لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني قسمت ها و قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف كشتي ها و ساير و سائط نقليه دريائي شركت كشتيراني آريا مصوب 1358

لايحه قانوني راجع به معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني قسمت ها و قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف كشتي ها و ساير و سائط نقليه دريائي شركت كشتيراني آريا مصوب 1358,11,10با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده – بشركت كشتيراني آريا اجازه داده ميشود قسمت ها و قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف كشتي ها و ساير و سائط نقليه دريائي خود را مشمول هر شماره از تعرفه گمركي كه باشد بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض باستثناء هزينه هاي تخليه و بارگيري و انبارداري وارد و از گمرك با انجام تشريفات گمركي ترخيص نمايد.

تبصره 1 ـ تشخيص اينكه قسمتها و قطعات و لوازم يدكي و ارده مورد مصرف كشتي و ساير و سائط نقليه دريائي ميباشد يا خير بعهده نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)ـ ترخيص قسمتها و قطعات و لوازم يدكي مورد مصرف كشتيراني آريا كه غيرمجاز يا مجاز مشروط باشد منوط به تحصيل شرط از وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران