دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 1393

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مصوب 1395

به استناد تبصره ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (ماده 68 اصلاح شده قانون مزبور) مصوب جلسه علنی مورخ 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون به شرح زیر تصویب می شود؛

ماده 1- تعریف اصطلاحات؛

-1 انجمن نظارت- انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

-2 وزارت تعاون- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-3 قانون بخش تعاونی- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 17/2/1393

-4 تعاونی ها- شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی

-5 کمیسیونها -کمیسیون نظارت کشوری،استانی و شهرستانی

ماده 2- انجمن نظارت دارای پنج عضو به شرح زیر می باشد؛

-1 یک نفر به عنوان نماینده وزارت تعاون

-2 یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران

-3 سه نفر به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران

تبصره 1- در مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران سه نفر از بین معرفی شدگان اتحادیه های تعاونی (از هر اتحادیه

حداکثر یک نفر) با اکثریت نسبی آراء به مدت سه سال برای عضویت در انجمن نظارت انتخاب می شوند.

تبصره 2- نماینده وزارت تعاون با حکم کتبی وزیر تعاون تعیین می شود، نماینده اتاق تعاون ایران توسط هیأت رئیسه

اتاق انتخاب و کتباً توسط رئیس اتاق تعاون ایران معرفی می شود.

تبصره 3- دبیرخانه انجمن نظارت در محل اتاق تعاون ایران می باشد و مسئولیت اداره آن به عهده فردی است که

توسط انجمن نظارت انتخاب می شود.

تبصره 4- در اولین جلسه انجمن نظارت، هیأت رئیسه انجمن متشکل از رئیس ،نائب رئیس و منشی انتخاب می شوند.

مسئولیت نظارت و هماهنگی دبیرخانه به عهده منشی می باشد.

ماده 3- وظایف انجمن نظارت:

1 نظارت بر کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

2 بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ایران فقط بر اساس

ماده( 38 ) قانون بخش تعاون

3 رسیدگی به شکایات و اعلام نظر در باره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با موضوع

انتخابات.

4 تعیین تعاونیهای مشمول بررسی تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره، بازرس یا هیأت بازرسی.

5 تشکیل،ساماندهی و نظارت بر فعالیت کمیسیون های کشوری، استانی و شهرستانی که جهت بررسی و

تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره، بازرس یا هیأت بازرسی در تعاونی های مشمول و هیأت

رئیسه و هیأت بازرسی اتاق های تعاون استان و شهرستان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل

انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون استان و شهرستان تشکیل می شوند.

6 سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل.

تبصره 1 – انجمن نظارت و کمیسیون ها حسب مورد بر کلیه مراحل انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون از صدور

آگهی تا برگزاری مجمع و ارسال مدارك مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان نظارت داشته و می توانند با اطلاع از

روند دعوت و برگزاری مجمع در هر مرحله نظر اصلاحی خود را کتبا” جهت اطلاع و اصلاح رویه به تعاونی یا اتاق

تعاون ذی ربط اعلام نمایند.

تبصره 2-انجمن نظارت و کمیسیون ها می توانند حسب مورد ناظر یا ناظرانی را برای نظارت بر نحوه برگزاری مجمع

نمایندگان اتاق تعاون ایران و استانها ومجمع عمومی تعاونیهای مشمول و مجمع نمایندگان( اتاق تعاون شهرستان) به

مقام دعوت کننده مجمع معرفی نمایند. ناظر منتخب انجمن نظارت یا کمیسیون موظف است بدون دخالت در

برگزاری مجمع در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات موضوعه نظر اصلاحی خود را با ذکر مستند قانونی به

رئیس مجمع اعلام و گزارش خود را کتبا” به انجمن نظارت یا کمیسیون استان مربوط تسلیم نماید.

ماده 4- هیأت مدیره تعاونیها و هیأت رئیسه اتاق های تعاون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه

تشکیل مجامع عمومی و اساسنامه مورد عمل قبل از اتمام دوره مسئولیت خود نسبت به دعوت مجمع عمومی یا

مجمع نمایندگان برای انتخاب هیأت مدیره یا هیأت رئیسه،بازرس یا هیأت بازرسی اقدام نمایند.

ماده 5- کمیسیون های موضوع ماده( 68 ) قانون بخش تعاون ی در سطح شهرستان، استان و کشور به شرح زیر

تشکیل و هریک دارای سه عضو می باشند:

-1 کمیسیون های شهرستانی- نماینده اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ، نماینده منتخب هیأت رئیسه

اتاق تعاون شهرستان(در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان نماینده منتخب اتاق تعاون استان) و حسب مورد

نماینده اتحادیه مربوط در شهرستان یا استان و در صورت نبود اتحادیه نماینده تعاونی که پرونده آن در

جلسه کمیسیون مطرح می باشد و نماینده اتاق تعاون استان در زمان طرح پرونده اتاق تعاون شهرستان.

-2 کمیسیون استانی- نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق

تعاون استان و نماینده اتحادیه مربوط و در صورت نبود اتحادیه نماینده تعاونی که پرونده آن در جلسه

کمیسیون مطرح می باشد و نماینده اتاق تعاون ایران در زمان طرح پرونده اتاق تعاون استان.

-3 کمیسیون کشوری_ نماینده دفاتر تخصصی معاونت امور تعاونیهای وزارت تعاون ، نماینده منتخب اتاق

تعاون ایران و نماینده اتحادیه سراسری که پرونده آن در جلسه کمیسیون مطرح می باشد.

تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون ها در محل اتاق تعاون ذی ربط می باشد و در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان

در محل اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان است نماینده اتاق تعاون وظیفه دبیر ی کمیسیون را عهده دار

می باشد.

تبصره 2- احراز شرایط داوطلبان تعاونی های مشمول با حوزه عمل شهرستان واتاق تعاون شهرستان. رسیدگی به

شکایات مربوط به انتخابات تعاونیها با حوزه عمل شهرستان و اتاق تعاون شهرستان بجز شهرستان مرکز استان در

صلاحیت کمیسیون شهرستان و تعاونی های شهرستان مرکز استان و شرکتهای تعاونی مشمول دارای حوزه عمل

استانی یا سراسری ثبت شده در استان و اتاق تعاون استان در صلاحیت کمیسیون استانی و احراز شرایط داوطلبان

ورسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات اتحادیه های سراسری و تعاونیهای تحت نظارت دفاتر ستادی وزارت

تعاون در صلاحیت کمیسیون کشوری است.

ماده 6- جلسات انجمن نظارت با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس انجمن نظارت وجلسات کمیسیون ها با دعوت

دبیرکمیسیون تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت

اعضاء معتبر است.

مصوبات انجمن نظارت با امضاء رئیس یا نائب رئیس انجمن و مصوبات کمیسیون ها با امضاء دبیر کمیسیون

ابلاغ می گردد.

ماده 7- در تعاونی ها و اتاق های تعاون در شرف تأسیس، هیأت مؤسس عهده دار انجام وظایف مقام دعوت

کننده مجمع می باشد.

ماده 8- وزارت تعاون یا هیأت رئیسه اتاق های تعاون می توانند نماینده خودرا در هر زمان عزل نمایند مشروط بر

اینکه همزمان نماینده جایگزین را معرفی نمایند. در صورت استعفای هریک از اعضاء انجمن نظارت یا کمیسیون ها

تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است عضو مستعفی تا زمان تعیین جانشین، مکلف به انجام وظیفه می باشد.

ماده 9- داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه، هیأت بازرسی اتاق ها و هیأت مدیره و بازرسی یا هیأت بازرسی

تعاونی های مشمول موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع نمایندگان یا مجمع

عمومی، درخواست کتبی خود را حسب مورد مطابق فرم مصوب انجمن نظارت(فرم شماره 1و 2) تکمیل و به همراه

مدارك لازم به اتاق تعاون یا تعاونی ذی ربط تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

مقام دعوت کننده مجمع مکلف است؛ حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری پس از پایان مهلت ثبت نام، مدارك

داوطلبان را به انجمن نظارت یا کمیسیون ذی ربط تحویل داده رسید دریافت نماید.

تبصره 1- داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه اتاق های تعاون باید عضو تعاونی بوده به همراه مدارك ثبت نام خود

گواهی یا مستند عضویت در شرکت تعاونی را ارائه نمایند.

تبصره 2- کارکنان دولت که داوطلب تصدی سمت هیأت رئیسه اتاق های تعاون می باشند باید از شرکت تعاونی

مصرف، مسکن و یا اعتبار کارمندی که عضو آن هستند گواهی عضویت ونامه رسمی برای انتخاب در هیات رئیسه

را ارائه نمایند. هرشرکت تعاونی می تواند حداکثر یک نماینده معرفی نماید.

تبصره 3 – داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه اتاقهای تعاون باید دارای حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات

رئیسه یا هیات مدیره یا مدیریت عامل،دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی واتاقها بوده و

گواهی آن را به همراه مدارك ثبت نام خود ارائه نمایند.

ماده 10 – انجمن نظارت یا کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول مدارك داوطلبان

نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیم اقدام نمایند.

تبصره 1- تعاونی یا اتاق تعاون موظف است بلافاصله اسامی واجدین شرایط را در تابلو اعلانات تعاونی درج و نتیجه

را به نحوه مقتضی به اطلااع داوطلبان برساند

تبصره 2-در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر اعلام اسامی کلیه داوطلبان در جلسه مجمع بلامانع است.

ماده 11 – بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در انجمن نظارت و کمیسیون ها بر اساس ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب 17/2/1393 مجلس شورای اسلامی (ماده 38 اصلاح شده قانون بخش تعاونی) صورت

می گیرد و نتیجه بدون ابهام روشن و صریح مبنی بر انطباق شرایط داوطلبان اعلام می گردد.

تبصره 1 – در صورت عدم انطباق شرایط هر یک از داوطلبان و درخواست کتبی وی می بایست نتیجه بررسی کتبا “

به صورت محرمانه به وی اعلام شود.

تبصره 2- داوطلبانی که توسط کمیسیون ها واجد شرایط لازم تشخیص داده نشده اند می توانند ظرف مدت سه روز

اداری از زمان صدور رأی تقاضای بررسی مجدد خود را کتبا” به کمیسیون نظارت استان مربوط در مورد آراء

کمیسیون شهرستان و انجمن نظارت در مورد آراء کمیسیون های نظارت استانی و کشوری تسلیم نمایند . این

تقاضا ظرف مدت پنج روز اداری بررسی واعلام نظر می شود رأی صادره قطعی است. تعاونی و یا اتاق تعاون ذی

ربط موظف است بلافاصله مدارك داوطلب را به همراه مستندات مربوط حسب مورد به کمیسیون ذی ربط یا

انجمن نظارت ارسال نماید.

ماده 12 – شکایات کتبی در رابطه با کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون شهرستان و استان که

حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از زمان برگزاری مجمع به دبیرخانه کمیسیون ذی ربط در شهرستان ،استان و

کشوری تحویل شده باشد جهت رسیدگی از نظر انطباق برگزاری انتخابات با قانون و مقررات موضوعه در جلسه

کمیسیون مربوط مطرح می شود. نتیجه رسیدگی و تصمیم حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از زمان پایان مهلت

وصول شکایت ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شاکی موظف است نسخه ای از شکوائیه را به واحد اداری ذی ربط در وزات تعاون جهت اطلاع ارسال

نماید.

ماده 13 – تعاونی ها و اتاقهای تعاون شهرستان و استان و اعضاء آنها که تمام یا بخشی از فرایند برگزاری مجمع

عمومی یا مجمع نمایندگان آنها با موضوع انتخابات حسب مورد در کمیسیون شهرستان، استان یا کشور منطبق با

قانون و مقررات موضوعه تشخیص داده نشده است می توانند ظرف مدت پنج روز اداری از تاریخ صدور رأی

تقاضای بررسی مجدد خود را به کمیسیون استان در خصوص آراء کمیسیون شهرستان و انجمن نظارت در

خصوص آراء کمیسیون های استانی و کشوری تسلیم نمایند و رونوشت تقاضای خود را به کمیسیون صادرکننده

رأی بدوی تحویل دهد. این تقاضا ظرف مدت ده روز مورد رسیدگی قرار گرفته نتیجه اعلام می شود .رأی صادره

قطعی است. کمیسیون صادرکننده رأی بدوی موظف است بلافاصله پس از وصول رونوشت تقاضا نسخه ای کامل

از مدارك مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان را به همراه اعلام نظر خود جهت رسیدگی به مرجع تجدیدنظر

حسب مورد به کمیسیون استان مربوط یا انجمن نظارت ارسال نماید.

تبصره- انجمن نظارت می تواند زمان رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی در مورد آراء کمیسیون های اس تانی

و کشوری را در انجمن نظارت جهت بررسی جامع برای یکبار و به مدت 30 روز تمدید نماید.

ماده 14 – درصورت وجود شکایت در مورد نحوه برگزاری انتخابات تعاونیها صدور تأیید ثبت تغییرات موکول به

صدور رأی قطعی انجمن نظارت یا کمیسیون مربوط می باشد.

ماده 15 – هیچ یک از اعضاء کمیسیون بررسی تقاضای تجدیدنظر نباید عضو کمیسیون بدوی صدور رأی باشند.

ماده 16 -شکایات کتبی در رابطه با انتخابات اتاق تعاون ایران که حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از برگزاری

مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران به دبیرخانه انجمن مرکزی نظارت تحویل شده باشد در انجمن نظارت مورد

رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 17 – هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از برگزاری مجمع

نمایندگان نسخه ای از مدارك مجمع ، شامل آگهی دعوت،لیست اعضاء، معرفی نامه ها، لیست حاضرین در جلسه و

صورتجلسه مجمع را کتبا” به دبیرخانه انجمن نظارت تحویل دهد. انجمن نظارت بر اساس مستندات ارائه شده و

گزارش نمایندگان خود وشکایات واصله رسیدگی لازم را درخصوص انطباق برگزاری مجمع نمایندگان با قانون و

مقررات موضوعه انجام داده نتیجه رسیدگی حداکثر ظرف مدت ده روز پس از پایان مهلت وصول مدارك اعلام

می شود.

ماده 18 – کلیه اتحادیه های تعاونی و شرکت های تعاونی اعتبار، مسکن، تعاونی های مصرف زنجیره ای ،سهام

عدالت ،مرزنشینان،توسعه و عمران شهرستان ، فراگیر ملی ،مسافربری (تعاونیهای مسافربری جاده ای و تعاونیهای

تاکسیرانی)ونیز تعاونیهای درودگران که بیش از 100 عضو دارند به عنوان تعاونی مشمول تعیین می گردند.

تبصره_ وزارت تعاون وهریک از اعضاء انجمن نظارت می توانند پیشنهادات خود را در خصوص کاهش یا افزایش

تعاونی های مشمول برای بررسی به انجمن نظارت ارسال نمایند.

ماده 19 – اعضاء هیأت مدیره و بازرس شرکتهای تعاونی غیر مشمول نیز می بایست واجد شرایط مقرر در ماده (38)

قانون بخش تعاونی باشند و جهت ثبت تغییرات نسبت به تکمیل و ارائه فرم قبولی تصدی سمت مطابق نمونه مصوب

انجمن نظارت فرم شماره ( 3) اقدام نمایند.

ماده 20 _ جلسات انجمن نظارت علاوه بر موارد جاری، حداقل سه ماه یکبار برای رسیدگی به عملکرد کمیسیون

های موضوع این دستورالعمل تشکیل می شود. دبیرخانه کمیسیون ها مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه

یکبار به دبیرخانه انجمن نظارت ارسال نمایند. گزارش عملکرد کشوری توسط دبیرخانه انجمن نظارت تهیه و پس

از تأیید انجمن نسخه ای از آن به وزارت تعاون وسایر مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد.

این دستورالعمل مشتمل بر 20 ماده و 18 تبصره در جلسه مورخ 3/8/95  انجمن مرکزی نظارت به تصویب رسید و مصوبه جلسه مورخه 24/6/93 و اصلاحیه ی سال 94 کان لم یکن خواهد بود.

ابوالقاسم سرحدی زاده

رئیس انجمن نظارت

فرم پیوست مصوبه