لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهوري اسلامي ايران از حقوق گمركي مصوب 1358

لايحه قانوني معافيت كالاهاي مورد مصرف ارتش جمهوري اسلامي ايران از حقوق گمركي مصوب 1358/6/13

ماده واحده – كليه كالاهائي كه تا تاريخ تصويب اين ماده واحده از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملي و براي مصارف ارتش جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي خارج خريداري و يا آنكه از طرف دولت و يا مؤسسات خارجي به وزارت دفاع ملي جهت مصرف ارتش اهداء و به گمركات كشور بنام وزارت دفاع ملي يا ارتش سفارش شده تا آخر سال 1358رسيده يا ميرسد با تأئيد وزارت مذكور از پرداخت حقوق و هزينه هاي گمركي و غير گمركي «باستثناي باربري و انبار داري» معاف ميباشد.

تبصره 1 ـ كالاهائي كه بنحو بالا بهريك از گمركات كشور وارد ميگردد از انجام تشريفات گمركي معاف و ترخيص آن منوط به تسليم اظهار نامه گمركي و ارائه بارنامه و برگ ترخيص ميباشد.

تبصره 2 ـ كالاهاي مصرف ارتش كه از تاريخ تصويب اين ماده واحده ببعد سفارش داده شود مشمول اين معافيت نبوده و در مورد آنان تصميم مجدد اتخاذ خواهد شد.

نخست وزير