نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهاي اضطراري موضوع ماده 3 قانون بر اساس آئيننامه اجرائي تسهيلات اعطائي قرض‌الحسنه خواهد بود ليكن تعيين ‌اولويت پرداخت به كاركنان مشمول و تعيين سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظر ستاد امور رفاهي كاركنان‌دولت حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين آئيننامه تهيه و ابلاغ ميشود.

ماده 14

به منظور فراهم آوردن تسهيلات بانكي و تأمين اعتبارات لازم در زمينه‌هاي مختلف تأمين مسكن، مايحتاج عمومي و وامهاي اضطراري و‌قرض‌الحسنه كميته هماهنگي تأمين تسهيلات اعتباري كاركنان دولت با مسئوليت رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عضويت نمايندگان‌تام‌الاختيار نخست‌وزيري، سازمان امور اداري و استخدامي شور و وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي تشكيل خواهد شد.

ماده 15 

وظايف دبيرخانه كميته‌هاي موضوع مواد 4، 7، 14 بعهده دستگاههاي مسئول خواهد بود و جلسات آنان بصورت عادي هر سه ماه يكبار و به‌صورت فوق‌العاده حسب مورد به درخواست ستاد امور رفاهي كاركنان دولت و وزارتخانه‌هاي بازرگاني و مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 ـ كميته‌هاي فوق ميتوانند جهت تحقق اهداف خود و استفاده از امكانات ساير دستگاههاي دولتي و غير دولتي از نمايندگان آن به منظور همكاري و‌شركت در كميته دعوت نمايند.

تبصره 2 ـ كميته‌هاي فوق حسب مورد تحت نظارت ستاد امور رفاهي كاركنان دولت جايگزين كميته‌هاي موضوع بندهاي«الف»،«ب» در تصويبنامه‌هاي‌شماره 76550 مورخ 1364/10/22 هيئت وزيران خواهد بود.

ماده 16 

كاركنان زير در دستگاههاي مشمول اين قانون ميتوانند از تسهيلات مواد 6 و 11 استفاده نمايند.
‌الف ـ كاركنان شاغل دولت كه حداقل داراي سه سال سابقه خدمت باشند.
ب ـ مستخدمين بازنشسته در يكي از دستگاههاي موضوع اين قانون.
ج ـ همسران مستخدمين مستمري يا وظيفه ‌بگيران كه داراي فرزند تحت تكفل ميباشند.

ماده 17 

در اجراي ماده هشت قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي از طرف سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور، وزارتخانه‌ها برنامه و بودجه، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، و كميته‌هاي مواد 4، 7، 14 اين آئيننامه و شركت‌اتحاديه تعاوني مصرف موظفند هر شش ماه يكبار گزارش تفصيلي از فعاليتهاي و اقدامات انجام شده در زمينه اين قانون را به سازمان مزبور ارسال نمايند.

ماده 18 

كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون موظفند ضمن همكاري لازم با ستاد و سازمان امور اداري و استخدامي كشور جهت اجراي قانون بمنظور‌فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تأمين مسكن و اعطاي تسهيلات، اعتباري كاركنان دولت اطلاعات و اسناد مدارك لازم را در اين زمينه در مورد لزوم به ستاد و‌سازمان مزبور ارائه نمايند.

ماده 19 

كليه دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مكلفند ضمن پرداخت همه ماهه كليه حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر و كمك هزينه عائله‌ مندي اعم از‌نقدي و غير نقدي كاركنان تحت پوشش خود مبالغ آنرا در فيشهاي حقوقي درج نمايند.

تبصره 1 ـ كمكهاي غير نقدي موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 كه بصورت غير نقدي پرداخت ميگردد فقط مبلغ ريالي آن در فيش درج خواهد شد.

ماده 0

كارگران شاغل در دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون در صورتي از تسهيلات اين آئيننامه استفاده مينمايد كه مشمول استفاده از تسهيلات بانكي بانك‌رفاه كارگران و يا امور رفاهي كارگران در زمينه ارزاق عمومي و كوپن كالاهاي اساسي مخصوص كارگران و يا عضو اتحاديه مصرف كارگران (‌امكان) نباشند.

ماده 21 

كميته هماهنگي تأمين بهداشت و درمان كاركنان دولت بر اساس مصوبه شماره 76550 مورخ 1364/10/22 كماكان به فعاليت خود ادامه داده و‌ظرف مدت يكماه بعد از تصويب اين آئيننامه نسبت به تهيه آئيننامه اجرائي اقدام تا به ستاد ارجاع و ستاد پس از بررسي‌هاي لازم مراتب را به هيأت وزيران‌تقديم نمايد.

ماده 22 

سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از تصويب اين آئيننامه در جهت اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون‌ موضوع تهيه اساسنامه شركت اقدام نمايد.

ماده 23 

ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت «موضوع مصوبه شماره 76550 مورخ 1364/10/22 هيئت وزيران مركب از وزراي برنامه و بودجه،‌بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با‌مسئوليت معاون نخست‌وزير در امور اجرائي كه در اين آئيننامه به اختصار ستاد ناميده ميشود به منظور نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه و نظارت بر كار‌كميته‌هاي موضوع مواد 4، 7، 14 اين آئيننامه و تهيه پيشنهاد طرح‌هاي رفاهي در بخشهاي مسكن، مصرف، درمان و… كماكان بكار خود ادامه خواهد داد و‌طرحهاي مذكور را طي مراحل تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.

ماده 24 

از تاريخ تصويب اين آئيننامه ، كليه مقررات مغاير با آن لغو ميگردد.

ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير

فهرست كالاها و اجناس موضوع تبصره ماده 3

لوازم خانگي:
1 ـ انواع تلويزيون سياه و سفيد رنگي،
2 ـ راديو و راديوضبط،
3ـ جارو برقي و مكانيكي،
4 ـ كولر آبي (‌ثابت و پر تابل)،
5 ـ كولر گازي،
6 ـ يخچال،‌يخچال فريزر، فريزر خانگي،
7 ـ ماشين لباسشوئي (‌اتوماتيك و نيمه اتوماتيك)،
8 ـ چرخ خياطي (‌دستي، برقي و گلدوزي)،
9 ـ چرخ گوشت،
10 ـ ‌آبميوه‌گيري (‌دستي و برقي)،
11 ـ زودپز و آرام‌پز،
12 ـ پلوپز برقي،
13 ـ ظروف آشپزخانه (‌استيل، تفلون، لعابي)،
14ـ انواع سيني،
15ـ قاشق و چنگال(‌سرويس، فله)،
16ـ انواع كارد آشپزخانه،
17 ـ ظروف چيني (‌سرويس، فله)،
18ـ بلورجات (‌سرويس، فله)،
19 ـ ظروف ملامين (‌سرويس، فله)،
20ـ ‌اطوي خانگي از هر قبيل،
21 ـ پنكه (‌سقفي، روميزي)،
22ـ فرش ماشيني،
23ـ موكت،
24ـ پرتو و لحاف،
25 ـ اجاق گاز (‌گازي، نفتي، برقي)
26ـ ‌آبگرمكن (‌گازي، نفتي، برقي)،
27ـ بخاري (‌گازي، نفتي، برقي)، ـ
28بخاري دستي (‌علاء‌الدين، عالي نسب)،
29 ـ چراغ خوراك‌پزي از هر قبيل،
30ـ ‌كپسول گاز و رگلاتور و گاز پيك‌نيكي،
31 ـ انواع ساعت (‌مچي، روميزي، ديواري)، 32ـ چراغ گازي،
33ـ چراغ زنبوري و فانوس، 34ـ انواع بهم‌زن برقي،
35ـ آسياب برقي، 36ـ انواع فلاسك و يخدان (‌غذا، آب‌گرم، آبسرد)،
37ـ كيك‌پز، ـ 38 قهوه جوش،
39ـ توستر و اره برقي آشپزخانه، 40 ـ ترازوي‌آشپزخانه،
41 ـ سماور و كتري برقي، 42 ـ نوار كاست

لوازم تحرير:
43 ـ ماشين‌حساب دستي، 44ـ خودنويس و روان‌نويس،
45 ـ خودكار، 46ـ جعبه پرگار،
47ـ خط‌كش، گونيا، نقاله، 48ـ ماشين دوخت و منگنه،
49 ـ ‌مداد تراش، 50ـ انواع مداد،
51ـ پاك‌كن، 52ـ دفترچه،
53 ـ كاغذ خط‌دار و شطرنجي و بي‌خط، 54ـ چسب و نوار چسب،
55ـ انواع ماژيك، 56ـ انواع‌ جوهر و مركب،
57 ـ آب‌رنگ و خمير

مواد غذايي:
58 ـ انواع گوشت (‌قرمز، مرغ، ماهي)، 59ـ برنج،
60ـ روغن، 61ـ حبوبات،
62 ـ قند و شكر، 63ـ كره،
64 ـ تخم‌مرغ، 65ـ پنير،
66ـ ميگو و تن‌ماهي، 67ـ چاي،
68 ـ قهوه نسكاف، كاكائو، 69ـ ادويه‌جات،
70ـ انواع شيرخشك، 71ـ انواع پودرهاي ميوه‌جات،
72 ـ تنقلات (‌بيسكويت، شكلات…)، 73ـ ‌نبات،
74ـ كنسروجات، 75ـ انواع كمپوت،
76ـ رب گوجه فرهنگي،77 ـ آبليمو،
78 ـ سوسي و كالباس، 79ـ انواع سس،
80 ـ ترشيجات و مرباجات، 81ـ شير و ماست و خامه،
82ـ نوشابه (‌پپسي، كوكا و غيره…)، 83ـ انواع بستني‌ها

منسوجات و پوشاك:
84ـ انواع فاستوني، 85ـ انواع پارچه پشمي، ابريشمي، پليمر زنانه،
86 ـ انواع تترون، 87ـ انواع پوپلين،
88 ـ روپوشي، 89 ـ انواع براني و كاپشن و‌پارچه‌هاي باراني،
90ـ انواع روسري‌ها، 91ـ انواع پارچه‌هاي چادري،
92 ـ انواع پارچه‌هاي محلفه‌اي، 93ـ انواع پارچه‌هاي كركي،
94 ـ انواع پارچه‌هاي‌روتختي و روميزي، 95ـ انواع پارچه‌هاي پرده‌اي،
96 ـ انواع پارچه‌هاي آستري، 97ـ انواع چيت،
98 ـ انواع پارچه‌هاي پيراهني، 99 ـ انواع پيراهن مردانه،‌زنانه، بچه‌گانه،
100ـ انواع جوراب مردانه، زنانه و بچه‌گانه، 101ـ انواع زيرپيراهن و شورت مردانه و زنانه و بچه‌گانه،
102 ـ انواع دستكش، 103ـ كسرت و‌گن زنانه
، 104 ـ روميزي توري و نايلوني و پارچه‌اي،105 ـ انواع نخ قرقره،
106 ـ انواع نوار و زيپ

مواد شوينده:
107ـ پودر رختشوئي، 108ـ پودر ظرفشوئي،
109 ـ مايع ظرفشوئي، 110ـ مايع سفيدكننده،
111 ـ مايع نرم‌كننده، 112ـ مايع ضدعفوني‌كننده،
113 ـ ‌انواع صابون، 114 ـ مايع و خمير صابوني

لوازم بهداشتي:
115ـ شامپو، 116ـ خميردندان،
117 ـ مسواك، 118ـ ماشين اصلاح (‌برقي و دستي)،
119 ـ ناخن‌گير، 120ـ انواع تيغ،
121 ـ انواع كرم، پودر، 122ـ ‌لوازم آرايشي زنانه،
123 ـ دستمال كاغذي از هر قبيل، 124ـ دستكش صنعتي و خانگي،
125ـ پوشاك بچه، 126 ـ نوار بهداشتي،
127ـ سموم دفع‌حشرات و نفتالين، 128ـ پنبه هيدروفيل و گاز و نوار چسب زخم،
129ـ سايه و رنگ مو، 130ـ انواع تقويت‌كننده مو،
131 ـ عطر و اودكلن، 132ـ بوگير‌توالت و يخچال،
133 ـ انواع ماشين‌هاي سواري، 134ـ موتورسيكلت گازي و دنده‌اي،
135 ـ دوچرخه

لوازم يدكي خودرو:
136 ـ شمع و پلاتين، 137ـ باطري،
138 ـ لاستيك و تيوپ، 139ـ فيلتر هوا و روغن ماشين سواري،
140 ـ روغن ترمز و ضد يخ، 141ـ كمك فنر‌ماشين سواري،
142ـ زنجير چرخ، 143ـ ديسك، صفحه كلاج، بلبرينگ،
144ـ تسمه پروانه ماشين‌هاي سواري، 145ـ انواع بوق ماشينهاي سواري،
146 ـ لنت ترمز ماشينهاي سواري، 147ـ راديو و راديوپخش اتومبيل،
148 ـ انواع لامپ و آچارآلات، 149ـ لاستيك و موكت داخل ماشين سواري

ابزارآلات:
150ـ دريل برقي، 151 ـ اره برقي،
152ـ دستگاه پرچ،ـ 153آچار لوله‌گير،
154ـ هويه برقي، 155ـ پيستوله،
156ـ انواع قلم نقاشي، 157ـ حديده،
158 ـ قلاويز، 159ـ اسكنه،
160 ـ انواع مته، 161 ـ انواع آچار و انبردست،
162ـ انواع قفل درب و پنجره، 163 ـ سمپاش

لوازم الكتريكي:
164ـ ترانس اتوماتيك، 165ـ دستگاه روشنائي شارژي،
166ـ كامپيوترهاي كوچك، 167ـ دستگاه تلفن،
168ـ انواع باطري خشك، 169ـ چراغ قوه،
170 ـ چراغ گردون، 171ـ انواع لامپ روشنائي (‌معمولي، مهتابي، لوستر)،
172ـ اوهم متر، ولت متر، 173 ـ فازمتر،
174ـ انواع كليد و پريز، 175ـ سيم‌و نوار چسب برق،
176 ـ دستگاه خبركننده نشت گاز، 177ـ دستگاه شوك‌گير

لوازم عكاسي:
178 ـ دوربين عكاسي، 179ـ دوربين چشمي،
180 ـ انواع فلاش و نورسنج، 181ـ انواع فيلتر،
182 ـ انواع فيلم، 183 ـ باطرهاي مختلف دوربين و‌ساعت،
184 ـ انواع لنز دوربين عكاسي

كالاهاي متفرقه:
185ـ كيف مدرسه، 186ـ كيف زنانه و مردانه،
187 ـ انواع فندك، 188ـ چتر زنانه، مردانه و بچه‌گانه،
189 ـ سوزن چرخ خياطي، 190ـ سيم ظرفشوئي،
191ـ اسكاچ و اسفنج، 192 ـ كيسه نايلكس،
193ـ انواع نايلون، 194ـ انواع دگمه