آیین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/5/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1601‌/ د مورخ 13/4/1368 سازمان امور اداری و استخدامی كشوری و نظرات شماره5901/010مورخ 28/4/1368 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و شماره 3124/868 مورخ 2/2/1368 سازمان بهزیستی كشور آئیننامه اجرائی قانون‌نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1/9/67 را بشرح زیر‌تصویب نمودند:

آیین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1368,05,28

1 ـ كلیه وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها، بانكها و مؤسسات و شركتها و سازمانهائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام‌است میتوانند در صورت درخواست كتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین حوادث ناشی از كار و بیماران ناشی از شرایط خاص‌كار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئیننامه و تصویب‌ شورای امور اداری و استخدامی كشور باستثنای مشمولین قانون كار بازنشسته نمایند.

تبصره ـ شورای امور اداری و استخدامی كشور مكلف است در صورت كامل بودن مدارك حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ وصول مدارك نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

2 ـ ملاك محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یك از كاركنان دستگاههای مذكور مبلغی است كه در مقررات استخدامی آنان مبنای‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

3 ـ درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط كمیسیون پزشكی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از كار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص كار و معلولین عادی توسط كمیسیون پزشكی مركب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل‌میگردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه كمیسیون پزشكی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.

4 ـ به سنوات خدمت هر یك از مستخدمینی كه باستناد ماده 79 قانون استخدام كشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاهها ازكارافتاده‌میشوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه میگردد.

تبصره ـ در صورتیكه سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال كمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

5 ـ مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی كه عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیائی، كار با مواد‌ رادیواكتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت ‌زا، كار در اعماق، انفجار، كار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب‌ بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یك از دستگاههای مشمول این قانون و تائید شورای امور اداری و استخدامی كشور به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 ـ متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی كه حداقل دارای 20 سال خدمت تمام بوده و خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

تبصره 2 ـ مدت سنوات ارفاقی به هر یك از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظائف و در درجات مختلف مشروط به اینكه از 5 سال تجاوز‌ننماید بشرح زیر تعیین میگردد.
‌الف – انجام وظائف در مشاغل درجه یك بازاء هر یكسال خدمت یكماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو بازاء هر یكسال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یكسال خدمت سه ماه.

تبصره 3 ـ پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط كار موضوع بند«خ»ماده 39 قانون استخدام كشوری ملاك تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور‌نخواهد بود.

تبصره 4 ـ كسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و بحساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

تبصره 5 ـ سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده 4 این آئیننامه بدون پرداخت كسور بازنشستگی اضافه میگردد.

تبصره 6 ـ هر گونه تغییر در مفاد این آئیننامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

نخست‌وزیر-‌میرحسین موسوی