آیین نامه ماده 57 قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق (الف) و (ب) شماره 13049 مورخ 1319 با اصلاحات بعدی درآمد صندوق الف مصوب 1319

آئین‌نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 26/5/1319

درآمد صندوق الف
ماده 1- طبق ماده (52) قانون تصفیه مصوب 24/4/1318 و تصویب‌نامه شماره 1703 مورخ 14/2/1319 هیات وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب نامه نام برده (6 الی 8) برداشت می‌شود.
ماده 2- اداره تصفیه هر حوزه حسابی در دفاتر خود به نام حساب درآمد صندوق الف باز و وجوهی را که بابت حق مقرر در ماده (1) تحصیل می‌شود با ذکر مبلغی که حق نام برده بدان تعلق گرفته در آن حساب ثبت می‌نماید.
ماده 3- حسابداری اداره کل تصفیه نیز حساب برای ثبت کلیه اقلام درآمد صندوق الف در دفاتر خود باز می‌نماید.
ماده 4- برای کلیه درآمدهای صندوق الف اداره کل تصفیه حسابی در بانک ملی به نام درآمد صندوق الف باز خواهد نمود.
ماده 5- ادارات تصفیه شهرستان‌ها وجوه حاصله از آن محل را پس از ثبت در دفاتر حسابداری خود منتهی در ظرف 24 ساعت به بانک ملی بابت حساب درآمد صندوق الف اداره کل تصفیه در مقابل اخذ دو نسخه قبض رسید واریز نموده و یک نسخه در پرونده مربوطه بایگانی و نسخه دیگر را به حسابداری اداره کل تصفیه ارسال می‌نماید.
حسابداری اداره کل تصفیه صورت بالا را رسیدگی نموده و نتیجه را به اداره فرستنده اعلام می‌نماید.
ماده 6- حق استفاده از حساب نامبرده با رئیس اداره کل تصفیه و رئیس اداره حسابداری که با هم امضاء می‌نمایند خواهد بود.
ماده 7- وجه اعتبار اداره تصفیه هر حوزه طبق بودجه مصوبه همه ماهه از اداره کل تصفیه توسط بانک ملی به شهرستان‌ها ارسال و تحت نظر رئیس حسابداری محل با رعایت مقررات به مصرف رسیده و در حساب‌های مربوطه ثبت و یک رونوشت از صورت حقوق و هزینه‌های پرداختی که حاوی امضاء گیرندگان وجه باشد به مرکز ارسال خواهد شد.
اداره تصفیه شهرستان‌ها مبلغی را به عنوان اعتبار متحرک برای هزینه‌های امور متوقفین از اداره کل تصفیه دریافت داشته و در آخر هر ماه صورت جامعی از کلیه هزینه‌ها با ذکر نام متوقف و نوع هزینه تهیه و به مرکز ارسال می‌دارد.
ماده 8- طرز بازرسی صندوق الف به شرحی است که در ماده (11) آئین‌نامه صندوق (ب) پیش‌بینی گردیده است.

درآمد صندوق ب
ماده 1- طبق ماده (54) قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (ب) عبارت است :
الف- از 25% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 2 خرداد ماه 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.
ب- از مبلغ موضوع اعتراض نامه که به موجب ماده (293) قانون تجارت تنظیم می‌شد از قرار هر 10 ریال 10 دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
ماده 2- طرز وصول درآمدهای نامبرده به قرار زیر می‌باشد:
الف- متصدیان ثبت شرکت‌ها در ضمن وصول حقوق مندرجه در ماده (10) قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 11/2/1310 باید صدی 25 اضافی را با رعایت ماده (3) این آئین‌نامه وصول نمایند.
ب- متصدیان مزبور در موقع وصول حقوق مذکور در ماده (11) قانون تجارت و پس از احتساب حقوق مقرر در ماده (135) قانون ثبت اسناد باید 25 درصد مجموع آن را با رعایت ماده 3 این آئین‌نامه وصول نمایند.
ج- متصدیان دفتر دادگاه‌ها مکلفند در موقع دریافت اعتراض‌نامه مذکور در ماده (293) قانون تجارت از قرار هر 10 ریال 10 دینار (یک درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراض نامه الصاق و باطل و برای نصف دیگر طبق دستور ماده 3 این آئین‌نامه عمل نمایند.
ماده 3- متصدیان ثبت شرکت‌ها و دفاتر دادگاه‌ها باید در موقع وصول درآمدهای مقرر رسیدی مطابق نمونه پیوست در دو برگ صادر و برگ اول را به دهنده وجه تسلیم و برگ دوم را به صورت حساب‌های خود که به اداره تصفیه می‌فرستد پیوست نمایند قبوض نامبرده از طرف حسابداری اداره کل تصفیه شماره گذاری و مهر خواهد شد.
ماده 4- متصدیان مذکور در بالا منتها تا آخر وقت هر روز صورت حساب درآمد همان روز را طبق رونوشت قبوضی که در دست دارند روی نمونه‌های پیوست ثبت و قبض نامبرده را بدان الصاق نمایند.
ماده 5- متصدیان دادگاه‌ها باید کلیه وجوه درآمد روزانه را صبح روز بعد در مرکز به صندوق اداره حسابداری کل تصفیه به انضمام صورت حساب‌های مذکور در ماده 4 این آئین‌نامه تحویل نموده و قبض رسید دریافت دارند.
در شهرستان‌ها باید وجه را به حساب درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه در مقابل رسیدی که در دو نسخه اخذ خواهند نمود مستقیماً به بانک ملی پرداخت نموده و صورت حساب‌های مذکور در ماده 4 این آئین‌نامه را به انضمام یک برگ رسید بانک ملی در اول و شانزدهم هر ماه به اداره تصفیه محل تسلیم نموده و اداره تصفیه نیز به فاصله سه روز رسیدگی کرده و صورت حساب‌ها را به مرکز ارسال خواهد داشت.
تبصره- در محل‌هائی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است هر دو نسخه صورت حساب یا پیوست‌های آن باید هر پانزده روز یک مرتبه از طرف دادگاه‌ها و ثبت شرکت‌ها به اداره حسابداری کل تصفیه فرستاده شده و تصدیق صورت حساب‌ها نیز از طرف اداره نامبرده به عمل خواهد آمد.
ماده 6- متصدیان ثبت شرکت‌ها باید درآمد صندوق (ب) را منتهی تا آخر هر ماه به طرزی که در بالا قید گردیده در مرکز به صندوق حسابداری اداره کل تصفیه و در شهرستان‌ها به بانک ملی تسلیم نمایند.
ماده 7- حسابداری اداره کل تصفیه مکلف است منتهی در ظرف دو روز صورت حساب‌هائی که را که از بابت درآمد نامبرده دریافت می‌دارد رسیدگی نموده و در صورت صحت یک نسخه آن را امضاء و به اداره مربوطه عودت دهد.
در شهرستان‌ها وظیفه بالا را اداره تصفیه محل انجام خواهد داد.
ماده 8- اداره کل تصفیه در بانک ملی شعبه مرکزی حسابی به نام حساب درآمد صندوق (ب) باز و کلیه وجوه حاصله از این محل را به حساب مزبور واریز خواهد نمود.
ماده 9- ادارات تصفیه در موقع لزوم می‌توانند صورت درآمدهای صندوق (ب) را با سوش‌ها و سایر اسناد و مدارک متصدیان دفاتر مربوطه تطبیق و بازرسی نمایند.
ماده 10- در صورتی که بین اداره تصفیه و متصدیان دفاتر ثبت شرکت‌ها اختلافی حاصل شود رفع آن با نماینده‌ای که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شود خواهد بود.
ماده 11- رسیدگی به حساب‌های صندوق (ب) اداره کل تصفیه با بازرسی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری برای این کار تعیین می‌شود. بازرس نامبرده در پانزدهم هر ماه کلیه عملیات محاسباتی ماه گذشته را مطابق مندرجات دفاتر رسیدگی نموده و نتیجه را در دفتر آزمایش قید و در صورت مشاهده خلاف آن را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد.
ماده 12- آئین‌نامه شماره (18079) مصوب 15/7/1318 نسخ می‌شود.