آئین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1368

هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/2/13 بنا به پیشنهادات شماره.56/9050/25502 مورخ 1367/6/19 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 4166 ـ64 مورخ 1367/87/17 وزارت برنامه و بودجه و شماره/5499ه مورخ 67/11/13 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 62 قانون محاسبات‌عمومی، آئین‌نامه افتتاح اعتباری اسنادی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1368,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

برای خرید خدمات و كالاهای وارداتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه در این آئین‌نامه دستگاه متقاضی نامیده می ‌شوند در‌صورتی اعتبار اسنادی افتتاح خواهد شد كه معادل كل مبلغ آن و هزینه‌های بانكی و حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط از محل‌اعتبار مصوب تخصیص یافته سال مالی مربوط تأمین و معادل ریالی هزینه‌های رازی و هزینه‌های بانكی متعلقه به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا بانك‌عامل حسب مورد پرداخت شده باشد.

ماده 2

در مواردیكه دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد برای رفع احتیاجات سال‌های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده‌بهای خدمات و كالاهای وارداتی باید تدریجاً و یا به طور یكجا در سالهای بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران‌منوط به ارائه تعهد وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذیربط مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و كالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تائید بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط برسد.

تبصره 2 دستگاه متقاضی مكلف است به منظور اخذ تعهد موضوع این ماده یك نسخه از قرارداد و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارك مورد نیاز را به وزارت‌برنامه و بودجه ارائه نماید.

تبصره 3 متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانك از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد و تضمین وزارت برنامه و بودجه رافع مسئولیت دستگاه‌متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.

ماده 3

دستگاه متقاضی مكلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی لازم برای تأدیه مبالغ قابل پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات‌مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحیتدار ذیربط اخذ و به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

ماده 4

دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح شده موضوع این آئین‌نامه را در بودجه‌پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید. وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذكور در لایحه بودجه كل كشور، پس از تصویب و‌ابلاغ قانون بودجه كل كشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذكور را صرفاً جهت ایفای تعهدات مربوط و حداكثر تا پایان فروردین ماه‌سال سررسید تعهدات به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.

ماده 5

تعهد سازمان برنامه و بودجه ، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه، در مورد شركت های دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) آنها است و در مورد طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شركت های دولتی با درخواست رییس مجمع ‌عمومی شركت یا وزیر دستگاه اجرایی مربوط و بر اساس بودجه مصوب شركت و موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است.‌وزرای مجمع عمومی شركت و سازمان برنامه و بودجه مكلفند منابع مورد نیاز برای باز پرداخت در سالهای سر رسید را در بودجه شركت ‌مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند.

ماده 6

علاوه بر شرایطی مندرج در این آئین‌نامه افتتاح اعتبارات اسنادی مذكور تابع قوانین و مقررات ارزی و قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه‌اجرای آن و سایر مقررات موضوعه خواهد بود.

ماده 7

در مورد خرید خدمات و كالاهای وارداتی كه براساس قوانین موضوعه مجاز به استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی (مانند یوزانس وفاینانس) می باشند، تعهد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای عمرانی منضم به قانون بودجه كل كشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چهارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر