دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 1387

دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 1387/02/02

فصل اول- کلیات

بخش اول: تعاریف

مادۀ 1

 اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌ شده در مادۀ یك قانون بازار اوراق بهادار و اساسنامة بورس با همان تعاریف در این دستورالعمل به‌كار رفته‌است. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1.امیدنامه: مجموعۀ اطلاعاتی است که بورس ملزم است در زمان درج نام یک کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا در فهرست نرخ‌های بورس، جهت اطلاع عموم در سایت رسمی خود منتشر نماید. فرم نمونۀ این گزارش به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد.

2.پذیرش: تطبیق کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت درج آن در فهرست نرخ‌های بورس و فراهم شدن امکان معامله آن در بورس است.

3.تعلیق پذیرش: توقف موقت معاملات کالای یک عرضه کننده یا اوراق بهادار مبتنی بر کالای درج شده در فهرست نرخ‌های بورس ناشی از نقض مفاد این دستورالعمل است.

4.دارائی پایه: دارائی موضوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا است.

5.عرضه‌کننده : شخصی است که کالای وی در فهرست نرخ‌های بورس درج شده است.

6.فرم تطابق کالا: فرمی‌است که بر اساس فرم نمونه بورس، جهت تطبیق مشخصات و استاندارد  کالای مشابه با مشخصات و استاندارد یکی از کالای پذیرفته شده پس از تایید توسط مشاور پذیرش، به بورس ارائه می‌شود.

7.کالای مشابه: کالای منطبق بر مشخصات واستاندارد  یکی از کالاهای پذیرش شده در بورس با تولیدکننده متفاوت است.

8.کالای خارج از گونه (Off-grade) : کالائی است که مشخصات اصلی آن منطبق بر یکی از کالاهای پذیرفته شده در بورس می باشد لیکن یک یا چند مشخصه آن با کالای اصلی متفاوت است به گونه ای که تفاوت مزبور موجب تغییر در ماهیت ، نوع یا کاربرد آن نمی شود .

9.کمیته عرضه : کمیته‌ای است که جهت بررسی عرضه کالاهای مشابه و پذیرش عرضه کنندۀ آن در بورس طبق مقررات این دستورالعمل تشکیل شده و فعالیت می‌نماید.

10.لغو پذیرش: حذف قطعی کالای  یک عرضه کننده یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا از فهرست نرخ‌های بورس است.

11.متقاضی: شخصی است كه تقاضای پذیرش کالا را به بورس ارائه می‌كند.

12.مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش،درج و یا عرضه را به نمایندگی از طرف وی انجام می‌دهد.

13.هیئت پذیرش: هیئتی است که به شرح مادۀ 2 این دستورالعمل تشکیل می‌گردد و وظایف مندرج در این دستورالعمل را ایفا می‌نماید.

بخش دوم: هیئت پذیرش

مادۀ 2

 هیئت پذیرش دارای پنج عضو و یك دبیر به شرح زیر است:

1.رئیس هیئت مدیرۀ سازمان یا یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره سازمان؛

2.رئیس هیئت مدیرۀ بورس یا یکی از اعضای هیئت مدیره بورس به نمایندگی از رئیس هیئت مدیره بورس؛

3.یک نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به پیشنهاد هیئت مدیرۀ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و تأیید هیئت مدیرۀ سازمان؛

4.یك نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره سازمان؛

5.یك نفر خبرۀ مالی آشنا به صنعت، به انتخاب هیئت مدیره بورس؛

6.مدیرعامل بورس، به عنوان دبیر هیئت پذیرش و بدون حق رأی یا یكی از مدیران بورس به نمایندگی وی.

تبصرۀ (1): رئیس هیئت‌مدیره سازمان ، رئیس هیئت پذیرش خواهد بود.

تبصرۀ (2): مدت عضویت اشخاص بندهای 3 تا 5 این ماده یک دوره دو ساله می‌باشد. انتخاب این اشخاص تا حداکثر 3 دورۀ متوالی بلامانع است.

تبصرۀ (3): اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 این ماده، پیش از پایان دورۀ تصدی به تشخیص مقام انتخاب کننده و شخص موضوع بند 3 این ماده پیش از پایان دورۀ تصدی، بنا به تشخیص مقام پیشنهاد کننده یا سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در بند 3 این ماده قابل تغییر خواهند بود.

تبصرۀ (4): هیئت پذیرش می‌تواند در صورت لزوم از سایر كارشناسان و مدیران متقاضی برای حضور در جلسات دعوت كند. این اشخاص حق رأی نخواهند داشت.

مادۀ 3

 جلسات هیئت پذیرش با حضور حداقل سه عضو، که رئیس سازمان یا نماینده وی یکی از آنهاست، رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت پذیرش با رأی موافق حداقل سه نفر، که یکی از آنها باید رئیس سازمان یا نمایندۀ وی باشد، معتبر خواهد بود.

بخش سوم: بازارها

مادۀ 4

 بورس کالای ایران دارای سه بازار معاملات است که عبارتند از بازار کالای فیزیکی، بازار اوراق مشتقه مبتنی بر کالا و بازار صندوق­های سرمایه­گذاری (قابل معامله). بازار معاملات کالای فیزیکی شامل چند تابلو ازجمله تابلوی محصولات فلزی – صنعتی، کشاورزی و پتروشیمی و بازار مشتقه شامل چند تابلو از جمله تابلوی قراردادآتی می‌باشد. پذیرش کالا صرفاً در یکی از تابلوهای بازار معاملات کالای فیزیکی و پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا صرفاً در یکی از تابلوهای بازار مشتقه صورت می‌پذیرد.

تبصره: ایجاد بازارها و تابلوهای جدید با پیشنهاد بورس و تصویب سازمان امکان‌پذیر است.

فصل دوم- پذیرش کالا

بخش اول: مشاور پذیرش

مادة 5

درخواست‌ پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات موضوع مادۀ 8 این دستورالعمل، باید توسط مشاور پذیرش به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.

مادة 6

 مشاور پذیرش از میان شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌های تأمین سرمایه انتخاب می‌شود.

مادة 7

 وظایف و مسئولیت‌های مشاور پذیرش به شرح ذیل است:

1-ارائة مشاوره به متقاضی درخصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا؛

2-سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش؛

3-ارائة مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرآیند پذیرش؛

4-کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش؛

تبصرۀ (1): مشاور پذیرش باید کلیۀ مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را بررسی و تأیید نماید که مدارک کامل بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر متقاضی است.

تبصرة (2): روابط مشاور پذیرش و متقاضی و حدود وظایف و مسئولیت‌های هریك در قرارداد فی‌مابین كه در چارچوب نمونه بورس تنظیم می‌شود، پیش‌بینی شده و یك نسخه از آن به بورس ارسال می‌شود.

بخش دوم: فرایندپذیرش کالا

مادة 8

فرم درخواست پذیرش به همراه مدارك ذیل به بورس ارائه می‌شود:

1) پرسشنامه پذیرش،

2) امیدنامه،

3) فرم شناسه کالا،

4) کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا،

5) رسید پرداخت حق پذیرش،

6) تعهد نامه شرکت تولیدکننده مبنی بر فراهم‌نمودن شرایط جهت بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس،

7) اصل یا کپی برابر اصل اسناد زیر در خصوص کالاهای وارداتی

7-1)  جهت کالاهای وارداتی که به صورت نقدی عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص شده یا در شرف ترخیص می‌باشند :

1) برگ سبز گمرکی

2) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس

3) قبض انبار برای کالاهایی که از گمرکات ترخیص و به انبارهای داخلی حمل شده‌اند

7-2) جهت کالاهای وارداتی که به صورت سلف عرضه می‌شوند و در زمان ارائه درخواست پذیرش ترخیص نشده‌اند :

 1) پروفرمای کالای وارداتی

 2) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده به همراه تعهدنامه واردکننده مبنی بر تحویل کالا بر اساس گواهی کیفیت ارائه شده

 3) تعهدنامه واردکننده مبنی بر ارائه مستندات بند (7-1) این ماده به بورس پس از ترخیص و قبل از تحویل کالا به مشتری

تبصره : درخصوص کالاهای وارداتی، تضامین وارد کننده تا زمان ایفای کلیة تعهدات وی نزد اتاق پایاپای باقی خواهد ماند.

8) تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد،

9) سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست بورس یا هیئت پذیرش.

تبصره: درخصوص کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشند، متقاضیان باید گواهی کنترل کیفیت از آزمایشگاه‌های مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارائه نمایند. در مواردی که ارائة این گواهی از سوی مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ممکن نباشد، ارائة گواهی آزمایشگاه مورد تأیید بورس الزامی است.

بخش سوم: شرایط پذیرش و تداوم پذیرش کالا

مادۀ 9

 جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:

1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.

2) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه‌ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.

3) کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.

مادۀ 10

هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و از کل واردات سالانه برای وارد کنندگان را مشخص می‌کند.

تبصره: تغییر حداقل‌های موضوع این ماده به پیشنهاد بورس و تایید هیئت پذیرش امکان پذیر است.

مادۀ 11

 عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات این دستورالعمل و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.

بخش چهارم: بررسی درخواست پذیرش کالا

مادۀ 12

 بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود درخصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می‌نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می‌شود.

مادۀ 13

 هیئت پذیرش حداكثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر كتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می‌كند. در صورت رد درخواست، متقاضی می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجراست.

مادۀ 14

 در صورتی که هیئت مدیرۀ سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح ‌گردد.

مادۀ 15

 در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدید‌نظر هیئت مدیرۀ سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیۀ مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان‌پذیر خواهد بود.

مادۀ 16

 درج نام کالای پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می‌باشد.

مادۀ 17

 در صورت عدم عرضه کالای  یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرست نرخ‌های بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرایند پذیرش خواهد بود.

تبصره: در صورتی‌‍‍که بنا به تشخیص بورس به دلیل محدودیت­ها‌­ی عملیاتی امکان عرضۀ کالا ظرف مهلت مذکور فراهم نباشد، بورس می­تواندنسبت به تمدید این مهلت تا حداکثر 6 ماه دیگر اقدام نماید

بخش پنجم: درج و عرضه کالاهای مشابه

ماده18 

 جهت بررسی درج  و عرضه کالاهای مشابه،  مشاور پذیرش باید مدارک و مستدات پذیرش را به شرح زیر به بورس ارائه نماید .               

 الف- جهت کالاهای داخلی ، کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده 8 این دستورالعمل و فرم تطابق کالا        

 ب- جهت کالاهای وارداتی مدارک و اطلاعات موضوع بندهای 7، 8 و 9 ماده 8 این دستورالعمل و فرم   تطابق کالا.

  ماده 19

 درخواست درج و  عرضه کالاهای مشابه و پذیرش عرضه کنندۀ آن در کمیته عرضه مورد بررسی قرار می گیرد . کمیته عرضه موافقت یا عدم موافقت با درج و عرضه را ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری پس از تکمیل مدارک ، به مشاور پذیرش ابلاغ می‌نماید .

 ماده 20

 کمیته عرضه دارای 3 عضو و یک دبیر به شرح زِِیر می‌باشد:

1.یک عضو هیئت مدیره بورس با تایید هیئت مدیره بورس ؛

2.مدیرعامل بورس؛

3.یک نفر خبره صنعت به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تایید هیئت مدیره بورس؛

4.مدیر پذیرش بورس به عنوان دبیر کمیته و بدون حق رأی.

تبصره: جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و  تصمیم گیری با موافقت حداقل 2 عضو حاضر صورت می‌پذیرد.

ماده 21

 کمیته عرضه مکلف است جهت درج و عرضه کالاهای مشابه شرائط زیر را احراز نماید :

1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد.

2) کالا نباید مشمول محدودیت‌هایی از جمله محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد.

3) مشخصات و استاندارد کالاهای مشابه با مشخصات و استاندارد کالای اصلی پذیرفته شده مطابقت داشته باشد .

ماده 22

 کمیته عرضه در زمان موافقت با درج و عرضه هر کالای مشابه و پذیرش عرضه کنندۀ آن، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولید کنندگان و از کل واردات کالا برای وارد کنندگان را مشخص می کند.

تبصره : عرضه کنندگان دولتی از تعهدات موضوع این ماده معاف می باشند.

ماده 23 

 در صورت موافقت کمیتۀ عرضه با درج و عرضۀ کالای مشابه، بورس موظف است امیدنامۀ مربوط به عرضه‌کنندۀ کالای پذیرش شده را به سازمان ارسال نماید. در صورتی که سازمان ظرف 3 روز کاری نظر خود را مبنی بر عدم عرضه به بورس اعلام نکند بورس می‌تواند نسبت به انتشار عمومی امیدنامه اقدام نماید. بورس موظف است حداقل سه روز قبل از عرضه، امیدنامۀ مذکور را جهت اطلاع عموم از طریق سایت رسمی بورس منتشر نماید.

تبصرۀ1 : کلیه مدارک و مستنداتی که در جریان بررسی عرضه کالای مشابه و پذیرش عرضه کننده آن به بورس ارائه می‌گردد، باید مستقلاً در سوابق بورس نگهداری شده و حسب در خواست سازمان بلافاصله ارائه گردد.

 تبصرۀ2 :در صورتیکه سازمان تشخیص دهد که در جریان بررسی و موافقت با درج و عرضه کالای مشابه یا نحوه و میزان اطلاعات ارائه شده، مقررات رعایت نشده است، می تواند از عرضه کالای مشابه جلوگیری نماید .

ماده24

عرضه کالاهای خارج از گونه(Off-grade) در بورس منوط به موافقت کمیته عرضه می باشد . کمیته عرضه مکلف است بر اساس تعریف کالای خارج از گونه، مطابقت کالای خارج از گونه را با یکی از کالاهای پذیرفته شده در بورس احراز نماید .

بخش  ششم: تعلیق پذیرش کالا

مادۀ 25

 در صورتی که عرضه کننده، تمام یا بخشی از وظایف مندرج در ماده 11 این دستورالعمل را رعایت ننماید، بورس می‌تواند پذیرش کالای وی را برای مدت حداکثر 3 ماه به حال تعلیق درآورد. تعلیق یک کالا برای مدتی بیش از 3 ماه منوط به موافقت هیئت پذیرش خواهد بود. در هر صورت مدت تعلیق موضوع این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود.

مادۀ 26

 در صورت وقوع تخلف موضوع ماده قبل سازمان می‌تواند، دستور تعلیق پذیرش کالای عرضه کننده را به بورس صادر نماید. تشخیص مدت تعلیق با سازمان خواهدبود.

مادۀ 27

 رفع تعلیق پذیرش کالای  یک عرضه کننده، منوط به رفع موجبات تعلیق، مطابق نظر سازمان، هیئت پذیرش یا بورس، حسب مورد می‌باشد.

تبصرۀ (1): در صورت تعلیق پذیرش مطابق مادۀ 25، چنانچه موجبات تعلیق اعلام شده توسط بورس یا هیئت پذیرش مرتفع گردد، بورس رأساً نسبت به رفع تعلیق اقدام نموده و مراتب را به همراه گزارش رفع دلایل تعلیق به سازمان و هیئت پذیرش اعلام می‌نماید.

تبصرۀ (2): در صورت تعلیق پذیرش مطابق مادۀ 26، رفع تعلیق پذیرش توسط سازمان به بورس اعلام خواهدشد.

بخش هفتم: لغو پذیرش کالا

ماده 28

 پذیرش کالای  یک عرضه کننده به موجب هر یک از موارد زیر لغو می‌شود:

1- در صورت تداوم تعلیق پذیرش بیش از شش‌ماه و عدم رفع موجبات تعلیق؛

2- در صورت انحلال یا ورشكستگی عرضه کنندة کالا؛

مادۀ 29

 در صورت وقوع هریک از بندهای مادۀ 28، بورس ضمن ارائة گزارش به هیئت پذیرش مراتب را به عرضه کننده اعلام می‌كند. عرضه کننده موظف است ظرف 30 روز توضیحات خود را به هیئت پذیرش ارائه نماید. در صورتی‌كه هیئت پذیرش تشخیص دهد عرضه کننده قادر به برطرف كردن موارد منجر به لغو پذیرش است، مهلت مشخصی را حسب مورد برای وی در نظر می‌گیرد. این مدت قابل تمدید نمی‌باشد.

مادۀ 30

هیئت پذیرش می‌تواند پذیرش کالای  یک عرضه کننده را در دوره‌ای كه به عرضه کننده برای رفع موارد لغو مهلت داده می‌شود، به حالت تعلیق درآورد.

مادۀ 31

در صورت برطرف شدن موجبات لغو پذیرش در مهلت در نظر گرفته‌شده، عرضه کننده کالا موظف است گزارش اقدامات خود و همچنین سایر اطلاعات مورد نیاز را به بورس ارائه نماید.

مادۀ 32

 چنانچه در مهلت پیش‌بینی شده موارد لغو پذیرش رفع نگردد، کالای آن عرضه کننده با تصویب هیئت پذیرش از فهرست نرخ‌های بورس حذف می‌شود.

مادۀ 33

 بورس، لغو پذیرش کالا را حداکثر ظرف یک ‌هفته از تاریخ تصویب، طی گزارشی با ذکر دلایل مربوط، به عرضه کننده و سازمان اطلاع می‌دهد. عرضه کننده کالا می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانۀ سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیرۀ سازمان در ‌خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای هیئت پذیرش، بورس و عرضه کننده لازم‌الاجراست.

مادۀ 34

 پذیرش مجدد کالایی که پذیرش آن در بورس لغو شده‌است، پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائۀ درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهدبود.

فصل سوم- پذیرش اوراق بهادار مبتنی برکالا

ماده 35

پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا به درخواست بورس توسط هیئت پذیرش انجام خواهد شد. بورس پس از دریافت پیشنهاد تولید کنندگان، مصرف کنندگان، واردکنندگان، کارگزاران یا سایر نهادهای مالی مربوط نیز اقدام به ارائه درخواست پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا می‌نماید.

ماده36

جهت پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قراردادهای آتی موارد زیر توسط بورس تهیه و به هیئت پذیرش ارائه می‌گردد:

  1. گزارش توجیهی پذیرش شامل:

1) تعریف و استانداردهای دارایی پایه

2) مشخصات بازار نقدی دارایی پایه

3) آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه

4) تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمدة داخلی و خارجی

5) قوانین خاص حاکم بر تولید ،مصرف، قیمت گذاری، واردات یا صادرات دارایی پایه

6) روند تغییرات قیمت داخلی و بین المللی دارایی پایه طی 3 سال گذشته

7) پیشنهاد دامنه نوسان قیمت روزانه قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش

8) نمونۀ مشخصات قراردادهای آتی موضوع مادة 4 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران

  1. امیدنامه
  2. سایر اسناد یا اطلاعات مهم به تشخیص بورس یا درخواست هیئت پذیرش.

تبصره– دارایی پایه از بین کالاهای پذیرفته‌شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می‌گردد.

ماده37

 هیئت پذیرش حداكثر ظرف 45 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر كتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش اوراق بهادار مبتنی بر کالا، اعلام می‌كند.

ماده38

 درصورت تایید پذیرش، بورس موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعلام هیئت پذیرش اقدام به درج اوراق بهادار مبتنی بر کالا در فهرست نرخ‌های رسمی بورس و انتشار امیدنامه ‌نماید. در صورت عدم انجام اقدامات مذکور طی مهلت مقرر، اخذ تاییدیه مجدد از هیئت پذیرش الزامی است.

فصل چهارم :پذیرش صندوق­های سرمایه­گذاری (قابل معامله)

ماده 39

 شرایط پذیرش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) در حال تأسیس در بازار صندوق­های سرمایه­گذاری (قابل معامله) عبارتند از:

1-موافقت سازمان با پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به بورس اعلام شده باشد؛

2-پذیرش تمامی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در بورس کالای ایران در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده باشد؛

3-کلیۀ واحدهای سرمایه­گذاری صندوق با نام باشند؛

4-صندوق سرمایه‌گذاری، دست کم دارای یک بازار گردان باشد.

5-صندوق سرمایه‌گذاری طبق اساسنامه و امیدنامۀ خود برای سرمایه‌گذاری در گواهی سپردۀ کالایی و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا، در حال تشکیل باشد.

