آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعاونی ها مصوب ۱۳۷۹

معاونت محترم

ادارات كل تعاون استان ها

با سلام

در اجرای تبصره ( 5) ماده ( 36 ) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری

اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب مهرماه 1377 ، آیین نامه حقوق و

مزایا و پاداش هیئت مدیره تعاونی ها مشتمل بر شش ماده و شش تبصره

به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

آیین نامه تبصره ( 5) ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب مهر ماه 1377 (حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها)

ماده 1

شركت ها و اتحادیه های تعاونی می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و تصویب مجمع عمومی عادی، به اعضای اصلی هیئت مدیره حقوق و مزایا و پاداش پرداخت نمایند.

تبصره- اعضاء هیئت مدیره فقط در زمان تصدی سمت مذكور، از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند بود.

ماده 2

در تعاونی هایی كه براساس نوع فعالیت آنها عضو هیئت مدیره در استخدام تعاونی است و وظیفه مستمر اجرایی به عهده دارد، حقوق و مزایای عضو مذكور براساس ضوابط تعاونی برای شغل مزبور و یا حقوق و مزایای عضو موظف هیئت مدیره، مصوب مجمع عمومی پرداخت خواهد شد.

ماده 3

حداقل حقوق و مزایای ماهیانه اعضای موظف هیئت مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون كار و حداكثر آن معادل ده برابر حداقل مذكور می باشد . حقوق و مزایای ماهیانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه شاغلین مشمول قانون كار می باشد. تعیین میزان و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره متناسب با حجم فعالیت تعاونی و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره- عضو غیرموظف هیئت مدیره، عضوی است كه صرفاً تصدی وظایف یا مسئولیت های این سمت را عهده دار بوده و در جلسات هیئت مدیره شركت می نماید. عضو غیرموظف هیئت مدیره، دارای پست ثابت سازمانی و مسئولیت اجرایی در تعاونی نمی باشد.

ماده 4

آن دسته از اعضای موظف هیئت مدیره كه از محل دیگری حقوق دریافت می كنند، [به استثنای بازنشستگان و مستمری بگیران ] در چارچوب مفاد این آیین نامه صرفاً پاداش دریافت خوا هند كرد لیكن، پرداخت فوق العاده و هزینه های انجام م أموریت طبق ضوابط تعاونی بلامانع است.

تبصره- در صورتی كه برخی از اعضای هیئت مدیره به تعاونی م أمور به خدمت شده باشند، در دریافت حقوق و مزایای خود از محل م أموركننده و یا از محل تعاونی مخیر خواهند بود.

ماده 5

پرداخت پاداش به اعضاء هیئت مدیره، پس از پایان هر دوره مالی با در نظر گرفتن چگونگی عملكرد آنان و با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر خواهد بود:

الف. در تعاونی های تأمین نیاز مصرف كنندگان و تولیدكنندگان براساس میزان سود ویژه و حجم معاملات تعاونی با اعضا به شرح ز یر تعیین می گردد:

  • تا پانصد میلیون ریال سود ویژه ، حداكثر 4 درصد، نسبت به مازاد آن تا سقف یك میلیارد ریال 2 درصد و نسبت به مازاد یك میلیارد ریال نیم درصد.
  • علاوه بر موارد فوق در شركت های تعاونی موضوع این بند درصدهای مشروحه ذیل و در اتحادیه های آنها، پنجاه درصد آن قابل افزایش می باشد.
  • تا سقف ده میلیارد ریال فروش خالص به اعضاء، یك هزارم فروش، نسبت به مازاد آن تا سقف صد میلیارد ریال فروش خالص پنج ده هزارم و نسبت به مازاد آن یك د ه هزارم فروش خالص.
  • ب. در تعاونی های مسكن پرداخت پاداش به هیئت مدیره براساس درصدی از هزینه عملیات احداث واحدهای ساخته شده به هنگام تحویل كه به شرح زیر تعیین می گردد و با رعایت شرایط مشروحه ذیل و تصویب مجمع عمومی خواهد بود:
  • تا 100 واحد ساخته شده حداكثر 3 درصد؛ نسبت به مازاد آن تا 300 دستگاه واحد ساخته شده (2) درصد و نسبت به مازاد آن (1) درصد.
  • مدت ساخت حداكثر 30 ماه از زمان اخذ پروانه ساختمان.

 

  • در صورتی كه تعاونی چند پروژه را همزمان در دست احداث داشته باشد پاداش تخصیصی بابت هر پروژه بطور جداگانه محاسبه و به حساب هزینه های همان پروژه منظور شود.
  • در صورتی كه كلیه اعضاء هیئت مدیره یا هر یك از آنان در طول دوره ساخت تغییر یافته باشند، پاداش آنان در صورت رضایت مجمع عمومی از عملكرد آنها نسبت مدت تصدی، میزان كار و صرفه جویی در قیمت تمام شده و عملیات انجام شده، توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.

ج. در سایر شركت های تعاونی تا سقف پانصد میلیون ریال سود ویژه حداكثر 8 درصد، نسبت به مازاد آن تا سقف یك ریال 4 درصد و نسبت به مازاد یك میلیارد ریال یك درصد در اتحادیه های این گروه از تعاونی ها و اتحادیه تعاونی های مسكن 50 درصد مبالغ فوق قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1- درصورتی كه سود خالص تعاونی های موضوع بند الف و ج در سال مورد عمل بیش از 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد حداكثر تا 5 درصد مابه التفاوت آن علاوه بر مبالغ ذكر شده در بندهای مورد اشاره با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت خواهد بود مشروط به این كه نرخ سود ناویژه به فروش نسبت به سال قبل افزایش نداشته باشد و افزایش سود، حاصل درآمد عملیاتی و سرمایه گذاری های تعاونی باشد.

تبصره 2- در تعاونی های نمونه كه سالانه از طرف وزارت تعاون انتخاب می شوند، جمع پاداش هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی می تواند برای همان سال تا پنجاه درصد افزایش یابد.

ماده 6

به جز موارد مندرج در این آیین نامه، دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط هر یك از اعضای هیئت مدیره یا پرداخت آن توسط تعاونی به صورت نقدی و یا غیرنقدی ممنوع است.

تبصره- تعاونی هایی كه می خ واهند با روش دیگری حقوق و مزایا و پاداش به هیئت مدیره بپردازند می توانند پیشنهاد خود را كه به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد به وزارت تعاون ارسال و در صورت تصویب وزارت تعاون اجرا نمایند.

مرتضی حاجی

وزیر تعاون