آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب 1393 به همراه اصلاحات 1398

آيين نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي (تصویب‌نامه شماره 131646/ت49789هـ‌ مورخ 15/11/1393 هیئت وزیران)

ماده ۱

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف- شخص حقوقي: هر تشكل، دستگاه، مؤسسه، شركت يا عناوين ديگر كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود يا در چارچوب قوانين و مقررات، واجد شخصيت حقوقي و احكام و آثار اشخاص حقوقي قلمداد مي شود.

ب- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

پ- سازمان ثبت كننده: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و هر دستگاه يا مرجع ديگري كه به موجب قانون مجاز به ثبت اشخاص حقوقي مي باشد.

ت- پايگاه: پايگاه اطلاعات شناسه ملي اشخاص حقوقي.

ث- شناسه ملي: عددي يكتا كه توسط پايگاه توليد و تنها به يك شخص حقوقي اختصاص داده مي شود.

ج- صفحه اختصاصي سازمان ثبت كننده: صفحه اي در زيرمجموعه پايگاه كه سازمان هاي ثبت كننده از طريق آن نسبت به ورود و بروزرساني اطلاعات و اختصاص شناسه ملي به اشخاص حقوقي تحت نظر خود اقدام مي كنند.

چ- قانون: قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰ –

ح- اطلاعات: آن دسته از اطلاعات شخص حقوقي كه براي دريافت شناسه ملي به سازمان ثبت كننده اعلام مي شود.

خ- هيئت: هيئت موضوع ماده (۹) اين آيين نامه.

ماده ۲

اقلام اطلاعات كه براي دريافت شناسه ملي ضروري است توسط هيئت تعيين و در پايگاه قرار مي گيرد.

ماده ۳

سازمان موظف است پايگاه را به نحوي ساماندهي كند كه اشخاص امكان دسترسي به اطلاعات را از طريق سامانه هاي اختصاصي يا ارايه رايگان خدمات الكترونيك در چارچوب قوانين و مقررات داشته باشند.

ماده ۴

اشخاص حقوقي موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زيرمجموعه يكي از صفحات اختصاصي پايگاه، برگه درخواست شناسه ملي را تكميل و همراه اسناد و مدارك لازم كه توسط سازمان ثبت كننده اعلام مي شود به سازمان هاي ياد شده ارايه كنند.

تبصره – در صورت هرگونه تغيير اطلاعات، اشخاص حقوقي موظفند ظرف (۲۴) ساعت نسبت به ورود تغييرات در پايگاه اقدام كنند. اين تغييرات توسط سازمان ثبت كننده بروزرساني خواهد شد.

ماده ۵

اشخاص حقوقي مكلفند به هنگام ارايه هرگونه خدمات اعم از بانكي، گمركي، مالياتي، انعقاد قرارداد و نظاير آنها در ايجاد كد اختصاصي براي اشخاص حقوقي از شناسه ملي آنها استفاده و نسبت به اصلاح كدهاي اختصاصي موجود بر مبناي شناسه ملي شخص حقوقي اقدام نمايند:

تبصره ۱- اشخاص حقوقي هنگام درج اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي خود پس از اخذ شناسه ملي از شخص حقوقي نسبت به راستي آزمايي آن از پايگاه اقدام مي نمايند.

تبصره ۲- اشخاص حقوقي موظفند پايگاه اطلاعات خود را به نحوي ساماندهي يا طراحي نمايند كه هر شخص حقوقي با شناسه ملي خود در سامانه هاي نرم افزاري مربوط قابل شناسايي باشد.

ماده ۶

اشخاص حقوقي موظفند پس از اعلام هيئت، در هرگونه اسناد، اوراق، كارت، مجوز يا گواهي فعاليت، سربرگ، اوراق مالي و نظاير آن نسبت به درج شناسه ملي و كدپستي دفتر مركزي خود اقدام نمايند. همچنين در روابط تجاري با ساير اشخاص حقوقي نسبت به درج شناسه ملي و كدپستي دفتر مركزي طرف مقابل اقدام كنند.

تبصره – ارايه هرگونه مجوز، تسهيلات، امكانات، عقد قرارداد و قبول شركت در مناقصه و مزايده براي اشخاص حقوقي فاقد شناسه ملي، ممنوع است.

ماده ۷

در صورت ارايه اطلاعات ناقص، تكراري، متناقض يا خلاف واقع از سوي اشخاص حقوقي يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته، هيئت موظف است به شخص حقوقي اطلاع دهد تا در مهلتي كه براي اين منظور تعيين مي شود نسبت به اصلاح و تكميل اطلاعات خود اقدام كند. در صورت خودداري، هيئت مي تواند نسبت به تعليق اعتبار شناسه ملي شخص حقوقي تا اصلاح و تكميل اطلاعات مزبور مبادرت نمايد.

ماده ۸

هر شخص حقوقي تنها داراي يك شناسه ملي مي باشد و اختصاص بيش از يك شناسه ملي به يك شخص حقوقي مجاز نيست.

تبصره – اشخاص حقوقي كه به هر شكل و عنوان داراي بيش از يك شناسه ملي مي باشند، موظفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با ابلاغ هيئت نسبت به انطباق وضعيت خود اقدام كنند، در غير اين صورت، هيئت نسبت به تعليق اعتبار شناسه هاي ملي مذكور اقدام مي نمايد.

ماده ۹

به منظور برنامه ريزي، تنظيم و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي و نظارت بر اجراي اين آيين نامه، هيئتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و كشور به مسؤوليت سازمان تشكيل مي شود.

تبصره ۱- دبيرخانه هيئت در سازمان مستقر خواهد بود.

تبصره ۲– هيئت حسب مورد از نمايندگان تام الاختيار ساير دستگاه هاي ذي ربط با حق رأي دعوت مي كند.

ماده ۱۰

مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه، اشخاص حقوقي ارايه دهنده اطلاعات بوده و مسئوليت راستي آزمايي و تأييد آنها بر عهده سازمان ثبت كننده مي باشد.

ماده ۱۱

مسئول حفظ امنيت و تماميت اطلاعات سامانه با رعايت ملاحظات موضوع ماده (۲۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان خواهد بود.

ماده ۱۲

آيين نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني، موضوع تصويب نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۸ لغو مي شود.

اسحاق جهانگيري

اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

شماره۱۴۷۵۲۲/ت۵۶۷۵۸هـ                                                          ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رییس­ جمهور

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری

و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت۴۹۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‏ شود:

تبصره ـ اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می شود:

تبصره۱ـ به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام المنفعه نظیر کانون های وکلای دادگستری و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان های نظام های حرفه ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری