آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 به پیشنهاد شماره 02 /100 /3767 مورخ 4 /2 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (28) قانون دریایی ایران – مصوب 1343- و ماده (22) اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1378-، آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران مصوب 1396,03,21

ماده 1 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – شناور: هر نوع وسیله آب رو، دارای عرشه یا بدون عرشه، با كاربری های باری، مسافری، تفریحی، صیادی، خدماتی، فنی و سایر كاربری ها كه مصداق ماده (1) قانون دریایی ایران نباشد و در آب های تحت حاكمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد نماید از قبیل قایق، لنج، جت اسكی، جت بت و سایر وسایل مشابه.

ب – قایق : شناور فاقد یا دارای رو سازه كه طول آن حداكثر تا (12) متر است.

پ – سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

ماده 2 

هر شناوری كه مالكیت آن به شخص حقیقی ایرانی و یا شخص حقوقی كه سهام آن با نام بوده و حداقل پنجاه و یك درصد (51 %) سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد، مطابق مقررات این آیین نامه به ثبت می رسد.

ماده 3 

شناور در حال ساخت باید مطابق مقررات این آیین نامه موقتاً به ثبت برسد و سازمان برای آن گواهینامه ثبت موقت صادر می كند. تكالیف مربوط به ارایه اظهارنامه ثبت بر عهده كارخانه سازنده است. گواهینامه موقت ثبت، پس از آزمایش و تحویل شناور به مالك، باطل و مسترد خواهد شد.

ماده 4 

به منظور ثبت اطلاعات شناورهای موضوع این آیین نامه بر اساس مفاد گواهینامه ثبت شناور، دفتری به نام دفتر ثبت شناور در هر یك از ادارات كل سازمان در بنادر نگاهداری خواهد شد.

الف – دفتر ثبت شناور مشتمل بر (200) برگ است كه در آن (100) فروند شناور به ثبت می رسد.

ب – صفحات دفتر ثبت شناور به ترتیب شماره گذاری و برای هر دو صفحه یك شماره تعیین می شود. شماره مذكور، شماره رسمی شناور است و فقط به ثبت همان شناور اختصاص دارد.

ماده 5 

درخواست ثبت شناور توسط مالك شناور یا نماینده قانونی وی به سازمان تقدیم می شود و پس از ثبت رسید آن به متقاضی تسلیم می شود.

ماده 6 

مالك یا نماینده قانونی وی به همراه تقاضای ثبت شناور باید اسناد زیر را به سازمان تحویل دهد :

الف – اظهارنامه ثبت قایق مطابق پیوست (1) این آیین نامه كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

ب – اصل و تصویر مصدق اسناد مالكیت شناور.

پ – اصل و تصویر مصدق گواهی ساخت در مورد شناور نو.

ت – گواهینامه های فنی و ایمنی مربوط از مؤسسات رده بندی برحسب نوع شناور.

ث – موافقتنامه كتبی شركت سهامی شیلات ایران در مورد ثبت شناور ماهیگیری، موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – اسناد مالكیت شناور در خصوص شناورهای ساخت داخل كشور، اسناد خرید و یا قرارداد سفارش ساخت و در مورد شناورهای ساخت خارج از كشور، گواهی ثبت سفارش و اسناد خرید است.

ماده 7 

شناورهایی كه قبلاً در خارج به ثبت رسیده اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین نامه، ثبت آنها منوط به ارایه تصویر مصدق گواهی ثبت و ابطال ثبت خارجی است.

ماده 8 

در صورتی كه شناور شرایط ثبت را داشته باشد و درخواست و اسناد پیوست آن كامل باشد، سازمان اقدامات مربوط به بازرسی فنی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی را انجام می دهد.

ماده 9 

بازرسی از شناور و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی قانونی را مؤسسات رده بندی، كه یك شخص حقوقی ایرانی یا غیرایرانی مورد تأیید سازمان است، به نیابت از طرف سازمان در چارچوب توافق منعقده انجام می دهد.

ماده 10 

سازمان پس از احراز سلامت و قابلیت دریانوردی شناور و بررسی اسناد و مدارك و تطبیق آن با اظهارنامه و دریافت حق الثبت، شناور را در دفتر ثبت شناورها، با درج مشخصات فنی و ابعادی شناور و نام مالك آن ثبت می كند و مندرجات آن را به امضای مالك و یا نماینده قانونی وی می رساند.

تبصره – نمایندگان كنسولی ایران می توانند با كسب اجازه از سازمان، گواهینامه ثبت موقت جهت شناورهایی كه در ایران به ثبت خواهند رسید، صادر نمایند.

ماده 11 

سازمان پس از بازرسی شناور و احراز درج شماره رسمی ثبت در دو طرف سینه شناور، گواهینامه ثبت صادر می‏ كند.

تبصره – گواهینامه ثبت قایق مطابق پیوست (2) و گواهینامه ثبت شناورهای كوچك مطابق پیوست (3) و گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور مطابق پیوست (4) این آیین نامه كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است صادر خواهد شد.

ماده 12 

در گواهینامه ثبت، موارد زیر نوشته می شود:

الف – شماره ثبت شناور.

ب – كاربری و نوع استفاده از شناور.

پ – نیروی محركه شناور.

ت – ابعاد شناور.

ث – سال ساخت و نام كارخانه سازنده.

ج – جنس بدنه شناور.

چ – ظرفیت خالص و ناخالص شناور.

ح – مشخصات مالك و محل اقامت وی.

خ – بندر محل ثبت شناور.

د – محل صدور گواهینامه شناور.

ذ – محدوده تردد شناور.

ر – حداقل پرسنل مورد نیاز قایق.

ز – حداكثر ظرفیت حمل مسافر برای قایق های مسافری و تفریحی.

ژ – تاریخ انقضا و شماره سریال گواهینامه ثبت.

ماده 13 

گواهینامه ثبت فقط در یك نسخه اصلی صادر و به مالك تسلیم و تصویر آن در سوابق ثبتی شناور نگهداری می شود.

تبصره – در صورتی كه گواهینامه ثبت شناور مفقود شود و یا از بین برود، مالك یا نماینده او بلافاصله باید گزارش مشروحی در این مورد تسلیم سازمان كرده و تقاضای صدور گواهینامه ثبت المثنی نماید. اگر سازمان دلایل از بین رفتن گواهینامه را موجه تشخیص دهد، با تقاضای صدور المثنای گواهینامه ثبت، پس از ارایه اقرارنامه و تعهدنامه توسط مالك یا نماینده قانونی وی موافقت می كند.

ماده 14 

شناورهایی كه بدون قصد انتفاع، صرفاً برای تفریح شخصی مورد استفاده قرار می گیرند، تابع مقررات این آیین نامه بوده و برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی شخصی صادر خواهد شد.

تبصره – شناورهایی كه با كاربری تفریحی عمومی جهت ثبت معرفی می شوند، برای آنها گواهینامه ثبت شناور تفریحی عمومی صادر خواهد شد.

ماده 15 

گواهینامه های فنی و ایمنی صادر شده توسط مؤسسات رده بندی یك سال اعتبار دارد و پس از آن مالك یا نماینده قانونی وی باید نسبت به تمدید گواهینامه فنی و ایمنی اقدام نماید.

ماده 16 

گواهینامه های ثبت شناورهایی كه قبل از تصویب این آیین نامه صادر شده اند، ظرف دو سال پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه باید تجدید ثبت شوند. سازمان ظرف یك ماه پس از تصویب این آیین نامه، باید مقررات این ماده را با نشر آگهی به اطلاع مالكان یا نماینده قانونی آنان برساند و از آنان برای تجدید ثبت دعوت نماید. در صورت عدم مراجعه مالكان یا نماینده آنان جهت تجدید ثبت گواهینامه، سازمان می تواند پس از شش ماه از خاتمه مهلت مقرر نسبت به ابطال ثبت شناور اقدام نماید.

ماده 17 

حق الثبت و سایر حقوقی كه برای ثبت اسناد و مدارك شناور باید پرداخت شود، به شرح زیر است:

الف – حق الثبت قایق و شناورهای كوچك تفریحی، با در نظر گرفتن مكان تردد و با تشخیص سازمان از یك میلیون (000 /000 /000 /1) ریال تا سه میلیون (000 /000 /3) ریال

ب – حق الثبت شناور تا (10) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده چهار میلیون (000 /000 /4) ریال.

پ – حق الثبت شناور تا (30) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده پنج میلیون (000 /000 /5) ریال.

ت – حق الثبت شناور تا (50) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده هفت میلیون (000 /000 /7) ریال.

ث – حق الثبت شناور بالای (50) تن ظرفیت ناخالص ثبت شده ده میلیون (000 /000 /10) ریال.

تبصره 1 – هزینه درج تغییرات، تجدید گواهینامه ثبت، صدور گواهینامه المثنی، گواهینامه مصدق و گواهینامه ابطال ثبت، پنجاه درصد (50 %) هزینه حق الثبت است.

تبصره 2 – مبالغ مندرج در این ماده هر سه سال یكبار بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال افزایش می یابد.

ماده 18 

شناور در صورتی می تواند در آبهای تحت حاكمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تردد كند كه در سازمان به ثبت رسیده و گواهینامه ثبت اخذ كرده باشد.

تبصره – ممانعت و اعمال قانون برای شناورهای فاقد هویت و خارج از حدود و اوقات مندرج در گواهینامه ثبت در بنادر آبهای تحت حاكمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران بر عهده گارد بنادر، دریابانی ناجا و نیروی دریایی (آجا /سپاه) حسب مقررات مربوط است.

ماده 19 

نقل و انتقال مالكیت و ترهین شناورهای موضوع این آیین نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی و با استعلام از سازمان صورت می گیرد. دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند، یك نسخه از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و كارت ملی مالك (در مورد اشخاص حقوقی، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید. این تغییرات در دفتر ثبت شناورها درج می گردد.

ماده 20 

در صورت تغییر قهری مالك شناور، ورثه و یا قائم مقام قانونی وی باید ظرف یك ماه پس از تاریخ تغییر مالكیت، مراتب را كتباً به سازمان اعلام نماید. سازمان پس از بررسی مستندات ارایه شده، شناور را به نام مالك جدید ثبت و گواهینامه ثبت به نام او صادر خواهد كرد.

ماده 21 

شناور تنها با داشتن گواهینامه ثبت و گواهینامه های فنی و ایمنی معتبر مجاز به دریانوردی خواهد بود. در صورتی كه شناور به هر علت قابلیت دریانوردی خود را از دست بدهد و یا در كشور دیگر به ثبت برسد، مالك یا نماینده قانونی او موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تاریخ از كار افتادن و یا ثبت جدید، مراتب را كتباً به سازمان گزارش و گواهینامه ثبت را تسلیم نماید.

ماده 22 

پس از وقوع هر سانحه كه در نتیجه آن به شناور صدمه وارد گردد، مالك یا نماینده قانونی باید مراتب را به سازمان گزارش دهد. در صورتی كه سازمان تشخیص دهد شناور سالم نبوده و یا برای كاری كه اختصاص داده شده قابل استفاده نیست، گواهینامه ثبت آن را تا انجام تعمیر و بازرسی فنی و ایمنی مجدد، موقتاً نزد خود نگهداری خواهد كرد.

ماده 23 

سازمان پس از بازرسی شناور و اسناد و مدارك، در صورتی كه غرق شدن و یا از حیّز انتفاع خارج شدن شناور و یا ثبت آن در كشور دیگر را احراز نماید، نسبت به ابطال گواهینامه ثبت اقدام خواهد كرد.

ماده 24 

در صورتیكه مالك تصمیم به اوراق كردن شناور را داشته باشد باید تقاضای خود را به همراه گواهینامه ثبت به سازمان ارایه كند، در صورتی كه شناور متعلق حقوق اشخاص دیگر نباشد، سازمان ضمن رعایت مقررات زیست محیطی، رأساً اجازه اوراق شناور را صادر خواهد كرد.
مالك حداكثر یك ماه پس از اوراق كردن شناور، باید مراتب را به سازمان محل ثبت شناور اعلام كند. سازمان پس از اوراق شدن شناور، رأساً گواهینامه ابطال ثبت را صادر خواهد كرد.

ماده 25 

ابعاد و مشخصات فنی شناورها توسط مؤسسات رده بندی مجاز و بر اساس مقررات مربوط محاسبه و در گواهینامه های ثبت و فنی و ایمنی آن درج می شود.

ماده 26 

مالك قبل از هرگونه اقدام به تغییر ابعاد، موتور و سایر مشخصات فنی شناور موظف است مراتب را به سازمان اعلام نماید. پس از صدور مجوز توسط سازمان، تغییرات مورد نظر تحت نظر مؤسسه رده بندی، انجام و در گواهینامه ثبت درج می شود.

ماده 27 

در موارد زیر مالك حق بهره برداری از شناور را ندارد و سازمان می تواند تا رفع مشكل، از خروج شناور از بندر جلوگیری كند.

الف – نداشتن گواهینامه ثبت یا مفقود شدن یا از بین رفتن یا مخدوش شدن آن.

ب – اعلام نكردن اختلال در قابلیت بهره برداری از شناور.

پ – ثبت شناور در كشور دیگر.

ت – اعلام نكردن تغییر قهری مالك شناور.

ماده 28 

شناورهای نظامی و انتظامی و شناورهای با كاربری تفریحی یا ورزشی كه فاقد نیروی خود رانش هستند، مشمول این آیین نامه نیستند.

ماده 29 

احكام این آیین نامه ناظر بر شناورها و كشتی هایی است كه مشمول ماده (1) قانون دریایی ایران نباشند. احكام این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز لازم الاجرا است.
با اجرای این آیین نامه احكام مغایر پیش بینی شده در ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به شناورها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، موضوع تصویب نامه شماره 26772 /ت44200ك مورخ 27 /12 /1388 لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

(پیوست 1)

اظهارنامه ثبت قایق
نوع قایق: تفریحی صیادی خدماتی
مشخصات قایق: طول: عرض: عمق :
جنس بدنه: سال ساخت: كارخانه سازنده:
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور/ موتورها:
در صورت تعویض موتور
نوع موتور /موتورها: قدرت موتور /موتورها:
تجهیزات ایمنی
تعداد جلیقه نجات: تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب: تعداد كپسول آتش نشانی:
تجهیزات مخابراتی
بی سیم دستی: تلفن همراه: سایر:

مشخصات مالك /مالكین
الف : مالك حقیقی

نام: نام خانوادگی: شماره شناسنامه:
نام پدر: محل تولد /صدور شناسنامه: تاریخ تولد:
شماره ملی: كدپستی: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:

ب : مالك حقوقی

نام مالك: شماره ثبت:
محل ثبت: تاریخ ثبت: شناسه ملی:
كدپستی: تلفن ثابت و همراه:
آدرس:

محل امضای مالك
تاریخ
توضیحات :
– متقاضی محترم لطفاً فرم با [را] بدقت مطالعه و تكمیل فرمائید.
– اطلاعات مندرج در فرم شخصی و محرمانه تلقی می گردد.
– هرگونه تغییر در مشخصات شناور و یا مالكین باید كتباً به اداره بازرسی و ثبت شناورها اطلاع داده شود.

(پیوست 2)

شماره ثبت:تاریخ صدور:

شماره سریال:

جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی
اداره كل بنادر و دریانوردی……..
گواهینامه ثبت قایق………
محل الصاق عكس
نام:
نام خانوادگی:
فرزند:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
محل صدور:
شماره ملی:
آدرس مالك:
مدیر………………
اجازه فعالیت قایق منوط به اعتبار گواهینامه ایمنی قایق های تفریحی و صیادی می باشد.

* گواهینامه ایمنی توسط مؤسسات رده بندی داخلی مورد تأیید صادر خواهد شد.

مشخصات قایق:
طول:
عرض:
عمق:
جنس بدنه:
تاریخ ساخت:
كارخانه سازنده:
نوع موتور:
شماره موتور:
قدرت موتور:
حداكثر سرنشین مجاز:
حداقل پرسنل مورد نیاز:
در صورت تعویض موتور:
نوع موتور:
نوع بدنه:
شماره موتور:
قدرت موتور:
تجهیزات ایمنی:
تعداد جلیقه نجات:
تعداد حلقه نجات:
چراغ راه در شب:
تعداد كپسول آتش نشانی:
تجهیزات مخابراتی:
بی سیم دستی:
موبایل:
تذكرات:
1 – این گواهینامه به هنگام استفاده از قایق می بایستی همراه استفاده كننده باشد و در صورت تقاضا ارائه نماید.
2 – در صورت مفقود شدن فوراً مراتب به بندر صادركننده اطلاع داده شود.
3 – این گواهینامه از نظر مالكیت و نقل و انتقالات اعتبار قانونی ندارد.
4 – هرگونه جعل، تزویر، حك و اصلاح طبق قانون قابل تعقیب است.
5 – سوارنمودن تعداد سرنشین بیش از حد تعیین شده اكیداً ممنوع است.

(پیوست 3)
دولت جمهوری اسلامی ایران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازی
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دریانوردی
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهی نامه ثبت شناورهای كوچك
(مجاز به تردد در آبهای داخلی و سرزمینی)
CERTIFICATE OF REGISTRY
FOR SMALL VESSELS
(PERMITTED TO SAIL IN INTERNAL & TERRITORIAL WATERS)

نام شناور
Name of Vessel
بندر ثبت
Port of Registery
شماره و تاریخ ثبت
NO. & Date of Registery
علامت خطاب
Call sign
نوع شناور
Type of Vessel
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
تحت كلاس
Classed by
نام و نشانی سازنده
Name & Address of Manufacturer
شماره و تاریخ و بندر ثبت قبلی (درصورت وجود)
Prevlous: No. Date. & Port of Registery

مشخصات بدنه و ظرفیت ثبت شده
Registered Dimensions, Tonnage & Hull Particulars
عمق (متر)
Moulded Depth (m)
عرض میانی (متر)
Moulded Breath (m)
طول سرتاسری (متر)
Length Overall (m)
ظرفیت خالص
N.T
ظرفیت ناخالص
GT

مشخصات موتورهای اصلی
Particulars of Main Engines
نوع موتورهای اصلی
Type of Main Engines
تعداد موتورها و سیلندر
No.of Eng &Cyl.
قدرت موتورها
BHP (KW)
حداكثر سرعت
Max.Speed
تعداد پروانه
No. of Propeller (s)
سال ساخت
Year of Built
محل ساخت
Place of Built
نام و نشانی سازنده
Name & Address of Manufacturer
مشخصات مالك (مالكین)
Name of Owner (s) تابعیت
Nationality
ایران
IRANIAN
نشانی
Address
تعداد سهام
Rate of Shares
100 %
100 %
محل صدور
تاریخ صدور
نام و سمت مقام مسئول
Place of Issue
Date of
Name & Position of Authority

خلاصه معاملات – رهن و تغییرات در پشت صفحه می باشد.
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications on overleaf

خلاصه معاملات – رهن و تغییرات
Summary of Transactions,Mortagages & Modifications
نام شناور
Name of Vessel
شماره و تاریخ ثبت
NO. & Date of Registery
بندر ثبت
Port of Registery
علامت خطاب
Call sign

(پیوست 4)
دولت جمهوری اسلامی ایران
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
وزارت راه و شهرسازی
MINISTRY OF ROAD & URBAN DEVELOPMENT
سازمان بنادر و دریانوردی
PORTS & MARITIM ORGANIZATION
گواهینامه حداقل خدمه مورد نیاز شناور جهت دریانوردی ایمن
MINIMUM SAFE MANING CERTIFICATE
صادره مطابق با ماده V/ 13 (b)
ISSUED UNDER THE PROVISION OF REGULATION V/ 13 (b) OF THE
كنوانسیون بین المللی ایمن جان اشخاص در دریا (1974) و اصلاحیه های مربوطه
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFEtY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended

نام كشتی
NAME OF SHIP
نوع كشتی
TYPE OF SHIP
شماره مشخصه
DISTINCTIVE NUMBER OR LETTER
شماره آیمو
IMO NUMBER
بندر ثبت
Port of Registery
محدوه دریانوردی
AREA OF OPERATION

ظرفیت غیرخالص
GROSS TONNAGE
ظرفیت خالص
NET TONNAGE
نوع و تعداد موتورهای اصلی
NO. & TYPE OFMAIN ENGINES
قدرت موتور (KW)
POWER (KW)

موتورخانه، نگهبانی دوره ای ندارد دارد
PERIODICALLY UNATTEDMACHINERY SPACE NO YES
كشتی نامبرده شده در این گواهینامه جهت دریانوردی ایمن، بایستی حداقل تعداد خدمه ذیل با درجه مشخص شده را به همراه داشته باشد.
THIS SHIP NAMED IN THIS DOCUMENT IS CONSIDERED TO BE SAFELY MANNED IF, WhEN IT PROCEEDS TO SEA, IT CARRIES NOT LESS THAN THE NUMBER AND GRADE/ CAPACITY OF PERSONNEL SPECIFIED IN THE TABLE (s) BELOW.

تعداد نفرات درجه تعداد نفرات درجه
Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY Nr . PERSONS GRADE/ CAPACITY

تاریخ صدور: Date of Issue
محل صدور: Place of Issue
نام و سمت مقام مسئول: Name & Position of Authorized person