نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 1314


نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 3/2/1314 و اصلاحات بعدی

ماده اول

 كسانیكه برطبق ماده 977 قانون مدنی مصوب 27 بهمن ماه 1313 درخواست بقاء تابعیت پدرشان را مینماید بایددرخواست نامه خود را در روی اوراق تمیر شده (مطابق نمونه یك ) كه تمبرآن پنج ریال خواهد بود تنظیم و تحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف تشكیلات كل نظمیه مملكتی و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و قونسولی ایران در ذیل ورقه مزبور تصدیق و بامنضمات ذیل بوزارت امور خارجه تسلیم شود:
1- دوقطعه عكس
2- اسناد و مداركی كه دال بر تابعیت خارجی پدرخود در دست دارند.
3- تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینكه او را بتابعیت خود خواهد شناخت .
وزارت امور خارجه درخواست مزبور را مورد مطالعه قرار داده به اسناد درخواست كننده رسیدگی خواهد نمود در صورتیكه مطابق مقررات قانونی او را ذیحق تشخیص دهند سند بقاء بتابعیت پدرش را ( مطابق نمونه دو) درباره او صادر و مبلغ شصت ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست كننده دریافت و معادل آن به سند صادره تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

تصویب نامه مربوط به اصلاح ماده 2 نظامنامه قانون نابعیت مصوب 22/7/40
درخواستهای ورود بتابعیت كه برطبق ماده 979 و ماده 983 قانون مدنی كتاب تابعیت بعمل میاید در روی اوراق تمبر شده مطابق (نمونه 3) كه معادل ششصد(600 ) ریال تمبرخواهد داشت تنظیم و با اسناد ذیل تسلیم وزارت امور خارجه خواهد شد :
1- هشت قطعه عكس
2- دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت تقاضا كننده و عیال و اولاد صغیر او كه نمودار هویت و خصوصیات شخصی وی و عیال و اولاد صغیر او باشد.
3- گواهی وزارت كار دائر بر اینكه تقاضا كننده میتواند باتوجه بتجربیات و معلومات خود خدمات مفیدی از لحاظ امور فنیو تخصصی و امثال آن كه مورد احتیاج كشور باشد در ایران انجام دهد.
4- گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی تقاضا كننده و تائید صلاحیت وی برای اعطای تابعیت ایران
5- موافقت وزارت كشور باستناد گواهی اداره شهربانی كل كشور مطابق (نمونه4) مشتمل بر :
الف – تعیین مدت اقامت درخواست كننده در ایران
ب – نداشتن محكومیت جنحهو جنایت غیرسیاسی
ج – تعیین میزان دارائی بتناسب شغل درخواست كننده كه میبایستی بمیزانی باشد تا معیشت مشارالیه و خانواده اورا در ایران تامین نماید.
6- گواهی وزارت كشور دائر براینكه درخواست كننده مراسم سوگند حاكی از اینكه نسبت به قانون اساسی ایران وفادار می ماند اجرا كرده است .
7- گواهی وزارت كشور مبنی بر اینكه تقاضا كننده بزبان فارسی ،تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارند .
8- تقاضا كننده باید موارد مذكور در ماده 7 را دركمسیونی مركب از نمایندگان وزارت دادگستری -وزارت كشور و وزارت فرهنگ امتحان بدهد.

تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به تصویب نامه شماره 21876 مصوب 17/9/1342

تبصره – اتباع بیگانه كه تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بنا به تشخیص وزارت كار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بكار در ایران میباشند و نیز كسانیكه دارای عیالو اولاد ایرانی هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت ایران را مینمایند در صورت احراز سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند 3 تصویبنامه مورخ 22/7/40 معاف خواهندبود.

ماده سوم

 وزارت امور خارجه اوراق فوق الذكر را مورد مطالعه قرار داده در صورتیكه درخواست كننده را واجد شرایط مقرره برای ورود بتابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آنرا به هیئت وزراء تقدیم میدارد چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی (مطابق نمونه پنج) درباره درخواست كننده صادر و مبلغ دوست و پنجاه ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست كننده مزبور دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده چهارم

مامورین سجل احوال با ملاحظه سند تابعیت و رعایت مقررات مربوطه برای صاحب سند مزبور وعیال و اولاد او كه اسامی آنان در ظهر سند تابعیت مندرج است با رعایت مدلول مواد 984 و 985 قانون مدنی كتاب تابعیت ورقه هویت صادر تاریخ و نمره سند تابعیت را دراوراق سجلی مربوطه قید خواهد نمود.

ماده پنجم

 نسوانی كه بر طبق ماده 986 قانون مدنی كتاب تابعیت می خواهند به تابعیت اصلی رجوع نمایند باید اظهاریه كتبی (مطابق نمونه شش )تنظیم و پس از تصدیق صحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران اظهاریه مزبور را بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ششم

 زن ایرانی كه برطبق ماده 987 قانون مدنی كتاب تابعیت با تبعه خارجه مزاوجت و تابعیت خارجی تحصیل می نمایند بعد از وفات شوهر و یاطلاق در صورت تمایل رجوع بتابعیت ایران باید درخواستنامه (مطابق نمونه 7) تنظیم و به وزارت امور خارجه تقدیم دارد.

ماده هفتیم

كسانیكه برطبق ماده 988 قانون مدنی كتاب تابعیت درخواست خروج از تابعیت ایران را مینمایند درخواست نامه خود را در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه هشت) تنظیم و پس از تصدیق و هویت امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارج بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه ارسال دارندتابرطبق قوانین و نظامات مروبوطه اقدام لازم بعمل آید.

ماده هشتم

 درخواست كنندگان خروج از تابعیت دولت باید علل و مجباتی را كه باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذكر نمایند.
وزارت امور خارجه در صورتیكه علل مزبور را موجه بداند پیشنهاد لازم به هیئت وزراء تقدیم خواهد نمود چنانچه مورد قبول باشد سند اجازه خروج از تابعیت ایران(مطابق نمونه نه ) درباره او صادر و مبلغ دویست و پنجاه ریال بعنوان حقوق شانسلری از درخواست كننده دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده نهم

 كسانیكه بر طبق ماده 990 قانون مدنی كتاب تابعیت درخواست برگشت بتابعیت ایران را دارند باید درخواستنامه خودرا در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه ده ) كه تمبر آن معادل پنج ریال خواهد بود تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و درخارجه بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه تقدیم دارند.

ماده دهم

 این نظامنامه از تاریح نهم اردیبهشت 1314 بموقع اجراء گذارده میشود.

ماده یازدهم

وزارت امور خارجه و وزارت داخله ماموراجرای این نظامنامه میباشند.
باستناد تصویبنامه شماره 43162 – 17/9/43 باالحاق تبصره زیر به تصویبنامه شماره 21876 مورخ 22/7/40 موافقت گردید.

تبصرهاتباع بیگانه كه تا تاریخ تصویب این تصویینامه بنابه تشخیص وزارت كار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بكار در ایران میباشند و نیز كسانی كه دارای عیال و اولاد ایرانی هستند در صورت موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند(3) تصویبنامه مزبور (یعنی گواهی وزارت كار دایر بر اینكه تقاضا كننده میتواند از لحاظ امور فنی و تخصصی خدمات مفیدی در ایران انجام دهد) معاف خواهد بود