آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387

بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت كار و امور اجتماعي

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك درجلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پيشنهاد شماره 38989 مورخ
17/4/1387 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار- مصوب 1380- و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

فصل اول– كليات و تعاريف

ماده 1

 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:

الف – مؤسسه كاريابي : مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) كه توسط اشخاص صالح براي راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان، شناسايي فرصت هاي شغلي در داخل و خارج از كشور و انجام خدمات مورد نياز تحكيم كننده روابط سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت تأسيس شده و يا خواهند شد و به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي شوند

ب – مؤسسه كاريابي عمومي : مؤسساتي كه حوزه فعاليتشان به تأمين نيرو و ارايه خدمات مشاوره عمومي براي كارجويان و كارفرمايان اختصاص مي يابد.

پ – مؤسسه كاريابي تخصصي : مؤسساتي كه حوزه فعاليتشان به يكي از بخش هاي تخصصي كشاورزي ، صنعت و معدن و ساختمان و جز اينها مربوط مي شود كه در صورت افزايش تقاضاي نيروي كار متخصص و داراي مهارت به ساير بخش هاي تخصصي قابل تسري است.

ت – مشاور: فردي كه مسئوليت ارايه مشاوره شغلي بر اساس فنون علمي مشاوره به جويندگان كار و كارفرمايان را با توجه به وضعيت بازار كار و حوزه فعاليت مؤسسه بر عهده دارد.

ث – كارياب : فردي كه انجام امور مربوط به شناسايي فرصت هاي شغلي، كارفرمايان موجود در حوزه جغرافيايي و نوع فعاليت ها را به منظور جذب فرصت هاي شغلي برعهده دارد.

ج – كارفرما : فردي كه براي انجام فعاليت هاي شغلي خود حداقل يك نفر مزد بگير و يا حقوق بگير در استخدام داشته باشد.

چ – كارجو : فردي كه آمادگي براي كار داشته و اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري يا خود اشتغالي به عمل آورده باشد.

ح– دفتر كاريابي مركزي : محل معيني كه از طرف مدير مؤسسه كاريابي به عنوان مركز اصلي فعاليت كاريابي در نظر گرفته مي شود و فعاليت كاريابي در آن به صورت متمركز و مستقل انجام مي گيرد و مي تواند با رعايت ضوابط مندرج در ماده ( 12 ) اين آيين نامه نسبت به ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور اقدام نمايد.

خ – شبكه ملي بازار كار: سامانه واحد الكترونيكي كه وزارت با هدف به هنگام سازي ثبت اطلاعات بازار كار در ارتباط با كارجويان و كارفرمايان و نيز ايجاد نظام مبادله اطلاعات بين دستگاه هاي اجرايي و بخش غير دولتي در زمينه فرصت هاي شغلي و نيروي كار راه اندازي نمايد.

د – انجمن : انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات كاريابي و مشاوره شغلي غيردولتي كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين نامه و ماده (131) قانون كار تشكيل مي گردد.

ذ– كانون : متشكل از انجمن هاي صنفي مؤسسات كاريابي غيردولتي سراسر كشور كه در اداره كل تشكل هاي كارگري و كارفرمايي وزارت به ثبت رسيده است.

ر– وزارت : وزارت كار و اموراجتماعي

ز – اداره كل استان : اداره كل كار و اموراجتماعي استان مربوط

ژ– قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار – مصوب 1380 –

س– هيئت مركزي : هيئت موضوع ماده ( 7 ) اين آيين نامه

ش – هيئت استاني : هيئت موضوع ماده (9) اين آيين نامه

ش – خدمات مشاور عمومي : راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تامين نيروي كار كارفرمايان در مشاغل عمومي

ص – خدمات مشاوره تخصصي : راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تامين نيروي كار كارفرمايان در رشته هاي شغلي

ض – خدمات مشاوره حقوقي : ارايه مشاوره به جويندگان كار و كارفرمايان در زمينه حقوق كار مانند روابط كار، بازرسي كار و طبقه بندي مشاغل

ماده 2

 هرگونه فعاليت در امور كاريابي بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است.

ماده 3

 سازمان ها، دستگاه ها و نهادهاي دولتي وغيردولتي در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور مكلف به رعايت دستورالعمل تدوين شده توسط وزارت و هماهنگي با آن خواهند بود .

ماده 4

 رسانه هاي گروهي اعم از نشريات، جرايد و صدا و سيما در انتشار تقاضاي كارجويان و كارفرمايان (به استثناي آگهي مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي براي استخدام كاركنان) براي تأمين نيروي كار صرفاً در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت مجاز به انتشار تقاضاها مي باشند.

ماده 5

 مجوز فعاليت مؤسسه كاريابي داخلي پس از تاييد صلاحيت فردي و حرفه اي متقاضيان در هيئت استاني، توسط اداره كل استان مربوط و مجوز مؤسسه كاريابي خارجي توسط وزارت صادر مي گردد.

ماده 6

 انتقال مجوز مؤسسه كاريابي ناشي از فوت، ازكارافتادگي و نظير آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغي هيئت مركزي مجاز مي باشد.

ماده 7

 هيئت مركزي مركب از افراد زير است كه به منظور انجام وظايف مندرج در ماده (8) اين آيين نامه در محل وزارت تشكيل مي شود:

الف – مدير كل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت (رييس)

ب – معاون فني و آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

پ – نماينده كانون

ت – مدير كل تنظيم روابط كار وزارت

ث – مديركل فعاليت هاي اقتصادي وزارت امور خارجه ( ويژه كاريابي هاي خارجي)

ج – نماينده بنياد شهيد وامور ايثارگران

چ – مدير كل وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل مركزي حسب مورد

تبصره 1 – رييس هيئت مركزي مي تواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد (بدون حق رأي) به جلسه دعوت نمايد.

تبصره 2 – احكام اعضا توسط وزير كار و اموراجتماعي صادر مي گردد.

تبصره 3 ـ جلسات با حضور دو سوم اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

ماده 8

 وظايف هيئت مركزي به شرح زير است:

الف _ تهيه برنامه هاي سالانه و پنجساله توسعه كمي وكيفي مؤسسات كاريابي ها

ب – تهيه شاخص هاي ارزيابي عملكرد مؤسسات كاريابي

پ – بررسي ساير امور قابل واگذاري به مؤسسات كاريابي

ت _ تعيين ضوابط و شرايط مربوط به مكان، امكانات و تجهيزات و كاركنان موردنياز مؤسسات كاريابي

ث – نظارت بر عملكرد هيئت هاي استاني

ج – تجديدنظر در آراء صادره از سوي هيئت هاي استاني

چ– تاييد نهايي در خواست متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي خارجي

ماده 9

 هيئت استاني مركب از افراد زير مي باشد :

الف – مدير كل كار و امور اجتماعي استان (رييس)

ت – مديركل آموزش فني و حرفه اي استان

ث _ نماينده انجمن

ج _ مدير كل صنايع و معادن استان

چ– مدير كل هماهنگي امور اقتصادي معاونت برنامه ريزي استانداري

تبصره 1 – در صورت عدم تأسيس انجمن استاني، مدير كل كار و امور اجتماعي استان يك نفر نماينده از بين كاريابي هاي فعال استان معرفي خواهد نمود.

تبصره 2 – رييس هيئت مي تواند از نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط ( حسب مورد ) به منظور بررسي درخواست اشخاص متقاضي ايجاد كاريابي تخصصي بدون حق راي دعوت بعمل آورد.

تبصره 3 – احكام اعضا توسط مديركل استان و حكم رييس هيئت توسط معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت صادر مي گردد.

تبصره 4 – جلسات با حضور دو سوم اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.

ماده 10

 وظايف هيئت استاني به شرح زير است:

الف– بررسي و تأييد صلاحيت فردي و حرفه اي اشخاص متقاضي ايجاد مؤسسه كاريابي داخلي درچارچوب اين آيين نامه و ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مركزي

ب – رسيدگي به موارد تخلف مؤسسات كاريابي

پ – ارزيابي عملكرد مؤسسات كاريابي در چارچوب اين آيين نامه و ضوابط ابلاغي هيئت مركزي

ث – اعلام نظر در مورد درخواست ايجاد دفتر نمايندگي كاريابي

ج – تعيين شاخص هاي ظرفيت ايجاد مؤسسات كاريابي در هر شهرستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغي هيئت مركزي

چ– تعيين گرايش هاي تخصصي و رتبه مؤسسات كاريابي در چهارچوب ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مركزي

ماده 11

 وظايف اداره كل استان در اجراي اين آيين نامه به شرح زير است:

الف – اخذ اطلاعات و آمار عملكرد ماهانه مؤسسات كاريابي و ارسال به مركز آمار و اطلاعات بازار كار وزارت

ب – نظارت بر درج آگهي نيازمندي هاي بازار كار در جرايد، رسانه هاي جمعي و سايت هاي اينترنتي

پ – انجام نظارت و بازرسي هاي مستمر از مؤسسات كاريابي.

ت – ارسال منظم گزارش وضعيت كاريابي ها به دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي ها

ث– اخذ درخواست متقاضيان ايجاد موسسه كاريابي و بررسي اوليه صلاحيت فردي و حرفه اي آنان جهت ارايه به هيئت استاني

ج – شناسايي مؤسسات كاريابي غيرمجاز و اعلام جرم عليه ايشان در مراجع ذي صلاح و پيگيري آن به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق قانون

چ – تعيين تكليف كارجويان ثبت نام شده در مؤسسات كاريابي كه مجوز آنها لغو گرديده و يا تمديد نشده است.

ح – برگزاري دوره آموزشي توجيهي (كوتاه مدت) براي مدير و كاركنان مؤسسه كاريابي قبل از شروع فعاليت

ماده 12

 حوزه فعاليت مؤسسات كاريابي داخلي محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه كاريابي مي باشد. ايجاد دفتر نمايندگي در استان و يا ساير استان ها منوط به احراز شرايط زير است:

الف – موافقت مدير كل كار و امور اجتماعي استان مقصد پس از اخذ نظر هيئت استاني

ب – اتصال به شبكه ملي بازار كار بين دفتر نمايندگي و دفتر مركزي كاريابي

پ – معرفي افراد واجد شرايط نمايندگي

تبصره – هرگونه تغيير و تحول در مكان و مشخصات كاريابي با هماهنگي اداره كل استان خواهد بود.

ماده13

 حوزه فعاليت مؤسسات كاريابي خارجي محدود به كشور هدف بوده و در صورت ايجاد دفتر نمايندگي در كشور مذكور و يا هرگونه تغيير و تحول آن در دفتر، مؤسسه كاريابي موظف است مراتب را به اطلاع هيئت مركزي برساند.

تبصره 1 – وزارت مي تواند در صورت توانايي مؤسسات كاريابي، تعداد كشورهاي هدف اختصاصي به مؤسسات كاريابي را افزايش دهد.

تبصره 2 – در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور هدف، مؤسسات كاريابي بنا به تشخيص وزارت مي توانند نسبت به اعزام نيروي كار به خارج از كشور اقدام نمايند.

فصل دوم– ضوابط تشكيل مؤسسات كاريابي

ماده 14

 شرايط متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي ( اعم از عمومي و تخصصي ) به شرح زير تعيين مي شود:

الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور

ب – داشتن حداقل سن (30) سال تمام

پ– نداشتن سابقه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي صلاح

ت – دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته هاي مديريت، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، حقوق، علوم اقتصادي و روانشناسي

تبصره – متقاضيان ايجاد مؤسسه كاريابي تخصصي، علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته هاي مرتبط با حوزه فعاليت لازم است با قوانين و مقررات حوزه تخصصي آشنا باشند.

ث – دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دايم (براي آقايان)

ج –ارايه گواهي طي دوره آموزش آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازار كار و كاريابي از موسسات آموزشي معتبر

چ – داشتن سابقه و تجربه كاري در زمينه فعاليت كسب و كار حداقل به مدت پنج سال

ح – اشخاص حقوقي متقاضي فعاليت در چهار چوب اين آيين نامه بايد موضوع فعاليت را در اساسنامه خود ثبت نمايند.

خ – داشتن تسلط به يكي از زبان هاي خارجي معتبر دنيا متناسب با زبان هاي كشورهاي هدف براي كاريابي هاي خارجي

ماده 15

 متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي عمومي كه با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل يك نفر مشاور كاريابي مرد و يك نفر مشاور كاريابي زن مي باشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهيه و معرفي مكان مناسب و تامين امكانات مربوط اقدام نمايند.در غير اين صورت تقاضاي آنان لغو مي شود.

تبصره – متقاضيان ايجاد مؤسسه كاريابي داخلي تخصصي علاوه بر داشتن كاركنان مورد اشاره در ماده (15) موظف به استخدام حداقل يك نفر كارشناس جهت انجام مشاوره تخصصي به كارجويان و كارفرمايان در حوزه مربوط مي باشند.

ماده 16

ايثارگران متقاضي تأسيس مؤسسه كاريابي در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.

ماده 17

 كاريابي فعاليتي مستقل محسوب مي شود و تجميع آن با ساير مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنين اقدامي مجوز مؤسسه كاريابي توسط هيئت استاني لغو خواهد شد.

ماده 18

 مدت اعتبار مجوز مؤسسه كاريابي از تاريخ صدور پنج سال است و تمديد آن منوط به ارزيابي و تأييد عملكرد مؤسسه كاريابي توسط هيئت استاني مي باشد.

فصل سوم– حدود اختيارات و وظايف مؤسسات كاريابي

ماده 19

 وظايف مؤسسات كاريابي عبارت است از:

الف– شناخت بازار كار داخلي (ويژه مؤسسات كاريابي داخلي) و شناخت بازار كار خارجي (ويژه مؤسسات كاريابي‏ خارجي)

ب– ثبت نام از كارجو

پ– شناسايي فرصت هاي شغلي داخل در محدوده استقرار فعاليت مؤسسه كاريابي

ت– ارايه خدمات مشاوره و راهنمايي شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان

ث– معرفي و بكارگماري كار جويان واجد شرايط در واحدهاي پذيرنده

ج– تهيه گزارش هاي تخصصي دوره اي مربوط به بازار كار محدوده فعاليت مؤسسه كاريابي و ارايه آن به مراجع ذي ربط

چ– راهنمايي و معرفي جويندگان كار فاقد مهارت به مراكز آموزش فني و حرفه اي به منظور فراگرفتن مهارت هاي موردنياز بازار كار با هماهنگي اداره كل استان

ح– ورود اطلاعات بازار كار به شبكه ملي بازار كار به صورت به هنگام و بهره برداري از اطلاعات آن

خ– ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملكرد ماهانه به اداره كل استان براساس ضوابط وزارت

د– حفظ و نگهداري اطلاعات شغلي و هويتي جويندگان

ذ – استفاده از شبكه ملي سراسري بازار كار

ر – هماهنگي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور توسعه دوره هاي آموزشي مهارت متناسب با نيازهاي داخلي و خارجي

ژ– مبادله اطلاعات با ساير مؤسسات كاريابي به منظور تأمين نيروي كار مناسب كارفرمايان

س – ارسال نسخه‏اي از قرارداد منعقده با كارجو و كارفرماي خارجي به اداره كل استان

ماده 20

 مؤسسات كاريابي مي توانند با هماهنگي و تاييد اداره كل اشتغال اتباع خارجي وزارت، نسبت به بكارگماري نيروي كار خارجي در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اقدام نمايند.

ماده 21

 هر يك از مؤسسات كاريابي در چارچوب شرايط و ضوابط اعلامي از سوي هيئت مركزي مجاز به تامين نيروي انساني مورد نياز كارفرمايان جهت بهره مندي از معافيت هاي قانوني مي باشند

ماده 22

 مؤسسات كاريابي مجاز به انجام فعاليت هاي پيمانكاري در قالب شركت هاي خدمات پشتيباني نيروي انساني نمي باشند، ليكن مي توانند نسبت به معرفي پيمانكاران به متقاضيان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامي وزارت اقدام نمايند.

ماده 23

 ايجاد بانك اطلاعاتي از فرصت هاي شغلي و جويندگان كارتوسط اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با مجوز وزارت امكان پذيرخواهد بود .

ماده 24

 مؤسسات كاريابي در صورت ارايه خدمات مشاوره اي موضوع بندهاي ش ، ص و ض ماده ( 1 ) اين آيين نامه به عنوان كاريابي رتبه يك و در صورت ارايه خدمات مشاوره اي موضوع بندهاي ( ص ) و ( ض ) ماده (1) به عنوان كاريابي رتبه دو و در صورت ارايه خدمات موضوع بند ش ماده ( 1 ) به عنوان كاريابي رتبه سه محسوب مي شوند.

ماده 25

 تعرفه حق الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوري كارجو در مؤسسه كاريابي هر سال توسط هيئت مركزي و تأييد وزارت (حداكثر تا نيمه اسفند ماه سال قبل ) تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1– در صورت عدم تعيين حق الزحمه موضوع اين ماده در موعد مقرر در اين ماده، ملاك همان حق الزحمه سال قبل خواهد بود.

تبصره 2– مؤسسات كاريابي مجاز به دريافت وجه ثبت نام از كارجوياني كه خود رأساً اقدام به ثبت نام در شبكه ملي بازار كار نمايند نمي باشند. در صورت بكارگماري اين قبيل كارجويان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات كاريابي پرداخت خواهد شد .

ماده 26

 تعرفه حق الزحمه مؤسسه كاريابي بابت بكارگماري كارجويان در داخل كشور براساس مدت انتظار كارجو (فاصله زماني ثبت نام تا بكارگماري وي) و نيز مدت اشتغال وي كه مورد درخواست كارفرما است در فرصت شغلي معرفي شده توسط هيئت مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 27

 تعرفه حق الزحمه بكارگماري كارجو در خارج از كشور براي قرارداد كار يك ساله و بيشتر، معادل حداقل حقوق پايه مورد تاييد سفارت ايران در كشور هدف و براي قرارداد كار كمتر از يك سال به صورت تناسبي محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات كاريابي ابلاغ مي شود .

ماده 28

 مؤسسات كاريابي حق دريافت هيچ گونه وجهي به غيراز تعرفه هاي موضوع اين آيين نامه را از كارجويان نخواهند داشت.

تبصره 1– درصورت انصرا ف كارجو بعد از ثبت نام، وجه دريافت شده بابت ثبت نام مسترد نمي گردد.

تبصره 2– در صورت تمايل كارجو به استفاده از خدمات رفاهي در كشور هدف، نظير اسكان، اياب و ذهاب و غيره، هزينه ها طي قرارداد جداگانه اي براساس توافق دو طرف محاسبه و از سوي كار جو به مؤسسه كاريابي پرداخت مي گردد.

تبصره 3– در صورت انصراف كارجو از زمان تشكيل پرونده تا زمان صدور رواديد، مشروط به اينكه انصراف ناشي از تعلل مؤسسه كاريابي در انجام وظايف محوله نباشد كارجو موظف است ده درصد (10% ) و در صورت انصراف پس از دريافت رواديد، يك سوم از حداقل حقوق دريافتي در كشور هدف را به مؤسسه كاريابي بپردازد.

ماده 29

 مؤسسه كاريابي مي تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفي به كار از كارجو تضمين و تأمين لازم را در قالب سفته اخذ نمايد.

تبصره – ميزان تضمين اخذ شده از كارجو نبايد بيشتر از يك برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوي شوراي عالي كارو براي مؤسسه كاريابي خارجي بر اساس حداقل حقوق تعيين شده توسط كشور هدف باشد.

فصل چهارم– نظام نظارتي و كنترلي

ماده 30

 رسيدگي به موارد تخلف هر يك از مؤسسات كاريابي براساس اين آيين نامه با دعوت از مدير مؤسسه كاريابي در هيئت استاني انجام مي شود.

تبصره – عدم حضور مدير مؤسسه كاريابي مانع از رسيدگي نخواهد شد.

ماده 31

 موارد قابل رسيدگي موضوع ماده (30) اين آيين نامه به شرح زير است:

الف– افشاي هرگونه اطلاعات مربوط به كارجو به غيراز نام و نام خانوادگي، سن، جنس، سوابق تحصيلي، مهارتي و شغلي

ب– انتشار و تبليغ هرگونه آگهي اغواكننده با هدف سوءاستفاده از جويندگان كار

پ– ارايه هرگونه اطلاعات و آمار غيرواقعي به مراجع ذي ربط

ت– فقدان عملكرد و غيرفعال بودن مؤسسه كاريابي

ث– عدم رعايت تعرفه هاي اعلام شده درخصوص دريافت حق الزحمه

ج– اخذ تضمين غير از موارد احصاء شده در ماده (29) اين آيين نامه

چ– اعمال تبعيض در معرفي جويندگان كار واجد شرايط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهاي پذيرنده نيروي كار

ح– اشتغال به فعاليت ديگري به غير از امر كاريابي در محل مؤسسه كاريابي

خ– عدم ارايه راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان

د– عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنماي استفاده از خدمات كاريابي در مؤسسه كاريابي

ذ– عدم ارايه به موقع آمار و اطلاعات درخواستي به مراجع ذي صلاح

ر– عدم رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي

ز– هرگونه محكوميت كيفري مؤثر كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي گردد.

ژ– معرفي كارجو به كافرمايان بدون توجه به شرايط اعلام شده از سوي طرفين

ماده32

 تخطي مؤسسات كاريابي از مفاد اين آيين نامه و ساير ضوابط مربوط به قانون كار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهاي تعيين شده در آيين نامه انضباطي كه توسط وزارت تهيه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گرديد و در صورت لزوم، موارد از طريق مراجع ذي ربط و محاكم قضايي تحت پيگيرد قرار مي گيرد.

تبصره – اداره كل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه كاريابي متخلف را به طور مشروح به كليه استانها اعلام نمايد تا در ساير استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداري شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه كاريابي توسط اداره كل استان مربوط، از طريق جرايد و يا به طرق مقتضي جهت آگاهي عمومي اعلام مي شود.

فصل پنجم– ضوابط انتخاب و معرفي مؤسسات كاريابي نمونه

ماده 33

 مؤسسات كاريابي نمونه پس از بررسي عملكرد سالانه آنها براساس شاخص هاي مصوب هيئت مركزي و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب مي شوند.

ماده 34

 در صورت پيش بيني اعتبار براي كمك و تجهيز كاريابي ها در قانون بودجه كل كشور براساس ضوابط تعيين شده توسط وزارت، از طريق اداره كل استان به مؤسسات كاريابي‏ كه مطابق اين آيين نامه فعاليت نموده باشند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط كمك و يارانه پرداخت مي شود.

ماده 35

 به منظور هماهنگي سياست ها و برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور و تعيين كشورهاي هدف، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي‏هاي خارجي به رياست معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تشكيل مي گردد.

ماده 36

 نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، نيازهاي بازار كار و طرح هاي اشتغالزا را در كشور هدف هر سال به وزارت اعلام مي نمايند.

ماده 37

 وزارت موظف است نسبت به اجراي موافقتنامه ها و يادداشت هاي تفاهم منعقده با همتايان خود در كشورهاي مختلف در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و آموزش هاي غيردولتي فعال در زمينه مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 38

 اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار، موضوع تصويبنامه شماره 25489/ت30079هـ مورخ 14/5/1383 مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ 7/12/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور