آیین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی کارگری موضوع ماده 153 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

آئین نامه نحوه ارائه تسهیلات به شركتهای تعاونی كارگری موضوع ماده 153 قانون كار جمهوری اسلامی ایران

ماده 1

در اجرای ماده 153 قانون كار كلیه كارفرمایان كارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و كشاورزی مكلفند تسهیلات و كمكهای مندرج در این آئیننامه را در اختیار شركتهای تعاونی كارگری مربوط قرار دهند.

ماده 2

میزان كمكها و تسهیلات مورد نیاز شركتهای تعاونی مصرف، مسكن و اعتبار هر گاه تحت نظر هیئتی مركب از نماینده اداه كل كار و امور اجتماعی استان، نماینده كارفرما و نماینده شورای اسلامی كار بر اساس ضوابط زیر برآورد و مشخص می گردد: الف : تعداد اعضای شركت تعاونی. ب ـ میزان سودآوری كارگاه. ج ـ توان و بنیه مالی كارگاه. د ـ عرف و روال گذشته كارگاه در كمك به شركتهای تعاونی كارگری مربوط. ه‍ ـ میزان سرمایه شركت تعاونی. و ـ میزان فعالیت شركت تعاونی در ارتباط با گردش سرمایه آن. ز ـ پراكندگی شعبات و حوزه عمل تعاونی. تبصره ـ در صورت عدم تشكیل شورای اسلامی كار نماینده انجمن صنفی كارگری و یا نماینده كارگران در هیئت مذكور عضویت خواهد داشت.

ماده 3

كارفرما مكلف است با رعایت قوانین و مقررات جاری، مطالبات شركت تعاونی از اعضاء را حسب درخواست كتبی، از حقوق آنان كسر و به حساب مربوط واریز نماید.

ماده 4

كارفرمایان موظفند جهت حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان شركت تعاونی در جلسات مربوطه و همچنین شركت آنان در برگزاری مجامع عمومی اتحادیه های امكان و اسك ان، با اعلام رسمی مسئولین ذیربط، فرصت و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 5

كارفرمایان مكلفند به منظور شركت اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیران عامل شركتهای تعاونی در دوره های آموزشی كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی اعلام می گردد، فرصت و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم نمایند.

ماده 6

كلیه كاركنانی كه از طرف كارفرما به شركت تعاونی كارگری مأمور معرفی می شوند همزمان و معادل كاركنان هر ردیف خود در كارگاه مربوط از ترفیعات و امتیازات قانونی و شغلی برخوردار خواهند شد.

ماده 7

شركتهای تعاونی مصرف، مسكن و اعتبار كارگری مكلفند همه ساله پس از پایان سال مالی میزان كمكهای كارفرما و مشكلات خود را به وزارت كار و امور اجتماعی گزارش نمایند.

ماده 8

كارفرمایان كارگاهها و صنوفی كه كارگرانشان نسبت به تشكیل شركت تعاونی مصرف، مسكن و اعتبار مشترك اقدام نموده یا می نمایند مشمول مقررات این آئیننامه خواهند بود. تبصره ـ میزان كمكها و تسهیلات مورد نیاز در این قبیل تعاونیها نیز تحت نظر هیئتی مركب از نمایندگان كارفرمایان ـ رئیس هیئت مدیره تعاونی و نماینده اداره كل كار و امور اجتماعی استان برآورد و تعیین می گردد.

ماده 9

با متخلفین از اجرای مقررات این آئین نامه برابر ماده 173 قانون كار رفتار خواهد شد.

این آئین نامه در 9 ماده و 2 تبصره بنا به پیشنهاد شورای عالی كار در تاریخ 13/7/70 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسید.