آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/1/27 باستناد ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367/1/28 مجلس شورای‌اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور‌آئیننامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت مصوب 1367/1/28

ماده 1 

قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای كاركنان دولت و شركت اتحادیه تعاونی كاركنان دولت موضوع ماده دو قانون مزبور در این آئیننامه بترتیب به‌اختصار«قانون»و«شركت» نامیده میشود.

ماده 2 

به منظور توزیع عادلانه و هماهنگ كالا بین كاركنان عضو شركت، كلیه مراكز تهیه و توزیع كالا وابسته به وزارت بازرگانی و مؤسسات و شركتهای‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شركتهای ملی شده و مؤسسات وابسته یا تحت پوشش بنیاد امور جانبازان و سازمان صنایع ملی كه تولید كننده یا وارد كننده یا‌توزیع ‌كننده و یا فروشنده فرآورده‌های كالا و لوازم و اجناس هستند مكلفند 20% از كلیه كالا و اجناس و لوازم آماده برای مصرف خود را در صورت اعلام نیاز‌شركت در هر مورد به قیمت تحویل در كارخانه و بطور مستقیم و بودن واسطه واحدهای توزیع‌كننده به شركت تحویل نمایند.

تبصره ـ لیست كالا و اجناس موضوع تبصره 2 ماده یك قانون و این ماده بشرح پیوست این آئیننامه خواهد بود.

ماده 3 

جهت ایجاد سرعت عمل در فراهم‌آوردن تسهیلات لازم در امر تدارك و توزیع كالاهای غیر نقدی موضوع ماده 7 تصویبنامه شماره 31484 مورخ1363/5/14 هیئت وزیران وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مكلفند اعتبارات یك ساله مربوط به كمكهای غیر نقدی كاركنان در اختیار‌دستگاههای اجرائی قرار دهند.

تبصره 1 ـ دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مذكور را بصورت یكجا و بلافاصله در حساب جداگانه‌ای كه بهمین منظور توسط شركت تعیین میگردد‌ واریز نمایند.

تبصره 2 ـ شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات انتفاعی و كلیه دستگاههائی كه خود اعتبارات جاری مربوطه را تأمین میكنند و‌برای آنها اعتباری از محل درآمد عمومی دولت منظور نمیشود موظفند اعتبارات مربوط به كمكهای غیر نقدی كاركنان خود را از منابع داخلی رأساً بر اساس مفاد‌این ماده پرداخت نمایند.

تبصره 3 ـ شركت مكلف است كالاهای كمك‌های غیر نقدی موضوع این ماده را با توجه به اعتبارات هر دستگاه اجرائی و واحدهای تابعه آن كه اختیار پرداخت‌حقوق و مزایای آنرا دارند بتدریج تامین و تا پایان همان سال تسویه حساب گردد.

ماده 4 

جهت تامین هر چه بیشتر كالا و اجناس و لوازم ضروری و نظارت بر تخصیص سهم واقعی لوازم و اجناس مورد نیاز شركت از تولیدات داخلی و‌اجناس وارداتی و لوازم موضوع ماده 2 و تبصره آن در آئیننامه و ارائه طرح‌های لازم در این رابطه كمیته هماهنگی تأمین كالای ضروری كاركنان دولت با‌مسئولیت وزیر بازرگانی و یا یكی از معاونین ایشان با عضویت نمایندگان تام ‌الاختیار نخست ‌وزیر، سازمان امور اداره و استخدامی كشور، شركت و ‌وزارتخانه‌های دفاع، صنایع، كشاورزی تشكیل خواهد شد.

ماده 5 

وزارت امور اقتصادی و دارائی با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه بر اساس آمار ارائه شده و توسط ‌سازمان امور اداری و استخدامی كشور نسبت به تعیین سهمیه قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون برای هر یك از بانكهای عامل كشور به میزان هر نفر‌بیست هزار ریال اقدام لازم معمول دارند.

تبصره 1 ـ بانكهای كشور مكلفند بنا به درخواست شركت میزان سهمیه موضوع این ماده را در اختیار شركت قرار دهند.

تبصره 2 ـ به منظور تحقق اهداف شركت و تأمین مایحتاج عمومی كاركنان دولت و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری مناسب و ایجاد‌ شركتهای تولیدی و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شروع بازپرداخت قرض‌الحسنه موضوع این ماده برای اولین بار در پایان پنج ساله اول و با‌اقساط سالیانه خواهد بود. لیكن در نوبتهای بعدی بازپرداخت با اقساط مساوی سالیانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ در صورت عدم كفاف منابع قابل تخصیص قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون با تشخیص شورای پول و اعتبار از منابع بانكی ارزان ‌قیمت ‌تخصیص داده خواهد شد.

ماده 6 

واگذاری زمین و تأمین مصالح ساختمانی برای كاركنان مشمول این قانون بر اساس مفاد تصویبنامه شماره 108328 مورخ 1364/12/20 و 68504‌مورخ 1365/9/11 و تصمیمات موضوع بند یك مصوبه اخیرالذكر و تغییرات ماده 64 آئیننامه اجرائی قانون زمین‌شهری موضوع مصوبه شماره.51994/ت/315. مورخ 1367/4/29 هیئت وزیران و تغییرات زیر انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ كاركنانی كه قصد احداث واحدهای مسكونی در بخشهای روستاهای كشور مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق‌آسیب ‌دیده از جنگ را دارند در استفاده از تسهیلات بانكی حق تقدم دارند همچنین واگذاری زمین به اینگونه كاركنان در بخشها و روستاها كشور بدون رعایت ‌شرایط مندرج در جدول پیوست شماره پنج تصویبنامه شماره 108328 مورخ 64/12/20 [1364]و اصلاحات وارد بر آن انجام خواهد شد.

تبصره 2 ـ قیمت واگذاری زمین به كاركنان دولت در كلیه نقاط كشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال 62[1362] خواهد بود مگر اینكه بهای خرید زمین برای دولت بیش‌از بهای مذكور باشد كه در غیر این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.

تبصره 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1374)ـ حق انشعاب آب، برق و گاز مصرفی كاركنان دولت مشمول 30% تخفیف خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 19ˏ06ˏ1374)ـ مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق آسیب‌دیده از جنگ موضوع تبصره یك این ماده حداكثر ظرف مدت یك ماه توسط ‌وزارت كشور تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 7 

به منظور تهیه و واگذاری زمین و تأمین سهمیه مصالح ساختمانی مورد نیاز برای كاركنان دولت و یا ایجاد و احداث واحدهای مورد نیاز برای واگذاری‌ به آنان و همچنین ارائه طرح‌های لازم در این زمینه كمیته هماهنگی تأمین مسكن كاركنان دولت با مسئولیت وزیر مسكن و شهرسازی یا یكی از معاونین ایشان با‌عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌ وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی كشور، وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، كشور، نیرو، بازرگانی، بانك مركزی‌جمهوری اسلامی، صنایع و كشاورزی تشكیل خواهد شد.

تبصره 1 ـ كلیه دستگاه‌های دولتی یا تحت پوشش دولت كه بنحوی از انحاء در زمینه ساخت واحد مسكونی یا تهیه و تولید مصالح ساختمانی اقدام مینماید موظفند همكاری لازم‌را با كمیته موضوع این ماده معمول دارند.

تبصره 2 ـ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، بنیاد امور جانبازان و سایر مراجع ذیربط كه بر حسب مورد اختیار واگذاری زمین و‌یا مصالح ساختمانی و یا واحد مسكونی را دارا میباشند مكلفند همكاری لازم با كمیته موضوع ماده فوق معمول دارند.

تبصره 3 ـ زمین‌های واگذاری به كاركنان دولت از طریق دستگاههای موضوع این ماده مشمول تسهیلات این آئیننامه خواهد شد.

تبصره 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازی مرجع و مسئول تأمین زمین و مسكن كاركنان دولت بوده و برای این منظور دفتری در آن وزارتخانه و ادارات كل تابعه‌جهت ایجاد هماهنگی امور مذكور و پاسخگوئی به نیازهای كاركنان تشكیل میشود.

ماده 8

نقشه‌های ساختمانی تیپ، متناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیائی هر منطقه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و در اختیار تعاونیهای ‌مسكن قرار خواهد گرفت.

تبصره 1 ـ نظارت بر انعقاد پیمان با پیمانكاران و اجرای كار ساختمانی واحدهای مسكونی كه توسط تعاونی‌های مسكن كاركنان دولت احداث میشود بعهده ‌وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.

تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرائی موضوع این ماده حداكثر ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این آئیننامه توسط وزارت مسكن و شهرسازی و همكاری سازمان‌امور اداری و استخدامی كشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9 

كارمزد یا سود اعطای تسهیلات بانكی جهت احداث یا تكمیل و تعمیر و یا خرید واحد مسكونی بر اساس حداقل كارمزد در قرض‌الحسنه محاسبه و‌دریافت خواهد شد. ضمناً نحوه پرداخت تسهیلات اعطائی بانكها بر اساس دستورالعملهای فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا با رعایت مفاد این آئیننامه‌انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ باقیمانده اقساط بدهی كاركنان دولت به بانكها اعم از وام خرید یا ساخت یا تعمیر و تكمیل واحد مسكونی مشروط بر اینكه سود یا كارمزد قبلی از‌نرخ كارمزد در این آئیننامه بیشتر باشد بر اساس نرخ تعیین شده در این آئیننامه قابل محاسبه و دریافت است.

تبصره 2 ـ منظور از ساختمانهای جدیدالاحداث موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون، ساختمانی است كه به تشخیص بانك اعطاء‌كننده تسهیلات برای اولین بار مورد‌سكونت قرار میگیرد یا اینكه كمتر از ده سال از مهلت پایان كار آن سپری شده باشد.

ماده 10 

در صورتیكه زن و شوهر هر دو مشمول ماده 5 قانون و این آئیننامه باشند یكی از آنان با رعایت ضوابط این آئیننامه میتوانند از تسهیلات بانكی در‌رابطه با خرید احداث و یا تكمیل واحد مسكونی بهره‌مند گردند.
احتساب مبنای محاسبه بازپرداختی تسهیلات اعطائی بانكها بر اساس مجموع حقوق و مزایای ‌مستمر آنان بلامانع است.

ماده 11 

میزان تسهیلات اعطائی بانكها جهت خرید یا احداث، تعمیر یا تكمیل واحد مسكونی كاركنان مشمول این آئیننامه شش ‌میلیون ریال خواهد بود.‌لیكن بنابه تشخیص بانك اعطاء ‌كننده میزان فوق تا هشت میلیون ریال قابل افزایش میباشد.

ماده 12 

كاركنان مشمول این آئیننامه فقط یكبار حق استفاده از وام خرید خانه را خواهند داشت.

ماده 13 

نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهای اضطراری موضوع ماده 3 قانون بر اساس آئیننامه اجرائی تسهیلات اعطائی قرض‌الحسنه خواهد بود لیكن تعیین ‌اولویت پرداخت به كاركنان مشمول و تعیین سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطی است كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با نظر ستاد امور رفاهی كاركنان‌دولت حداكثر ظرف یك ماه پس از تصویب این آئیننامه تهیه و ابلاغ میشود.

ماده 14

به منظور فراهم آوردن تسهیلات بانكی و تأمین اعتبارات لازم در زمینه‌های مختلف تأمین مسكن، مایحتاج عمومی و وامهای اضطراری و‌قرض‌الحسنه كمیته هماهنگی تأمین تسهیلات اعتباری كاركنان دولت با مسئولیت رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان‌تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی شور و وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی تشكیل خواهد شد.

ماده 15 

وظایف دبیرخانه كمیته‌های موضوع مواد 4، 7، 14 بعهده دستگاههای مسئول خواهد بود و جلسات آنان بصورت عادی هر سه ماه یكبار و به‌صورت فوق‌العاده حسب مورد به درخواست ستاد امور رفاهی كاركنان دولت و وزارتخانه‌های بازرگانی و مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.

تبصره 1 ـ كمیته‌های فوق میتوانند جهت تحقق اهداف خود و استفاده از امكانات سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی از نمایندگان آن به منظور همكاری و‌شركت در كمیته دعوت نمایند.

تبصره 2 ـ كمیته‌های فوق حسب مورد تحت نظارت ستاد امور رفاهی كاركنان دولت جایگزین كمیته‌های موضوع بندهای«الف»،«ب» در تصویبنامه‌های‌شماره 76550 مورخ 1364/10/22 هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 16 

كاركنان زیر در دستگاههای مشمول این قانون میتوانند از تسهیلات مواد 6 و 11 استفاده نمایند.
‌الف ـ كاركنان شاغل دولت كه حداقل دارای سه سال سابقه خدمت باشند.
ب ـ مستخدمین بازنشسته در یكی از دستگاههای موضوع این قانون.
ج ـ همسران مستخدمین مستمری یا وظیفه ‌بگیران كه دارای فرزند تحت تكفل میباشند.

ماده 17 

در اجرای ماده هشت قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به كمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور اداری‌و استخدامی كشور، وزارتخانه‌ها برنامه و بودجه، مسكن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، و كمیته‌های مواد 4، 7، 14 این آئیننامه و شركت‌اتحادیه تعاونی مصرف موظفند هر شش ماه یكبار گزارش تفصیلی از فعالیتهای و اقدامات انجام شده در زمینه این قانون را به سازمان مزبور ارسال نمایند.

ماده 18 

كلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون موظفند ضمن همكاری لازم با ستاد و سازمان امور اداری و استخدامی كشور جهت اجرای قانون بمنظور‌فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین مسكن و اعطای تسهیلات، اعتباری كاركنان دولت اطلاعات و اسناد مدارك لازم را در این زمینه در مورد لزوم به ستاد و‌سازمان مزبور ارائه نمایند.

ماده 19 

كلیه دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مكلفند ضمن پرداخت همه ماهه كلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و كمك هزینه عائله‌ مندی اعم از‌نقدی و غیر نقدی كاركنان تحت پوشش خود مبالغ آنرا در فیشهای حقوقی درج نمایند.

تبصره 1 ـ كمكهای غیر نقدی موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 كه بصورت غیر نقدی پرداخت میگردد فقط مبلغ ریالی آن در فیش درج خواهد شد.

ماده 0

كارگران شاغل در دستگاههای موضوع ماده 5 قانون در صورتی از تسهیلات این آئیننامه استفاده مینماید كه مشمول استفاده از تسهیلات بانكی بانك‌رفاه كارگران و یا امور رفاهی كارگران در زمینه ارزاق عمومی و كوپن كالاهای اساسی مخصوص كارگران و یا عضو اتحادیه مصرف كارگران (‌امكان) نباشند.

ماده 21 

كمیته هماهنگی تأمین بهداشت و درمان كاركنان دولت بر اساس مصوبه شماره 76550 مورخ 1364/10/22 كماكان به فعالیت خود ادامه داده و‌ظرف مدت یكماه بعد از تصویب این آئیننامه نسبت به تهیه آئیننامه اجرائی اقدام تا به ستاد ارجاع و ستاد پس از بررسی‌های لازم مراتب را به هیأت وزیران‌تقدیم نماید.

ماده 22 

سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه بعد از تصویب این آئیننامه در جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون‌ موضوع تهیه اساسنامه شركت اقدام نماید.

ماده 23 

ستاد پیگیری امور رفاهی كاركنان دولت «موضوع مصوبه شماره 76550 مورخ 1364/10/22 هیئت وزیران مركب از وزرای برنامه و بودجه،‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، مسكن و شهرسازی، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و با‌مسئولیت معاون نخست‌وزیر در امور اجرائی كه در این آئیننامه به اختصار ستاد نامیده میشود به منظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و نظارت بر كار‌كمیته‌های موضوع مواد 4، 7، 14 این آئیننامه و تهیه پیشنهاد طرح‌های رفاهی در بخشهای مسكن، مصرف، درمان و… كماكان بكار خود ادامه خواهد داد و‌طرحهای مذكور را طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

ماده 24 

از تاریخ تصویب این آئیننامه ، كلیه مقررات مغایر با آن لغو میگردد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر

فهرست كالاها و اجناس موضوع تبصره ماده 3

لوازم خانگی:
1 ـ انواع تلویزیون سیاه و سفید رنگی،
2 ـ رادیو و رادیوضبط،
3ـ جارو برقی و مكانیكی،
4 ـ كولر آبی (‌ثابت و پر تابل)،
5 ـ كولر گازی،
6 ـ یخچال،‌یخچال فریزر، فریزر خانگی،
7 ـ ماشین لباسشوئی (‌اتوماتیك و نیمه اتوماتیك)،
8 ـ چرخ خیاطی (‌دستی، برقی و گلدوزی)،
9 ـ چرخ گوشت،
10 ـ ‌آبمیوه‌گیری (‌دستی و برقی)،
11 ـ زودپز و آرام‌پز،
12 ـ پلوپز برقی،
13 ـ ظروف آشپزخانه (‌استیل، تفلون، لعابی)،
14ـ انواع سینی،
15ـ قاشق و چنگال(‌سرویس، فله)،
16ـ انواع كارد آشپزخانه،
17 ـ ظروف چینی (‌سرویس، فله)،
18ـ بلورجات (‌سرویس، فله)،
19 ـ ظروف ملامین (‌سرویس، فله)،
20ـ ‌اطوی خانگی از هر قبیل،
21 ـ پنكه (‌سقفی، رومیزی)،
22ـ فرش ماشینی،
23ـ موكت،
24ـ پرتو و لحاف،
25 ـ اجاق گاز (‌گازی، نفتی، برقی)
26ـ ‌آبگرمكن (‌گازی، نفتی، برقی)،
27ـ بخاری (‌گازی، نفتی، برقی)، ـ
28بخاری دستی (‌علاء‌الدین، عالی نسب)،
29 ـ چراغ خوراك‌پزی از هر قبیل،
30ـ ‌كپسول گاز و رگلاتور و گاز پیك‌نیكی،
31 ـ انواع ساعت (‌مچی، رومیزی، دیواری)، 32ـ چراغ گازی،
33ـ چراغ زنبوری و فانوس، 34ـ انواع بهم‌زن برقی،
35ـ آسیاب برقی، 36ـ انواع فلاسك و یخدان (‌غذا، آب‌گرم، آبسرد)،
37ـ كیك‌پز، ـ 38 قهوه جوش،
39ـ توستر و اره برقی آشپزخانه، 40 ـ ترازوی‌آشپزخانه،
41 ـ سماور و كتری برقی، 42 ـ نوار كاست

لوازم تحریر:
43 ـ ماشین‌حساب دستی، 44ـ خودنویس و روان‌نویس،
45 ـ خودكار، 46ـ جعبه پرگار،
47ـ خط‌كش، گونیا، نقاله، 48ـ ماشین دوخت و منگنه،
49 ـ ‌مداد تراش، 50ـ انواع مداد،
51ـ پاك‌كن، 52ـ دفترچه،
53 ـ كاغذ خط‌دار و شطرنجی و بی‌خط، 54ـ چسب و نوار چسب،
55ـ انواع ماژیك، 56ـ انواع‌ جوهر و مركب،
57 ـ آب‌رنگ و خمیر

مواد غذایی:
58 ـ انواع گوشت (‌قرمز، مرغ، ماهی)، 59ـ برنج،
60ـ روغن، 61ـ حبوبات،
62 ـ قند و شكر، 63ـ كره،
64 ـ تخم‌مرغ، 65ـ پنیر،
66ـ میگو و تن‌ماهی، 67ـ چای،
68 ـ قهوه نسكاف، كاكائو، 69ـ ادویه‌جات،
70ـ انواع شیرخشك، 71ـ انواع پودرهای میوه‌جات،
72 ـ تنقلات (‌بیسكویت، شكلات…)، 73ـ ‌نبات،
74ـ كنسروجات، 75ـ انواع كمپوت،
76ـ رب گوجه فرهنگی،77 ـ آبلیمو،
78 ـ سوسی و كالباس، 79ـ انواع سس،
80 ـ ترشیجات و مرباجات، 81ـ شیر و ماست و خامه،
82ـ نوشابه (‌پپسی، كوكا و غیره…)، 83ـ انواع بستنی‌ها

منسوجات و پوشاك:
84ـ انواع فاستونی، 85ـ انواع پارچه پشمی، ابریشمی، پلیمر زنانه،
86 ـ انواع تترون، 87ـ انواع پوپلین،
88 ـ روپوشی، 89 ـ انواع برانی و كاپشن و‌پارچه‌های بارانی،
90ـ انواع روسری‌ها، 91ـ انواع پارچه‌های چادری،
92 ـ انواع پارچه‌های محلفه‌ای، 93ـ انواع پارچه‌های كركی،
94 ـ انواع پارچه‌های‌روتختی و رومیزی، 95ـ انواع پارچه‌های پرده‌ای،
96 ـ انواع پارچه‌های آستری، 97ـ انواع چیت،
98 ـ انواع پارچه‌های پیراهنی، 99 ـ انواع پیراهن مردانه،‌زنانه، بچه‌گانه،
100ـ انواع جوراب مردانه، زنانه و بچه‌گانه، 101ـ انواع زیرپیراهن و شورت مردانه و زنانه و بچه‌گانه،
102 ـ انواع دستكش، 103ـ كسرت و‌گن زنانه
، 104 ـ رومیزی توری و نایلونی و پارچه‌ای،105 ـ انواع نخ قرقره،
106 ـ انواع نوار و زیپ

مواد شوینده:
107ـ پودر رختشوئی، 108ـ پودر ظرفشوئی،
109 ـ مایع ظرفشوئی، 110ـ مایع سفیدكننده،
111 ـ مایع نرم‌كننده، 112ـ مایع ضدعفونی‌كننده،
113 ـ ‌انواع صابون، 114 ـ مایع و خمیر صابونی

لوازم بهداشتی:
115ـ شامپو، 116ـ خمیردندان،
117 ـ مسواك، 118ـ ماشین اصلاح (‌برقی و دستی)،
119 ـ ناخن‌گیر، 120ـ انواع تیغ،
121 ـ انواع كرم، پودر، 122ـ ‌لوازم آرایشی زنانه،
123 ـ دستمال كاغذی از هر قبیل، 124ـ دستكش صنعتی و خانگی،
125ـ پوشاك بچه، 126 ـ نوار بهداشتی،
127ـ سموم دفع‌حشرات و نفتالین، 128ـ پنبه هیدروفیل و گاز و نوار چسب زخم،
129ـ سایه و رنگ مو، 130ـ انواع تقویت‌كننده مو،
131 ـ عطر و اودكلن، 132ـ بوگیر‌توالت و یخچال،
133 ـ انواع ماشین‌های سواری، 134ـ موتورسیكلت گازی و دنده‌ای،
135 ـ دوچرخه

لوازم یدكی خودرو:
136 ـ شمع و پلاتین، 137ـ باطری،
138 ـ لاستیك و تیوپ، 139ـ فیلتر هوا و روغن ماشین سواری،
140 ـ روغن ترمز و ضد یخ، 141ـ كمك فنر‌ماشین سواری،
142ـ زنجیر چرخ، 143ـ دیسك، صفحه كلاج، بلبرینگ،
144ـ تسمه پروانه ماشین‌های سواری، 145ـ انواع بوق ماشینهای سواری،
146 ـ لنت ترمز ماشینهای سواری، 147ـ رادیو و رادیوپخش اتومبیل،
148 ـ انواع لامپ و آچارآلات، 149ـ لاستیك و موكت داخل ماشین سواری

ابزارآلات:
150ـ دریل برقی، 151 ـ اره برقی،
152ـ دستگاه پرچ،ـ 153آچار لوله‌گیر،
154ـ هویه برقی، 155ـ پیستوله،
156ـ انواع قلم نقاشی، 157ـ حدیده،
158 ـ قلاویز، 159ـ اسكنه،
160 ـ انواع مته، 161 ـ انواع آچار و انبردست،
162ـ انواع قفل درب و پنجره، 163 ـ سمپاش

لوازم الكتریكی:
164ـ ترانس اتوماتیك، 165ـ دستگاه روشنائی شارژی،
166ـ كامپیوترهای كوچك، 167ـ دستگاه تلفن،
168ـ انواع باطری خشك، 169ـ چراغ قوه،
170 ـ چراغ گردون، 171ـ انواع لامپ روشنائی (‌معمولی، مهتابی، لوستر)،
172ـ اوهم متر، ولت متر، 173 ـ فازمتر،
174ـ انواع كلید و پریز، 175ـ سیم‌و نوار چسب برق،
176 ـ دستگاه خبركننده نشت گاز، 177ـ دستگاه شوك‌گیر

لوازم عكاسی:
178 ـ دوربین عكاسی، 179ـ دوربین چشمی،
180 ـ انواع فلاش و نورسنج، 181ـ انواع فیلتر،
182 ـ انواع فیلم، 183 ـ باطرهای مختلف دوربین و‌ساعت،
184 ـ انواع لنز دوربین عكاسی

كالاهای متفرقه:
185ـ كیف مدرسه، 186ـ كیف زنانه و مردانه،
187 ـ انواع فندك، 188ـ چتر زنانه، مردانه و بچه‌گانه،
189 ـ سوزن چرخ خیاطی، 190ـ سیم ظرفشوئی،
191ـ اسكاچ و اسفنج، 192 ـ كیسه نایلكس،
193ـ انواع نایلون، 194ـ انواع دگمه