‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372

‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372,06,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – مستخدمین شهید، جانباز ازكارافتاده كلی، جانباز آزاده ازكارافتاده كلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه عائله تحت تكفل جانبازان و … مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشكیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.

تبصره 1 (اصلاحی 24ˏ02ˏ1374)– برای آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلی و مفقودالاثر كه مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده‌ازكارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ‌مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل كمك دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 – حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازكارافتاده كلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده 7 قانون برقراری حقوق وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء… مصوب 25 /11 /1361 و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 (اصلاحی 20ˏ12ˏ1396)– چنانچه وراث اناث تحت تكفل شهید شوهر اختیار كرده و مطلقه شده و یا همسر ایشان فوت نموده باشد ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد از همان تاریخ طلاق و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می گردد.

تبصره 4 – بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را كه دارای بیش از یك همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هر یك از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید.

تبصره 5 (اصلاحی 19ˏ02ˏ1390)– برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یك این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از كارافتادگی كلی توسط كمیسیون پزشكی بنیاد است.

تبصره 6 (اصلاحی 26ˏ09ˏ1374)
‌الف – حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز ازكارافتاده كلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ‌ تحمیلی اعم از لشكری و كشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب ‌اسلامی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگی بنیادهای مذكور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی‌ و به حساب آنان منظور نماید.
ب – سازمان برنامه و بودجه مكلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق‌الذكر را از اعتبار دستگاههای ذیربط كسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید‌ انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید.
ج – سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی كه بعلت ‌همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18 /11 /1360 را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد.

تبصره 7 – از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر (آزادگان – جانبازان – رزمندگان – افراد خانواده شهداء – مفقودین) در دستگاه های دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27 /10 /1366 نخواهند بود.

تبصره 8 – منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و… مصوب 7 /10 /1367 می باشد.

تبصره 9 – آئین نامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 /7 /1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری