تصويب نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي موز سبز مصوب 1396

تصويب نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي موز سبز مصوب 1396,08,17

هيأت وزيران در جلسه 17 /8 /1396 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

الف – حقوق ورودي موز سبز به شماره تعرفه (08031000) معادل بيست درصد (20 %) تعيين مي شود.

ب – بند (5) مندرجات ذيل يادداشت فصل (8) كتاب مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح مي شود:
5 – به ازاي صادرات يك و نيم كيلوگرم سيب درختي و صادرات يك كيلوگرم كشمش و صادرات دو كيلوگرم پرتقال، حقوق ورودي يك كيلوگرم موز معادل پنج درصد (5 %) ارزش تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري