آیین نامه طبقه‌ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 4 /12 /1381 بنا به پیشنهاد شماره 746 /5‌ـ‌844 /105 مورخ 29 /4 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ‌ـ‌ مصوب 1351‌ ـ‌ و ماده (26‏) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – آیین نامه طبقه ‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه طبقه‌ بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران مصوب 1381,12,04با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل او‌ل: كلیات

ماده 1

مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرحهای موضوع ماده (2) و اشخاص موضوع ماده (3) می باشد.

ماده 2‌ 

مقررات مندرج در این آیین نامه، برای تشخیص صلاحیت پیمانكارانی به كار می رو‌د كه برای كار در طرحها و پرو‌ژه های زیر گواهینامه دریافت می كنند:

الفـ‌ تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دو‌لت تأ‌مین شده باشد.

بـ‌ طرحهایی كه تأ‌مین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج كشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دو‌لتی داشته باشد.

ماده 3‌ 

مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانكاران زیر است:

الفـ‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی كه قصد كار در ایران دارند.

بـ‌ اشخاص حقوقی خارجی كه قصد كار در ایران دارند.

پـ‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی كه برای كار در كشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دو‌لتی دارند.

ماده 4

اصطلاحات به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بـ‌ امتیاز صلاحیت: عددی كه بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی، نتایج ارزشیابیهای دو‌ره ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات می باشد كه از رابطه (1) بر اساس ماده (9) تعیین می گردد.

پـ‌ بدهیهای بلندمدت: و‌امهای با و‌ثیقه و بدو‌ن و‌ثیقه و و‌امهای دریافتنی از شركتهای و‌ابسته یا عضو گرو‌ه.

تـ‌ بدهیهای جاری: و‌امها و اضافه برداشتیهای بانكی، حصه های جاری، بدهیهای بلندمدت و پرداختنی (حسابها و اسناد پرداختنی تجاری، پرداختنی به مدیران، شركتهای عضو یا شركتهای و‌ابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختی و …)

ثـ‌ توان مالی بلندمدت (PI): رقمی كه بیانگر توانایی مالی پیمانكار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهیهای بلندمدت ‌ـ‌ داراییهای بلندمدت = توان مالی بلندمدت

جـ‌ توان مالی جاری (Pc): رقمی كه بیانگر توانایی مالی پیمانكار برای سرمایه گذاری كوتاه مدت در طرحهای در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهیهای جاری ‌ـ‌ داراییهای جاری = توان مالی جاری

چـ‌ پیمانكار: شخص حقیقی یا حقوقی كه برای انجام كار، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانكاری دریافت كرده باشد.

حـ‌ پیمانكار حقوقی: پیمانكاری كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاك، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانكاری دریافت كرده باشد.

خـ‌ پیمانكار حقیقی: فردی كه با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانكاری دریافت كرده باشد.

د‌ ـ‌ دارایی ثابت: سرمایه، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاك انباشته، سرمایه گذاریهای بلندمدت (در شركتهای فرعی و و‌ابسته)، دریافتنیهای بلندمدت (حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران و شركتهای و‌ابسته و عضو گرو‌ه و سایر دریافتنیها)، سرقفلی، حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دو‌ره های آتی.

ذ‌ ـ‌ دارایی های جاری: موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و او‌راق بهادار غیر از سرمایه گذاریهای بلندمدت و دریافتنیها و موجودیهای مواد و كالا.

رـ‌ سرمایه شركت: مجموع آو‌رده نقدی و غیرنقدی شركاء كه با عنوان سرمایه در اداره ثبت شركتها و مالكیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد.

زـ‌ شركت ایرانی: هر شركتی كه در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب می شود.

ژ‌ ـ‌ شركت خارجی: شركتی كه اقامتگاه آن در خارج از كشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینكه بتواند به و‌سیله شعبه یا نماینده خود به امور تجاری یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملكت اصلی خود شركت قانونی شناخته شده و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شركتها در تهران به ثبت رسیده باشد.

سـ‌ كاركنان: مستخدمینی كه قرارداد كار آنها مشمول بیمه كاركنان (بر اساس قانون كار و قانون تأ‌مین اجتماعی یا استخدام كشوری) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.

شـ‌ كارهای انجام شده: كارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته كه تحویل موقت و یا صورت و‌ضعیت شده باشد.

صـ‌ گواهینامه صلاحیت پیمانكاری: مدركی كه بر اساس مقررات این آیین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانكاری در چارچوب كاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آیین نامه اصلاح و تمدید می گردد.

ضـ‌ گردش مالی (Pt): مجموع درآمدها و هزینه های پیمانكار در یك سال مالی.

ط‌ـ‌ – موضوع شركت: فعالیتهایی كه در اساسنامه شركت تعیین و انجام خدمات پیمانكاری، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شركت بر اساس آن تشكیل شده است.

فصل دو‌م: انواع پیمانكاران

ماده ۵

‌ پیمانكاران موضوع ماده (۳) بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه ‌بندی می شوند:

‏الف – نوع اول: پیمانكاران بخش غیردولتی، پیمانكاران حقیقی یا حقوقی كه اكثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی باشد.

تبصره – شركتهای مشمول تبصره ذیل ماده (4‏) قانون محاسبات عمومی كه از محل سپرده های مردم نزد بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه تشكیل شده اند از نوع اول می باشند.

ب – نوع دوم: پیمانكاران دولتی و یا عمومی، پیمانكارانی كه اكثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به دولت، شركتهای دولتی، شهرداریها، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

‏ج – نوع سوم: گروه های مشاركت مدنی و سایر پیمانكارانی كه حایز شرایط نوع اول و دوم نباشد.

تبصره – سایر اشخاص حقوق عمومی نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات از نظر این آیین نامه پیمانكار محسوب نمی شوند.

الفـ‌ نوع او‌ل: پیمانكاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش غیردولتی ایرانی كه اكثریت سهم الشركه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

بـ‌ نوع دو‌م: پیمانكارانی كه اكثریت مالكیت سهم الشركه یا سهام آنها متعلق به دو‌لت، شهرداریها، مؤسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام المنفعه باشد.

تبصرهـ‌ شركتهای دو‌لتی كه با اجازه قانون تشكیل می شوند، نوع دو‌م محسوب می شوند.

پـ‌ نوع سوم: گرو‌ههای مشاركت و سایر پیمانكارانی كه حائز شرایط نوع او‌ل و دو‌م نباشند، نوع سوم محسوب می شوند.

تبصره 1ـ‌ شركتهایی كه اكثریت سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع او‌ل باشد، نوع او‌ل محسوب می شود.

تبصره 2‌ ـ‌ سایر اشخاص حقوق عمومی (نظیر دو‌لت، سازمانهای دو‌لتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی، مؤسسات خیریه و موقوفات و …) از نظر این آیین نامه پیمانكار محسوب نمی شوند.

ماده 6

‌ پیمانكاران موضوع ماده (3) برحسب نوع فعالیت (رشته) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

الفـ‌ رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

بـ‌ رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبكه های آب و فاضلاب، آبرسانی و كانالهای انتقال آب، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن.

پـ‌ رشته حمل و نقل: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرو‌دگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، فرو‌دگاهها، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.

تـ‌ رشته صنعت: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به صنایع، غذایی، نساجی، پوشاك، چرم، چوب، شیشه، سلولزی، استخراج، فرآو‌ری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پترو‌شیمی، شیمیایی، كانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآو‌رده های فلزی) ساخت كارخانجات ابزارآلات و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و كنترل و تأ‌سیسات صنعتی جانبی، تولید و‌سایل آزمایشگاهی، دارو‌یی، كارخانجات تولید و‌سایل حمل و نقل، تجهیزات و نظایر آن.

ثـ‌ رشته برق: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیرو‌گاهها، شبكه های برق و تأ‌سیسات برقی، پستهای توزیع و الكترو‌نیك عام و خاص و نظایر آن.

جـ‌ رشته تأ‌سیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به خطوط انتقال (خطوط آب، نفت و گاز) تأ‌سیسات مكانیكی، هیدرو‌مكانیكی، تأ‌سیسات و امور رفاهی ساختمان، سیستمهای سردكننده و گرم كننده ابنیه، تهیه و نصب تأ‌سیسات و تجهیزات برق، آب، گاز و فاضلاب و انتقال زباله، و‌سایل انتقال (آسانسور و پله برقی و …)، سیستمهای خبر و هشداردهنده، سیستمهای آشپزخانه، سلف سرو‌یس و رختشویی، پیمانكاری سیستمهای ارتباطی، شبكه های رایانه ای ساختمانها و نظایر آن.

چـ‌ رشته كاو‌شهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به اكتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشكی و آب)، كاو‌شهای غیرمستقیم رو‌ش خشكی، حفاریهای آبی، هیدرو‌كربوری و تزریق مواد و دفن زباله، كاو‌شهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتكنیك، بهره برداری از مواد بستر دریا (به جز هیدرو‌كربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب، هیدرو‌كربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن رو‌باز (در خشكی) و آماده سازی و ساخت و بهره ‌برداری از معادن زیرزمینی (در خشكی) و نظایر آن.

حـ‌ رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع كننده، انواع شبكه‌ های پستی، شبكه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبكه های ماهواره و نظایر آن.

خـ‌ رشته كشاو‌رزی: دربرگیرنده امور پیمانكاری در زمینه جنگل كاری و درخت كاری، آبیاری، بهسازی و اصلاح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرو‌رش و تكثیر ماهی، مالچ پاشی و تثبیت شن رو‌ان، عملیات به زراعی، كاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیك، مرتع داری و ایجاد مراتع دست كاشت، كارهای دامپزشكی، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، كارهای دامپرو‌ری شامل (مرغ داری، گاو‌داری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.

د‌ ـ‌ رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانكاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشكی و آبی (اعم از داخل خشكی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگلها) و كمك رسانی (در خشكی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانكاری مربوط به نظافت شهری و ساختمانها، باغبانی، ترابری و خدمات حمل و نقل (شهری و بین شهری و بین ‌المللی)، خدمات بانكداری، آموزشی، بیمه، تهیه خوراك، نگهبانی و حفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و خدمات اداری و هنری، مرمت آثار باستانی سندبلاست و حفاظت كاتودیك و نظایر آن.

تبصرهـ‌ تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزه تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهده كمیته فنی تشخیص صلاحیت می باشد.

ماده 7‌ 

پیمانكاران با توجه به معیارهای صلاحیت در پنج پایه ‌ـ‌ از بزرگ به كوچك از نظر توان و ظرفیت ‌ـ‌ به شرح زیر رتبه بندی می شوند:
الف ‌ـ‌ پیمانكاران پایه یك
ب ‌ـ‌ پیمانكاران پایه دو
پ ‌ـ‌ پیمانكاران پایه سه
ت ‌ـ‌ پیمانكاران پایه چهار
ث ‌ـ‌ پیمانكاران پایه پنج

فصل سوم‌: تشخیص صلاحیت

ماده 8‌ 

‌ معیارهای تشخیص صلاحیت پیمانكاران عبارت است از:
الف ‌ـ‌ ارزشیابی
ب ‌ـ‌ تخصص و تجربه
پ ‌ـ‌ توان مالی

ماده 9‌

امتیاز صلاحیت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (1): S = Ce (0 /3E + 0 /5P)
كه در آن:
Ce = ضریب ارزشیابی
E = امتیاز تخصص و تجربه
P = امتیاز توان مالی

ماده 10‌ 

‌ ضریب ارزشیابی (Ce) عددی است كه بر اساس رو‌یه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشیابی تعیین می گردد. در نخستین دو‌ره تشخیص صلاحیت و نیز تا زمانی كه دستورالعمل ابلاغ نشده ضریب ارزشیابی برابر یك منظور می شود.

تبصرهـ‌ دستورالعمل ارزشیابی پیمانكاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 11‌ 

امتیاز تخصص و تجربه (E) بر اساس رابطه (2) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (2): E = Ep + Ew + Ec
كه در آن:
Ep = امتیاز مدیران و كاركنان
Ew = امتیاز كارهای انجام شده
Ec = امتیاز تداو‌م فعالیت پیمانكار

ماده 12‌ 

‌ امتیاز مدیران و كاركنان (Ep) بر اساس رابطه (3) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (3):
(mi + hi.fi) Ep = £ – n – i = 1
كه در آن:
mi = امتیاز تحصیلات
hi = ضریب تجربه برای هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل 20 و برای كاركنان 10
fi = تجربه سنواتی
n= تعداد كاركنان

الفـ‌ mi از جدو‌ل زیر محاسبه می گردد:

سطح تحصیلات رشته زمینه رشته مرتبط رشته غیرمرتبط
كارشناسی 250 125 80
كارشناسی ارشد 275 135 90
دكتری 300 150 100

بـ‌ fi مدت فعالیت در رشته مربوط، مستند به اسناد بیمه حداكثر 15و n حداكثر 15 می ‌باشد.

پـ‌ امتیاز تحصیلات به استناد مدارك آموزشی معتبر تصدیق می گردد. مدارك اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب صلاحیت در و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و در غیر این صورت از سوی دفتر امور مشاو‌ران و پیمانكاران سازمان بررسی و تصدیق می گردد.

تـ‌ دارا بودن تحصیلات دانشگاهی (حداقل لیسانس) برای و‌احدهای شخص حقیقی، مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره شركتها الزامی است. امتیاز هر یك از مدیران و كاركنان تنها در یك شركت لحاظ خواهد شد.

ثـ‌ فهرست رشته های دانشگاهی به تفكیك زمینه، مرتبط و غیرمرتبط در هر یك از رشته های پیمانكاری در پیوست شماره (2) آمده است. تعیین زمینه و ارتباط دیگر رشته هایی كه نام آنها در پیوست (2) نیامده است و یا تغییر در محتوای رشته های دانشگاهی و ایجاد رشته های جدید، بنا به پیشنهاد دفتر امور مشاو‌ران و پیمانكاران سازمان و تصویب كمیته فنی تشخیص صلاحیت فهرست مذكور اصلاح می گردد.

ج ـ‌ در مورد اعطای صلاحیت به و‌احدهای پیمانكاری تشخیص صلاحیت شده موجود، برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و موثر، شرط دارا بودن تحصیلات دانشگاهی الزامی نیست. محاسبه امتیاز رابطه (3) با در نظر گرفته mi برای فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم به ترتیب 200، 150، 100 و hi به ازای هر سال 10 امتیاز محاسبه می گردد.

ماده 13‌ ـ

امتیاز مبالغ كارهای انجام شده (Ew) در 15 سال گذشته بر اساس رابطه (4) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (4):

Pk Yc (Ys+Yf / 2) 2/ 1 n £ 03/ 0 Ew
K=1

كه در آن:
n = تعداد پرو‌ژه های انجام شده و در دست انجام پیمانكار در 15 سال گذشته در همان رشته.
Pk = هزینه تمام شده یا آخرین صورت و‌ضعیت تأ‌یید شده پرو‌ژه k برحسب میلیون ریال.
Yc = سال جاری
Ys = سال آغاز پرو‌ژه k
Yf = سال خاتمه پرو‌ژه k

تبصرهـ‌ در مورد كارهای بدو‌ن مصالح، Pk با ضریب 3 محاسبه می ‌شود.

ماده 14‌

‌ امتیاز تجربه و تداو‌م فعالیت پیمانكار (Ec) بر اساس دو‌ره تداو‌م فعالیت پیمانكاری به عنوان نسبتی از مبالغ كارهای انجام شده بر اساس رابطه (5) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (5):
Ec = 0.01.1.Ew
كه در آن :
I = كه در آن تعداد سالهایی كه پیمانكار فعال بوده و سالهای تأ‌سیس مؤید آن باشد (15 > 1)

ماده 15‌

امتیاز توان مالی (P) بر اساس رابطه (6) محاسبه و تعیین می گردد:
رابطه (6):
p = 25%pt +1 /5 pc + p1
كه در آن:
Pt = گردش مالی بر حسب میلیون ریال
Pc = توان مالی جاری (تفاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری) برحسب میلیون ریال.
Pi = توان مالی بلندمدت (تفاضل داراییهای بلندمدت و بدهیهای بلندمدت)، برحسب میلیون ریال.

تبصرهـ‌ گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می گردد.

ماده 16

دستورالعمل تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی در امور پیمانكاری بر اساس مبانی و معیارهای این آیین نامه و با توجه به و‌یژگیهای پیمانكاران حقیقی از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می گردد.

فصل چهارم‌: ضوابط و نظامات

ماده 17‌ 

كمیته فنی تشخیص صلاحیت متشكل از اعضای زیر خواهد بود:
الف ‌ـ‌ مدیركل دفتر امور مشاو‌ران و پیمانكاران سازمان (رییس كمیته).
ب ‌ـ‌ مدیركل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای سازمان.
پ ‌ـ‌ یك نفر كارشناس مستقل و‌اجد صلاحیتهای فنی و حقوقی، به تشخیص و انتخاب معاو‌ن امور فنی سازمان.
ت ‌ـ‌ نماینده انجمن صنفی پیمانكاری ذی‌ ربط.
ث ‌ـ‌ نماینده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط.
تصمیمات این كمیته با اكثریت آراﺀ تصویب می شود.

ماده 18‌ 

و‌ظایف كمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:
الف ‌ـ‌ تصویب جداو‌ل و تغییرات آنها، فرمها و رو‌یه های اجرایی آیین نامه حاضر.
ب ‌ـ‌ تصویب شرایط اختصاصی.
پ ‌ـ‌ سایر و‌ظایفی كه بر اساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی ارجاع كار به پیمانكاران بر عهده كمیته فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

ماده 19

پیمانكاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید و‌اجد شرایط عمومی زیر باشند:
الف ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیتهای مقرر در اصول (49) و (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله و‌زرا و نمایندگان مجلس و كارمندان دو‌لت در معاملات دو‌لتی و كشوری – مصوب 1337.
پ ‌ـ‌ نداشتن محرو‌میت یا محكومیت مؤثر در كارهای پیمانكاری.
ت ‌ـ‌ دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم بر اساس این آیین نامه.
ث ‌ـ‌ نداشتن ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشیابی پیمانكاران.

ماده 20

شرایط اختصاصی، تعیین كننده حداقل های مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانكاری است.
شرایط اختصاصی دریافت گواهینامه پیمانكاری برای هر پایه در پیوست شماره (1) ارایه شده است.

تبصرهـ‌ پارامترهای شرایط اختصاصی با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طی دستورالعملی كه حاو‌ی حداقل های مورد نیاز در پیوست شماره (1) باشد تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 21

پیمانكاران نوع او‌ل در پایه های سه، چهار و پنج، بر اساس مفاد این آیین نامه توسط سازمانهای مدیریت و برنامه‌ ریزی استانها، به عنوان پیمانكاران استانی و سایر پیمانكاران توسط دفتر امور مشاو‌ران و پیمانكاران تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 22‌ 

ظرفیت، تعیین كننده حداكثر تعداد و مبلغ كار مجاز در هر رشته و پایه پیمانكاری می باشد.

ماده 23‌ 

پیمانكاران نوع سوم، پیمانكاران موضوع بند (پ) ماده (3) به صورت موردی تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده 24

در آبان ماه هر سال فهرست پیمانكاران صلاحیت دار كه در آن اطلاعات مربوط به تاریخ صدو‌ر گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته كار پیمانكاران درج شده باشد، منتشر می شود.

ماده 25 

در صورتی كه مدارك، اسناد و اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان برای تشخیص صلاحیت (به تشخیص مرجع صدور گواهینامه) و یا فرایند ارجاع كار (به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی یا هیئت رسیدگی به شكایات مناقصات) خلاف واقع باشد، اقدامات زیر توسط سازمان اعمال خواهد شد:
الف – تقلیل پایه گواهینامه پیمانكاری
ب – حذف رشته یا رشته های پیمانكاری
پ – تقلیل ظرفیت ارجاع كار (ریالی و تعدادی)
ت – تعلیق یا سلب گواهینامه پیمانكاری از (6) ماه تا (36) ماه
ث – محرومیت مدیران شركت از (6) ماه تا (36) ماه

تبصره 1 – دستورالعمل اجرای این ماده از جمله نحوه تجدیدنظر در اعمال موارد فوق توسط سازمان ابلاغ و یك یا چند بند از موارد فوق حسب میزان تأثیرگذاری تخلف مربوط اعمال می شود.

تبصره 2 – موارد فوق در صورت تشخیص اجرای نامناسب موضوع پیمان توسط پیمانكار به تشخیص و گزارش دستگاه اجرایی و یا نظارتی نیز برای ارجاع سایر پیمان ها قابل تسری است.

ماده 26

اعتبار گواهینامه های پیمانكاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این آیین نامه، با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی پیمانكاران، به هنگام می گردد.

تبصره 1 – تمدید گواهینامه های یاد شده حداكثر به مدت دو سال با تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.

تبصره 2 – سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانكاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه كسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

ماده 27 (اصلاحی 04ˏ03ˏ1384)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است شیوه نامه بكارگیری تشكل های صنفی ـ تخصصی در جهت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانكاران و مشاوران را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 28

با تصویب این آیین نامه، تصویب نامه شماره 77054 /ت 778 مورخ 24 /8 /1368 و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می گردد.

ماده 29 ‌(اصلاحی 16ˏ02ˏ1383)

شركتهای تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ملغی شده از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حداكثر تا پایان سال 1383 فرصت دارند تا و‌ضعیت خود را با شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت نمایند.

معاو‌ن او‌ل رئیس‌ جمهور – محمدرضا عارف