ماده 40

 بورس حداکثر ظرف 10 روز کاری پس از دریافت درخواست پذیرش و تکمیل مدارک مورد نیاز برای پذیرش صندوق سرمایه­گذاری، موافقت یا عدم موافقت خود با پذیرش صندوق را بر اساس شرایط ذکر شده در مادۀ 39 به سازمان و مدیر صندوق اعلام می‌کند.

ماده 41

 در صورت پذیرش صندوق سرمایه­گذاری در بورس، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری موظف است پس از دریافت مجوز پذیره‌نویسی از سازمان نسبت به پذیره‌نویسی اولیۀ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از طریق بورس، در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کند.

ماده 42

 انجام معاملات ثانویۀ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس منوط به درج نام آن در فهرست صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) است. درج نام صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست یادشده منوط به احراز شرایط زیر است:

1.دریافت مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری از سازمان؛

2.ارایه اساسنامه و امیدنامه ثبت شده نزد سازمان ؛

3.دارا بودن حداقل تعداد سرمایه­گذار که طبق مصوبه هیئت مدیره بورس مشخص می­شود؛

4.ارائه رسید پرداخت کارمزد پذیرش و درج با رعایت مقررات. 

تبصره: در صورتی که تا  3 ماه پس از اتمام پذیره نویسی اولیۀ واحدهای سرمایه­گذاری صندوق سرمایه­گذاری در بورس، مراحل موضوع این ماده از طرف صندوق تکمیل نشده باشد، بورس می‌تواند پذیرش صندوق را لغو کند.

ماده 43

  بورس موظف است بلافاصله پس از درج نام صندوق سرمایه‌گذاری در فهرست صندوق‌های سرمایه گذاری  در بورس، اساسنامه و امیدنامه صندوق را در پایگاه اینترنتی خود منتشر و ظرف حداکثر 7 روز کاری از تاریخ درج نسبت به گشایش نماد صندوق سرمایه‌گذاری در بازار مربوطه اقدام ‌کند.

ماده 44

 مدیر صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، موظف است هر­­گونه تغییر در مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری را حداکثر 1 روز کاری پس از تأئید سازمان  به بورس ارائه نماید.

ماده 45

 پذیرش صندوق سرمایه‌گذاری در بورس، در صورت خاتمۀ فعالیت آن طبق اساسنامه صندوق، لغو خواهد شد.

ماده 46

 بورس مکلف است ظرف مهلت سه ماه از ابلاغ دستورالعمل، ضوابط لغو پذیرش را به سازمان پیشنهاد دهد.

فصل پنجم :سایر موارد

بخش اول: کارمزدها

ماده47

 بورس كارمزدهای زیر را دریافت می‌كند:

1- كارمزد پذیرش کالا، كه به همراه درخواست پذیرش و تكمیل مدارك اولیه از متقاضی دریافت می‌شود.

2- كارمزد درج کالا،كه براساس آمار سالانه عرضه کالا در بورس از عرضه کننده برای هر سال دریافت می‌شود.

تبصرة (1): متقاضی و عرضه کننده، موظف اند حسب مورد کارمزدهای فوق را بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ بورس و حداکثر تا میزان سقف‌های تعیین شده توسط هیئت مدیرۀ سازمان، در مهلت مقرر پرداخت نمایند.

تبصرة (2): در صورت عدم پرداخت کارمزد توسط عرضه‌کننده در مهلت مقرر، بورس می‌تواند این مبلغ را از مطالبات و یا موجودی عرضه‌کننده نزد اتاق پایاپای رأساً برداشت نماید.

بخش دوم: سایر مقررات

مادۀ 48

 کالاهایی كه قبل از تصویب این دستورالعمل در بورس پذیرفته و عرضه شده‌اند، با رعایت این مقررات همچنان در بورس پذیرفته ‌شده تلقی می‌شوند.

مادۀ 49

 تمام عرضه‌کنندگان، مادام که کالای آنها در بورس پذیرفته شده است، موظف به رعایت مقررات بازار اوراق بهادار از جمله مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

مادۀ 50

 در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذیربط، بورس موظف است براساس مقررات انضباطی خود به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد موارد را به مرجع ذیصلاح گزارش نماید.