آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) مصوب 1387

آئين‌نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) 

فصل اوّل – كليّات

ماده 1

برگزاري مجامع عمومي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني براساس تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، وفق مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

تبصره 1– شركتهاي تعاوني فرااستاني با هر تعداد عضو و اتحاديه‌هاي تعاوني مركزي يا سراسري و نيز شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه تعداد اعضاي آنها بيش از پانصد عضو باشد، ميتوانند مجامع عمومي را بصورت دو مرحله اي برگزار نمايند و در اينصورت تابع مقررات «دستورالعمل نحوة تشكيل مجامع عمومي دو مرحله‌اي» موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون بخش تعاوني نيز خواهند بود.

تبصره 2– كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني كه انتخاب تمام يا هر يك از اعضا هيأت مديره يا بازرسان را در دستور مجمع عمومي داشته باشند، در برگزاري مجمع عمومي، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگي نظارت بر انتخابات شركتها،اتحاديه‌ها و اتاقهاي تعاون» موضوع ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني نيز خواهند بود.

تبصره 3– منظور از شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني در اين ماده و تبصره ‌هاي آن، شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ثبت شده و يا در شرف تأسيس مي‌باشد.

ماده 2

مجمع عمومي تعاوني[حسب وظايف و اختيارات] به دو صورت زير تشكيل مي‌شود:
1- مجمع عمومي عادي.
2- مجمع عمومي فوق العاده.

ماده 3

مجمع عمومي عادي،اولين بار براي تاسيس تعاوني [درزمان مقرر] و سپس حداقل سالي يكبار ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي تشكيل مي‌شود.
وظايف و اختيارات قانوني مجمع عمومي عادي به شرح ذيل است:
1- تصويب اساسنامه دراولين مجمع عمومي عادي.
2- اتخاذ تصميم در مورد حداقل و حداكثر سهام اعضا [موضوع ماده 20 قانون بخش تعاوني].
3- انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.
4- تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه‌گذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد‌هيأت مديره.
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي شركت.
6- تصويب آيين نامه حقوق و مزاياي هيات مديره و مديرعامل و اتخاذ تصميم در مورد حق الزحمه بازرس.
7- اتخاذ تصميم در مورد عضويت تعاوني در شركتها و اتحاديه‌ها و اتاقهاي تعاون وخروج ازآنها و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي براساس‌موازين مقرر در قانون بخش تعاوني.
8- تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.
9- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
10- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
11- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.
12- تصميم گيري درمورد اخراج اعضاء تعاوني [وفق ماده 13 قانون بخش تعاوني]
13- عزل بازرس ‌‌‌[مستند به بند1 ماده 33 قانون شركتهاي تعاوني]
14- ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار مي‌دهد.

تبصره 1– در موارد ضروري در هر موقع سال مي‌توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده تشكيل داد. مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به همان وظايفي مي‌پردازد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

تبصره 2– چنانچه مجمع عمومي عادي ساليانه خارج از موعد مقرر برگزار شود، عنوان آن به «مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده» تغيير خواهد كرد.

ماده 4

مجمع عمومي فوق العاده جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي‌شود:
1- تغيير مواد اساسنامه [‌در حدود قانون بخش تعاوني]
2- تصميم‌ گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت‌مديره.
3- انحلال تعاوني.
4- ادغام تعاوني.

تبصره – مراد از عزل هيات مديره در بند (2)، عزل كل يا بعضي اعضاء و مقصود از استعفاء هيات، استعفاء دسته جمعي يا تعدادي از آنهاست كه هيأت مديره را با وجود اعضاء علي البدل از اكثريت مقرر خارج نمايد.

ماده 5

چنانچه مجمعي نسبت به موارد خارج از صلاحيت خود رسيدگي و اتخاذ تصميم كند، تصميمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6

در موارد زير تشكيل مجمع عمومي الزامي است. هيأت مديره بايد تاريخ دعوت يا نشر آگهي و فواصل زماني موضوع مواد 12، 13 و 22 اين آيين نامه و تبصره ‌هاي ذيل آنها را بگونه‌اي تعيين نمايد كه مجمع عمومي در مواعد زير تشكيل گردد:
1- ظرف 4 ماه از پايان سال مالي، براي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه.
2- قبل از انقضاء مدت تصدي اعضاي هيأت مديره يا بازرسان؛ براي تشكيل مجمع عمومي با دستور انتخاب اعضاي مذكور.
3- قبل از پايان مدت تعاوني، در صورتي كه مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده با دستور تمديد مدت يا انحلال.
4- در صورتي كه در يكي از مجامع عمومي و يا بنا به قوانين و مقررات، تشكيل مجمع عمومي ديگري تكليف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.
5- ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زير‌‌ (در غير موارد مذكور در بندهاي فوق):
الف- هر يك از بازرسان.
ب- يك پنجم اعضاي تعاوني براي مجمع عمومي عادي و يك سوم اعضا براي مجمع عمومي فوق العاده
ج ـ وزارت تعاون.

تبصره 1– در صورتي كه هيأت مديره در مواعد مقرر در اين ماده به تشكيل مجمع عمومي مبادرت نكند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 2– اگر هيأت مديره ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس، براي رسيدگي به گزارش تخلفات هيأت مديره يا مدير عامل، اقدام به دعوت و برگزاري آن نمايد، بازرس مي‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع اقدام كند.

فصل دوّم – نحوه دعوت مجمع

ماده 7

دعوت مجمع عمومي بايد به طريقي كه دراساسنامه تعاوني قيد شده صورت گيرد.هرتعاوني مكلف است حداقل يكي ازروشهاي انتشار آگهي در جرايد كثيرالانتشار يا محلّي و يا دعوتنامه كتبي [با اخذ رسيد و يا پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني] يا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قيد نمايد.
علاوه بر اين الصاق آگهي دعوت در محل دفتر اصلي و شعب و نمايندگي‌ها و محل كارگاهها و فروشگاه‌هاي تعاوني همچنين درج آن در پايگاه اطلاع رساني [وب سايت مربوطه درصورت وجود] نيز الزامي است.

تبصره 1– دعوت اولين مجمع عمومي تعاوني از طريق دعوتنامه كتبي با اخد رسيد و يا پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني و يا از طريق روزنامه كثيرالانتشاري كه در آن دعوت به عضويت [موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاوني] آگهي شده صورت مي‌گيرد.

تبصره 2– در صورتي كه دعوت مجمع عمومي با دعوتنامه كتبي انجام مي‌پذيرد، ارسال نسخه‌اي از آن به اشخاص زيرضروري است:
1- هر يك از دستگاهها و شركت‌هاي دولتي، بانكها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمانها و مؤسسات عمومي كه در تعاوني مشاركت يا سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
2- اتحاديه‌اي كه تعاوني عضو آن است.

تبصره 3– مقام دعوت كننده مكلف است نسخه‌اي از آگهي مجمع عمومي را جهت اطلاع و امكان حضور نماينده ناظر به وزارت تعاون ارسال نمايد.

ماده 8

در تعاوني‌هايي كه داراي بيش از يكصد عضو مي‌باشند، انتشار آگهي دعوت الزاماً از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشاري كه در مجمع عمومي عادي تعيين گرديده، صورت مي‌گيرد.

تبصره 1– مرجع تشخيص كثيرالانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي است.

تبصره 2– انتشار آگهي دعوت در هفته ‌نامه، ماهنامه و هر نشريه‌اي كه در غير از فاصله زماني «روزي يكبار» منتشر مي‌گردد به جاي روزنامه، فاقد وجاهت قانوني است.

تبصره 3– چنانچه مجمع عمومي، روزنامه‌هاي [اصلي] متعددي را تعيين نمايد، انتشار آگهي در همه آنها الزامي است.

تبصره 4– درج نام روزنامه در اساسنامه تعاوني الزامي نيست و در صورتيكه شركت يا اتحاديه‌اي به اين امر مبادرت كند، هرگونه تغيير بعدي آن مستلزم تشكيل هر دو مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده خواهد بود.

تبصره 5‌ـ در انتخاب صفحات روزنامه براي درج آگهي، صفحات اصلي مورد نظر است و انتشار آگهي در قسمت نيازمندي ها و ساير ضمائم در صورتي است كه بخشي اختصاصي براي درج آگهي‌هاي مجامع يا شركت ها در قسمت هاي مذكور معين و مشخّص شده باشد

ماده 9

مجمع عمومي كه اقدام به تعيين روزنامه كثيرالانتشار مي‌نمايد، مكلف است روزنامه كثيرالانتشار ديگري را نيز بعنوان روزنامه علي البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلي، آگهي‌هاي مربوطه در آن درج گردد.

تبصره – درصورتيكه روزنامه اصلي به هر دليلي منتشر نگردد و روزنامه علي البدل نيز تعيين نشده باشد، هيأت مديره تعاوني مكلف است مجمع عمومي عادي را جهت تعيين روزنامه جديد تشكيل دهد. دعوت اين مجمع و هر مجمع ديگري كه در فاصله بين عدم انتشار روزنامه قبل و تعيين روزنامه جديد تشكيل مي‌شود، منحصراً از طريق دعوتنامه كتبي با اخذ رسيد و يا با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام شده عضو به تعاوني بعمل مي‌آيد و رعايت قسمت اخير ماده 7 نيز الزامي است.

ماده 10

‏دعوت مجمع عمومي ضمن درج تاريخ انتشار بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد:
1- نام تعاوني.
2- نوع مجمع عمومي اعم از عادي، عادي بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.
3- نوبت مجمع.
4- دستورجلسه.
5- تاريخ وساعت برگزاري.
6- محل برگزاري ونشاني كامل آن.
7- زمان و مكان بررسي وكالتنامه‌ها]براي مجامع عمومي يك مرحله‌اي.(و صدور برگه حضور در مجمع)
8- نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هيات مديره و بازرسان.[براي مجامع عمومي با دستور انتخابات]

تبصره 1– محل تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهري يا روستايي اقامتگاه قانوني تعاوني باشد، مگر اينكه صد در صد اعضاء، محل ديگري را براي تشكيل مجمع توافق نمايند. همچنين محل برگزاري مجمع بايدظرفيت حضور كليه اعضاء يا نمايندگان تام الاختيار آنها را داشته واز نظر امكانات براي تشكيل جلسه مجمع مناسب باشد.

تبصره 2– دستور جلسه مجمع بايستي بطور صريح و شفاف در آگهي درج و از ذكر كلمات و عبارات مبهم از قبيل: «ساير موارد»، «ساير تصميمات» و «آنچه طبق قانون در صلاحيت مجامع عمومي است»، خود داري گردد.

تبصره 3– درخصوص تغيير مواد اساسنامه در مجمع عمومي فوق العاده، آگهي دعوت بايستي متضمن شماره مواد يا موضوع آنها باشد. در مواردي كه تعاوني، مجمع عمومي فوق العاده را براي تطبيق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدي آن تشكيل مي‌دهد، ذكر عبارت «تطبيق اساسنامه با قانون يا اصلاحات» كافي است اما چنانچه تصميم بر تغيير مواد ديگري از اساسنامه نيز باشد، بايد آن موارد در آگهي دعوت آورده شود.

تبصره 4– در صورتيكه اخراج عضو يا اعضايي از تعاوني همچنين عزل هيأت مديره يا بازرس در دستور كار مجمع عمومي باشد ذكر نام آنها در آگهي دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت كننده مكلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذكور برساند.

ماده 11

هريك از اعضاء تعاوني مي‌تواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي، مورد يا موارد ديگري را غير از موضوعاتي كه در آگهي دعوت مجمع قيد شده است به مقام دعوت كننده پيشنهاد كند. مقام مذكور مكلف است پيشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح كند تا در صورت تصويب، در دستور جلسه مجمع بعدي كه ظرف مهلت مقرردعوت به تشكيل مي‌گردد قرار گيرد.

ماده 12

فاصله زماني بين تاريخ دعوت [نشر آگهي] و تاريخ تعيين شده براي تشكيل مجمع عمومي [عادي و فوق‌العاده] حداقل 10 روز و حداكثر 20 روز است.

تبصره 1– در صورتيكه برگزاري انتخابات [هيأت مديره يا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومي عادي باشد اين مدت براي دعوت نوبت اول، حداقل 20روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.

تبصره 2– فاصله زماني بين تاريخ دعوت و تاريخ تعيين شده براي تشكيل مجمع عمومي كه انتخاب هيأت تصفيه را در دستور كار خود دارد همان 10 تا 20 روز است.

تبصره 3– دراحتساب فاصله زماني،روزانتشارآگهي همچنين روزبرگزاري مجمع جزء مدت محسوب نمي شود.

ماده 13

در مواقعي كه كليه اعضاء تعاوني در مجمع حاضر باشند، با رعايت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت ب انتخابات تعاونيها نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

تبصره – حكم اين ماده درخصوص اولين مجمع عمومي تعاوني نيز قابل اعمال است.

ماده 14

هرگونه تغيير يا اصلاح بعدي آگهي مجمع عمومي، مستلزم رعايت حداقل فواصل زماني مقرراست.

فصل سوم – ورود به جلسه مجمع

بخش اول – تركيب مجمع

ماده 15

مجمع عمومي از اجتماع اعضاء تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار و وكلاء آنان تشكيل مي‌شود.

ماده 16

اعضاء تعاوني براي حضور در مجمع يااخذبرگه ورود بايد ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم يا كارت عضويت و يا دفترچه عضويت ارائه نمايند.

تبصره 1– بررسي مدارك مذكور به هنگام ورود با مقام دعوت كننده است مگر در مواردي كه مقام دعوت كننده هيأت مديره بوده و دستور جلسه، انتخاب هيأت مديره يا رسيدگي به تخلفات مديران باشد كه در اينصورت بررسي توسط اكثريت بازرسان و در مواردي كه دو بازرس باشد بوسيله يكي از آنها بعمل مي‌آيد.

تبصره 2– چنانچه مقام دعوت كننده، وزارت تعاون باشد،كنترل مدارك توسط بازرس يابازرسان صورت مي‌گيرد ودرصورتي كه تعاوني فاقد بازرس باشد يا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذكوردراين تبصره صلاحيت لازم را نداشته باشد، بررسي مدارك توسط نماينده يا نمايندگان مراجع ياد شده انجام مي‌گيرد.

تبصره 3– در اولين مجمع عمومي تعاوني، گواهي صادره هيأت مؤسس مبني بر احراز شرايط عضويت و تصديق تأديه حداقل يك سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.

ماده 17

اشخاص ذيل مي‌توانند بدون احتساب در ليست حاضرين عضو و بدون داشتن حق رأي در مجمع حضور يابند :
1- مديرعامل غيرعضو.
2- بازرس يا بازرسان غيرعضو.
3- كانديداهاي غيرعضو سمت بازرسي.
4- نمايندگان ناظر هر يك از دستگاهها و شركتها و موسسات دولتي و عمومي و بانك ها و شوراهاي اسلامي كشوري كه در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري نموده اند.
5- نماينده يا نمايندگان ناظر وزارت تعاون.
6- نماينده ناظر اتحاديه‌اي كه تعاوني عضو آن است.
7- نماينده ناظر دستگاههاي متبوعه شركتهاي تعاوني كارمندي.[باتاييد وزارت تعاون]

تبصره 1– علاوه بر اشخاص مذكور در اين ماده ، اشخاصي كه بنا به وظيفه شغلي خود مسئوليتي را در مجمع دارا هستند مانند نيروهاي انتظامي و امنيتي، نيروهاي خدماتي، فيلمبردار و… مي‌توانند با هماهنگي قبلي و كسب مجوز از مقامات موضوع تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) در مجمع حضور يابند.

تبصره 2– اشخاص غيرعضوي كه كانديداي سمت بازرس تعاوني هستند، براي حضور در مجمع عمومي مربوطه بايد گواهي معتبر و ممهور به مهر تعاوني مبني بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمايند.

تبصره 3– اشخاص موضوع بندهاي 4 و 5 و7با ارائه كارت شناسايي و معرفي نامه معتبر از بالاترين مقام دستگاه يا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور مي‌يابند.

تبصره 4– حضور نماينده ناظر اتحاديه در مجامع عمومي تعاوني‌هاي عضو با ارائه معرفي نامه هيأت مديره‌ يا مديرعاملي كه تعيين نماينده به وي تفويض شده امكان پذير است.

ماده 18

عضو يا اعضايي كه اخراج آنها در دستور كار مجمع است مي‌توانند با حق رأي در مجمع مربوطه حضور يابند.

بخش دوم – نمايندگي اعضاء (وكالت)

ماده 19

در مجامع عمومي يك محله اي هر يك از اعضاي تعاوني مي‌تواند نماينده تام الاختياري [از ميان اعضاء تعاوني يا خارج از آنان] براي حضور در مجمع و اعمال رأي تعيين نمايد. تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود.

تبصره 1– تأييد نمايندگي‌هاي موضوع اين ماده با مقامات مذكور در تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) مي‌باشد. بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي به همراه نماينده خود در محل شركت يا محلي كه از پيش تعيين و طي آگهي دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسيده حاضر و مقام مجاز تأييد نمايندگي پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي و اهليت نماينده، وكالتنامه را تأييد و ورقه ورود به مجمع براي نماينده صادر مي‌كند.

تبصره 2– در مواردي كه وكالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد، مقام مجاز تأييد نمايندگي پس از احراز هويت وكيل و بدون رعايت تشريفات مذكور در تبصره فوق مكلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.

تبصره 3– وكالت و نمايندگي حضور در مجمع و اعمال رأي بصورت مطلق و تام الاختيار اعطاء مي‌شود و هر گونه ادعاي بعدي عضو مبني بر مقيد و محدود بودن نمايندگي، از جانب تعاوني مسموع نخواهد بود.

تبصره 4– نمايندگان بايستي داراي اهليت قانوني[عدم حجر] باشند.

تبصره 5– حضور توأم عضو و نماينده وي در مجمع ممنوع است و مقامات مذكور در تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) مكلفند نظارت‌هاي لازم در اين مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاري مجمع مشخص شود عضو و نماينده وي توأمان در مجمع حضور داشته‌اند، بترتيب ذيل عمل خواهدشد:
1- درصورتي كه حضور توٲم عضو و نماينده وي در حصول نصاب رسميت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
2- چنانچه جلسه بدون حضور توام نيزرسميت داشته است، صرفاً به تعدادحضور غيرقانوني، از تعداد كل آراء ماخوذه درهرتصميم كسرخواهد شد. در مورد انتخابات،كسرآراء نسبت به كليه كانديداها اعمال مي‌گردد.

ماده 20

نمايندگان اعضاء اتحاديه‌هاي تعاوني همچنين اشخاص حقوقي عضو شركت‌هاي تعاوني، براي حضور در مجامع عمومي بايد معرفي نامه ازسوي هيات مديره يا مديرعاملي كه تعيين نماينده به وي تفويض شده ارائه ‌نمايند. مقام مجاز تأييد نمايندگي‌ها، پس ازاخذ معرفي نامه و احراز هويت نماينده، ورقه ورود به جلسه مجمع را براي وي صادر خواهد كرد.

تبصره 1– در معرفي نامه صادره، بايد مجمع يا مجامعي كه نماينده حق حضور و اعمال رأي دارد معين گردد در غيراينصورت نمايندگي صادره تا زمانيكه نماينده ديگري معرفي نشده مجوز حضور در كليه مجامع تلقي خواهد شد.

تبصره 2– حكم تبصره 4 ماده 19 در مورد نمايندگي‌هاي موضوع اين ماده نيز لازم الرعايه است.

بخش سوم – رسميت و اداره جلسه

ماده 21

نصاب رسميت جلسات مجامع به ترتيب زير خواهد بود:
1- مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت اعضاء تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها رسميت مي‌يابد. در صورت عدم حصول نصاب مذكور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمي خواهد بود.
2- مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آنها رسميت مي‌يابد و در صورت عدم حصول نصاب مذكور، در نوبت دوم با اكثريت رسميت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نيز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمي است.

تبصره 1– براي رسميت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعايت قسمت اخير ماده 23 در مورد تعداد هيات رئيسه الزامي است.

تبصره 2– در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي رأس ساعت مقرر، مقام دعوت كننده بايد برگزاري جلسه را حداقل به مدت نيم ساعت به تأخير اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسه‌اي داير بر عدم رسميت مجمع تهيه و به امضاي حاضرين برساند.

تبصره 3– ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً يا به نمايندگي از طرف عضو آنرا امضاء مي‌كنند.

ماده 22

دعوت مجامع عمومي نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق بايد حداكثر ظرف 7 روز با همان دستور جلسه قبلي بعمل آيد. فاصله زماني بين تاريخ دعوت و برگزاري مجامع مذكور حداقل 10 و حداكثر 20 روز خواهد بود.

تبصره 1– هرگونه تغيير، كاهش ياافزايش دستور جلسه مجمع عمومي نوبت اول در نوبت‌هاي بعدي ممنوع است.

تبصره 2– در مورد مجمع عمومي عادي نوبت دوم كه انتخابات را در دستور كار خود دارد، همان فاصله 10 تا 20 روز لازم الرعايه است.

ماده 23

جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن، مقام دعوت كننده يا نماينده او افتتاح مي‌كند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس، يك منشي و دو ناظر از ميان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاوني‌هاي داراي 500 عضو و بيشتر تعداد هيأت رئيسه 7 نفر شامل رئيس، نائب رئيس، منشي و 4 ناظر مي‌باشد.

تبصره – در شركتهاي تعاوني، نمايندگان اعضاء حقيقي نمي‌توانند بعنوان هيأت رئيسه انتخاب شوند.

ماده 24

مقام دعوت كننده يا مقام مجاز مذكور در تبصره 1 ماده 16 مكلف است ورقه حضور و غيابي را كه اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده‌اند همراه با نمايندگي‌هاي تام‌الاختيار اعضاء غايب و صورت اسامي كل اعضاء در اختيار رئيس مجمع براي احراز رسميت جلسه و اعمال كنترل‌هاي لازم قرار دهد. علاوه بر اين از ساير حاضرين مذكوردرمواد 17 و 18 نيز صورتي جداگانه مشتمل بر هويت كامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانوني آنها تهيه و به امضاء آنان خواهد رسيد.

فصل چهارم – اتخاذ تصميم

بخش اول – نصاب تصميمات

ماده 25

در مجمع عمومي عادي، تصميمات با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي اتخاذ مي‌گردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسان كه كسب اكثريت نسبي آراء ملاك عمل است.

تبصره 1– انتخاب اعضاء هيأت مديره براي دوره‌اي بيش از دوره‌هاي مجاز تصدي (موضوع ماده 36 قانون بخش تعاوني) مستلزم كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت است.

تبصره 2– تصويب اساسنامه در اولين مجمع عمومي عادي تعاوني با اكثريت دو سوم آراءِ حاضرين درجلسه رسمي بعمل مي‌آيد.

ماده 26

تصميمات مجامع عمومي فوق‌العاده همواره با اكثريت سه چهارم آراي حاضر در جلسه رسمي اتخاذ مي‌شود.

بخش دوم – نحوه اتخاذ تصميم

ماده 27

تصميمات مجامع عمومي از طريق اعمال رأي اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها اتخاذ مي‌شود. در مجامع عمومي يك مرحله اي هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است؛ در مجامع عمومي دو مرحله اي ميزان رأي نمايندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاوني خواهد بود.

ماده 28

رأي گيري در كليه مجامع عمومي فوق العاده، همچنين انتخاب اعضاءهيات مديره وبازرسان، الزاما بصورت كتبي [با برگه رأي] خواهد بود و براي اتخاذ ساير تصميمات مي‌تواند با قيام وقعود بعمل آيد.

تبصره – چنانچه در مورد نتيجه راي گيري به روش قيام وقعود ترديدي حادث شود، با تقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيات رئيسه مي‌توان رأي ‌گيري را مجددا و بصورت كتبي بعمل آورد.

ماده 29

مقام دعوت كننده مكلف است پيش از برگزاري مجمع، برگه‌‌هاي رأي را به تعداد اعضاء بصورت چاپي تهيه تا در جلسه بين اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها توزيع نمايد. برگه‌هاي مذكور بايد ممهور به مهر تعاوني و متضمن نام كامل تعاوني، عنوان جلسه مجمع و تاريخ برگزاري آن و دستور جلسه مربوطه باشد.

تبصره 1– چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگه‌‌هاي آن بصورت مجزا تهيه خواهد شد. در برگه انتخابات بايد علاوه بر نام كامل تعاوني، عنوان جلسه مجمع و تاريخ برگزاري آن، جاي خالي با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلي هيأت مديره و بازرسان در نظر گرفته شود.

تبصره 2– كليه برگه‌‌هاي رأي براساس عضويت و تعداد آراء وكالتي هر شخص توزيع مي‌گردد.

ماده 30

بمنظور اتخاذ تصميم در هر يك از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صريح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسيده و سپس راي گيري بعمل مي‌آيد. براي هر يك از موارد دستور جلسه، يك موافق و يك مخالف مي‌تواند در زمان مناسبي كه از سوي رئيس جلسه معين مي‌گردد صحبت نمايد.

تبصره – درمورد عزل هيات مديره يابازرس همچنين اخراج اعضاء بايستي فرصت دفاع منظورگردد.

ماده 31

در جلسات مجمع عمومي عادي كه انتخابات هيأت مديره و يا بازرسان را در دستور كار خود دارد، داوطلبان تصدي سمت‌هاي مذكور مي‌توانند در مهلتي كه به تساوي براي هر يك از آنها توسط رئيس جلسه منظور مي‌شود اقدام به معرفي خود نمايند. علاوه بر اين مقام دعوت كننده مكلف است پيش از برگزاري جلسه مجمع صورت اسامي كانديداهاي مربوط را كه با ترتيب الفبايي و ذكر نام و نام خانوادگي بصورت كامل و قيد پسوندها تنظيم شده به تعداد اعضا تعاوني تهيه و در بدو ورود به جلسه در اختيار اعضاء يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها قرار دهد.

تبصره 1– فهرست اسامي كانديداها نبايد به نحوي تنظيم شود كه مفيد تبليغ براي كانديداي خاصي باشد.

تبصره 2– عدم حضور كانديدا در جلسه مجمع و يا عدم استفاده از حق خود براي معرفي، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.

ماده 32

در موارد راي‌گيري كتبي، جمع آوري آراء توسط افراد امين و منتخب هيأت رئيسه و شمارش آنها توسط هيأت مذكور و در فرم‌هاي مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل مي‌آيد. در شمارش آراء بايستي كل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفيد و آراء باطل ثبت شوند.

تبصره 1– شمارش آراء انتخابات در فرم‌هاي مجزا و متضمن اسامي كانديداها صورت مي‌گيرد. هيأت رئيسه مكلف است ذيل كليه فرم‌هاي شمارش آراء را امضاء نمايد.

تبصره 2– به هنگام شمارش آراء انتخابات، كانديداها مي‌توانند بنحوي كه موجب اخلال در نظم و جريان احتساب آراء نگردد، درمحل شمارش حضور يافته و بر جريان امر نظارت نمايند.

تبصره 3– چنانچه در ميان كانديداها افرادي داراي نام خانوادگي مشترك باشند و برگه رأي صرفاً متضمن نام خانوادگي باشد، اسامي مذكور حذف خواهد شد.

تبصره 4– در صورتي كه نام يك كانديدا دربرگه راي تكرارشده باشد، صرفا يك راي محاسبه مي‌گردد.

تبصره 5– چنانچه برخي كانديداها براي بدست آوردن سمت اصلي يا علي البدل، آراء مساوي كسب نمايند،قرعه كشي ملاك انتخاب آنهاخواهد بود.

ماده 33

هرگاه در جلسه مجمع عمومي، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصميم‌گيري نشود، رئيس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاريخ تشكيل جلسه بعدي را كه نبايد ديرتر از يك هفته از جلسه اول باشد اعلام نمايد. در اين صورت رعايت تشريفات دعوت مجدد الزامي نيست.
جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانوني رسميت دارد و هيأت رئيسه آن نيز همان هيأت رئيسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در اين جلسه حضور نيافته باشد كه در اينصورت به جاي افراد غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

تبصره – حكم تبصره 1 ماده 22 درخصوص جلسه بعد از تنفس نيز جاري است.

بخش سوم – مفاد تصميمات

ماده 34

جلسات مجامع عمومي با رعايت تبصره 2 ماده 10 اين آئين‌نامه صرفاً به مواردي رسيدگي مي‌نمايد كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصميمي خارج از آنچه كه به عنوان دستور جلسه آگهي شده، فاقد اعتبار است.

ماده 35

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان تعاوني معتبر نخواهد بود.

ماده 36

گزارش هيأت مديره نمي تواند متضمن پيشنهاد تصويب وتجويز اقدامات آينده يا اقدامات بدون مجوز گذشته باشد و رعايت ماده 34 آيين نامه دراين مورد الزامي است.

ماده 37

مجمع عمومي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد مگر آنكه كليه اعضاء تعاوني در مجمع حضور داشته و با تصميم متخذه موافقت نمايند.

ماده 38

مجامع عمومي فوق‌العاده با موضوع عزل هيأت مديره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذتصميم مينمايد وبراي ابقاء راي گيري مجدد نمي شود.

ماده 39

مجمع عمومي فوق العاده موضوع ماده 42 قانون بخش تعاوني و تبصره ذيل آن كه جهت رسيدگي به گزارش تخلفات هيأت مديره تشكيل مي‌شود، در صورتي مي‌تواند نسبت به عزل تصميم گيري كند كه موضوع عزل در دستور جلسه آگهي دعوت مجمع قيد شده باشد.

ماده 40

در تصويب مقررات داخلي تعاوني از قبيل آئين‌نامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنين تغيير مواد اساسنامه، اعضاء مي‌توانند از پنج روز قبل از تشكيل مجمع ازمفاد پيشنهادات اطلاع حاصل نمايد. به همين منظور مقام دعوت كننده مكلف است در صورت درخواست عضو يا نماينده وي رونوشتي از مقررات پيشنهادي را با هزينه متقاضي تهيه و در اختيار وي قرار دهد.

ماده 41

بمنظور تأمين حق نظارت عضو در امور تعاوني، اعضاء مي‌توانند از پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به تعاوني مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زيان و گزارش مالي هيأت مديره و گزارش بازرس يا بازرسان راملاحظه واز آنها يادداشت برداري كنند.

ماده 42

در صورتيكه انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني در دستور كار مجمع باشد، بايد قبلاً موافقت منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت با تعاوني اخذ شده باشد.

فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 43

از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي در دفتر مخصوص صورتجلسات مجامع تعاوني تهيه شده و به امضاي اعضاء هيأت رئيسه مي‌رسد. در صورتيكه بعضي از اعضاي هيأت رئيسه نظر خاصي در مورد برگزاري مجمع و صورتجلسه تنظيمي داشته باشند مي‌توانند ذيل امضاي خود مرقوم نمايند.
صورتجلسه تنظيمي با داشتن امضاء اكثريت اعضاء هيأت رئيسه معتبر است.

تبصره رئيس مجمع مكلف است صورتجلسه را به مقام دعوت كننده، هيأت مديره و بازرس يا بازرسان تعاوني ابلاغ ورسيد دريافت نمايد.

ماده 44

صورتجلسه مجمع عمومي بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد:
1- نام تعاوني.
2- نوع مجمع عمومي اعم از عادي، عادي بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.
3- نوبت مجمع.
4- تاريخ دعوت مجمع [انتشار آگهي] و نحوه دعوت.
5- زمان برگزاري [روز و ساعت].
6- محل برگزاري [نام مكان و نشاني كامل].
7- مقام دعوت كننده.
8- تعداد حاضرين [اصالتاً و وكالتاً به تفكيك].
9- تعداد كل اعضاء شركت.
10- دستور جلسه.
11- اعضاء هيأت رئيسه [با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت آنان در هيأت رئيسه].
12- خلاصه مذاكرات و ذكر تصويب يا عدم تصويب هريك از موارد دستور جلسه به ترتيب و با قيد تعداد آراء [در موارد راي‌گيري كتبي].
13- نتيجه انتخابات با ذكر اسامي [مشخصات سجّلي] منتخبين به ترتيب اصلي وعلي البدل و تعداد آراء مأخوذه.
14- حضور يا عدم حضور ناظر وزارت تعاون.
15- ساعت ختم جلسه.
16- امضاء هيأت رئيسه با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت در هيأت.

تبصره 1– صورتجلسه مجمعي كه رسميت نيافته [موضوع تبصره 2 ماده 21 آئين‌نامه]، صرفاً متضمن بندهاي 1 تا 9 اين ماده و امضاء مقام دعوت كننده و حاضرين وساعت تنظيم صورتجلسه خواهد بود.

تبصره 2– در مواردي كه مجمع عمومي بدليل عدم رسيدگي به تمام موضوعات دستور جلسه، به تنفس منجر مي‌شود، موضوعاتي كه باقي‌مانده و تاريخ جلسه بعدي در صورتجلسه قيد خواهد شد.

ماده 45

هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف سه روز از تاريخ برگزاري مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظيمي و مدارك و مستندات مربوطه را به همراه آگهي دعوت مجمع عمومي [و در صورتيكه مجمع برگزار شده نوبت دوم يا سوم بوده، آگهي دعوت نوبت‌هاي قبلي و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسي و تطبيق با مقررات به وزارت تعاون تسليم كند.

ماده 46

وزارت تعاون مكلف است پس از دريافت مدارك مجمع حداكثر ظرف 10روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسي كارشناسي قرار داده و در صورت عدم نقص و ايراد،مواردلازم را به مرجع ثبت شركتها ارسال نمايد.

ماده 47

در صورتيكه وزارت تعاون پس از بررسي مدارك، تخلفي را در نحوه برگزاري مجمع، تشريفات مربوطه و يا اخذ تصميمات احراز كنند، مكلف است بنحو ذيل عمل نمايد:
1- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشريفات دعوت و برگزاري مجمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شركتها خودداري و ضمن اعلام مراتب به تعاوني مقام دعوت كننده را جهت تجديد جلسه مجمع راهنمايي مي‌نمايد.
2- درصورتيكه دعوت مجمع و برگزاري آن صحيحاً انجام ولي تصميمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند 1 اقدام و چنانچه بعض تصميمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً مواردلازم صحيح به اداره ثبت شركتها ارسال و درخصوص تصميمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاوني مقام دعوت كننده را جهت تجديد جلسه مجمع راهنمايي مي‌نمايد.

تبصره – درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده 28آيين نامه اجرايي قانون بخش تعاوني لازم‌الرعايه است.

ماده 48

درمواردي كه تصميمات مجامع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد، وزارت تعاون مكلف است يك نسخه ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شركتها ارسال نمايد:
1- تصويب اساسنامه وتغييرات بعدي آن.
2- انتخاب هيات مديره وبازرس يا بازرسان وتغييرات بعدي آنها.
3- كاهش ياافزايش سرمايه.
4- تصويب ترازنامه وصورتهاي مالي.
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشاروتغييرات بعدي آن.
6- ادغام تعاوني.
7- انحلال تعاوني ونحوه تصفيه.
8- انتخاب هيات تصفيه وتغييرات بعدي آنها.

ماده 49

در اجراي وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت تعاون مي‌تواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومي اقدام نمايد. وظايف و اختيارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره – صرف حضور ناظر در مجمع عمومي مفيد صحت اقدامات انجام شده و تصميمات متخذه نخواهد بود.

ماده 50

كليه تعاونيها مكلفند اسناد و مدارك مجامع عمومي خود را در مدتهاي تعيين شده ذيل نگهداري نمايند:
1- آگهي دعوت و صورتجلسه مجامع و مدارك و مستندات مربوطه تا پايان فعاليت تعاوني.
2- ليست حضور و غياب حاضرين مجامع تا پايان فعاليت تعاوني.
3- وكالتنامه ها و نمايندگي ها، برگه‌‌هاي رأي و فرمهاي شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاري هر مجمع.

تبصره – چنانچه در مورد مجمعي، دعوايي در مراجع قضايي يا شكايتي در وزارت تعاون مطرح باشد و زمان نگهداري اسناد موضوع بند 3 منقضي شده باشد، حفظ آنها تا اخذ تصميم نهايي مرجع مربوطه ضروري است.

ماده 51

در كليه مقررات اين آيين نامه [به استثناء قسمت اخير ماده 49 ] مقصود از «وزارت تعاون» حسب مورد، حوزه ستادي، ادارات كل تعاون استانها يا ادارات تعاون شهرستانها مي‌باشد.

اين آيين نامه در51 ماده و 65 تبصره درتاريخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت به تصويب وزير تعاون رسيده است.