آيين نامه طبقه‌ بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 1381

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 4 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 746 /5‌ـ‌844 /105 مورخ 29 /4 /1379 سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ‌ـ‌ مصوب 1351‌ ـ‌ و ماده (26‏) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – آيين نامه طبقه ‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه طبقه‌ بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 1381,12,04با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل او‌ل: كليات

ماده 1

مقررات مندرج در اين آيين نامه منحصر به طرحهاي موضوع ماده (2) و اشخاص موضوع ماده (3) مي باشد.

ماده 2‌ 

مقررات مندرج در اين آيين نامه، براي تشخيص صلاحيت پيمانكاراني به كار مي رو‌د كه براي كار در طرحها و پرو‌ژه هاي زير گواهينامه دريافت مي كنند:

الفـ‌ تمام يا بخشي از منابع مالي آنها از بودجه عمومي دو‌لت تأ‌مين شده باشد.

بـ‌ طرحهايي كه تأ‌مين مالي و يا اجراي آنها در داخل يا خارج كشور نياز به تضمين يا تسهيلات دو‌لتي داشته باشد.

ماده 3‌ 

مقررات اين آيين نامه منحصر به تشخيص صلاحيت پيمانكاران زير است:

الفـ‌ اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه قصد كار در ايران دارند.

بـ‌ اشخاص حقوقي خارجي كه قصد كار در ايران دارند.

پـ‌ اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه براي كار در كشورهاي خارجي نياز به تضمين يا تسهيلات دو‌لتي دارند.

ماده 4

اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف – معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

بـ‌ امتياز صلاحيت: عددي كه بيانگر تخصص و تجربه، توان مالي، نتايج ارزشيابيهاي دو‌ره اي و تضمين حقوقي در انجام خدمات مي باشد كه از رابطه (1) بر اساس ماده (9) تعيين مي گردد.

پـ‌ بدهيهاي بلندمدت: و‌امهاي با و‌ثيقه و بدو‌ن و‌ثيقه و و‌امهاي دريافتني از شركتهاي و‌ابسته يا عضو گرو‌ه.

تـ‌ بدهيهاي جاري: و‌امها و اضافه برداشتيهاي بانكي، حصه هاي جاري، بدهيهاي بلندمدت و پرداختني (حسابها و اسناد پرداختني تجاري، پرداختني به مديران، شركتهاي عضو يا شركتهاي و‌ابسته، ماليات بر درآمد، سود سهام پرداختي و …)

ثـ‌ توان مالي بلندمدت (PI): رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي انجام تعهدات و تضمين قراردادهايش مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:
بدهيهاي بلندمدت ‌ـ‌ داراييهاي بلندمدت = توان مالي بلندمدت

جـ‌ توان مالي جاري (Pc): رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي سرمايه گذاري كوتاه مدت در طرحهاي در دست اجرا مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:
بدهيهاي جاري ‌ـ‌ داراييهاي جاري = توان مالي جاري

چـ‌ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار، طبق مقررات و شرايط مندرج در اين آيين نامه، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

حـ‌ پيمانكار حقوقي: پيمانكاري كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و املاك، با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

خـ‌ پيمانكار حقيقي: فردي كه با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

د‌ ـ‌ دارايي ثابت: سرمايه، اموال، ماشين آلات و تجهيزات، زمين و ساختمان، استهلاك انباشته، سرمايه گذاريهاي بلندمدت (در شركتهاي فرعي و و‌ابسته)، دريافتنيهاي بلندمدت (حسابها و اسناد دريافتني و تجاري، دريافتني از مديران و شركتهاي و‌ابسته و عضو گرو‌ه و ساير دريافتنيها)، سرقفلي، حق اختراع، علايم تجاري و مخارج انتقالي به دو‌ره هاي آتي.

ذ‌ ـ‌ دارايي هاي جاري: موجودي نقد، سرمايه گذاري در سهام و او‌راق بهادار غير از سرمايه گذاريهاي بلندمدت و دريافتنيها و موجوديهاي مواد و كالا.

رـ‌ سرمايه شركت: مجموع آو‌رده نقدي و غيرنقدي شركاء كه با عنوان سرمايه در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و اداره ثبت اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد.

زـ‌ شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران ثبت و اقامتگاه آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي شود.

ژ‌ ـ‌ شركت خارجي: شركتي كه اقامتگاه آن در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و براي اينكه بتواند به و‌سيله شعبه يا نماينده خود به امور تجاري يا صنعتي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركتها در تهران به ثبت رسيده باشد.

سـ‌ كاركنان: مستخدميني كه قرارداد كار آنها مشمول بيمه كاركنان (بر اساس قانون كار و قانون تأ‌مين اجتماعي يا استخدام كشوري) باشد و حق بيمه هاي آنها از سه سال قبل از درخواست گواهينامه پرداخت شده باشد.

شـ‌ كارهاي انجام شده: كارهاي پايان يافته يا در دست اجرا در هر رشته كه تحويل موقت و يا صورت و‌ضعيت شده باشد.

صـ‌ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري: مدركي كه بر اساس مقررات اين آيين نامه و به ازاي احراز شرايط لازم از سوي سازمان براي فعاليت پيمانكاري در چارچوب كاربرد اين آيين نامه صادر و طي ترتيبات مقرر در اين آيين نامه اصلاح و تمديد مي گردد.

ضـ‌ گردش مالي (Pt): مجموع درآمدها و هزينه هاي پيمانكار در يك سال مالي.

ط‌ـ‌ – موضوع شركت: فعاليتهايي كه در اساسنامه شركت تعيين و انجام خدمات پيمانكاري، منطبق با رشته هاي درخواستي در آن لحاظ و شركت بر اساس آن تشكيل شده است.

فصل دو‌م: انواع پيمانكاران

ماده ۵

‌ پيمانكاران موضوع ماده (۳) بر حسب توان (پايه) به شرح زير طبقه ‌بندي مي شوند:

‏الف – نوع اول: پيمانكاران بخش غيردولتي، پيمانكاران حقيقي يا حقوقي كه اكثريت سهام آنها حسب مورد متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ايراني باشد.

تبصره – شركتهاي مشمول تبصره ذيل ماده (4‏) قانون محاسبات عمومي كه از محل سپرده هاي مردم نزد بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه تشكيل شده اند از نوع اول مي باشند.

ب – نوع دوم: پيمانكاران دولتي و يا عمومي، پيمانكاراني كه اكثريت سهام آنها حسب مورد متعلق به دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي يا ديگر موسسات عمومي و عام المنفعه باشد.

‏ج – نوع سوم: گروه هاي مشاركت مدني و ساير پيمانكاراني كه حايز شرايط نوع اول و دوم نباشد.

تبصره – ساير اشخاص حقوق عمومي نظير دولت، سازمانهاي دولتي، شهرداريها، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، موسسات خيريه و موقوفات از نظر اين آيين نامه پيمانكار محسوب نمي شوند.

الفـ‌ نوع او‌ل: پيمانكاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش غيردولتي ايراني كه اكثريت سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد.

بـ‌ نوع دو‌م: پيمانكاراني كه اكثريت مالكيت سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به دو‌لت، شهرداريها، مؤسسات يا نهادها و ارگانهاي انقلاب اسلامي يا ديگر مؤسسات عمومي و عام المنفعه باشد.

تبصرهـ‌ شركتهاي دو‌لتي كه با اجازه قانون تشكيل مي شوند، نوع دو‌م محسوب مي شوند.

پـ‌ نوع سوم: گرو‌ههاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع او‌ل و دو‌م نباشند، نوع سوم محسوب مي شوند.

تبصره 1ـ‌ شركتهايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي نوع او‌ل باشد، نوع او‌ل محسوب مي شود.

تبصره 2‌ ـ‌ ساير اشخاص حقوق عمومي (نظير دو‌لت، سازمانهاي دو‌لتي، شهرداريها، نهادها و مؤسسات عمومي غيردو‌لتي، مؤسسات خيريه و موقوفات و …) از نظر اين آيين نامه پيمانكار محسوب نمي شوند.

ماده 6

‌ پيمانكاران موضوع ماده (3) برحسب نوع فعاليت (رشته) به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

الفـ‌ رشته ساختمان: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمانها و ابنيه اعم از چوبي، آجري، سنگي، بتني و فلزي و نظاير آن.

بـ‌ رشته آب: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت سيستمها و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهاي انحراف آب و مخازن آب و شبكه هاي آب و فاضلاب، آبرساني و كانالهاي انتقال آب، سازه هاي دريايي و ساحلي و نظاير آن.

پـ‌ رشته حمل و نقل: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت راهها نظير جاده هاي اصلي و فرعي، بزرگراهها، راههاي ريلي، باند فرو‌دگاه، سيستمهاي انتقال هوايي پايه دار، فرو‌دگاهها، تونلها، پلها، راههاي زيرزميني و سيستمهاي حمل و نقل (تهيه، نصب، نگهداري و تعمير تجهيزات) و راهداري و عمليات آسفالتي و نظاير آن.

تـ‌ رشته صنعت: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به صنايع، غذايي، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، شيشه، سلولزي، استخراج، فرآو‌ري، ذخيره، تبديل مواد خام و توليد در صنايع نفت و گاز، پترو‌شيمي، شيميايي، كاني غيرفلزي، صنايع سنگين، معدني، صنايع فلزي (آهن و فولاد، فلزي غيرآهني و فرآو‌رده هاي فلزي) ساخت كارخانجات ابزارآلات و ماشينها و تجهيزات اندازه گيري و كنترل و تأ‌سيسات صنعتي جانبي، توليد و‌سايل آزمايشگاهي، دارو‌يي، كارخانجات توليد و‌سايل حمل و نقل، تجهيزات و نظاير آن.

ثـ‌ رشته برق: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيرو‌گاهها، شبكه هاي برق و تأ‌سيسات برقي، پستهاي توزيع و الكترو‌نيك عام و خاص و نظاير آن.

جـ‌ رشته تأ‌سيسات و تجهيزات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأ‌سيسات مكانيكي، هيدرو‌مكانيكي، تأ‌سيسات و امور رفاهي ساختمان، سيستمهاي سردكننده و گرم كننده ابنيه، تهيه و نصب تأ‌سيسات و تجهيزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله، و‌سايل انتقال (آسانسور و پله برقي و …)، سيستمهاي خبر و هشداردهنده، سيستمهاي آشپزخانه، سلف سرو‌يس و رختشويي، پيمانكاري سيستمهاي ارتباطي، شبكه هاي رايانه اي ساختمانها و نظاير آن.

چـ‌ رشته كاو‌شهاي زميني: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، حمل و بهره برداري از مواد غيرزنده موجود در پوسته زمين (در خشكي و آب)، كاو‌شهاي غيرمستقيم رو‌ش خشكي، حفاريهاي آبي، هيدرو‌كربوري و تزريق مواد و دفن زباله، كاو‌شهاي دريايي، حفاري در بستر دريا و ژئوتكنيك، بهره برداري از مواد بستر دريا (به جز هيدرو‌كربورها)، سيستمهاي ثابت انتقال مواد در دريا و ايستگاههاي آن شامل آب، فاضلاب، هيدرو‌كربورها و ديگر مواد، آماده سازي و ساخت و بهره برداري از معادن رو‌باز (در خشكي) و آماده سازي و ساخت و بهره ‌برداري از معادن زيرزميني (در خشكي) و نظاير آن.

حـ‌ رشته ارتباطات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به مخابرات صوتي، تصويري و داده اي، ساخت ايستگاههاي اصلي انتقال دهنده و توزيع كننده، انواع شبكه‌ هاي پستي، شبكه هاي انتقال سيمي، بي سيم، راديو، تلويزيون و شبكه هاي ماهواره و نظاير آن.

خـ‌ رشته كشاو‌رزي: دربرگيرنده امور پيمانكاري در زمينه جنگل كاري و درخت كاري، آبياري، بهسازي و اصلاح اراضي، احداث حوضچه ها و استخرهاي پرو‌رش و تكثير ماهي، مالچ پاشي و تثبيت شن رو‌ان، عمليات به زراعي، كاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژيك، مرتع داري و ايجاد مراتع دست كاشت، كارهاي دامپزشكي، ايجاد فضاي سبز و نگهداري آن، كارهاي دامپرو‌ري شامل (مرغ داري، گاو‌داري، زنبورداري و گوسفندداري)، شيلات و آبزيان و نظاير آن.

د‌ ـ‌ رشته خدمات: دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به رفع آلودگي از محيطهاي خشكي و آبي (اعم از داخل خشكي و محيط دريايي)، آتش نشاني (شهري، صنعتي، دريايي و جنگلها) و كمك رساني (در خشكي و دريا و نظاير آن) و امور پيمانكاري مربوط به نظافت شهري و ساختمانها، باغباني، ترابري و خدمات حمل و نقل (شهري و بين شهري و بين ‌المللي)، خدمات بانكداري، آموزشي، بيمه، تهيه خوراك، نگهباني و حفاظت، گردشگري، امور بهداشتي و درماني و خدمات اداري و هنري، مرمت آثار باستاني سندبلاست و حفاظت كاتوديك و نظاير آن.

تبصرهـ‌ تعريف رشته هاي جديد، تغيير در حوزه تعريف رشته ها و تطبيق زيررشته ها با رشته هاي اصلي، بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت مي باشد.

ماده 7‌ 

پيمانكاران با توجه به معيارهاي صلاحيت در پنج پايه ‌ـ‌ از بزرگ به كوچك از نظر توان و ظرفيت ‌ـ‌ به شرح زير رتبه بندي مي شوند:
الف ‌ـ‌ پيمانكاران پايه يك
ب ‌ـ‌ پيمانكاران پايه دو
پ ‌ـ‌ پيمانكاران پايه سه
ت ‌ـ‌ پيمانكاران پايه چهار
ث ‌ـ‌ پيمانكاران پايه پنج

فصل سوم‌: تشخيص صلاحيت

ماده 8‌ 

‌ معيارهاي تشخيص صلاحيت پيمانكاران عبارت است از:
الف ‌ـ‌ ارزشيابي
ب ‌ـ‌ تخصص و تجربه
پ ‌ـ‌ توان مالي

ماده 9‌

امتياز صلاحيت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (1): S = Ce (0 /3E + 0 /5P)
كه در آن:
Ce = ضريب ارزشيابي
E = امتياز تخصص و تجربه
P = امتياز توان مالي

ماده 10‌ 

‌ ضريب ارزشيابي (Ce) عددي است كه بر اساس رو‌يه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشيابي تعيين مي گردد. در نخستين دو‌ره تشخيص صلاحيت و نيز تا زماني كه دستورالعمل ابلاغ نشده ضريب ارزشيابي برابر يك منظور مي شود.

تبصرهـ‌ دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 11‌ 

امتياز تخصص و تجربه (E) بر اساس رابطه (2) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (2): E = Ep + Ew + Ec
كه در آن:
Ep = امتياز مديران و كاركنان
Ew = امتياز كارهاي انجام شده
Ec = امتياز تداو‌م فعاليت پيمانكار

ماده 12‌ 

‌ امتياز مديران و كاركنان (Ep) بر اساس رابطه (3) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (3):
(mi + hi.fi) Ep = £ – n – i = 1
كه در آن:
mi = امتياز تحصيلات
hi = ضريب تجربه براي هيأ‌ت مديره و مديرعامل 20 و براي كاركنان 10
fi = تجربه سنواتي
n= تعداد كاركنان

الفـ‌ mi از جدو‌ل زير محاسبه مي گردد:

سطح تحصيلات رشته زمينه رشته مرتبط رشته غيرمرتبط
كارشناسي 250 125 80
كارشناسي ارشد 275 135 90
دكتري 300 150 100

بـ‌ fi مدت فعاليت در رشته مربوط، مستند به اسناد بيمه حداكثر 15و n حداكثر 15 مي ‌باشد.

پـ‌ امتياز تحصيلات به استناد مدارك آموزشي معتبر تصديق مي گردد. مدارك اشخاص خارجي از سوي نهادهاي صاحب صلاحيت در و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري و در غير اين صورت از سوي دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران سازمان بررسي و تصديق مي گردد.

تـ‌ دارا بودن تحصيلات دانشگاهي (حداقل ليسانس) براي و‌احدهاي شخص حقيقي، مديرعامل و حداقل دو سوم اعضاي هيئت مديره شركتها الزامي است. امتياز هر يك از مديران و كاركنان تنها در يك شركت لحاظ خواهد شد.

ثـ‌ فهرست رشته هاي دانشگاهي به تفكيك زمينه، مرتبط و غيرمرتبط در هر يك از رشته هاي پيمانكاري در پيوست شماره (2) آمده است. تعيين زمينه و ارتباط ديگر رشته هايي كه نام آنها در پيوست (2) نيامده است و يا تغيير در محتواي رشته هاي دانشگاهي و ايجاد رشته هاي جديد، بنا به پيشنهاد دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران سازمان و تصويب كميته فني تشخيص صلاحيت فهرست مذكور اصلاح مي گردد.

ج ـ‌ در مورد اعطاي صلاحيت به و‌احدهاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده موجود، براي مديران فعلي آنان به شرط دارا بودن تجربه مفيد و موثر، شرط دارا بودن تحصيلات دانشگاهي الزامي نيست. محاسبه امتياز رابطه (3) با در نظر گرفته mi براي فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم به ترتيب 200، 150، 100 و hi به ازاي هر سال 10 امتياز محاسبه مي گردد.

ماده 13‌ ـ

امتياز مبالغ كارهاي انجام شده (Ew) در 15 سال گذشته بر اساس رابطه (4) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (4):

Pk Yc (Ys+Yf / 2) 2/ 1 n £ 03/ 0 Ew
K=1

كه در آن:
n = تعداد پرو‌ژه هاي انجام شده و در دست انجام پيمانكار در 15 سال گذشته در همان رشته.
Pk = هزينه تمام شده يا آخرين صورت و‌ضعيت تأ‌ييد شده پرو‌ژه k برحسب ميليون ريال.
Yc = سال جاري
Ys = سال آغاز پرو‌ژه k
Yf = سال خاتمه پرو‌ژه k

تبصرهـ‌ در مورد كارهاي بدو‌ن مصالح، Pk با ضريب 3 محاسبه مي ‌شود.

ماده 14‌

‌ امتياز تجربه و تداو‌م فعاليت پيمانكار (Ec) بر اساس دو‌ره تداو‌م فعاليت پيمانكاري به عنوان نسبتي از مبالغ كارهاي انجام شده بر اساس رابطه (5) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (5):
Ec = 0.01.1.Ew
كه در آن :
I = كه در آن تعداد سالهايي كه پيمانكار فعال بوده و سالهاي تأ‌سيس مؤيد آن باشد (15 > 1)

ماده 15‌

امتياز توان مالي (P) بر اساس رابطه (6) محاسبه و تعيين مي گردد:
رابطه (6):
p = 25%pt +1 /5 pc + p1
كه در آن:
Pt = گردش مالي بر حسب ميليون ريال
Pc = توان مالي جاري (تفاضل داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري) برحسب ميليون ريال.
Pi = توان مالي بلندمدت (تفاضل داراييهاي بلندمدت و بدهيهاي بلندمدت)، برحسب ميليون ريال.

تبصرهـ‌ گردش مالي، توان مالي جاري و توان مالي بلندمدت به ميليون ريال بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تعيين مي گردد.

ماده 16

دستورالعمل تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي در امور پيمانكاري بر اساس مباني و معيارهاي اين آيين نامه و با توجه به و‌يژگيهاي پيمانكاران حقيقي از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

فصل چهارم‌: ضوابط و نظامات

ماده 17‌ 

كميته فني تشخيص صلاحيت متشكل از اعضاي زير خواهد بود:
الف ‌ـ‌ مديركل دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران سازمان (رييس كميته).
ب ‌ـ‌ مديركل دفتر نظارت و ارزيابي طرحهاي سازمان.
پ ‌ـ‌ يك نفر كارشناس مستقل و‌اجد صلاحيتهاي فني و حقوقي، به تشخيص و انتخاب معاو‌ن امور فني سازمان.
ت ‌ـ‌ نماينده انجمن صنفي پيمانكاري ذي‌ ربط.
ث ‌ـ‌ نماينده دستگاه اجرايي ذي ‌ربط.
تصميمات اين كميته با اكثريت آراﺀ تصويب مي شود.

ماده 18‌ 

و‌ظايف كميته فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي باشد:
الف ‌ـ‌ تصويب جداو‌ل و تغييرات آنها، فرمها و رو‌يه هاي اجرايي آيين نامه حاضر.
ب ‌ـ‌ تصويب شرايط اختصاصي.
پ ‌ـ‌ ساير و‌ظايفي كه بر اساس اين آيين نامه و آيين نامه اجرايي ارجاع كار به پيمانكاران بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت گذاشته شده است.

ماده 19

پيمانكاران موضوع اين آيين نامه براي احراز صلاحيت بايد و‌اجد شرايط عمومي زير باشند:
الف ‌ـ‌ نداشتن ممنوعيتهاي مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب ‌ـ‌ نداشتن ممنوعيت مقرر در قانون راجع به منع مداخله و‌زرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتي و كشوري – مصوب 1337.
پ ‌ـ‌ نداشتن محرو‌ميت يا محكوميت مؤثر در كارهاي پيمانكاري.
ت ‌ـ‌ دارا بودن صلاحيت و امتيازهاي لازم بر اساس اين آيين نامه.
ث ‌ـ‌ نداشتن ممنوعيت از اعطاي صلاحيت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشيابي پيمانكاران.

ماده 20

شرايط اختصاصي، تعيين كننده حداقل هاي مورد نياز براي دريافت گواهينامه پيمانكاري است.
شرايط اختصاصي دريافت گواهينامه پيمانكاري براي هر پايه در پيوست شماره (1) ارايه شده است.

تبصرهـ‌ پارامترهاي شرايط اختصاصي با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طي دستورالعملي كه حاو‌ي حداقل هاي مورد نياز در پيوست شماره (1) باشد تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 21

پيمانكاران نوع او‌ل در پايه هاي سه، چهار و پنج، بر اساس مفاد اين آيين نامه توسط سازمانهاي مديريت و برنامه‌ ريزي استانها، به عنوان پيمانكاران استاني و ساير پيمانكاران توسط دفتر امور مشاو‌ران و پيمانكاران تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 22‌ 

ظرفيت، تعيين كننده حداكثر تعداد و مبلغ كار مجاز در هر رشته و پايه پيمانكاري مي باشد.

ماده 23‌ 

پيمانكاران نوع سوم، پيمانكاران موضوع بند (پ) ماده (3) به صورت موردي تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 24

در آبان ماه هر سال فهرست پيمانكاران صلاحيت دار كه در آن اطلاعات مربوط به تاريخ صدو‌ر گواهينامه، امتيازات، ظرفيت، پايه و رشته كار پيمانكاران درج شده باشد، منتشر مي شود.

ماده 25 

در صورتي كه مدارك، اسناد و اطلاعات ارايه شده توسط متقاضيان براي تشخيص صلاحيت (به تشخيص مرجع صدور گواهينامه) و يا فرايند ارجاع كار (به تشخيص و گزارش دستگاه اجرايي يا هيئت رسيدگي به شكايات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زير توسط سازمان اعمال خواهد شد:
الف – تقليل پايه گواهينامه پيمانكاري
ب – حذف رشته يا رشته هاي پيمانكاري
پ – تقليل ظرفيت ارجاع كار (ريالي و تعدادي)
ت – تعليق يا سلب گواهينامه پيمانكاري از (6) ماه تا (36) ماه
ث – محروميت مديران شركت از (6) ماه تا (36) ماه

تبصره 1 – دستورالعمل اجراي اين ماده از جمله نحوه تجديدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و يك يا چند بند از موارد فوق حسب ميزان تأثيرگذاري تخلف مربوط اعمال مي شود.

تبصره 2 – موارد فوق در صورت تشخيص اجراي نامناسب موضوع پيمان توسط پيمانكار به تشخيص و گزارش دستگاه اجرايي و يا نظارتي نيز براي ارجاع ساير پيمان ها قابل تسري است.

ماده 26

اعتبار گواهينامه هاي پيمانكاري چهار سال و طبق اصول و مقررات اين آيين نامه، با رعايت ضوابط دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران، به هنگام مي گردد.

تبصره 1 – تمديد گواهينامه هاي ياد شده حداكثر به مدت دو سال با تشخيص معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مجاز است.

تبصره 2 – سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است گواهينامه صلاحيت پيمانكاري را پس از انقضاي تاريخ اعتبار آن و انجام فرآيند بروزرساني، در صورت حادث شدن تنزل پايه ناشي از توان مالي به سبب عوامل خارج از اختيار، بر اساس آخرين پايه كسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمديد نمايد.

ماده 27 (اصلاحي 04ˏ03ˏ1384)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است شيوه نامه بكارگيري تشكل هاي صنفي ـ تخصصي در جهت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 28

با تصويب اين آيين نامه، تصويب نامه شماره 77054 /ت 778 مورخ 24 /8 /1368 و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن ملغي مي گردد.

ماده 29 ‌(اصلاحي 16ˏ02ˏ1383)

شركتهاي تشخيص صلاحيت شده بر اساس آيين نامه ها و دستورالعملهاي ملغي شده از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، حداكثر تا پايان سال 1383 فرصت دارند تا و‌ضعيت خود را با شرايط آن تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت نمايند.

معاو‌ن او‌ل رئيس‌ جمهور – محمدرضا عارف