آیين نامه اجرائي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1368

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1368 بنا به پيشنهاد شماره 1601‌/ د مورخ 13/4/1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشوري و نظرات شماره5901/010مورخ 28/4/1368 بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و شماره 3124/868 مورخ 2/2/1368 سازمان بهزيستي كشور آئيننامه اجرائي قانون‌نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1/9/67 را بشرح زير‌تصويب نمودند:

آیين نامه اجرائي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1368,05,28

1 ـ كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي و شهرداريها، بانكها و مؤسسات و شركتها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است ميتوانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص‌كار و معلولين عادي به شرط داشتن بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي و ساير شرايط مندرج در اين آئيننامه و تصويب‌ شوراي امور اداري و استخدامي كشور باستثناي مشمولين قانون كار بازنشسته نمايند.

تبصره ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در صورت كامل بودن مدارك حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول مدارك نظريه‌خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي و همچنين مدت سنوات ارفاقي را اعلام نمايد.

2 ـ ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي براي هر يك از كاركنان دستگاههاي مذكور مبلغي است كه در مقررات استخدامي آنان مبناي‌محاسبه حقوق بازنشستگي قرار خواهد گرفت.

3 ـ درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي توسط كميسيون پزشكي بنياد جانبازان و معلولين حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از‌شرايط خاص كار و معلولين عادي توسط كميسيون پزشكي مركب از سه نفر افراد متخصص با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل‌ميگردد، تعيين خواهد گرديد. دبيرخانه كميسيون پزشكي مربوط به معلولين در سازمان بهزيستي خواهد بود.

4 ـ به سنوات خدمت هر يك از مستخدميني كه باستناد ماده 79 قانون استخدام كشوري يا مقررات مشابه آن در قوانين مربوط به دستگاهها ازكارافتاده‌ميشوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه ميگردد.

تبصره ـ در صورتيكه سنوات خدمت اينگونه افراد با احتساب سه سال كمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

5 ـ مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني كه عمدتاً در شرايط محيطي نامساعد از قبل وجود گازهاي شيميائي، كار با مواد‌ راديواكتيو و پرتوهاي مضره، محيط عفونت ‌زا، كار در اعماق، انفجار، كار با معلولين ذهني و جسمي و غيره انجام شود و وظايف مربوط به شغل موجب‌ بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي شديد گردد، بنا به پيشنهاد هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون و تائيد شوراي امور اداري و استخدامي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 ـ متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور در صورتي كه حداقل داراي 20 سال خدمت تمام بوده و خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زيان‌آور موضوع اين ماده خدمت نموده باشند ميتوانند تقاضاي بازنشستگي نمايند.

تبصره 2 ـ مدت سنوات ارفاقي به هر يك از متصديان موضوع اين ماده با توجه به انجام وظائف و در درجات مختلف مشروط به اينكه از 5 سال تجاوز‌ننمايد بشرح زير تعيين ميگردد.
‌الف – انجام وظائف در مشاغل درجه يك بازاء هر يكسال خدمت يكماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو بازاء هر يكسال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر يكسال خدمت سه ماه.

تبصره 3 ـ پرداخت فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار موضوع بند«خ»ماده 39 قانون استخدام كشوري ملاك تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور‌نخواهد بود.

تبصره 4 ـ كسور بازنشستگي سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقي توسط مستخدم با رعايت ساير قوانين و‌مقررات مربوط محاسبه و بحساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز خواهد شد.

تبصره 5 ـ سنوات خدمت ارفاقي موضوع ماده 4 اين آئيننامه بدون پرداخت كسور بازنشستگي اضافه ميگردد.

تبصره 6 ـ هر گونه تغيير در مفاد اين آئيننامه بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

نخست‌وزير-‌ميرحسين موسوي