‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373

‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373,04,19با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده – واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 مي باشند:

– شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد.

– بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

– هلال احمر.

– كميته امداد امام.

– بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

– بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

– كميته ملي المپيك ايران.

– بنياد 15 خرداد.

– سازمان تبليغات اسلامي.

10 – سازمان تأمين اجتماعي.

11(الحاقي 11ˏ03ˏ1376)– فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

تبصره (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)– اساسنامه فدراسيونهاي مذكور حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

12 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)– مؤسسه ‌هاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

تبصره 1 (الحاقي 11ˏ03ˏ1376)– از زمان تصويب اين قانون پذيرش و مديريت هرگونه مؤسسه، شركت و عناوين مشابه و يا سهام آنان در قالب هبه، صلح غيرمعوض و يا‌بطور كلي هر عقدي از عقود، توسط جهاد سازندگي ممنوع خواهد بود مگر به حكم قانون.

تبصره 2(الحاقي 11ˏ03ˏ1376)– اساسنامه مؤسسات فوق حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصويب اين قانون در چارچوب ذيل بنا به پيشنهاد جهاد سازندگي به تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد:
1- تعيين تكليف كليه شركتهاي وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعاليت، ادغام و يا انحلال.
2- اختيارات مجمع عمومي مؤسسات بعهده وزراي جهاد سازندگي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي ‌باشد.
3 – كليه اعضاء رسمي جهاد سازندگي در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شركتهاي وابسته، به مؤسسات و شركتهاي مذكور منتقل مي‌ شوند‌ و وضعيت استخدامي آنان با حفظ سنوات قبلي خدمت، تغيير وضعيت مي ‌يابد.
4- سود مؤسسات در چهارچوب وظايف قانوني جهاد سازندگي به مصرف خواهد رسيد.
5- خودكفا بودن مؤسسات از نظر مالي.
6- قابليت واگذاري سهام تقويم شده شركتهاي وابسته به مؤسسات به كاركنان مؤسسات شركتهاي وابسته و ايثارگران جهاد سازندگي.
7 – كليه اموال و داراييهاي اماني جهاد سازندگي نزد اين مؤسسات و شركتهاي وابسته پس از قيمت گذاري به صورت اجاره به شرط تمليك 10 ساله به‌ آنان منتقل مي ‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تمليك به خزانه واريز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه ساليانه منظور و در اختيار جهاد سازندگي قرار‌ خواهد گرفت تا جهت اجراي طرحهاي عمراني مصوب جهاد سازندگي ترجيحاً توسط مؤسسات و شركتهاي وابسته مذكور هزينه شود.

13– شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

14– كتابخانه حضرت آيت ‌الله مرعشي نجفي (‌قم)

15– جهاد دانشگاهي

16– بنياد امور بيماريهاي خاص

17 – سازمان دانش‌ آموزي جمهوري اسلامي‌ ايران

18 – صندوق بيمه روستاييان و عشاير

19 – صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

20 – سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا)

تبصره 1 – كمكهاي دولت براي امور رفاهي و معيشتي كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته لشكري و كشوري كه در لوايح بودجه سنواتي و يا ساير قوانين و مقررات مربوطه پيش بيني مي شود، از طريق سازمان اتكا به كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري ذي نفع واگذار و عرضه مي گردد.

تبصره 2 – سازمان اتكا برابر اساسنامه ابلاغي سال 1393 كه به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، اداره مي شود.

21 – كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران

22 – صندوق نوآوري و شكوفايي

23 – صندوق كارآفريني اميد

‌تبصره 1 – مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غيرتجارتي و غيرانتفاعي توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير‌دولتي باشد.

‌تبصره 2 – اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك‌ شنبه نوزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌ در تاريخ 29 /4 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌ اكبر ناطق نوري