تصويب نامه در خصوص كاهش مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396

تصويب نامه در خصوص كاهش مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوساله (سرد و منجمد) مصوب 1396,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 2 /12 / 1396 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1- مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوساله (سرد و منجمد)، رديف تعرفه هاي (020130) و (020230) و تعرفه هاي ذيل آنها، از (26) درصد به (12) درصد كاهش مي يابد.

2- اين تصويب نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري