نظامنامه مواد ،440،441،442،457،462،467،510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان شماره 7068 مصوب 1311

مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشكسته   مصوب 1311,03,16

نظر به مواد 441- 442- 457- 462- 467 و ۵۱۰ قانون تجارت وزارت عدلیه مقرر میدارد:

ماده ۱

اشخاصی كه با تاجر ورشگسته [ورشكسته] قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبكار ورشكسته هستند نباید به مدیریت تصفیه معین شوند.

ماده ۲

شكایت از عملیات مدیر تصفیه بعضو ناظر محكمه میشود و عضو ناظر باید در ظرف سه روز بشكایات واصله رسیدگی نموده تگلیف [تكلیف] شكایت را معلوم كند. از تصمیم عضو ناظر ممكن است بمحكمه شكایت نمود. عضو ناظر میتواند برحسب شگایت [شكایت] موجه تاجر ورشكسته یا طلبكارهای او و یا بنظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محگمه [محكمه] بخواهد. در صورتیكه عضو ناظر در ظرف ده روز به شكایات واصله رسیدكی [رسیدگی] نكند شاكی می تواند بمحكمه مراجعه نماید – محكمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل رای میدهد و این رای قابل شكایت نیست.

ماده ۳

همینكه مدیر تصفیه معین شد باید فورا صورتی از طلبگاران [طلبكاران] احتمالی تاجر ورشكسته مرتب نماید. صورت مزبور را مدیر تصفیه با مراجعه بصورت قروض كه تاجر متوقف مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت میدهد و یا بر طبق دستور ماده ۴۴۹ در صورتیكه تاجر ورشكسته صورت دارائی خود را تسلیم نموده باشد تنظیم میكند.

ماده ۴

همینكه صورت طلبكاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید مدیر تصفیه بوسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یكروزنامه دیگر به طلبگاران [طلبكاران] احتمالی اخطار مینماید كه در مدت های ذیل خود را معرفی كرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق انرا بانضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را معین می نماید بدفتردار محكمه تسلیم كرده قبض دریافت دارند.
اعلان مزبور باید دو دفعه و بفاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهای مذكور از این قرار است.
برای طلبكاران مقیم در مقر محكمه یكماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
برای طلبكاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر اخرین اعلان
برای طلبكاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخوین اعلان

ماده ۵

هر طلبكاری پس از انكه طلبش مورد قبول واقع شد باید در همان مجلس التزام بدهد كه قبولی مدیر تصفیه را از راه خدعه و تزویر تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را از روی واقع و حقیقت طلبكار میباشد و نیز باید كتبا ملتزم كردد [گردد] كه در صورت كشف خلاف معادل انچه را كه خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد این ماده مانع از این نیست كه هر گاه عمل مشمول مقررات جزائی باشد مدعی طلب مورد تعقیب جزائی نیز قرار گیرد.

ماده ۶

فروش اموال تاجر ورشكسته در مورد مواد ۴۵۷ و ۵۱۰ قانون تجارت بطریق مزایده و مطابق نظامنامه ۱ برای اسناد لازم الاجرا اداره ثبت بعمل می آید.

ماده ۷

مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عموعی طلبكارها كه برای تصفیه عمل ورشكسته كی [ورشكستگی] یا قرارداد ارفافی [ارفاقی] منعقد میشود صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را كه از طرف عضو ناظر معین میشود باطلاع طلبكارها میرساند صورت مخارج و میزان حق الزحمه در دفتر محكمه تودیع میشود و تاجر ورشكسته و طلبكارها میتوانند اعتراضاتی كه نسبت بان دارند كتبا به مدیر دفتر در ظرف یكهفته تقدیم دارند و محكمه در جلسه اداری پس از رسیدگی باعتراضات وارده میزان قطعی انرا معین خواهد نمود.

داور- مهر وزارت عدلیه اعظم