لایحه قانونی معافیت كالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمركی مصوب 1358

لایحه قانونی معافیت كالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمركی مصوب 1358/6/13

ماده واحده – كلیه كالاهائی كه تا تاریخ تصویب این ماده واحده از محل اعتبارات بودجه وزارت دفاع ملی و برای مصارف ارتش جمهوری اسلامی ایران از كشورهای خارج خریداری و یا آنكه از طرف دولت و یا مؤسسات خارجی به وزارت دفاع ملی جهت مصرف ارتش اهداء و به گمركات كشور بنام وزارت دفاع ملی یا ارتش سفارش شده تا آخر سال 1358رسیده یا میرسد با تأئید وزارت مذكور از پرداخت حقوق و هزینه های گمركی و غیر گمركی «باستثنای باربری و انبار داری» معاف میباشد.

تبصره 1 ـ كالاهائی كه بنحو بالا بهریك از گمركات كشور وارد میگردد از انجام تشریفات گمركی معاف و ترخیص آن منوط به تسلیم اظهار نامه گمركی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص میباشد.

تبصره 2 ـ كالاهای مصرف ارتش كه از تاریخ تصویب این ماده واحده ببعد سفارش داده شود مشمول این معافیت نبوده و در مورد آنان تصمیم مجدد اتخاذ خواهد شد.

نخست وزیر