آیین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی کارگری موضوع ماده 153 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

آئين نامه نحوه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني كارگري موضوع ماده 153 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

ماده 1

در اجراي ماده 153 قانون كار كليه كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلفند تسهيلات و كمكهاي مندرج در اين آئيننامه را در اختيار شركتهاي تعاوني كارگري مربوط قرار دهند.

ماده 2

ميزان كمكها و تسهيلات مورد نياز شركتهاي تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار هر گاه تحت نظر هيئتي مركب از نماينده اداه كل كار و امور اجتماعي استان، نماينده كارفرما و نماينده شوراي اسلامي كار بر اساس ضوابط زير برآورد و مشخص مي گردد: الف : تعداد اعضاي شركت تعاوني. ب ـ ميزان سودآوري كارگاه. ج ـ توان و بنيه مالي كارگاه. د ـ عرف و روال گذشته كارگاه در كمك به شركتهاي تعاوني كارگري مربوط. ه‍ ـ ميزان سرمايه شركت تعاوني. و ـ ميزان فعاليت شركت تعاوني در ارتباط با گردش سرمايه آن. ز ـ پراكندگي شعبات و حوزه عمل تعاوني. تبصره ـ در صورت عدم تشكيل شوراي اسلامي كار نماينده انجمن صنفي كارگري و يا نماينده كارگران در هيئت مذكور عضويت خواهد داشت.

ماده 3

كارفرما مكلف است با رعايت قوانين و مقررات جاري، مطالبات شركت تعاوني از اعضاء را حسب درخواست كتبي، از حقوق آنان كسر و به حساب مربوط واريز نمايد.

ماده 4

كارفرمايان موظفند جهت حضور اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت تعاوني در جلسات مربوطه و همچنين شركت آنان در برگزاري مجامع عمومي اتحاديه هاي امكان و اسك ان، با اعلام رسمي مسئولين ذيربط، فرصت و تسهيلات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 5

كارفرمايان مكلفند به منظور شركت اعضاي هيئت مديره، بازرسان و مديران عامل شركتهاي تعاوني در دوره هاي آموزشي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي گردد، فرصت و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم نمايند.

ماده 6

كليه كاركناني كه از طرف كارفرما به شركت تعاوني كارگري مأمور معرفي مي شوند همزمان و معادل كاركنان هر رديف خود در كارگاه مربوط از ترفيعات و امتيازات قانوني و شغلي برخوردار خواهند شد.

ماده 7

شركتهاي تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار كارگري مكلفند همه ساله پس از پايان سال مالي ميزان كمكهاي كارفرما و مشكلات خود را به وزارت كار و امور اجتماعي گزارش نمايند.

ماده 8

كارفرمايان كارگاهها و صنوفي كه كارگرانشان نسبت به تشكيل شركت تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار مشترك اقدام نموده يا مي نمايند مشمول مقررات اين آئيننامه خواهند بود. تبصره ـ ميزان كمكها و تسهيلات مورد نياز در اين قبيل تعاونيها نيز تحت نظر هيئتي مركب از نمايندگان كارفرمايان ـ رئيس هيئت مديره تعاوني و نماينده اداره كل كار و امور اجتماعي استان برآورد و تعيين مي گردد.

ماده 9

با متخلفين از اجراي مقررات اين آئين نامه برابر ماده 173 قانون كار رفتار خواهد شد.

اين آئين نامه در 9 ماده و 2 تبصره بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار در تاريخ 13/7/70 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.