‌قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372

‌قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372,06,30با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده – مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده كلي، جانباز آزاده ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي در دستگاههاي موضوع ماده 1 قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و … مصوب 25 /11 /1361 مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي مسلح با پيش بيني پستها يا مشاغل سازماني با نام در تشكيلات مربوط همطراز با مشاغل قبلي آنان به منزله مستخدمين شاغل تلقي و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوق العاده شغل، مزاياي شغل يا مزاياي مستمر و همچنين افزايش سنواتي و ارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه، همانند مستخدمين شاغل با دو گروه بالاتر و يا عناوين مشابه توسط دستگاههاي ذيربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط بهره مند خواهند شد.

تبصره 1 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1374)– براي آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا جانباز يا آزاده‌ازكارافتاده شده‌اند با توجه به ميزان تحصيلات و تخصص آن‌ها حسب مورد از طرف بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان با تنفيذ‌مقام معظم رهبري و ستاد آزادگان از محل كمك دولت به بنياد شهيد حقوق و مزاياي همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – حقوق موضوع اين قانون به آزاده و يا جانباز ازكارافتاده كلي و عائله شهيد و يا مفقودالاثر موضوع ماده 7 قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء… مصوب 25 /11 /1361 و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحي 20ˏ12ˏ1396)– چنانچه وراث اناث تحت تكفل شهيد شوهر اختيار كرده و مطلقه شده و يا همسر ايشان فوت نموده باشد ضرورت طلاق مورد تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي باشد از همان تاريخ طلاق و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمري مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت مي گردد.

تبصره 4 – بنياد شهيد موظف است آن دسته از شهدايي را كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هر يك از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقي علاوه بر حقوق وظيفه مقرر از محل اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد.

تبصره 5 (اصلاحي 19ˏ02ˏ1390)– برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره يك اين قانون مستلزم تشخيص بنياد شهيد انقلاب اسلامي و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد است.

تبصره 6 (اصلاحي 26ˏ09ˏ1374)
‌الف – حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده كلي و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ‌ تحميلي اعم از لشكري و كشوري توسط دستگاه ذيربط تعيين و حسب مورد از سوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب ‌اسلامي پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي بنيادهاي مذكور اعتبار مورد نياز اين قانون را در بودجه سالانه پيش‌بيني‌ و به حساب آنان منظور نمايد.
ب – سازمان برنامه و بودجه مكلف است مطالبات معوقه مشمولين فوق‌الذكر را از اعتبار دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به اعتبار بنياد شهيد‌ انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اضافه نمايد.
ج – سازمان تامين اجتماعي موظف است اعتبارات مربوط به مستمري فوت موضوع قانون راجع به برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه بعلت ‌همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي شوند مصوب 18 /11 /1360 را در اختيار بنياد شهيد انقلاب اسلامي قرار دهد.

تبصره 7 – از تاريخ تصويب اين قانون مستخدمين رسمي ايثارگر (آزادگان – جانبازان – رزمندگان – افراد خانواده شهداء – مفقودين) در دستگاه هاي دولتي، مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27 /10 /1366 نخواهند بود.

تبصره 8 – منظور از ايثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و… مصوب 7 /10 /1367 مي باشد.

تبصره 9 – آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ سي ام شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11 /7 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري