دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره 70811 مورخ 1371

26/11/1371 شماره 28458/ن
دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره 70811 مورخ 26/11/71 مقام وزارت راجع به نحوه افزایش مزد مبنا (مزد شغل ومزدسنوات )در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل طبق نظام ارزیابی مصوب وزارت کار وامور اجتماعی می باشند.

نحوه اجرای بند یک بخشتامه شماره 70811 مورخ 26/11/71 مقام وزارت کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه 20/11/71 شورای عالی کار برای کارگاههائی که دارای طبقه بندی مشاغل برطبق نظام ارزیابی وزارت کاروامور اجتماعی می باشند در زمینه تعیین مزد مبنا(مزدشغل ومزد سنوات )به ترتیب زیر می باشد:
الف –مزد سنوات (پایه)
1-باتوجه به اینکه مزد مبنا در مورد کارگران این واحدها متشکل از دوبخش مزدشغل (مزد گروه )ومزد سنوات می باشد لذاکل مزد سنوات هریک از کارگران به ماخذ سنواتی که در اسفندماه 71دریافت می داشته اند به میزان 10% ازاول سال 1372 اضافه می شود .به عبارت دیگر کل مزد سنوات کارگر در اسفند 1371 ،درعدد1/1ضرب وکل مزد سنوات وی رااز اول فروردین ماه 1372 تشکیل می دهد بدیهی است نرخ پایه مقرر در تبصره یک بند 3 بخشنامه مذکور درسال 1372برای کارگران مشمول طرح همان نرخ پیش بینی شده در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه (بدون اعمال ضریب 1/1 درآن ) می باشد.
تبصره –در کارگاه هائی که مزد مبنا (مزدشغل ومزدسنوات )رایکجا تعیین ودر حکم مربوطه درج می نمایند به منظور تفکیک این دوبایستی با توجه به جدول مزدی که در اسفند ماه 1371 داشته اند ،باکسر مزد شغل (مزدشغل گروه مربوطه )از مزد مبنای کارگر ،مزدسنوات وی رابه دست آورند وبه ترتیب فوق الذکر در زمینه افزایش آن عمل کنند.
ب –مزد شغل :
کارگاههای موضوع این دستورالعمل بایستی در اجرای بخشنامه مورد بحث ،بااصلاح جدول مزد اسفند ماه 1371 خود جدول مزد جدید برای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه تنظیم ومزد شغل کارگران راازاول سال 1372به مآخذ مزدشغلهای بدست آمده محاسبه نمایند .طریقه تهیه جدول مزد جدید به ترتیب زیرمی باشد:
1 – در صورتیکه مزدشغل گروه یک جدول مزد در اسفندماه 1371همان رقم 2267 ریال بوده باشد ،این رقم از ابتدای سال 72 به رقم 2994 افزایش می یابد .چنانچه مزد شغل مزبور بیش از حداقل مزد قانونی بوده باشد ،آن رادر عدد 1/1 ضرب وبارقم 500ریال جمع کرده ومزد شغل جدید گروه یک را به دست می آوریم (که در حقیقت همان حداقل مزد کارگاه خواهدبود .)
2 – ضریب ریالی جدول مزد کارگاه در 1/1 ضرب وبدین ترتیب ضریب ریالی جدید نیز در اجرای بخشنامه مذکور حاصل می شود .
تبصره – در کارگاههائی که دارای ضریب متغیر جدول مزد می باشند هریک از ضرایب متغیر در1/1 ضرب می شوند ومبنای محاسبه مزد شغلهای جدید قرارمی گیرند.
3- بااعمال مزد شغل جدید مربوط به گروه یک (که باتوجه به بند یک فوق الذکر به دست آمده )وضریب ریالی حاصله ،سایرمزدشغلهارابااستفاده از فرمول مربوطه به دست می آوریم برای آشنائی بیشتر .پیوست این دستورالعمل روش تهیه جدول مزد یک کارگاه فرضی که دارای ضریب ثابت مزد می باشد ارائه گردیده است .
تبصره – آن دسته از کارگاههائی که در تعیین ضریب ریالی جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل آنان از فرمول رگرسیون استفاده شده می توانند در صورت لزوم طریقه تعیین مزد شغلهای جدید رااز این اداره کل استعلام نمایند.
ج –نتیجه :
باتوجه به مواردی که ذکر شد ،مزد مبنای هرکارگر از اول فروردین ماه سال 1372 عبارت از مجموع مزد سنوات حاصله برطبق محاسبات قسمت الف ومزد شغل حاصله برطبق محاسبات قسمت ب این دستورالعمل خواهدبود.
مدیر کل طبقه بندی مشاغل –مزد وبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی ((یک مثال فرضی برای تعیین مزدشغلهای جدیددراجرای بخشنامه شماره 70811مورخ 26/11/71))
فرض کنیم که مزد شغل گروه یک ،درکارگاه موردنظر در اسفندماه 1371معادل 2500ریال وضریب ریالی جدول آن 10بوده باشد بدین ترتیب حداقل مزد کارگاه یامزدشغل گروه یک در اثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبود از:3250=500+(1/1*2500)وضریب ریالی دراثر اجرای بخشنامه عبارت خواهدبوداز :11=1/1*10حال بااستفاده از فرمول :
یا:
مزد شغل گروه یک +(اختلاف امتیاز آن گروه تاگروه یک )*ضریب ریالی =مزدشغل هرگروه سایر شغلها درگروههای بیست گانه به ترتیب زیر به دست می آیند:
توضیح :اختلاف امتیازهای مندرج در جدول فوق یعنی اعداد 15،30،45،60و000 در موردکلیه کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب طبق نظام ارزیابی وزارت کارواموراجتماعی هستند یکسان می باشد.

28/11/1371 شماره 28634/ن
دستورالعمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره 70811 مورخ 26/11/71 مقام وزارت کاروامور اجتماعی موضوع مصوبه 20/11/71 شورای عالی کار درموردکارگران کارمزدی دراجرای بند5 بخشنامه شماره 70811 مورخ 26/11/71 مقام محترم وزارت کارواموراجتماعی بدینوسیله نحوه اعمال بندیک بخشنامه مذکور درزمینه افزایش مزدوکارمزد کارگران کارمزدی رااعلام می دارد:
الف-نحوه اجرادرمورد کارگران کارمزدی مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل
1- قسمت ثابت مزد
اعمال بندیک بخشنامه در مورد کارگرانی که دارای قسمت ثابت مزدبوده ومزدشغل آنان برطبق جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه مربوطه پرداخت می شود ،عینا”براساس دستورالعمل شماره 28458/ن مورخ 26/11/71 این اداره کل (ضمیمه بخشنامه مذکور )صورت می گیرد .بدین ترتیب بااجرای دستورالعمل فوق الذکر مزد شغل ومزدسنوات این قبیل کارگران از اول سال 1372 به ماخذ مقرر در بندیک بخشنامه افزایش می یابد .
2-قسمت متغیرمزد(کارمزد )
علاوه برافزایش قسمت ثابت مزد به ترتیب فوق الذکر ،نرخ های کارمزد این قبیل کارگران به ماخذ ده درصد از اول سال 1372 افزایش می یابد (آخرین نرخهای کارمزدی درسال 1371 دررقم 1/1 ضرب ومبنای پرداخت کارمزد درسال 1372 قرارمی گیرد).
ب-نحوه اجراءدرموردکارگران کارمزدی که مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل نمی باشند.
اعمال بندیک بخشنامه در موردکارگرانی که در کارگاه آنان طرح طبقه بندی مشاغل اجرانشده ویابه هردلیل مشمول طرح مزبور در کارگاه خود نیستند به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف-قسمت ثابت مزد
در صورتیکه کارگردارای قسمت سوم ثابت مزدباشد،این قسمت از اول سال 1372روزانه به ماخذ ده درصدبه اضافه پانصدریال افزایش می یابدبه عبارت دیگرفرمول زیردرمورداعمال می شود :
ریال 500+(1/1* قسمت ثابت مزد در سال 1371)=قسمت ثابت مزد ازاول سال 1372
تبصره –درصورتیکه کارگر فاقد قسمت ثابت مزد باشد ،توصیه می شوددروهله اول حسب موافقت طرفین (کارگروکارفرما) نرخ های کارمزدی به نحوی افزایش یابند که ازاین بابت ازاول سال 72روزانه حداقل معادل 500ریال دریافتی کارگر به نسبت آخرین دریافتی وی درسال 1371اضافه شود.درصورت عدم حصول توافق ،التزاما” مبلغ پانصدریال درروزازاول سال 1372به عنوان قسمت ثابت مزد درمورد کارگر برقراروپرداخت می گردد.
ب-قسمت متغیرمزد (کارمزد )
علاوه برافزایش قسمت ثابت مزد به ترتیب فوق الذکر(ویاتغییرنرخ کارمزدبه شرح تبصره بالا)نرخ های کارمزدی این قبیل کارگران نیز به ماخذ ده درصد ازاول سال 1372افزایش می یابد (آخرین نرخهای کارمزدی درسال 1371دررقم 1/1 ضرب ومبنای پرداخت کارمزد درسال 1372قرارمی گیرند.)
مدیرکل طبقه بندی مشاغل –مزد وبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی
نوضیحات لازم درزمینه اجرای بندیک بخشنامه شماره 70811 مورخ 26/11/1371
به منظور آشنائی کارگاهها واشخاص ذی ربط درزمینه اجرای بندیک بخشنامه شماره 70811مورخ 26/11/1371 راجه به اعمال بندیک مصوبه 20/11/71 شورای عالی کاردر موردسطوح مختلف مزدی درکارگاهها مواردزیر رااعلام می دارد:
مزد هریک از کارگران (منظور مزدثابت یامزدمبنامندرج درماده 36قانون کاروتبصره های آن )از اول سال 1372 معادل ده درصدبه اضافه 500ریال درروزافزایش می یابد.
نحوه وچگونگی این افزایش درموردکارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند برطبق دستورالعمل شماره 28458 ن مورخ 26/11/1371 و در مورد کارگران کارمزدی بر طبق دستورالعمل شماره 28634/ن مورخ 28/11/71 این اداره کل که ضمیمه بخشنامه گردیده اند مشخص شده ا ست .
بنابراین مزد ثابت هریک از کارگران که مشمول هیچیک از دستورالعملهای مذکور نیستند نیز ازاول سال 1372عبارت است از :
مزد ثابت جدید از اول سال 1372 ( ریال ) = 500 +1/1 * آخرین مزد در سال 1371

مزدثابت جدیدازاول سال 1372(ریال )=500+1/1*آخرین مزددر سال 1371
مثال –هرگاه مزدثابت کارگری دراسفندماه سال 1371 جمعا”معادل 3650ریال درروز بوده باشد ،مزدثابت وی ازاول فروردین ماه 1372 عبارت است از:
ریال 4416=500+(1/1*3650)
توضیح یک – همانطور که درتعریف مزد ثابت درتبصره یک ماده 36 قانون کار مشخص شده ،مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مانندحق سرپرستی ،فوق العاده شغل ،سختی کار ونظایرآن )جزمزد ثابت بوده ودرفرمول فوق الذکر لحاظ می شوند.
توضیح دو- افزایش مزد بابت پایه سنوات موضوع بند3 بخشنامه شماره 70811 مورخ 26/11/71 درسال 1372 ،پس از اعمال فرمول مذکور صورت خواهدگرفت .
مدیر کل طبقه بندی مشاغل –مزدوبهره وری –ابوالقاسم کرم بیگی

26/11/1371 شماره 28504/ن
دستورالعمل نحوه محاسبه افزایش مزدناشی از ارتقاء ارتقاء طبقه ( شغل ) در مورد طبقه بندی مشاغل مصوب بوده و طرحهای آنها قبل از سال 1360 به تصویب رسیده است .
1 – چنانچه در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر افزایش یک یا چند پایه به دستمزد قبلی وی پیش بینی شده باشد برای هر پایه مبلغ 60 ریال در روز در نظر گرفته شود.
2 – چنانچه در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای احتساب دستمزد شغل جدید کارگر پرداخت مابه التفاوت مبلغ ریالی طبقه قبلی و طبقه قبلی و طبقه شغلی جدید به وی پرداخت شود.
3- چنانچه هیچکدام از مفاد بندهای ( 1 ) و (2 ) این دستورالعمل در آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه پیش بینی نشده باشد جهت تعیین تکلیف از اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی استفسار گردد.
ب – مبلغ ریالی اضافه مزد ناشی از ارتقاء طبقه ( شغل ) در کارگاههائی که طبق نظام جدید ارزیابی مشاغل طرح تهیه گردیده از تاریخ تصویب طرح برابر دستورالعمل اجرائی طرح تعیین و پرداخت میگردد.
ج- پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء شغل در کارگاههائی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند می باید با توجه به ضوابط مزدی ، رویه و یا عرف کارگاه در گذشته انجام شود.
مدیر کل طبقه بندی مشاغل – مزد و بهره وری – ابوالقاسم کرم بیگی