اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی

اساسنامه الگوی اتحادیه‏ های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 21 قانون نظام صنفی)

ماده 1-نام اتحادیه، اتحادیه صنف ………………………………………………………………….. می‏باشد که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‏شود.

ماده 2- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری است که به موجب ماده (21) قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت( سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت‌ها رسمیت می‏یابد.

ماده 3- مدت فعالیت  اتحادیه از تاریخ ثبت با رعایت قانون نظام صنفی  نامحدود می‏باشد.

ماده 4- محدوده فعالیت اتحادیه در …………………………. می‏باشد مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:

استان  …………………………. شهرستان …………………………… خیابان ……………………………… کوچه ………………… پلاک ………کدپستی ………………………………. شماره تلفن …………………………. شماره نمابر ……………………… می‏باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

اهداف اتحادیه

ماده 5- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

عضویت در اتحادیه

ماده6-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت‏های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می‏آیند. برای هریك از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت كارت عضویت صادر می‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می‏گردد.

ارکان اتحادیه

هیات مدیره:

ماده 7- جسله انتخابات هیات مدیره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفی برگزار و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ماده 8- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده 9- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه‏های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی‏البدل و در اتحادیه‏های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (23) قانون نظام صنفی و تبصره‏های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏دار می‏باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ﻫ) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده10- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (30) قانون نظام صنفی می‏باشد.

ماده11- وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره:

رییس:

الف) انجام كلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.

ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.

ج) امضای كلیه اسناد و مكاتبات اتحادیه.

د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یك بار.

ﻫـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات مدیره‏.

ز)کسب موافقت رییس اتاق اصنافبرای مرخصی و ماموریت خود.

ح) پیگیری فعالیت‏های توسعه‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره‏وری و بهبود کسب و کار) ط) پیگیری برنامه‏های مدون اتحادیه.

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏ای و تخصصی برابر آیین‏نامه موضوع بند ب ماده (37) قانون نظام صنفی.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

نواب رییس:

الف) در غیاب رییس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.

ب) شركت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه.

ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه.

دبیر:

الف)تنظیم دستور جلسه و­ موضوعاتقابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه.

ب) هماهنگی امور كمیسیون‏ها تحت نظارت رییس اتحادیه.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

خزانه‏دار:

الف) مسئولیتنظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.

ب)اظهار نظر درخصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت­های مالی سالانهاتحادیه.

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب‏ آیین نامه تبصره یک ماده (31) قانون نظام صنفی.

د)ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده 12- هریک از اعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می‏بایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مكلف است ظرف مدت یك هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (4) ماده (22) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. درصورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می‏نماید.

ماده 13- در صورت استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضاء هیات مدیره، کمیسیون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای مذکور اقدام خواهد نمود.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

بازرس:

ماده 14- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (22) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی‏البدل) را انتخاب می‏نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده(23) قانون نظام صنفی می‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (55) قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی:

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده 24 قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

کمیسیون‏های اتحادیه:

ماده 15-کمیسیون‏های اتحادیه مطابق آیین‌نامه بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی، به شرح زیر تشکیل می‏گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون‏ها براساس آیین نامه مذکور می‏باشد.

الف) رسیدگی به شکایات.

ب) حل اختلاف.

ج) بازرسی واحدهای صنفی.

د) فنی.

ﻫـ) آموزشی.

و) سایرکمیسیون‏ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

طرز تشکیل جلسات اتحادیه

ماده 16- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:

الف) جلسات هیات‌ مدیره حداقل هر دو هفته یكبار، در روز و ساعت معین در محل اتحادیه تشكیل می‌گردد و در صورت تعطیلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می‏شود. جلسات را رییس و در غیاب وی نایب‌ رییس اداره می‏نماید. تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات به‌عهده دبیر است. در غیاب وی، یكی از اعضا هیات‌ مدیره و یا مدیر اجرایی به تشخیص رییس جلسه، عهده دار این مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یك اعضا رسمیت می‏یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رای موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می شود.

ب) بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

ج) با پیشنهاد رییس اتحادیه و یا اكثریت نسبی اعضا و با دعوت كتبی، جلسه فوق العاده تشكیل می‏گردد.

د) چنانچه هریك از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رییس جلسه به او اخطار می‏دهد و در صورت تكرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیات مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (55) قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.

هـ) در مواردی كه هریك از اعضا هیات ‌مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت یك سال از حضور در جلسات هیات مدیره غیبت نماید، مراتب باید از طرف هیات‌ مدیره به اتاق اصناف اعلام شود. هیات رییسه اتاق مكلف‌است، ظرف یك ماه به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیر موجه بودن غیبت، موضوع را به كمیسیون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا مطابق دستورالعمل بند (ﻫـ) ماده (55) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.

و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

امور مالی

ماده17-ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‏پذیرد.

ماده18- بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده (31) قانون نظام صنفی تامین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می‏گردد. همچنین ترازنامه سالانه و صورت‏های مالی نیز می‏بایست تا پایان خردادماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.

ماده19- درآمد و هزینه های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد.

ماده20- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس وخزانه‏دار و در غیاب هر یک نایب رییساول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می‏باشد. كلیه اسناد و مدارك اداری و مالی می‏بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.

ماده21- آیین نامه‏های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشكیلاتی اتحادیه‏ها و تغییرات آنها توسطاتاق اصناف ذی ربط تصویب می‏گردد.

ماده 22- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.كلیه تراکنش مالی اتحادیه باید صرفاً از طریق حساب های مذکور انجام ‏پذیرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

ماده 23- هیات مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می‏گیرد، امین محسوب می‏شوند.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

محل مهر وامضاء مرجع ثبت اتحادیه

ماده24- اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25- اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامیهیات مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.

ماده 26- اتحادیه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکت‌ها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.

ماده 27-اتحادیه مجاز است بارعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.

ماده 28- هرگونه تغییر، ادغام و تفکیک اتحادیه با رعایت قانون مقررات نظام صنفی و اعلام کتبی ( حداکثر ظرف مدت یک هفته) رییس کمیسیون نظارت (رییس اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده29- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده30- این اساسنامه الگومشتمل بر(30) ماده توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و در یکصدوسیزدهمین جلسه هیات عالی نظارت به تصویب رسیده است.

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………
نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………

نام و نام خانوادگی: ……………………………………………… سمت: …………………………………………. محل امضا: …………………………………………………………