دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 5477/د/1 مورخ 26/7/137426 سازمان امور اداری و استخدامی كشور و در اجرای ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375,03,13

ماده 1 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین نامه به گروههای ورودی براساس مدرك تحصیلی همانند جدول موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت موضوع تصویبنامه شماره 57350/ت 473هـ مورخ 8/11/1370 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره ـ مستخدمانی كه مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و یپچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده ای می باشند، پس از تصدی سمتهای مذكور بدون رعایت این ماده و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور در یكی از گروههای جدول موضوع ماده (1) تخصیص می یابند.

ماده 2 

ضریب افزایش سنواتی سالانه مستخدمان مطابق ضوابطی كه توسط شركت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران ـ كه از این پس شركت نامیده می شود ـ تعیین می شود و براساس نتایج ارزشیابی سالانه سه ، چهار و پنج درصد تعیین می شود.

ماده 3 

شركت مكلف است طرح طبقه بندی مشاغل مربوط را براساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظیم و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور اجرا كند.

ماده 4 

میزان فوق العاده شغل مستخدمان شركت حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبنای گروه مربوط تعیین می شود.

تبصره 1 ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمانی كه تصدی مشاغل تخصصی ، تحقیقی و آموزشی را بر عهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .

تبصره 2 ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی طبق ضوابطی كه به تصویب هیأت مدیره می رسد علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده و تبصره (1) آن تا 25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .

تبصره 3 ـ ضوابط اجرایی این ماده و تبصره (1) آن با پیشنهاد شركت و تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

ماده 5 

شركت می تواند به كاركنانی كه بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می كنند فوق العاده كارانه حداكثر معادل 100% حقوق مبنای آنان پرداخت كند.

تبصره 1 ـ استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 2 ـ استاندارد مشاغل اختصاصی به پیشنهاد شركت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور تعیین می شود.

تبصره 3 ـ مستخدمانی كه مشاغل آنان قابل استاندارد نیست می توانند طبق ضوابطی كه به پیشنهاد شركت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور تعیین می شود به همان نسبت از فوق العاده كارانه بهره مند شوند.

تبصره 4 ـ فوق العاده موضوع این ماده براساس ضوابطی كه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد پرداخت می شود.

ماده 6 

شركت می تواند به منظور جذب و نگهداری كاركنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و مشاغل اختصاصی خود یا متصدیان دارای مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر یا به متصدیان مشاغلی كه در شرایط احراز آن مشاغل داشتن مدرك تحصیلی خاص با طی دوره های آموزشی پیش بینی شده است، همچنین مشاغل مدیریت تا میزان 60% حقوق و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب پرداخت نماید.

ماده 7 

تطبیق وضع كاركنان رسمی شركت در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد كه در بخش مشمول قانون استخدام كشوری اجرا می گردد، انجام می شود.

ماده 8 

كمك هزینه عایله مندی و اولاد براساس مفاد ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

ماده 9 

در صورتی كه حقوق و مزایای مستخدمان شركت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 كه طبق مقررات قانونی دریافت می كرده اند كمتر شود، ما به التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان قابل پرداخت است و هرگونه افزایش بعدی ناشی از ارتقای گروه ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل تا استهلاك كامل از ما به التفاوت یاد شده كسر می شود.

ماده 10 

این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1375 قابل اجراست و موارد مغایر در آیین نامه استخدامی شركت لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی