مصوبه در مورد شركت‌هاي بورسي مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب 1387

مصوبه در مورد شركت‌هاي بورسي مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب 19 /8 /87 هيئت‌مديره سازمان بورس

مقرر گرديد نماد معاملاتي آن دسته از شركت‌هاي بورسي كه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند به شرط رعايت ضوابط مربوط به افشاي اطلاعات با اعلام اداره نظارت بر ناشران بورسي بازگشايي و سهام آنها در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گيرند.