دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375

هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1375 بنا به پيشنهاد شماره 5477/د/1 مورخ 26/7/137426 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375,03,13

ماده 1 

جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين نامه به گروههاي ورودي براساس مدرك تحصيلي همانند جدول موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصويبنامه شماره 57350/ت 473هـ مورخ 8/11/1370 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

تبصره ـ مستخدماني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و يپچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است يا داراي مهارتهاي خاص و خارق العاده اي مي باشند، پس از تصدي سمتهاي مذكور بدون رعايت اين ماده و با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده (1) تخصيص مي يابند.

ماده 2 

ضريب افزايش سنواتي سالانه مستخدمان مطابق ضوابطي كه توسط شركت حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران ـ كه از اين پس شركت ناميده مي شود ـ تعيين مي شود و براساس نتايج ارزشيابي سالانه سه ، چهار و پنج درصد تعيين مي شود.

ماده 3 

شركت مكلف است طرح طبقه بندي مشاغل مربوط را براساس روشهاي مورد عمل با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظيم و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجرا كند.

ماده 4 

ميزان فوق العاده شغل مستخدمان شركت حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي شود.

تبصره 1 ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل تخصصي ، تحقيقي و آموزشي را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است .

تبصره 2 ـ فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت مديره مي رسد علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده و تبصره (1) آن تا 25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است .

تبصره 3 ـ ضوابط اجرايي اين ماده و تبصره (1) آن با پيشنهاد شركت و تصويب شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي گردد.

ماده 5 

شركت مي تواند به كاركناني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي كنند فوق العاده كارانه حداكثر معادل 100% حقوق مبناي آنان پرداخت كند.

تبصره 1 ـ استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره 2 ـ استاندارد مشاغل اختصاصي به پيشنهاد شركت و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود.

تبصره 3 ـ مستخدماني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نيست مي توانند طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شركت و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود به همان نسبت از فوق العاده كارانه بهره مند شوند.

تبصره 4 ـ فوق العاده موضوع اين ماده براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد پرداخت مي شود.

ماده 6 

شركت مي تواند به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي ويژه و مشاغل اختصاصي خود يا متصديان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر يا به متصديان مشاغلي كه در شرايط احراز آن مشاغل داشتن مدرك تحصيلي خاص با طي دوره هاي آموزشي پيش بيني شده است، همچنين مشاغل مديريت تا ميزان 60% حقوق و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب پرداخت نمايد.

ماده 7 

تطبيق وضع كاركنان رسمي شركت در اجراي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد كه در بخش مشمول قانون استخدام كشوري اجرا مي گردد، انجام مي شود.

ماده 8 

كمك هزينه عايله مندي و اولاد براساس مفاد ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن پرداخت مي شود.

ماده 9 

در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت با اجراي اين تصويبنامه از حقوق و مزاياي آنان قبل از تاريخ 1/1/1371 كه طبق مقررات قانوني دريافت مي كرده اند كمتر شود، ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق به آنان قابل پرداخت است و هرگونه افزايش بعدي ناشي از ارتقاي گروه ، افزايش سنواتي و فوق العاده شغل تا استهلاك كامل از ما به التفاوت ياد شده كسر مي شود.

ماده 10 

اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1375 قابل اجراست و موارد مغاير در آيين نامه استخدامي شركت لغو مي شود.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي