آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران مصوب 1396

هيأت وزيران در جلسه 21 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 02 /100 /3767 مورخ 4 /2 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (28) قانون دريايي ايران – مصوب 1343- و ماده (22) اصلاحي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1378-، آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (28) قانون دريايي ايران مصوب 1396,03,21

ماده 1 

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – شناور: هر نوع وسيله آب رو، داراي عرشه يا بدون عرشه، با كاربري هاي باري، مسافري، تفريحي، صيادي، خدماتي، فني و ساير كاربري ها كه مصداق ماده (1) قانون دريايي ايران نباشد و در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران تردد نمايد از قبيل قايق، لنج، جت اسكي، جت بت و ساير وسايل مشابه.

ب – قايق : شناور فاقد يا داراي رو سازه كه طول آن حداكثر تا (12) متر است.

پ – سازمان: سازمان بنادر و دريانوردي.

ماده 2 

هر شناوري كه مالكيت آن به شخص حقيقي ايراني و يا شخص حقوقي كه سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد، مطابق مقررات اين آيين نامه به ثبت مي رسد.

ماده 3 

شناور در حال ساخت بايد مطابق مقررات اين آيين نامه موقتاً به ثبت برسد و سازمان براي آن گواهينامه ثبت موقت صادر مي كند. تكاليف مربوط به ارايه اظهارنامه ثبت بر عهده كارخانه سازنده است. گواهينامه موقت ثبت، پس از آزمايش و تحويل شناور به مالك، باطل و مسترد خواهد شد.

ماده 4 

به منظور ثبت اطلاعات شناورهاي موضوع اين آيين نامه بر اساس مفاد گواهينامه ثبت شناور، دفتري به نام دفتر ثبت شناور در هر يك از ادارات كل سازمان در بنادر نگاهداري خواهد شد.

الف – دفتر ثبت شناور مشتمل بر (200) برگ است كه در آن (100) فروند شناور به ثبت مي رسد.

ب – صفحات دفتر ثبت شناور به ترتيب شماره گذاري و براي هر دو صفحه يك شماره تعيين مي شود. شماره مذكور، شماره رسمي شناور است و فقط به ثبت همان شناور اختصاص دارد.

ماده 5 

درخواست ثبت شناور توسط مالك شناور يا نماينده قانوني وي به سازمان تقديم مي شود و پس از ثبت رسيد آن به متقاضي تسليم مي شود.

ماده 6 

مالك يا نماينده قانوني وي به همراه تقاضاي ثبت شناور بايد اسناد زير را به سازمان تحويل دهد :

الف – اظهارنامه ثبت قايق مطابق پيوست (1) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است.

ب – اصل و تصوير مصدق اسناد مالكيت شناور.

پ – اصل و تصوير مصدق گواهي ساخت در مورد شناور نو.

ت – گواهينامه هاي فني و ايمني مربوط از مؤسسات رده بندي برحسب نوع شناور.

ث – موافقتنامه كتبي شركت سهامي شيلات ايران در مورد ثبت شناور ماهيگيري، موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره – اسناد مالكيت شناور در خصوص شناورهاي ساخت داخل كشور، اسناد خريد و يا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهاي ساخت خارج از كشور، گواهي ثبت سفارش و اسناد خريد است.

ماده 7 

شناورهايي كه قبلاً در خارج به ثبت رسيده اند، در صورت احراز شرايط مقرر در اين آيين نامه، ثبت آنها منوط به ارايه تصوير مصدق گواهي ثبت و ابطال ثبت خارجي است.

ماده 8 

در صورتي كه شناور شرايط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد پيوست آن كامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسي فني و صدور گواهينامه هاي فني و ايمني را انجام مي دهد.

ماده 9 

بازرسي از شناور و صدور گواهينامه هاي فني و ايمني قانوني را مؤسسات رده بندي، كه يك شخص حقوقي ايراني يا غيرايراني مورد تأييد سازمان است، به نيابت از طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام مي دهد.

ماده 10 

سازمان پس از احراز سلامت و قابليت دريانوردي شناور و بررسي اسناد و مدارك و تطبيق آن با اظهارنامه و دريافت حق الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها، با درج مشخصات فني و ابعادي شناور و نام مالك آن ثبت مي كند و مندرجات آن را به امضاي مالك و يا نماينده قانوني وي مي رساند.

تبصره – نمايندگان كنسولي ايران مي توانند با كسب اجازه از سازمان، گواهينامه ثبت موقت جهت شناورهايي كه در ايران به ثبت خواهند رسيد، صادر نمايند.

ماده 11 

سازمان پس از بازرسي شناور و احراز درج شماره رسمي ثبت در دو طرف سينه شناور، گواهينامه ثبت صادر مي‏ كند.

تبصره – گواهينامه ثبت قايق مطابق پيوست (2) و گواهينامه ثبت شناورهاي كوچك مطابق پيوست (3) و گواهينامه حداقل خدمه مورد نياز شناور مطابق پيوست (4) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است صادر خواهد شد.

ماده 12 

در گواهينامه ثبت، موارد زير نوشته مي شود:

الف – شماره ثبت شناور.

ب – كاربري و نوع استفاده از شناور.

پ – نيروي محركه شناور.

ت – ابعاد شناور.

ث – سال ساخت و نام كارخانه سازنده.

ج – جنس بدنه شناور.

چ – ظرفيت خالص و ناخالص شناور.

ح – مشخصات مالك و محل اقامت وي.

خ – بندر محل ثبت شناور.

د – محل صدور گواهينامه شناور.

ذ – محدوده تردد شناور.

ر – حداقل پرسنل مورد نياز قايق.

ز – حداكثر ظرفيت حمل مسافر براي قايق هاي مسافري و تفريحي.

ژ – تاريخ انقضا و شماره سريال گواهينامه ثبت.

ماده 13 

گواهينامه ثبت فقط در يك نسخه اصلي صادر و به مالك تسليم و تصوير آن در سوابق ثبتي شناور نگهداري مي شود.

تبصره – در صورتي كه گواهينامه ثبت شناور مفقود شود و يا از بين برود، مالك يا نماينده او بلافاصله بايد گزارش مشروحي در اين مورد تسليم سازمان كرده و تقاضاي صدور گواهينامه ثبت المثني نمايد. اگر سازمان دلايل از بين رفتن گواهينامه را موجه تشخيص دهد، با تقاضاي صدور المثناي گواهينامه ثبت، پس از ارايه اقرارنامه و تعهدنامه توسط مالك يا نماينده قانوني وي موافقت مي كند.

ماده 14 

شناورهايي كه بدون قصد انتفاع، صرفاً براي تفريح شخصي مورد استفاده قرار مي گيرند، تابع مقررات اين آيين نامه بوده و براي آنها گواهينامه ثبت شناور تفريحي شخصي صادر خواهد شد.

تبصره – شناورهايي كه با كاربري تفريحي عمومي جهت ثبت معرفي مي شوند، براي آنها گواهينامه ثبت شناور تفريحي عمومي صادر خواهد شد.

ماده 15 

گواهينامه هاي فني و ايمني صادر شده توسط مؤسسات رده بندي يك سال اعتبار دارد و پس از آن مالك يا نماينده قانوني وي بايد نسبت به تمديد گواهينامه فني و ايمني اقدام نمايد.

ماده 16 

گواهينامه هاي ثبت شناورهايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه صادر شده اند، ظرف دو سال پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بايد تجديد ثبت شوند. سازمان ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه، بايد مقررات اين ماده را با نشر آگهي به اطلاع مالكان يا نماينده قانوني آنان برساند و از آنان براي تجديد ثبت دعوت نمايد. در صورت عدم مراجعه مالكان يا نماينده آنان جهت تجديد ثبت گواهينامه، سازمان مي تواند پس از شش ماه از خاتمه مهلت مقرر نسبت به ابطال ثبت شناور اقدام نمايد.

ماده 17 

حق الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك شناور بايد پرداخت شود، به شرح زير است:

الف – حق الثبت قايق و شناورهاي كوچك تفريحي، با در نظر گرفتن مكان تردد و با تشخيص سازمان از يك ميليون (000 /000 /000 /1) ريال تا سه ميليون (000 /000 /3) ريال

ب – حق الثبت شناور تا (10) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده چهار ميليون (000 /000 /4) ريال.

پ – حق الثبت شناور تا (30) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده پنج ميليون (000 /000 /5) ريال.

ت – حق الثبت شناور تا (50) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده هفت ميليون (000 /000 /7) ريال.

ث – حق الثبت شناور بالاي (50) تن ظرفيت ناخالص ثبت شده ده ميليون (000 /000 /10) ريال.

تبصره 1 – هزينه درج تغييرات، تجديد گواهينامه ثبت، صدور گواهينامه المثني، گواهينامه مصدق و گواهينامه ابطال ثبت، پنجاه درصد (50 %) هزينه حق الثبت است.

تبصره 2 – مبالغ مندرج در اين ماده هر سه سال يكبار بر مبناي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ازاي هر سال افزايش مي يابد.

ماده 18 

شناور در صورتي مي تواند در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران تردد كند كه در سازمان به ثبت رسيده و گواهينامه ثبت اخذ كرده باشد.

تبصره – ممانعت و اعمال قانون براي شناورهاي فاقد هويت و خارج از حدود و اوقات مندرج در گواهينامه ثبت در بنادر آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران بر عهده گارد بنادر، درياباني ناجا و نيروي دريايي (آجا /سپاه) حسب مقررات مربوط است.

ماده 19 

نقل و انتقال مالكيت و ترهين شناورهاي موضوع اين آيين نامه صرفاً از طريق دفاتر اسناد رسمي و با استعلام از سازمان صورت مي گيرد. دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند، يك نسخه از سند تنظيمي را به انضمام تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك (در مورد اشخاص حقوقي، اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي) به انضمام فيش واريز هزينه درج تغييرات به سازمان ارسال نمايد. اين تغييرات در دفتر ثبت شناورها درج مي گردد.

ماده 20 

در صورت تغيير قهري مالك شناور، ورثه و يا قائم مقام قانوني وي بايد ظرف يك ماه پس از تاريخ تغيير مالكيت، مراتب را كتباً به سازمان اعلام نمايد. سازمان پس از بررسي مستندات ارايه شده، شناور را به نام مالك جديد ثبت و گواهينامه ثبت به نام او صادر خواهد كرد.

ماده 21 

شناور تنها با داشتن گواهينامه ثبت و گواهينامه هاي فني و ايمني معتبر مجاز به دريانوردي خواهد بود. در صورتي كه شناور به هر علت قابليت دريانوردي خود را از دست بدهد و يا در كشور ديگر به ثبت برسد، مالك يا نماينده قانوني او موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ از كار افتادن و يا ثبت جديد، مراتب را كتباً به سازمان گزارش و گواهينامه ثبت را تسليم نمايد.

ماده 22 

پس از وقوع هر سانحه كه در نتيجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالك يا نماينده قانوني بايد مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتي كه سازمان تشخيص دهد شناور سالم نبوده و يا براي كاري كه اختصاص داده شده قابل استفاده نيست، گواهينامه ثبت آن را تا انجام تعمير و بازرسي فني و ايمني مجدد، موقتاً نزد خود نگهداري خواهد كرد.

ماده 23 

سازمان پس از بازرسي شناور و اسناد و مدارك، در صورتي كه غرق شدن و يا از حيّز انتفاع خارج شدن شناور و يا ثبت آن در كشور ديگر را احراز نمايد، نسبت به ابطال گواهينامه ثبت اقدام خواهد كرد.

ماده 24 

در صورتيكه مالك تصميم به اوراق كردن شناور را داشته باشد بايد تقاضاي خود را به همراه گواهينامه ثبت به سازمان ارايه كند، در صورتي كه شناور متعلق حقوق اشخاص ديگر نباشد، سازمان ضمن رعايت مقررات زيست محيطي، رأساً اجازه اوراق شناور را صادر خواهد كرد.
مالك حداكثر يك ماه پس از اوراق كردن شناور، بايد مراتب را به سازمان محل ثبت شناور اعلام كند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهينامه ابطال ثبت را صادر خواهد كرد.

ماده 25 

ابعاد و مشخصات فني شناورها توسط مؤسسات رده بندي مجاز و بر اساس مقررات مربوط محاسبه و در گواهينامه هاي ثبت و فني و ايمني آن درج مي شود.

ماده 26 

مالك قبل از هرگونه اقدام به تغيير ابعاد، موتور و ساير مشخصات فني شناور موظف است مراتب را به سازمان اعلام نمايد. پس از صدور مجوز توسط سازمان، تغييرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده بندي، انجام و در گواهينامه ثبت درج مي شود.

ماده 27 

در موارد زير مالك حق بهره برداري از شناور را ندارد و سازمان مي تواند تا رفع مشكل، از خروج شناور از بندر جلوگيري كند.

الف – نداشتن گواهينامه ثبت يا مفقود شدن يا از بين رفتن يا مخدوش شدن آن.

ب – اعلام نكردن اختلال در قابليت بهره برداري از شناور.

پ – ثبت شناور در كشور ديگر.

ت – اعلام نكردن تغيير قهري مالك شناور.

ماده 28 

شناورهاي نظامي و انتظامي و شناورهاي با كاربري تفريحي يا ورزشي كه فاقد نيروي خود رانش هستند، مشمول اين آيين نامه نيستند.

ماده 29 

احكام اين آيين نامه ناظر بر شناورها و كشتي هايي است كه مشمول ماده (1) قانون دريايي ايران نباشند. احكام اين آيين نامه در مناطق آزاد تجاري – صنعتي نيز لازم الاجرا است.
با اجراي اين آيين نامه احكام مغاير پيش بيني شده در ضوابط ثبت و اعطاي تابعيت جمهوري اسلامي ايران به شناورها در مناطق آزاد تجاري – صنعتي، موضوع تصويب نامه شماره 26772 /ت44200ك مورخ 27 /12 /1388 لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري

(پيوست 1)

اظهارنامه ثبت قايق
نوع قايق: تفريحي صيادي خدماتي
مشخصات قايق: طول: عرض: عمق :
جنس بدنه: سال ساخت: كارخانه سازنده:
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور/ موتورها:
در صورت تعويض موتور
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور /موتورها:
تجهيزات ايمني
تعداد جليقه نجات: تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب: تعداد كپسول آتش نشاني:
تجهيزات مخابراتي
بي سيم دستي: تلفن همراه: ساير:

مشخصات مالك /مالكين
الف : مالك حقيقي

نام: نام خانوادگي: شماره شناسنامه:
نام پدر: محل تولد /صدور شناسنامه: تاريخ تولد:
شماره ملي: كدپستي: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:

ب : مالك حقوقي

نام مالك: شماره ثبت:
محل ثبت: تاريخ ثبت: شناسه ملي:
كدپستي: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:

محل امضاي مالك
تاريخ
توضيحات :
– متقاضي محترم لطفاً فرم با [را] بدقت مطالعه و تكميل فرمائيد.
– اطلاعات مندرج در فرم شخصي و محرمانه تلقي مي گردد.
– هرگونه تغيير در مشخصات شناور و يا مالكين بايد كتباً به اداره بازرسي و ثبت شناورها اطلاع داده شود.

(پيوست 2)

شماره ثبت:تاريخ صدور:

شماره سريال:

جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دريانوردي
اداره كل بنادر و دريانوردي……..
گواهينامه ثبت قايق………
محل الصاق عكس
نام:
نام خانوادگي:
فرزند:
شماره شناسنامه:
تاريخ تولد:
محل صدور:
شماره ملي:
آدرس مالك:
مدير………………
اجازه فعاليت قايق منوط به اعتبار گواهينامه ايمني قايق هاي تفريحي و صيادي مي باشد.

* گواهينامه ايمني توسط مؤسسات رده بندي داخلي مورد تأييد صادر خواهد شد.

مشخصات قايق:
طول:
عرض:
عمق:
جنس بدنه:
تاريخ ساخت:
كارخانه سازنده:
نوع موتور:
شماره موتور:
قدرت موتور:
حداكثر سرنشين مجاز:
حداقل پرسنل مورد نياز:
در صورت تعويض موتور:
نوع موتور:
نوع بدنه:
شماره موتور:
قدرت موتور:
تجهيزات ايمني:
تعداد جليقه نجات:
تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب:
تعداد كپسول آتش نشاني:
تجهيزات مخابراتي:
بي سيم دستي:
موبايل:
تذكرات:
1 – اين گواهينامه به هنگام استفاده از قايق مي بايستي همراه استفاده كننده باشد و در صورت تقاضا ارائه نمايد.
2 – در صورت مفقود شدن فوراً مراتب به بندر صادركننده اطلاع داده شود.
3 – اين گواهينامه از نظر مالكيت و نقل و انتقالات اعتبار قانوني ندارد.
4 – هرگونه جعل، تزوير، حك و اصلاح طبق قانون قابل تعقيب است.
5 – سوارنمودن تعداد سرنشين بيش از حد تعيين شده اكيداً ممنوع است.

(پيوست 3)
دولت جمهوري اسلامي ايران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازي
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دريانوردي
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهي نامه ثبت شناورهاي كوچك
(مجاز به تردد در آبهاي داخلي و سرزميني)
CERTIFICATE OF REGISTRY
FOR SMALL VESSELS
(PERMITTED TO SAIL IN INTERNAL & TERRITORIAL WATERS)

نام شناور
Name of Vessel
بندر ثبت
Port of Registery
شماره و تاريخ ثبت
NO. & Date of Registery
علامت خطاب
Call sign
نوع شناور
Type of Vessel
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
تحت كلاس
Classed by
نام و نشاني سازنده
Name & Address of Manufacturer
شماره و تاريخ و بندر ثبت قبلي (درصورت وجود)
Prevlous: No. Date. & Port of Registery

مشخصات بدنه و ظرفيت ثبت شده
Registered Dimensions, Tonnage & Hull Particulars
عمق (متر)
Moulded Depth (m)
عرض مياني (متر)
Moulded Breath (m)
طول سرتاسري (متر)
Length Overall (m)
ظرفيت خالص
N.T
ظرفيت ناخالص
GT

مشخصات موتورهاي اصلي
Particulars of Main Engines
نوع موتورهاي اصلي
Type of Main Engines
تعداد موتورها و سيلندر
No.of Eng &Cyl.
قدرت موتورها
BHP (KW)
حداكثر سرعت
Max.Speed
تعداد پروانه
No. of Propeller (s)
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
نام و نشاني سازنده
Name & Address of Manufacturer
مشخصات مالك (مالكين)
Name of Owner (s) تابعيت
Nationality
ايران
IRANIAN
نشاني
Address
تعداد سهام
Rate of Shares
100 %
100 %
محل صدور
تاريخ صدور
نام و سمت مقام مسئول
Place of Issue
Date of
Name & Position of Authority

خلاصه معاملات – رهن و تغييرات در پشت صفحه مي باشد.
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications on overleaf

خلاصه معاملات – رهن و تغييرات
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications
نام شناور
Name of Vessel
شماره و تاريخ ثبت
NO. & Date of Registery
بندر ثبت
Port of Registery
علامت خطاب
Call sign

(پيوست 4)
دولت جمهوري اسلامي ايران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازي
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دريانوردي
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهينامه حداقل خدمه مورد نياز شناور جهت دريانوردي ايمن
MINIMUM SAFE MANING CERTIFICATE
صادره مطابق با ماده V/ 13 (b)
ISSUED UNDER THE PROVISION OF REGULATION V/ 13 (b) OF THE
كنوانسيون بين المللي ايمن جان اشخاص در دريا (1974) و اصلاحيه هاي مربوطه
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFEtY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

نام كشتي
NAME OF SHIP
نوع كشتي
TYPE OF SHIP
شماره مشخصه
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTER
شماره آيمو
IMO NUMBER
بندر ثبت
Port of Registery
محدوه دريانوردي
AREA OF OPERATION

ظرفيت غيرخالص
GROSS TONNAGE
ظرفيت خالص
NET TONNAGE
نوع و تعداد موتورهاي اصلي
NO. & TYPE OFMAIN ENGINES
قدرت موتور (KW)
POWER (KW)

موتورخانه، نگهباني دوره اي ندارد دارد
PERIODICALLY UNATTEDMACHINERY SPACE NO YES
كشتي نامبرده شده در اين گواهينامه جهت دريانوردي ايمن، بايستي حداقل تعداد خدمه ذيل با درجه مشخص شده را به همراه داشته باشد.
THIS SHIP NAMED IN THIS DOCUMENT IS CONSIDERED TO BE SAFELY MANNED IF, WhEN IT PROCEEDS TO SEA, IT CARRIES NOT LESS THAN THE NUMBER AND GRADE/ CAPACITY OF PERSONNEL SPECIFIED IN THE TABLE (s) BELOW.

تعداد نفرات درجه تعداد نفرات درجه
Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY

تاريخ صدور: Date of Issue
محل صدور: Place of Issue
نام و سمت مقام مسئول: Name & Position of Authorized person