نظامنامه مواد ،440،441،442،457،462،467،510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان شماره 7068 مصوب 1311

مقررات وزارت عدليه راجع به تجار ورشكسته   مصوب 1311,03,16

نظر به مواد 441- 442- 457- 462- 467 و ۵۱۰ قانون تجارت وزارت عدليه مقرر ميدارد:

ماده ۱

اشخاصي كه با تاجر ورشگسته [ورشكسته] قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم دارند يا طلبكار ورشكسته هستند نبايد به مديريت تصفيه معين شوند.

ماده ۲

شكايت از عمليات مدير تصفيه بعضو ناظر محكمه ميشود و عضو ناظر بايد در ظرف سه روز بشكايات واصله رسيدگي نموده تگليف [تكليف] شكايت را معلوم كند. از تصميم عضو ناظر ممكن است بمحكمه شكايت نمود. عضو ناظر ميتواند برحسب شگايت [شكايت] موجه تاجر ورشكسته يا طلبكارهاي او و يا بنظر خود تغيير مدير تصفيه را از محگمه [محكمه] بخواهد. در صورتيكه عضو ناظر در ظرف ده روز به شكايات واصله رسيدكي [رسيدگي] نكند شاكي مي تواند بمحكمه مراجعه نمايد – محكمه در جلسه اداري راپرت عضو ناظر و توضيحات مدير تصفيه را استماع نموده در موضوع تبديل راي ميدهد و اين راي قابل شكايت نيست.

ماده ۳

همينكه مدير تصفيه معين شد بايد فورا صورتي از طلبگاران [طلبكاران] احتمالي تاجر ورشكسته مرتب نمايد. صورت مزبور را مدير تصفيه با مراجعه بصورت قروض كه تاجر متوقف مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت ميدهد و يا بر طبق دستور ماده ۴۴۹ در صورتيكه تاجر ورشكسته صورت دارائي خود را تسليم نموده باشد تنظيم ميكند.

ماده ۴

همينكه صورت طلبكاران احتمالي موافق ماده فوق تنظيم گرديد مدير تصفيه بوسيله اعلان در مجله رسمي و لااقل يكروزنامه ديگر به طلبگاران [طلبكاران] احتمالي اخطار مينمايد كه در مدت هاي ذيل خود را معرفي كرده و اسناد طلب خود يا سواد مصدق انرا بانضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي نمايد بدفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند.
اعلان مزبور بايد دو دفعه و بفاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهاي مذكور از اين قرار است.
براي طلبكاران مقيم در مقر محكمه يكماه از تاريخ نشر آخرين اعلان
براي طلبكاران مقيم در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر اخرين اعلان
براي طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ نشر آخوين اعلان

ماده ۵

هر طلبكاري پس از انكه طلبش مورد قبول واقع شد بايد در همان مجلس التزام بدهد كه قبولي مدير تصفيه را از راه خدعه و تزوير تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار ميباشد و نيز بايد كتبا ملتزم كردد [گردد] كه در صورت كشف خلاف معادل انچه را كه خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد اين ماده مانع از اين نيست كه هر گاه عمل مشمول مقررات جزائي باشد مدعي طلب مورد تعقيب جزائي نيز قرار گيرد.

ماده ۶

فروش اموال تاجر ورشكسته در مورد مواد ۴۵۷ و ۵۱۰ قانون تجارت بطريق مزايده و مطابق نظامنامه ۱ براي اسناد لازم الاجرا اداره ثبت بعمل مي آيد.

ماده ۷

مدير تصفيه در آخرين جلسه مجمع عموعي طلبكارها كه براي تصفيه عمل ورشكسته كي [ورشكستگي] يا قرارداد ارفافي [ارفاقي] منعقد ميشود صورت مخارج و حق الزحمه خود و متصديان امر تصفيه را كه از طرف عضو ناظر معين ميشود باطلاع طلبكارها ميرساند صورت مخارج و ميزان حق الزحمه در دفتر محكمه توديع ميشود و تاجر ورشكسته و طلبكارها ميتوانند اعتراضاتي كه نسبت بان دارند كتبا به مدير دفتر در ظرف يكهفته تقديم دارند و محكمه در جلسه اداري پس از رسيدگي باعتراضات وارده ميزان قطعي انرا معين خواهد نمود.

داور- مهر وزارت عدليه اعظم