قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی

‌قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی

‌ماده اول

ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف‌دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.

‌ماده دوم 

در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر‌معاف خواهند بود.

‌ماده سوم 

وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند. ‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به
معافیت ادارات دولتی از پرداخت‌حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی که در تاریخ 34.5.10 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
‌رضا حکمت سید حسن تقی‌زاده