آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج مصوب 1394

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج  (موضوع تبصره ماده 70و ماده 84) مصوب 1394/09/29

تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.
کمیسیون نظارتکمیسیون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
اتحادیهاتحادیه صنفی.
فروش اقساطی: عرضــه کالاو خدمــات به ترتیبی که تمام یا قسمـتی از بهای آن به اقــساط مسـاوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین از خریدار دریافت گردد طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.
فروش فوق العاده و حراجعرضه کالا و خدمات به قیمـت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمـت متعارف بازار،  قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری ، در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه.

فروش اقساطی

ماده۲

چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

 تبصره– اعلام قیمـت فروش نقـدی و اقسـاطی به صورت قطعی برای کالا و خدمـات موضوع این آیین نامه توسط فروشنده الزامی است.

ماده۳

در فروش اقسـاطی قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمـت، مبــلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمیمن الزامی است.

ماده ۴

در صـورتی که خریـدار قبـل از سررسیـد مقـرر قصـد واریز تمام یا بخشـی از بدهـی خود را داشـته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اولیه محاسبه و تصفیه حسـاب نماید.

فروش فوق العاده و حراج

ماده ۵

متقاضیان فروش فوق العاده و حراج می بایسـت قبـل از برگزاری، نسـبـت به ارائه مـدارک زیـر را به اتحادیه مربوطه اقدام نمایند.

الف- تصویر پروانه کسب معتبر.
ب- فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.
ج- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا.
د- فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف.
هـ- اعلام درصد تخفیف.

ماده ۶

اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العـاده و حــراج جهت متقاضیان اقدام و رونوشت آن را برای اطلاع اتاق اصناف ارسال نماید.

تبصره ۱ اخذ هر گونه مبلغی از واحدهای صنفی برای موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط  اتحادیه ممنوع است.

تبصره ۲ تعداد دفعات برگزاری فروش فوق العاده و حراج واحدهای صنفی حداکثـر چهار نوبت در سال و هـر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می باشد.

ماده ۷

متقاضیان پس از دریافت مجوز موظفند ضمن الصـاق تابلو فروش فوق العـاده و حـراج و درج قیمـت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه ،میزان تخفیف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسـب به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.

سایر مقررات

ماده ۸

در صورتی که واحد صنفی بدون رعایت مقررات این آیین نامـه اقدام به فروش فـوق العـاده یا حـراج نماید متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹

اتحادیه و واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکایات واصله را بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی و یا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفی نمایند.

ماده ۱۰

نظارت برحسن اجرای این آیین نامه بر عهده اتحادیه های ذی ربط و اتاق اصناف می باشد.

ماده ۱۱

این آیین نامه در اجرای تبصـره ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون،  مشتـمل بر (۱۱) مـاده و (۳) تبصـره بوسیله دبیرخانه هیات عالی  نظارت تهیه و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصویب وزیر محترم صنـعـت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب آیین نامه های قبلی لغو می گردد.