آیین نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 1356

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 22/8/1356


ماده 1

سوابق خدمت دولتی مشمولان بندهای 1 و 3 ماده 79 در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتی به غیردولتی به موجب مقررات حاکم در آن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب می‌شود.

ماده 2

مستخدمین شرکتهای دولتی که قبل از تاریخ 31/3/1355 در استخدام شرکت بوده و در تاریخ 5/3/1352 فاقد مقررات بازنشستگی و وظیفه بوده‌اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت تابع ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خواهند بود.

 ماده 3

کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده 2 براساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر اینکه از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده 33 مقررات استخدامی مذکور واریز خواهد شد.

کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید.

ماده 4

حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده 2 با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه تعیین خواهد شد.

 ماده 5

مستخدمین شرکتهای دولتی که در تاریخ 5/3/1352 براساس مقررات استخدامی قبلی مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت تابع مقررات بازنشستگی مربوط به خود خواهند بود.

 ماده 6

کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده 5 این آیین نامه براساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجاوز ننماید، محاسبه و به صندوق بازنشستگی همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید.

 ماده 7

حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده 5 با در نظر گرفتن حداکثر حقوق جدول حقوق ماده 13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهد شد.

 ماده 8

مستخدمین مشمول ماده 34 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که در موقع خود تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت بوده‌اند تا تاریخ 16/4/1355 تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیب مقرر در ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.

ماده 9

سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده 8 این آیین نامه در شرکتهای مربوط از لحاظ استفاده از حمایتهای مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سابقه پرداخت حق‌بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف ـ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از 1/6/1351 معادل 21% حقوق و مزایای مستخدم در شهریور ماه 1351 تعیین و محاسبه خواهد شد (7% سهم بیمه شده و 14% سهم کارفرما).

ب ـ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ 1/6/1351 تا تاریخ 16/4/1355 برابر 21% حقوق و مزایای دریافتی مستخدم محاسبه و تعیین خواهد شد (7% سهم بیمه‌شده و 14% سهم کارفرما). چنانچه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهای الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده می‌تواند کلیه حق بیمه را شخصاً در 120 قسط مساوی ماهانه پرداخت نماید. هرگاه مستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد.