آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران مصوب 1370

آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23 /4 /1370 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی به استناد تبصره ماده (154) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران را بشرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران مصوب 1370,04,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

 کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران براساس ماده (154) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند.

ماده 2 

 کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از (50) نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را بعنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود.

تبصره 1 (اصلاحی 22/06/1371)– مسوول ورزش در این ماده و معاون مسوول موضوع تبصره (2) این ماده، در کارگاههایی که کمتر از 400 نفر کارگر دارند، ساعتهایی از هفته را متناسب با نیاز کارگران به امور ورزشی پرداخته و در بقیه ساعتها، به کار کارگاهی خود مشغول خواهند بود. در کارگاههایی که بیش از 400 نفر کارگر دارند، می توانند به صورت تمام وقت در خدمت ورزش کارگران باشند.

تبصره 2 – در کارگاههای موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از (3 /1) مردان شاغل باشد یک خانم متعهد و آشنا به امور ورزشی بانوان بعنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.

ماده 3 

 مسئول کارگاه یا مسئول ورزش کارگاه در جهت جذب کارگران به ورزش و همکاری با ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) در برنامه ریزی دستورالعملهای ورزشی، با توجه به موارد ذیل تلاش خواهد نمود.

– برنامه ریزی برای انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته های مختلف ورزشی زمان تمرینات در هر هفته (2) جلسه و در هر جلسه (2) ساعت خواهد بود.

– برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان واحد مربط و برگزاری مسابقات دوستانه با کارکنان سایر کارگاهها.

– شرکت دادن تیم کارگری کارگاه در رشته های مختلف و مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور براساس تقویم ورزشی) و غیر کارگری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.

– همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی برای تشکیل دوره های آموزش مربیگری و داوری در تهران و شهرستانها.

– تهیه و ارائه گزارش فعالیتهای ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه به شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگران، مدیریت کارگاه، ادارات کل کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه (در پایان هر سال برای سال بعد) به کارفرما جهت بررسی و تصویب .

– برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان .

– برگزاری ورزش صبحگاهی براساس دستورالعملهای مشترکی که توسط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود. (در هر هفته سه روز و هر روز سی دقیقه)

8 (اصلاحی 22/06/1371) ایجاد هماهنگی با کارفرما در انجام برنامه های ورزشی کارگاه اعم از صبحگاهی، تمرینات تیمی و شرکت در مسابقات ورزشی که طبق تقویم ورزش کارگران انجام می شود. کارفرمایان موظف به همکاری براساس این آئیننامه خواهند بود. ساعات تمرینهای ورزشی از جمله تمرینها و برنامه های یادشده در بندها (1 و 7) این ماده خارج از ساعات کار بوده و کارفرما در جهت فراهم نمودن تسهیلات لازم همکاری می نماید.

– انجام کلیه برنامه های ورزشی بانوان در کارگاههای مربوط می بایست در محیط جداگانه و در فضای مناسب انجام پذیرد.

ماده 4 

 شرکت کارگران ورزشکار در مسابقات استانی و قهرمانی کشور که در تقویم ورزشی مشخص خواهد شد بعنوان مأموریت ورزشی تلقی می گردد.

تبصره – در صورت تقاضای اداره کل تربیت بدنی کارگران (وزارت کار و امور اجتماعی) کارفرما موظف است با مرخصی ورزشی کارگران ورزشکار مورد نظر موافقت نماید.

ماده 5 (اصلاحی 22/06/1371)

 کلیه کارفرمایان موظفند نسبت به ایجاد فضاهای ورزشی مناسب، اقدام و در غیر این صورت، سالانه مبلغ ده هزار (000 /10) ریال به ازای هر کارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می کند، واریز نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 22/06/1371)– مبالغ واریز شده به حساب بالا، طبق نظر وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی فقط جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگری در نقاط مختلف کشور و هزینه های مربوط به امور فوق کما کان هزینه می شود.

تبصره 2 (اصلاحی 22/06/1371)– ایجاد فضای ورزشی یاد شده در این ماده با تشخیص سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.

تبصره 3 (الحاقی 22/06/1371)– وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی موظفند در صورت تقاضای کارفرما نقشه فضای ورزشی مناسب با تعداد شاغلان کارگاه را تهیه و ارایه نمایند و نظارتهای بعدی را معمول دارند.

تبصره 4 (الحاقی 22/06/1371)– فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج از کارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.

تبصره 5 (الحاقی 22/06/1371)– سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تاسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.

ماده 6 

 شهرداریها و مراجع واگذاری زمین موظفند در صورت تقاضای وزارت کار و امور اجتماعی و کارفرما (با تایید اداره کل تربیت بدنی کارگران) در مورد واگذاری زمین و صدور پروانه ساختمان ورزشی در زمینهایی که کاربری ورزشی دارند، همکاری نمایند.

ماده 7 (منسوخه 22/06/1371)

 کلیه کارفرمایانی که تعداد شاغلین کارگاههای مربوط به آنان کمتر از (500) نفر می باشد در صورتی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند موظفند سالانه مبلغ ده هزار (10000) ریال به ازای هرکارگر به حسابی که وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید، واریز نمایند.

تبصره 1 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است مبلغ دریافتی را صرفاً جهت توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی کارگرری در نقاط مختلف کشور هزینه نماید.

تبصره 2 – فضای ورزشی داخل کارگاه یا خارج ازکارگاه باید به گونه ای باشد که امکان استفاده خواهران کارگر و کارگران معلول نیز وجود داشته باشد.

تبصره 3 – سازمان تربیت بدنی کشور می تواند با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی از تأسیسات ورزشی کارگری بازدید نماید.

ماده 7 (اصلاحی 22/06/1371)

 مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران که توسط وزارت کار و امور اجتماعی ساخته می شود زیر نظر هیات امناء اداره خواهند شد. ترکیب اعضاء، وظایف و نحوه تشکیل جلسات هیات امناء توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی ورزش کارگران (موضع ماده 9 این آئیننامه) خواهد رسید.

تبصره – احکام اعضای هیات امناء توسط وزیر کار و امور اجتماعی یا مقامات مجاز از طرف وی صادر خواهد شد.

ماده 8 (اصلاحی 22/06/1371)

 به منظور تصویب تقویم ورزشی سالانه کارگران و نظارت بر حسن اجرای این آئیننامه و همچنین تعیین ترکیب اعضاء، وظایف و نحوه تشکیل هیات امنای موضوع ماده (8) این آئیننامه ستاد هماهنگی ورزش کارگران با ترکیب ذیل تشکیل می شود.
1 – وزیر کار و امور اجتماعی (رئیس)
2 – معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی (دبیر).
3 – یکی از معاونین سازمان تربیت بدنی به انتخاب ریاست سازمان مذکور.
4 – از هر یک از وزارتخانه های صنعتی (معادن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع) یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط.
5 – از هر یک از وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی یک نفر معاون به انتخاب وزیر مربوط.
6 – نمایندگان اصلی کارفرمایان در شورای عالی کار.
7 – نمایندگان اصلی کارگران در شورای عالی کار.
8 – دبیر کل کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران .
9 – مسئول ورزش خواهران کشور.

تبصره 1 – در غیاب رئیس ستاد، دبیر ستاد جلسه را اداره خواهد کرد.

تبصره 2 – زمان تشکیل جلسات توسط اعضای ستاد تعیین خواهد شد.

ماده 9 (اصلاحی 22/06/1371)

 عدم اجرای این آئیننامه توسط کارفرمایان تخلف محسوب و با آنان طبق ماده (173) قانون کار جمهوری اسلامی ایران رفتار خواهد شد.

ماده 10 (الحاقی 22/06/1371)

 کلیه مبالغی را که کارفرمایان در اجرای این آیین نامه به وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت می نمایند، مشمول بند (10) ماده (148) قانون «اصلاح برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم» – مصوب 1370 – خواهند بود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی