آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعاونی ها مصوب ۱۳۷۹

معاونت محترم

ادارات كل تعاون استان ها

با سلام

در اجراي تبصره ( 5) ماده ( 36 ) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري

اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب مهرماه 1377 ، آيين نامه حقوق و

مزايا و پاداش هيئت مديره تعاوني ها مشتمل بر شش ماده و شش تبصره

به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

آيين نامه تبصره ( 5) ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب مهر ماه 1377 (حقوق و مزايا و پاداش هيئت هاي مديره تعاوني ها)

ماده 1

شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني مي توانند با رعايت مفاد اين آيين نامه و تصويب مجمع عمومي عادي، به اعضاي اصلي هيئت مديره حقوق و مزايا و پاداش پرداخت نمايند.

تبصره- اعضاء هيئت مديره فقط در زمان تصدي سمت مذكور، از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند بود.

ماده 2

در تعاوني هايي كه براساس نوع فعاليت آنها عضو هيئت مديره در استخدام تعاوني است و وظيفه مستمر اجرايي به عهده دارد، حقوق و مزاياي عضو مذكور براساس ضوابط تعاوني براي شغل مزبور و يا حقوق و مزاياي عضو موظف هيئت مديره، مصوب مجمع عمومي پرداخت خواهد شد.

ماده 3

حداقل حقوق و مزاياي ماهيانه اعضاي موظف هيئت مديره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهيانه شاغلين مشمول قانون كار و حداكثر آن معادل ده برابر حداقل مذكور مي باشد . حقوق و مزاياي ماهيانه اعضاي غيرموظف هيئت مديره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهيانه شاغلين مشمول قانون كار مي باشد. تعيين ميزان و پرداخت حقوق و مزايا به اعضاي هيئت مديره متناسب با حجم فعاليت تعاوني و منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره- عضو غيرموظف هيئت مديره، عضوي است كه صرفاً تصدي وظايف يا مسئوليت هاي اين سمت را عهده دار بوده و در جلسات هيئت مديره شركت مي نمايد. عضو غيرموظف هيئت مديره، داراي پست ثابت سازماني و مسئوليت اجرايي در تعاوني نمي باشد.

ماده 4

آن دسته از اعضاي موظف هيئت مديره كه از محل ديگري حقوق دريافت مي كنند، [به استثناي بازنشستگان و مستمري بگيران ] در چارچوب مفاد اين آيين نامه صرفاً پاداش دريافت خوا هند كرد ليكن، پرداخت فوق العاده و هزينه هاي انجام م أموريت طبق ضوابط تعاوني بلامانع است.

تبصره- در صورتي كه برخي از اعضاي هيئت مديره به تعاوني م أمور به خدمت شده باشند، در دريافت حقوق و مزاياي خود از محل م أموركننده و يا از محل تعاوني مخير خواهند بود.

ماده 5

پرداخت پاداش به اعضاء هيئت مديره، پس از پايان هر دوره مالي با در نظر گرفتن چگونگي عملكرد آنان و با تصويب مجمع عمومي به شرح زير خواهد بود:

الف. در تعاوني هاي تأمين نياز مصرف كنندگان و توليدكنندگان براساس ميزان سود ويژه و حجم معاملات تعاوني با اعضا به شرح ز ير تعيين مي گردد:

  • تا پانصد ميليون ريال سود ويژه ، حداكثر 4 درصد، نسبت به مازاد آن تا سقف يك ميليارد ريال 2 درصد و نسبت به مازاد يك ميليارد ريال نيم درصد.
  • علاوه بر موارد فوق در شركت هاي تعاوني موضوع اين بند درصدهاي مشروحه ذيل و در اتحاديه هاي آنها، پنجاه درصد آن قابل افزايش مي باشد.
  • تا سقف ده ميليارد ريال فروش خالص به اعضاء، يك هزارم فروش، نسبت به مازاد آن تا سقف صد ميليارد ريال فروش خالص پنج ده هزارم و نسبت به مازاد آن يك د ه هزارم فروش خالص.
  • ب. در تعاوني هاي مسكن پرداخت پاداش به هيئت مديره براساس درصدي از هزينه عمليات احداث واحدهاي ساخته شده به هنگام تحويل كه به شرح زير تعيين مي گردد و با رعايت شرايط مشروحه ذيل و تصويب مجمع عمومي خواهد بود:
  • تا 100 واحد ساخته شده حداكثر 3 درصد؛ نسبت به مازاد آن تا 300 دستگاه واحد ساخته شده (2) درصد و نسبت به مازاد آن (1) درصد.
  • مدت ساخت حداكثر 30 ماه از زمان اخذ پروانه ساختمان.

 

  • در صورتي كه تعاوني چند پروژه را همزمان در دست احداث داشته باشد پاداش تخصيصي بابت هر پروژه بطور جداگانه محاسبه و به حساب هزينه هاي همان پروژه منظور شود.
  • در صورتي كه كليه اعضاء هيئت مديره يا هر يك از آنان در طول دوره ساخت تغيير يافته باشند، پاداش آنان در صورت رضايت مجمع عمومي از عملكرد آنها نسبت مدت تصدي، ميزان كار و صرفه جويي در قيمت تمام شده و عمليات انجام شده، توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد.

ج. در ساير شركت هاي تعاوني تا سقف پانصد ميليون ريال سود ويژه حداكثر 8 درصد، نسبت به مازاد آن تا سقف يك ريال 4 درصد و نسبت به مازاد يك ميليارد ريال يك درصد در اتحاديه هاي اين گروه از تعاوني ها و اتحاديه تعاوني هاي مسكن 50 درصد مبالغ فوق قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1- درصورتي كه سود خالص تعاوني هاي موضوع بند الف و ج در سال مورد عمل بيش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته باشد حداكثر تا 5 درصد مابه التفاوت آن علاوه بر مبالغ ذكر شده در بندهاي مورد اشاره با تصويب مجمع عمومي قابل پرداخت خواهد بود مشروط به اين كه نرخ سود ناويژه به فروش نسبت به سال قبل افزايش نداشته باشد و افزايش سود، حاصل درآمد عملياتي و سرمايه گذاري هاي تعاوني باشد.

تبصره 2- در تعاوني هاي نمونه كه سالانه از طرف وزارت تعاون انتخاب مي شوند، جمع پاداش هيئت مديره با تصويب مجمع عمومي مي تواند براي همان سال تا پنجاه درصد افزايش يابد.

ماده 6

به جز موارد مندرج در اين آيين نامه، دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره يا پرداخت آن توسط تعاوني به صورت نقدي و يا غيرنقدي ممنوع است.

تبصره- تعاوني هايي كه مي خ واهند با روش ديگري حقوق و مزايا و پاداش به هيئت مديره بپردازند مي توانند پيشنهاد خود را كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد به وزارت تعاون ارسال و در صورت تصويب وزارت تعاون اجرا نمايند.

مرتضي حاجي

وزير تعاون