تصویب نامه در خصوص كاهش مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396

تصویب نامه در خصوص كاهش مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 2 /12 / 1396 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

1- مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی گوشت گوساله (سرد و منجمد)، ردیف تعرفه های (020130) و (020230) و تعرفه های ذیل آنها، از (26) درصد به (12) درصد كاهش می یابد.

2- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری