قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371

قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371,10,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات مربوط به انواع خودرو شامل: سواری، وانت، مینی‌ بوس، اتوبوس، شاسی كامیون، كامیون،‌كامیونت، تریلركش، دوچرخه و موتور سیكلت و انواع ماشین آلات راهسازی كه از خارج كشور وارد یا در داخل تولید می‌ شود بشرح زیر محاسبه و‌ دریافت می‌ شود:

الف – حقوق گمركی:

– حقوق گمركی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی:

– سواری 25 درصد ارزش سیف
– وانت یك كابین 25 درصد ارزش سیف
– وانت دوكابین و سواری كار 25 درصد ارزش سیف
– مینی ‌بوس 15 درصد ارزش سیف
– اتوبوس 15 درصد ارزش سیف
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت ‌و تریلركش 15 درصد ارزش سیف
– موتورسیكلت 20 درصد ارزش سیف
– دوچرخه 20 درصد ارزش سیف
– ماشین آلات راهسازی 20 درصد ارزش سیف

2– حقوق گمركی قطعه ‌های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه ‌های مذكور:

– سواری 10 درصد ارزش سیف
– وانت یك كابین 10 درصد ارزش سیف
– وانت دوكابین و سواری كار 10 درصد ارزش سیف
– مینی ‌بوس 10 درصد ارزش سیف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سیف
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت ‌و تریلركش 5 درصد ارزش سیف
– موتور سیكلت 10 درصد ارزش سیف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سیف
– ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف

ب – سود بازرگانی:

– سود بازرگانی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی:

– سواری 5 درصد ارزش سیف
– وانت یك كابین 5 درصد ارزش سیف
– وانت دوكابین و سواری كار 5 درصد ارزش سیف
– مینی ‌بوس 5 درصد ارزش سیف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سیف
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت ‌و تریلركش 5 درصد ارزش سیف
– موتورسیكلت 10 درصد ارزش سیف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سیف
– ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف

2– حقوق گمركی قطعه ‌های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه ‌های مذكور:

– سواری 10 درصد ارزش سیف
– وانت یك كابین 10 درصد ارزش سیف
– وانت دوكابین و سواری كار 10 درصد ارزش سیف
– مینی ‌بوس 10 درصد ارزش سیف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سیف
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت ‌و تریلركش 5 درصد ارزش سیف
– موتور سیكلت 10 درصد ارزش سیف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سیف
– ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف

ج – مالیات:

– مالیات خودرو ها و ماشین آلات راهسازی وارداتی بر اساس ارزش سیف آنها:
سواری:
– تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 70 درصد.
– نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 75 درصد.
– نسبت به نرخ مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 85 درصد.
– نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 100 درصد.
– نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 120 درصد.
– نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود.
– وانت یك ‌كابین: به نرخ 30 درصد
– وانت دوكابین سواری كار:
– تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 50 درصد
– نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 55 درصد
– نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 65 درصد.
– نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 80 درصد.
– نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 100 درصد.
– نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌شود.
– مینی‌ بوس: به نرخ 20 درصد.
– اتوبوس: به نرخ 20 درصد.
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت و تریلركش: به نرخ 20 درصد.
-موتورسیكلت: با یك سیلندر به نرخ 5 درصد و با بیش از یك سیلندر به نرخ 10 درصد.
– دوچرخه : معاف
– ماشین آلات راهسازی: معاف.

– مالیات خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر مبنای مجموع ارزش سیف قطعه‌ های منفصل وارداتی آنها بر طبق مفاد تبصره 7 این‌ قانون:
– سواری:
– تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 20 درصد.
– نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 25 درصد.
– نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 35 درصد.
– نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 50 درصد.
– نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 70 درصد.
– نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود.
– وانت یك كابین: معاف.
– وانت دوكابین و سواری كار:
– تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 10 درصد.
– نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 15 درصد.
– نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 25 درصد.
– نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 40 درصد.
– نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 60 درصد.
– نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود.
– مینی‌ بوس: معاف.
– اتوبوس: معاف.
– شاسی كامیون، كامیون، كامیونت و تریلركش: معاف.
– موتورسیكلت: معاف.
– دوچرخه: معاف.
ماشین آلات راهسازی: معاف.

تبصره 1 – بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی كشور به مدت 6 سال تخفیف‌ هائی بشرح زیر به‌ تولیدكنندگان داخلی تعلق می‌ گیرد:
-از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداكثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات
-سال 1374 حداكثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات.
-سال 1375 حداكثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات.
-سال 1376 حداكثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات.
مقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آئین ‌نامه ‌ای كه به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد بر اساس میزان موفقیت‌ تولید كننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه‌ های محصول تولیدی، تعیین می‌ شود.

تبصره 2 – به منظور كمك به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یك درصد حقوق گمركی،‌ سود بازرگانی و مالیات به مأخذ ارزش سیف از كلیه خودرو های سواری وارداتی وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز خواهد شد.
هر سال معادل مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش‌ بینی می‌ شود به تشخیص هیأت وزیران در‌ اختیار سازمانهای ذیربط قرار خواهد گرفت تا صرفاً برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند.

تبصره 3 – ارقام حقوق گمركی ارائه شده صرفاً به صورت پایه و برای اتومبیلهای سواری چهار سیلندر در نظر گرفته شده و برای هر سیلندر اضافه 3 ٪ به ارقام مذكور در بند الف اضافه شود.

تبصره 4 – ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می‌ شود تا زمانی كه ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی‌ تخصیص می‌ یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران‌ به هنگام گشایش اعتبار و گمرك ایران به هنگام ترخیص مسوول كنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه‌ التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه واریز‌ شود.

تبصره 5 – حقوق گمركی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه ‌های منفصل و قطعه‌ های یدكی آنها، هنگام‌ ترخیص توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران دریافت می ‌شود. و مالیات كلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید كنندگان ‌داخلی و وارد كنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت خواهد شد. در مواردی كه اشخاص برای مصارف‌ شخصی خودرو وارد می‌ نمایند مكلفند حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ ترخیص از گمرك نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام كنند. چنانچه مالیات ‌موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه‌ ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.

تبصره 6 – در صورتی كه ارزش سیف خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی بر اساس سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا كمتر ‌از قیمت صادراتی شركت سازنده خودرو مربوطه با در نظر گرفتن كلیه تجهیزات و لوازم اضافه نصب شده بر روی آنها باشد در محاسبه و وصول حقوق‌ گمركی، سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون قیمت اخیرالذكر ملاك عمل قرار خواهد گرفت. قیمت صادراتی ماشین آلات راهسازی و خودروهائی ‌كه بر اساس تبصره 14 این قانون ورود آنها به كشور مجاز می‌ باشد هر سال پس از استعلام كتبی از شركتهای مربوطه و مقایسه با قیمتهای جهانی همان‌ خودرو و یا ماشین راهسازی توسط وزارت صنایع سنگین و گمرك جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 7 – میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه‌ های منفصل وارداتی آنها كه توسط تولیدكنندگان داخلی و یا سایرین ‌به كشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد‌ توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت وصول مالیات اعلام می‌ گردد. در مورد قطعه‌ های ساخت داخل در صورتیكه ‌اجزائی از آن قطعه بصورت ساخته شده كامل از خارج وارد كشور شوند ارزش سیف آن اجزاء نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته‌ می‌ شود.

تبصره 8 – ورود خودروها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی كه به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران‌ می‌ رسد، مجاز می‌ باشد. سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیات مربوط به آنها، بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه می‌ شود.

تبصره 9 – خودروها و ماشین آلات راهسازی نو كه به خارج از كشور صادر شوند از مالیات موضوع این قانون معاف بوده و كلیه حقوق گمركی،‌ سود بازرگانی دریافتی به صادركننده مسترد می‌ شود.

تبصره 10 – اتومبیلهائی كه برای كرایه و تاكسی شماره ‌گذاری می‌ شوند در صورتی كه ساخت داخل باشند از 100 درصد مالیات موضوع این قانون ‌معاف می ‌باشند. هرگاه تبدیل نمره اتومبیلهای كرایه و تاكسی قبل از اتمام پنج سال از تاریخ شماره‌ گذاری بعمل آید، هنگام تبدیل نمره مشمول‌ پرداخت كل مالیات مقرر در این قانون می ‌باشند. و چنانچه پس از انقضای مدت پنج سال مذكور تبدیل نمره نمایند مشمول پرداخت 50 درصد مالیات‌ مقرر در این قانون خواهند بود.

تبصره 11 – به منظور ایجاد و تجهیز مراكز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه‌ های خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالیاتی حاصل‌ از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری كه به همین منظور در لایحه بودجه كل كشور پیش‌ بینی می‌ گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می‌ گیرد.
آئین‌ نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره 12 – مشخصات تعیین ‌كننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد ‌كنوانسیونهای بین‌ المللی كه دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. مالیات، حقوق گمركی و‌ سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 13 – خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را كه به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد داشته باشند.

تبصره 14 – خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی كه هیأت وزیران تصویب می‌ كند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران ‌برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط، تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین می‌ باشد.

تبصره 15– برای حمایت از تولیدات داخلی، هیأت وزیران باید در مواقع ضروری با تصویب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و یا ماشین‌آلات راهسازی و یا قطعات آنها را كه لازم باشد برای مدتی محدود نموده و یا برای ورود خودرو، ماشین راهسازی و یا قطعه خاصی، سود بازرگانی‌ ویژه‌ای وضع نماید.

تبصره 16 – كلیه قطعه‌ های خودرو، ماشین آلات راهسازی و اجزای آنها كه خارج از مجموعه قطعه‌ های منفصل (CKD) توسط سازندگان داخلی ‌یا سایرین به كشور وارد شود مشمول سود بازرگانی و حقوق گمركی مربوط به تعرفه بخش ساخت داخل مربوطه می‌ باشد. سازندگان داخلی قطعه‌ های ‌خودرو و ماشین آلات راهسازی در هنگام ورود اجزای آن قطعه، بر اساس ضوابطی كه با پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران ‌می ‌رسد از پرداخت حداكثر تا 90 ٪ از سود بازرگانی و حقوق گمركی مربوط معاف می‌ باشند.

تبصره 17 – كلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانه‌ ها، نهادهای انقلابی، سازمانها و شركتهای دولتی و غیردولتی و‌ وابسته به دولت و كلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و شركتهائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و حتی آنها كه شامل قوانین خاص بوده و از ‌پرداخت مالیات یا سود بازرگانی و حقوق گمركی معاف می‌ باشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمركی و مالیاتهای مقرر در‌ این قانون را پرداخت نمایند.

نظر مجلس
خودروهای اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق‌گمركی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمی‌باشد.

تبصره 18 – خودرو های سفارتخانه‌ ها و كنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها بشرط عمل متقابل و همچنین ‌سازمانهای بین‌ المللی و كارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها، كه از پلاكهای خاص استفاده می ‌نمایند از پرداخت مالیات مقرر در این قانون معاف‌ می‌ باشند. در صورت واگذاری اتومبیلهای موضوع این تبصره به سایر اشخاص در تاریخ انتقال مشمول مالیات مقرر در این قانون می‌ باشند.

تبصره 19 – آئین‌ نامه‌ های اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد.

تبصره 20 – كلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون كه قبل از تاریخ تصویب این قانون از گمرك ترخیص قطعی شده ‌باشند از لحاظ حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات تابع مقررات قبلی می‌ باشند.

تبصره 21 – از تاریخ تصویب این قانون ورود و صدور انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی در چهارچوب ضوابط این قانون مجاز می‌ باشد.

تبصره 22 – از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو‌ تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر، از تولیدكنندگان و واردكنندگان انواع خودرو و ماشین آلات ‌راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازهای آنها ممنوع می‌ باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 22 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 20 / 10 / 1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اكبر ناطق نوری