لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی قسمت ها و قطعات و لوازم یدكی مورد مصرف كشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی شركت كشتیرانی آریا مصوب 1358

لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی قسمت ها و قطعات و لوازم یدكی مورد مصرف كشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی شركت كشتیرانی آریا مصوب 1358,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – بشركت كشتیرانی آریا اجازه داده میشود قسمت ها و قطعات و لوازم یدكی مورد مصرف كشتی ها و سایر و سائط نقلیه دریائی خود را مشمول هر شماره از تعرفه گمركی كه باشد بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض باستثناء هزینه های تخلیه و بارگیری و انبارداری وارد و از گمرك با انجام تشریفات گمركی ترخیص نماید.

تبصره 1 ـ تشخیص اینكه قسمتها و قطعات و لوازم یدكی و ارده مورد مصرف كشتی و سایر و سائط نقلیه دریائی میباشد یا خیر بعهده نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)ـ ترخیص قسمتها و قطعات و لوازم یدكی مورد مصرف كشتیرانی آریا كه غیرمجاز یا مجاز مشروط باشد منوط به تحصیل شرط از وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران