آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/01/ 1378 بنا به یپشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه با نمابندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376 – آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 

شرکتهای خارجی که درکشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ،مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :

1 – ارایه خدمات بعد از فروش کالا ها یا خدمات شرکت خارجی

2 – انجام عملیات انجام قرارداد هایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3 – بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

4 – همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

5 – افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلا می ایران

6 – ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

7 – انجام فعالیتهایی که مجوز توسط دستگاههای دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند, صادر می گردد، از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا بانکی ، بازاریابی ، و غیره .

ماده 2

شعبه شرکت خارجی واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل ، تحت نام و با مسوولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3

شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه در خواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند :

1 – اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

2 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

3 – گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه درایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه برآورد نیروی انسانی ایران و خارجی مورد نیاز ، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .

ماده 4 

نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است .نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد،مسلولیت خواهد بود.

ماده 5 

اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ، ترجمه فارس اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نماید:

1 – تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ( 4 ) این آیین نامه .

2 – مدارک شناسایی شخص متقاضی ، برای اشخاص حقیقی تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت وآگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط .

3 – ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی .

4 – اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط .

5 – گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی .

6 – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی .

7 – معرفی وزارتخانه ذی ربط :

ماده 6 

اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتهای و مالکیت های صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره – شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود ، ( 6 ) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7 

شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازد موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.

ماده 8 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذی ربط ارسال دارند . حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ( 4 ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب سال 1372 – اعلام نشده است ، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی ربط ، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند ، انجام می گیرد .

ماده 9 

اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10 

به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند ، اطلاعات و مدارک موضوع مواد ( 3 ) و ( 5 ) این آیین نامه را به دستگاههای ذی ربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور