آیین نامۀ تضمین معاملات دولتی مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 24 /8 /1394 به پیشنهاد شماره 8451 مورخ 20 /2 /1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – و ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – آیین نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامۀ تضمین معاملات دولتی مصوب 1394,08,24

ماده ۱ 

هدف و دامنه كاربرد این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف – هدف: تحكیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرف های قراردادی، در اجرای قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳ – و قانون آیین نامه معاملات دولتی – مصوب ۱۳۴۹- از طریق تبیین و تنظیم تضامین لازم برای معاملات با موضوع خرید انواع كالاها و خدمات و نیز ارجاع كار و تشكیل آن معاملات از جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و تحقیقاتی، امور نرم افزاری، امور پیمانكاری در زمینه های احداث و ساخت، طرح و ساخت (صنعتی یا غیرصنعتی)، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمانكاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، امور حمل و نقل، اجاره و استجاره و نیز خرید ماشین آلات، تجهیزات، لوازم، مصالح، مواد و دیگر انواع كالا و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت تركیبی از دو یا چند مورد از آنها.

ب – دامنه كاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب ۱۳۶۶ – برای انجام معاملات و ارجاع كار در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.

تبصره – در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه گر موضوعیت ندارد.

ماده ۲ 

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یك تعهد اصلی و شروط مربوط به آن.

ب – ضمانت نامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد كه شخص ثالثی (ضامن) بر اساس درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می كند كه در سررسید یا شرایط معین مبلغ معینی را بابت موضوع خاصی كه مربوط به تعهد اصلی متعهد (مضمون عنه) است به ذی نفع تعهد اصلی (مضمون له) یا به حواله كرد او بپردازد.

پ – سپردن تضمین: انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلی برای تأمین و تسلیم تضمین به مضمون له به نحوی كه تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذی نفع تعهد (مضمون له) قرار گیرد و وی بتواند هر زمان كه طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا مبلغ ضمانت نامه را از ضامن دریافت كند.

ت – آزادسازی تضمین: انجام كلیه اقدامات در اختیار مضمون له (دستگاه مناقصه گزار یا كارفرما) به منظور آنكه تضمین یا ضمانت نامه از دسترس وی خارج گردد و مضمون عنه (مناقصه گر یا طرف قرارداد متعهد به تعهدات قراردادی) قادر باشد تضمین را به خود برگرداند. این اقدامات شامل اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمی باشد.

ث – كارفرما: دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب – ۱۳۸۳ -، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و نیز مواد (۲) تا (۵) قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب ۱۳۶۶-.

ج – اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در فرآیند ارجاع كار، داوطلب شركت در معامله و یا طرف قرارداد دولت قرار می گیرد و نیز دارای شرایط لازم باشد.

چ – فرآیند ارجاع كار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد كارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترك تشریفات یا عدم الزام به آن.

ح – تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمینی كه اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع كارفرما می سپارند تا كارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع كار شركت دهد.

خ – تضمین انجام تعهدات: تضمینی است كه اشخاص پس از فرآیند ارجاع كار و انتخاب شدن برای معامله، به منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.

د – تضمین پیش پرداخت: تضمینی كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیش پرداخت بر اساس اسناد ارجاع كار، به كارفرما می سپارند.

ذ – سپرده حسن اجرای كار: مبلغ نقدی كه بابت تضمین حسن اجرای كار از هر پرداخت كارفرما به طرف قرارداد، كسر و دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده كارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد (از حیث زمان و كم و كیف اجرای تعهدات قراردادی) آزاد می شود.

ر – تضمین حسن اجرای كار: تعهدی كه اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای كار به كارفرما می سپارند.

ز – كالا: محصولی كه فرایند مصرف آن از فرایند تولیدش قابل تفكیك است و مالكیت آن می تواند از یك شخص به شخص دیگری منتقل شود.

ژ – خدمت: محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفكیك نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص كه به درخواست مشتری در وضعیت، شكل، موقعیت و مكان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانكاری از جمله پیمانكاری احداث، پیمانكاری ترابری، پیمانكاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود.

س – تأمین كالا: تحویل انواع كالا (كه ممكن است تأمین كننده كالا تولیدكننده یا فقط فروشنده آن باشد) با مشخصات و نیز در مكان، زمان و شرایط مقرر به مشتری كالا تحویل می دهد.

ش – تولید: مجموعه فعالیت هایی كه مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص، به ایجاد كالا بیانجامد، تولیدكننده ، مواد و مصالح مورد نیاز تولید را تهیه و محصول تولید شده را برای انتقال عین یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده می سازد.

ص – پیمانكاری: هر نوع خدمت كه بر اساس فعالیت مشخص و قیمت كل یا قیمت واحد كار مشخص و به صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانكاری احداث، پیمانكاری باربری و ترابری، پیمانكاری ساخت، پیمانكاری امور اداری و تایپ، پیمانكاری تنظیف، پیمانكاری طبخ غذا.

ض – ساخت: خدماتی كه به ایجاد كالایی اعم از سازه های پیش ساخته، تأسیسات قابل حمل یا ماشین آلات و تجهیزات طبق سفارش كارفرما و برای استفاده در محلی دیگر (محلی غیر از محل ساخت) بیانجامد. معمولاً تهیه مواد و مصالح مورد نیاز ساخت با سازنده است.

ط – احداث: خدماتی كه به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نیروگاه، راه، راه آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع كارخانه های صنعتی و معدنی در ساختگاه مربوط به كارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممكن است همراه با تعهد تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد در تركیبات سنتی مانند «طرح و ساخت» (صنعتی یا غیرصنعتی) «ساخت» در همین معنای «احداث» به كار رفته است.

ظ – نصب: خدمتی به منظور برپا كردن، جای دادن یا پیوند دادن هر سامانه یا بخش كاركردی مستقل آن، در بخش هایی دیگر یا با بخش های دیگر به نحوی كه امكان بهره برداری مناسب آن فراهم گردد.

ع – امور ساختمانی: انواع اقدامات لازم برای احداث پروژه های عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی (راه آهن)، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله كارخانه های صنعتی، معدنی، شیمیایی و كشاورزی.

غ – بهره برداری: خدمت مستمری كه جهت استفاده اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات برای تأمین اهداف مقرر با كیفیت و كمیت مقرر كه باید بر مبنای برنامه مدون و بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی های فنی مناسب صورت پذیرد.

ف – نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیت هایی كه به طور مشخص و معمولاً برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانه ها، ماشین آلات، تجهیزات یا تأسیسات انجام می گیرد تا با این كار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش یابد.

ق – تعمیرات: خدمتی شامل مجموعه ای از فعالیت ها كه بر روی مستحدثات، سامانه ها، ماشین آلات، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله ای كه دچار افت كارآیی یا از كارافتادگی شده است انجام می شود تا به حالت قابل بهره برداری بازگردند و برای انجام وظیفه ای كه به آن محول شده است، دوباره آماده شوند.

ك – ماشین آلات: مجموعه ای از قطعات، تجهیزات یا اجزای مرتبط كه حداقل یكی از آنها متحرك بوده و دارای محرك و مهاركننده مناسب است و به منظور كاربرد مخصوصی به ویژه فرآوری، پردازش، عمل آوری، حركت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یكدیگر متصل شده اند.

گ – ماشین آلات سفارشی: ماشین آلاتی كه سازنده طبق سفارش كارفرما برای كاربرد خاصی می سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش كارفرما آن را آماده ی استفاده ی خاص می سازد.

ل – ماشین آلات آماده: ماشین آلاتی كه به صورت آماده قبلاً تولید شده و برای استفاده های عمومی آماده عرضه یا تحویل می شود.

م – اعتبار اسنادی: سندی الزام آوری كه با تنظیم و مبادله آن، كارفرما (خریدار) از بانك درخواست می كند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت كالای ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تایید وی تعهد كند.

ماده ۳ 

كاركرد تضامین به شرح زیر است:

الف – تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار.

ب – تضمین قراردادها كه شامل موارد زیر است:
۱ – تضمین انجام تعهدات
۲ – تضمین پیش پرداخت
۳ – تضمین حسن اجرای كار

ماده ۴ 

ضمانت نامه های مقرر در آیین نامه به شرح زیرمی باشد:

الف – ضمانت نامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب – اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانكی مجاز.

پ – ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مركزی ایران.

ت – سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش اسمی آن.

ث – گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق كاربرگ های پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

ج – اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت).

چ – وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.

ح – ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

خ – ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (44) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- و در چارچوب اساسنامه های نمونه موضوع تصویب نامه های شماره 62724 /ت 24721هـ مورخ 28 /12 /1381 و شماره 75593 /ت 52232هـ مورخ 11/ 6 /1394 و در چارچوب دستورالعملی كه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تأیید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می رسد.

تبصره 1 – برای پذیرش گواهی موضوع بند (ث) این ماده به عنوان تضمین، لازم است برگه (فرم) تأییدیه طبق نمونه پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تكمیل و در ذیحسابی و یا امور مالی دستگاه مناقصه گزار نگهداری و در حساب ها اعمال گردد.

تبصره 2 – اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل قبول (یك یا تركیبی از تضمین نوع (الف)، (پ)، (ج)، (ح)، ماده (4) به دستگاه اجرایی بسپارند.

تبصره 3 – اوراق مشاركت مورد تضمین باید به ذی حساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل شود. ذی حساب یا مدیر امور مالی، حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت می كند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذكور را بر عهده دارد.

تبصره 4 – اوراق مشاركت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آن ها به عنوان تضمین پذیرفته شود.

ماده ۵ 

در معاملات خرید انواع كالا و ماشین آلات، تضمین ها شامل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن اجرای كاراست كه مبلغ آنها به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح جدول شماره (1) تعیین می شود:
جدول شماره (1) – مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار خرید كالا و ماشین آلات آماده سفارشی

مبلغ برآورد تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) تا (200) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (200) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 5 2 1
نوع تضمین تضمین معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار، به صورت یك یا تركیبی از تضمین های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)،(ج)،(چ) و (ح) ماده (4) می باشد.

ب – تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید كالا و ماشین آلات آماده ده درصد مبلغ معامله و در معاملاتی كه موضوع آن خرید ماشین آلات سفارشی (از اشخاصی كه تعهد ساخت و فروش را می پذیرند) است به میزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله می باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (2) و (3) می باشد:
جدول شماره (2) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید كالا و ماشین آلات آماده

مبلغ برآورد تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 10 5 5
نوع تضمین (الف)،(ب)، (پ)، (ج)، (چ) و(ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و(ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

جدول شماره (3) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات خرید ماشین آلات سفارشی (ساخت ماشین آلات)

مبلغ برآورد تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 5 5 /2 5 /2
نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج) ، (چ)، (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع كار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

تبصره ۱ – در خرید كالا و ماشین آلات آماده، چنانچه تحویل كل موضوع معامله به كارفرما طبق مشخصات فنی به صورت یكجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه تضامین كیفیت (گارانتی) لازم صورت پذیرد، ارایه تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد.

تبصره ۲ – در معاملات خرید كالا و ماشین آلات آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از كالای مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت می شود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد ارجاع كار قید گردد.

پ – تضمین معتبر برای پیش پرداخت: معادل مبلغ پیش پرداخت كه شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) می باشد.

ت – نگهداری و آزادسازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات درمعامله ماشین آلات، تجهیزات و انواع كالاهایی كه احراز عملكرد مطلوب آن كالاها در دوره زمانی مشخص شده در هنگام ارجاع كار یا انعقاد قرارداد لازم است، باید تا پایان آن دوره زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمین كیفیت (گارانتی) مناسبی جایگزین آن شود.

تبصره ۱ – تسری این تضمین به كالاهای مصرفی به تشخیص كارفرما و اعلام آن در اسناد فرآیند ارجاع كار می باشد.

تبصره ۲ – صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای كار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) ماده (۴) به پیمانكار بازگردانده می شود. حداكثر پنجاه درصد ضمانت نامه ها می تواند از نوع موضوعات بند (ث) ماده (۴) باشد.

ماده ۶ 

در فرآیند ارجاع كار و معاملات خدمات پیمانكاری از جمله پیمانكاری احداث (امور ساختمانی)، پیمانكاری های نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل كالا (باربری)، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهره برداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمین ها شامل تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و حسن اجرای كار است كه مبلغ آنها به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای كار به شرح جدول شماره (4) تعیین شود:
جدول شماره (4) – مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار پیمانكاری

برآورد هزینه اجرای كار تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) تا (200) برابر سقف معاملات مازاد بر (200) تا (2000) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (200) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 5 2 1 5 /0
نوع تضمین تضمین معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار به صورت یك تا تركیبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) است.

ب – تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملاتی كه موضوع آن پیمانكاری احداث (انجام امور ساختمانی) یا استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل كالا (باربری)، نصب، ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معاملاتی با موضوع پیمانكاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و سایر معاملاتی كه در آیین نامه تصریح نشده است ده درصد مبلغ معامله می باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معاملات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره (5) و (6) باشد:
جدول شماره (5) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانكاری احداث (امور ساختمانی)، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل كالا (باربری)، نصب ساخت یا ساخت و نصب

مبلغ برآورد تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 5 5 /2 5 /2
نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ)، (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)، (چ) و (ح)

جدول شماره (6) – مبلغ تضمین انجام تعهدات در معاملات پیمانكاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل و نقل مسافر و باربر

مبلغ برآورد تا (20) برابر سقف معاملات متوسط مازاد بر (20) برابر سقف معاملات متوسط
درصد 10 5 5
نوع تضمین (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ج)،(چ) و (ح)

مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع كار تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

پ – تضمین پیش پرداخت: میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان است كه مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع كار و پیمان از سوی كارفرما پیش بینی و قید شود. تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) ،(چ) ، (ح) ماده (۴) می باشد.

تبصره ۱ – در قراردادهای پیمانكاری احداث، مبلغ پیش پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانت نامه به نفع دستگاه اجرایی بدون كسر كسورات قانونی پرداخت می شود:
– قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تحویل كارگاه، قسط دوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از تجهیز كارگاه كه طبق شرایط تعیین شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد برای شروع عملیات لازم است و قسط سوم معادل سی درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت های موقت بدون محاسبه مصالح پای كار.
– پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت (معادل هفتاد درصد پیش پرداخت) نسبت مبلغ كل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه) كسر می شود و بعد از واریز قسط سوم، معادل یكصد و چهارده درصد نسبت كل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از صورت وضعیت ها كسر می شود به نحوی كه مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلك شود.

تبصره ۲ – چنانچه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترك دستگاه اجرایی و پیمانكار واریز شود و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز كارگاه، تكمیل ناوگان، ماشین آلات و خرید تجهیزات و مصالح برسد، دستگاه های اجرایی مجازند به جای تضمین های تأدیه پیش پرداخت، تا هر مبلغ سفته دریافت كنند. پیمانكار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه دریافت پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت، حق خارج كردن آنها از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد.

تبصره ۳ – اقساط پیش پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانكاری باید با توجه به برنامه زمان بندی انجام كار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود.

ت – سپرده حسن اجرای كار: بابت تضمین حسن اجرای كار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش پرداخت، كسر و به حساب سپرده واریز می شود.
تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای كار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای (الف) و (پ)، ( ث)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (۴) كه می تواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند (ث) ماده (۴) باشد به پیمانكار بازگردانده می شود.

تبصره – در مواردی كه پیمانكار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای، مشاركت و سرمایه گذاری نماید، اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانكار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی های مذكور را به عنوان تضمین حسن اجرای كار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین های سپرده شده قبلی پروژه نماید.

ماده ۷ 

برای انتخاب مشاور، در كارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افرازی موضوع خدمات بند (ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تضامین به صورت زیر است:

الف – تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، یا ابلاغ آمادگی برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین شده در اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل گردد. مهلت های داوطلب برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع كار تصریح شود. مهلت كارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

ب – تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت در كارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری در صورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) می باشد، كه باید بدون كسر كسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و كارگاهی) معادل ده درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله می باشد كه باید بدون كسر كسورات قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.

پ – سپرده حسن اجرای كار: بابت حسن اجرای كار معادل ده درصد از هر پرداخت كسر و به حساب سپرده واریز می شود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای كار در ازای ارایه ضمانت نامه های موضوع ماده (4)، به طرف قرارداد (مشاور) بازگردانده می شود. آزادسازی تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای كار، تابع شرایط قراردادی است.
جدول شماره (7) – مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره

موضوع تضمین میزان
تضمین انجام تعهدات پنج درصد
تضمین پیش پرداخت مطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم افزاری بیست و پنج درصد
نظارت عالی و كارگاهی ده درصد
سپرده حسن اجرای كار ده درصد

تضامین قابل قبول مشاوره می تواند یك یا تركیبی از ضمانت نامه های ماده (4) باشد.

تبصره – در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه های اجرایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانت نامه كتبی با امضای رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه یاد شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مبلغ ضمانت نامه را از محل موجودی حساب درآمد اختصاصی دانشگاه ها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید.

ماده ۸ 

تضامین گروه همكاری (مشاركت مدنی) و كارهای تركیبی به شرح زیر است:

الف – تضامین گروه همكاری (مشاركت مدنی) باید به عهده راهبر گروه یا به صورت تجمیع تضامین شركا به تناسب سهم الشركه كه آنان باشد و در كلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شركا، یك واحد محسوب می شود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی كه ضبط ضروری باشد كل تضامین ضبط می شود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در شرایط ارجاع كار و شرایط قراردادی لحاظ گردد.

ب – در معاملاتی كه موضوع آن تركیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، كالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یك یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط آنكه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی كمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید كالا خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط خود می باشد.

پ – در معاملاتی كه موضوع آن تركیبی از خدمات مشاوره و پیمانكاری است (مانند امور پیمانكاری طرح و ساخت، امور پیمانكاری طراحی و نصب، امور پیمانكاری طراحی و ساخت و نصب، امور پیمانكاری طراحی و تامین كالا و احداث) در صورتی كه سهم بخش مشاوره كمتر از بیست و پنج درصد كل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانكاری خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می باشد.

ت – در معاملاتی كه موضوع آن تركیبی از خدمات مشاوره و خرید كالا یا ماشین آلات است تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید كالا است.

ماده ۹ 

تضمین معتبر برای شركت در فرآیند ارجاع كار و تضامین انعقاد قرارداد ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین نامه می باشد. تضمین بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانكی از بانك های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانك های خارجی مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قابل قبول است. تضمین بخش ارزی و بخش ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه می شود.

تبصره – اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانكی بر اساس نرخ تسعیر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت نامه درهر دوره دوازده ماهه كه نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده و كسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد.

ماده ۱۰ 

نحوه آزادسازی و ضبط تضمین ها به شرح زیر می باشد:

الف – پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار سایر شركت كنندگان باید حداكثر ظرف هفت روز كاری آزاد شود.

ب – در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد یا عدم ارایه تضمین انجام تعهدات، تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم یا عدم انعقاد قرارداد، تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع كار تجدید می شود.

پ – تضمین پیش پرداخت به تناسب استهلاك آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد می شود.

ت – آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است.

ث – در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین (مطابق قرارداد) و اقدام كارفرما برای ضبط، وی موظف است این موضوع را طی ابلاغیه ای با ذكر مستندات و دلایل به مضمون عنه اعلام نماید.

ج – دستگاه های اجرایی و بانك ها باید از كاربرگ های پیوست این آیین نامه كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است برای تضامین موضوع بندهای (الف)، (ث) و (ح) ماده (۴) حسب مورد استفاده كنند. شرایطی كه در كاربرگ های یاد شده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت نامه های بانكی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

ماده ۱۱ 

ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار(كارفرما) كه طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان (مجازشمردن تأخیر تحویل مورد معامله) با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی كارفرما را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۲ 

ضوابط مندرج در این آیین نامه برای اخذ تضامین شركت در فرآیند ارجاع كار و انجام تعهدات معاملات خرید كالا و خدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص كارفرما حسب مورد، در صورتی كه با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده ها رعایت گردد.

ماده ۱۳ 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین نامه را بر عهده دارد.

ماده 14 

از تاریخ لازم اجرا شدن این آیین نامه، همه آیین نامه ها و ضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاه هایی كه مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، از جمله تصویب نامه های شماره 42956 /ت 28493ﻫ مورخ 11/ 8 /1382، شماره 20071 /ت 30980ﻫ مورخ 21 /4 /1383، شماره 212765 /ت 37774ك مورخ 27 /12 /1386، شماره 122 /ت 38449ﻫ مورخ 7 /1 /1387، شماره 151290 /ت 39511ﻫ مورخ 29 /7 /1388، شماره 101017 /ت 48002ك مورخ 2 /5 /1392 و شماره 22643 /ت 50143ﻫ مورخ 3 /3 /1393 لغو می شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بسمه تعالی
ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار
(كاربرگ شماره یك)
نظر به اینكه نام متقاضی با شناسه حقیقی/ حقوقی…………………………… به نشانی…………………………… كد پستی …………………………… مایل است در ارجاع كار/ مناقصه/ مزایده موضوع ارجاع كار شركت نماید.
نام ضامن از نام متقاضی در مقابل نام كارفرما/ ذینفع برابر مبلغ …………………………… ریال/ ارز تضمین تعهد می نماید چنانچه نام كارفرما/ ذینفع به نام ضامن اطلاع دهد كه پیشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است، تا میزان …………………………… ریال/ ارز هر مبلغی را كه نام كارفرما/ ذینفع مطالبه نماید. به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی. نام كارفرما/ ذینفع اینكه احتیاجی به اثبات استنكاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست كتبی نام كارفرما/ ذینفع برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیكه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نام ضامن را موفق به تمدید ننماید، نام ضامن متعهد است بدون اینكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع پرداخت كند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی نام كارفرما/ ذینفع مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینكه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
در صورتیكه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مدنظر كارفرما باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع كار و آگهی در روزنامه كثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برسد.

بسمه تعالی
ضمانتنامه انجام تعهدات
(كاربرگ شماره دو)
نظر به اینكه نام متقاضی با شناسه حقیقی/ حقوقی …………………………… به نشانی …………………………… كد پستی …………………………… به نام ضامن اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد موضوع قرارداد كه موضوع ارجاع كار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده را با نام كارفرما/ ذینفع دارد از نام متقاضی در مقابل نام كارفرما/ ذینفع برای مبلغ …………………………… ریال/ ارز به منظور انجام تعهداتی كه موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی كه نام كارفرما/ ذینفع كتباً قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطلاع دهد كه نام متقاضی از اجرای هر یك از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان …………………………… ریال/ ارز، هرمبلغی را كه نام كارفرما/ ذینفع مطالبه كند به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی نام كارفرما/ ذینفع با تأیید وزیر یا بالاترین مقام كارفرما بدون آنكه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذكر نوع تخلف در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع بپردازد.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز …………………………… است و بنا به درخواست كتبی واصله نام كارفرما/ ذینفع قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی كه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع پرداخت كند.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برسد.

بسمه تعالی
ضمانتنامه پیش پرداخت
(كاربرگ شماره سه)
نظر به اینكه نام متقاضی با شناسه حقیقی/ حقوقی …………………………… به نشانی …………………………… كد پستی …………………………… به نام ضامن اطلاع داده است كه قرارداد موضوع قرارداد كه موضوع ارجاع كار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده را با نام كارفرما/ ذینفع منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال/ ارز به عنوان پیش پرداخت به نام متقاضی پرداخت شود نام ضامن ……………………………متعهد است در صورتی كه نام كارفرما/ ذینفع كتباً به نام ضامن اطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به نام متقاضی است هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت مستهلك نشده را به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی نام كارفرما/ ذینفع بدون اینكه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز …………………………… است و بنا به درخواست كتبی نام كارفرما/ ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی كه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا نام متقاضی موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع پرداخت كند.
مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست كتبی نام متقاضی كه در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر كتبی نام كارفرما/ ذینفع كه باید حداكثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه به استعلام نام ضامن به نام كارفرما/ ذینفع در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی نام كارفرما/ ذینفع ضمانتنامه معادل مبلغی كه نام متقاضی اعلام نموده است تقلیل داده خواهد شد.
در صورتی كه تمام این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود بخود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینكه اصل آن به بانك مسترد گردد یا نگردد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برسد.

بسمه تعالی
ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار
(كاربرگ شماره چهار)
نظر به اینكه نام متقاضی با شناسه حقیقی/ حقوقی …………………………… به نشانی …………………………… كد پستی …………………………… به نام ضامن اطلاع داده است كه مقرر است مبلغ …………………………… ریال/ ارز از طرف نام كارفرما/ ذینفع به عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد موضوع قرارداد كه موضوع ارجاع كار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده به نام متقاضی پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به نام متقاضی، نام ضامن متعهد است در صورتی نام كارفرما/ ذینفع كتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به نام ضامن اطلاع دهد كه نام متقاضی از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبلغ …………………………… ریال/ ارز، هر مبلغی را كه نام كارفرما/ ذینفع مطالبه كند، به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از سوی نام كارفرما/ ذینفع بدون آنكه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز …………………………… است و بنا به درخواست كتبی نام كارفرما/ ذینفع واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی كه نام ضامن نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید كند و یا نام متقاضی موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند نام ضامن را حاضر به تمدید نماید نام ضامن متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله كرد نام كارفرما/ ذینفع پرداخت كند.
در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برسد.

بسمه تعالی
تأیید مطالبات به جای ضمانتنامه
(كاربرگ شماره پنج)
نظر به اینكه نام متقاضی با شناسه حقیقی/ حقوقی …………………………… به نشانی …………………………… كد پستی …………………………… می پذیرد كه مبلغ تأیید شده زیر به عنوان ضمانتنامه …………………………… موضوع قرارداد كه موضوع ارجاع كار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده نزد نام كارفرما/ ذینفع از مطالبات تأیید شده و پرداخت نشده وی از نام كارفرما/ ذینفع كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.
نام متقاضی …………………………… نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء/ امضاهای اسناد تعهد آور
نام كارفرما/ ذینفع
موضوع قرارداد مرتبط با معاملات: …………………………… شماره طرح/ پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:
شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:
كل مبلغ كاركرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات: …………………………… پرداخت های قبلی به نام متقاضی:
مانده قابل پرداخت قبل از كسور:
مانده پرداخت پس از كسور پیش پرداخت و علی الحساب و… به حروف:
مانده پرداخت پس از كسور پیش پرداخت و علی الحساب و… به عدد:
امضاء و تأیید مقام مجاز كارفرما:
امضاء و تأیید ذیحساب:
این كاربرگ دو نسخه تهیه شده یك نسخه در ذیحسابی و یك نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برسد.