آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393 به همراه اصلاحات 1398

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی (تصویب‌نامه شماره 131646/ت49789هـ‌ مورخ 15/11/1393 هیئت وزیران)

ماده ۱

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به كار می روند:

الف- شخص حقوقی: هر تشكل، دستگاه، مؤسسه، شركت یا عناوین دیگر كه به موجب قانون ایجاد شده یا می شود یا در چارچوب قوانین و مقررات، واجد شخصیت حقوقی و احكام و آثار اشخاص حقوقی قلمداد می شود.

ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

پ- سازمان ثبت كننده: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و هر دستگاه یا مرجع دیگری كه به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقی می باشد.

ت- پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.

ث- شناسه ملی: عددی یكتا كه توسط پایگاه تولید و تنها به یك شخص حقوقی اختصاص داده می شود.

ج- صفحه اختصاصی سازمان ثبت كننده: صفحه ای در زیرمجموعه پایگاه كه سازمان های ثبت كننده از طریق آن نسبت به ورود و بروزرسانی اطلاعات و اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی تحت نظر خود اقدام می كنند.

چ- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ –

ح- اطلاعات: آن دسته از اطلاعات شخص حقوقی كه برای دریافت شناسه ملی به سازمان ثبت كننده اعلام می شود.

خ- هیئت: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه.

ماده ۲

اقلام اطلاعات كه برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیئت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد.

ماده ۳

سازمان موظف است پایگاه را به نحوی ساماندهی كند كه اشخاص امكان دسترسی به اطلاعات را از طریق سامانه های اختصاصی یا ارایه رایگان خدمات الكترونیك در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.

ماده ۴

اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیرمجموعه یكی از صفحات اختصاصی پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تكمیل و همراه اسناد و مدارك لازم كه توسط سازمان ثبت كننده اعلام می شود به سازمان های یاد شده ارایه كنند.

تبصره – در صورت هرگونه تغییر اطلاعات، اشخاص حقوقی موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام كنند. این تغییرات توسط سازمان ثبت كننده بروزرسانی خواهد شد.

ماده ۵

اشخاص حقوقی مكلفند به هنگام ارایه هرگونه خدمات اعم از بانكی، گمركی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آنها در ایجاد كد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آنها استفاده و نسبت به اصلاح كدهای اختصاصی موجود بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند:

تبصره ۱- اشخاص حقوقی هنگام درج اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی خود پس از اخذ شناسه ملی از شخص حقوقی نسبت به راستی آزمایی آن از پایگاه اقدام می نمایند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقی موظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند كه هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.

ماده ۶

اشخاص حقوقی موظفند پس از اعلام هیئت، در هرگونه اسناد، اوراق، كارت، مجوز یا گواهی فعالیت، سربرگ، اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه ملی و كدپستی دفتر مركزی خود اقدام نمایند. همچنین در روابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و كدپستی دفتر مركزی طرف مقابل اقدام كنند.

تبصره – ارایه هرگونه مجوز، تسهیلات، امكانات، عقد قرارداد و قبول شركت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، ممنوع است.

ماده ۷

در صورت ارایه اطلاعات ناقص، تكراری، متناقض یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته، هیئت موظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی كه برای این منظور تعیین می شود نسبت به اصلاح و تكمیل اطلاعات خود اقدام كند. در صورت خودداری، هیئت می تواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تكمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.

ماده ۸

هر شخص حقوقی تنها دارای یك شناسه ملی می باشد و اختصاص بیش از یك شناسه ملی به یك شخص حقوقی مجاز نیست.

تبصره – اشخاص حقوقی كه به هر شكل و عنوان دارای بیش از یك شناسه ملی می باشند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با ابلاغ هیئت نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام كنند، در غیر این صورت، هیئت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذكور اقدام می نماید.

ماده ۹

به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیئتی مركب از نمایندگان تام الاختیار سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و كشور به مسؤولیت سازمان تشكیل می شود.

تبصره ۱- دبیرخانه هیئت در سازمان مستقر خواهد بود.

تبصره ۲– هیئت حسب مورد از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های ذی ربط با حق رأی دعوت می كند.

ماده ۱۰

مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه، اشخاص حقوقی ارایه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیت راستی آزمایی و تأیید آنها بر عهده سازمان ثبت كننده می باشد.

ماده ۱۱

مسئول حفظ امنیت و تمامیت اطلاعات سامانه با رعایت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان خواهد بود.

ماده ۱۲

آیین نامه اختصاص شناسه ملی به كلیه اشخاص حقوقی ایرانی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۸ لغو می شود.

اسحاق جهانگیری

اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

شماره۱۴۷۵۲۲/ت۵۶۷۵۸هـ                                                          ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رییس­ جمهور

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری

و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت۴۹۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‏ شود:

تبصره ـ اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:

تبصره۱ـ به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری