تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی موز سبز مصوب 1396,08,17

هیأت وزیران در جلسه 17 /8 /1396 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

الف – حقوق ورودی موز سبز به شماره تعرفه (08031000) معادل بیست درصد (20 %) تعیین می شود.

ب – بند (5) مندرجات ذیل یادداشت فصل (8) كتاب مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصلاح می شود:
5 – به ازای صادرات یك و نیم كیلوگرم سیب درختی و صادرات یك كیلوگرم كشمش و صادرات دو كیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یك كیلوگرم موز معادل پنج درصد (5 %) ارزش تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری