آیین نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1374

هیات وزیران درجلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پیشنهاد شماره 2058/713 مورخ 12/2/1373
وزارت امور خارجه و به استناد بند (17) ماده (2) قانون وظایف وزارت امورخارجه ـ مصوب 20/1/1364 ـ آیین نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم درجمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1374,09,19

ماده 1

اتباع خارجی كه بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی درسنوات متعدد و متوالی به ایران می نمایند هرگاه بخواهند درایران محلی را برای سكونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارك واسناد مربوط ازطریق یكی از نمایندگیهای سیاسی و كنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و یا استانداری محل وقوع ملك به همراه مدارك واسناد مربوط به وزارت امورخارجه تقدیم دارند. اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف ) نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی
ب ) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)
ج ) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل ازازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یك
د ) محل اقامت دایمی متقاضی .

تبصره 1 ـ مدارك مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالكیت ونشانی محل وقوع ملك وتصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مكلفند پس از دریافت تقاضا و اسناد و مدارك مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال كنند. گواهی برابری تصویر مدارك واسناد مزبور بااصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (1) می باشد.

تبصره 2 ـ وزارت امورخارجه پس ازكسب نظرازمراجع مربوط (وزارت كشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرارداده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنابه مقتضیات سیاسی اعلام نظرنموده و درصورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیات وزیران، ارایه خواهد نمود.

ماده 2

محل وقوع ملك مورد تقاضا نبایستی در نقاطی كه استملاك خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.

تبصره وزارت كشور با همكاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی كشور، فهرست نقاط ممنوع ویامحدود از نظر استملاك اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امورخارجه و استانداریها اعلام خواهد كرد.

ماده 3

متقاضیان مكلفند ثمن معامله رابه صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یكی از بانكهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معامله گواهی بانك مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذكر مشخصات در سند قید كنند.

ماده 4

سازمان ثبت اسناد واملاك كشور پس ازانتقال قطعی ملك به متقاضی، مشخصات مالك و ملك مورد معامله رادر دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امورخارجه اعلام می دارد.

ماده 5

ثبت ملك به نام ورثه متقاضی در دفتراملاك منوط به رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده 6

در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالك یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر دراین آیین نامه، ملك مورد نظرتوسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با رعایت كلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده، به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از كسر هزینه ها، مالیات وعوارض قانونی درحساب خاصی نزد خزانه داری كل نگهداری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملك مزبور ازطریق مزایده به فروش نرود وزارت یاد شده مراتب رایك نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس ازانقضای شصت روز ازتاریخ درج آگهی مزبور، ملك رابه بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت ووجه آن رابه نحو یاد شده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد كرد.

ماده 7 ـ كلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی