قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای ( الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1344

قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای ( الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی

طرز استفاده از درآمد صندوقهای (‌الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی
‌مصوب 1344.2.2

‌ماده 1 

وجوه صندوق (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی پس از تأمین کسری اعتبارات صندوق (‌الف) اداره مزبور طبق بودجه‌ای که هر سال‌از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به ترتیب به مصارف زیر خواهد رسید:
1 – پرداخت کسری هزینه‌های بیمارستان وزارت دادگستری.
2 – پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه استخدام شده و در وزارت دادگستری مشغول به کار هستند.
3 – پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت قضاتی که در بخشهای خارج از مرکز و نقاط دور دست و صعب‌المعیشه انجام وظیفه می‌نمایند.
4 – قسمتی از وجوه صندوق (ب) و وجوه حاصله از صرفه‌جوئی‌های سالانه اداره کل تصفیه به حساب صندوق تعاونی که برای کارمندان قضایی‌و اداری و مأمورین و خدمتگزاران وزارت دادگستری تشکیل خواهد شد به عنوان وام منظور و به مصرف پرداخت وام به کارمندان مزبور خواهد رسید.
5 – تأمین هزینه‌های لازم برای اجراء قانون اطفال بزهکار و تأسیس دادگاه بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان.
6 – تأمین هزینه‌های لازم برای اجراء قانون اقدامات تأمینی.

‌ماده 2 

آیین‌نامه راجع به نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی معیشت قضات و تشکیل صندوق تعاون و شرایط وام از طرف وزارت دادگستری تنظیم‌و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 3 

وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.

‌قانون بالا که مشتمل بر سه ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در‌تاریخ 16 دی ماه 1343 در جلسه روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی