ضوابط اجرایی انتخاب کارگران نمونه زن در ایران

ﺿواﺑط اﺟراﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ زن در اﯾران ﻣوﺿوع ﻣﺎده ۵١٩ ﻗﺎﻧون ﮐﺎر

اھداف:

-ارج ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﻣﻘﺎم واﻻی زن ﮐﺎرﮔران و ﺣﻔظ و رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ درﻣﺣﯾط ﮐﺎر

-اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه د رﮐﺎرﮔﺎرن ﺑﮫ ﻣﻧظور ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ داﻧش و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ.

-رﻋﺎﯾت ﻧظم ودﻗت و دﻟﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯽ وﮐﻣﯽ ﺗوﻟﯾدات

– اﯾﺟﺎد و ﮔﺳﺗرش ﺧﻼﻗﯾت و اﺑﺗﮑﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗوﻟﯾدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ. واﺣد اﺟراﯾﯽ اداره زﻧﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐﺎرﮔر اداره ﮐل ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران وزارت ﻣﺗﺑوع روش اﺟرای ﮐﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﻣدﯾران و واﺣدھﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺑر طﺑق اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﺻﺎدره از ﺳوی وزارت ﮐﺎر و اﻣو راﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓرﻣﮭﺎی ﻣرﺑوط را ﺗﮑﻣﯾل و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ واﺣد ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧﺗﺧﺎب و طﺑق ﻣراﺣل دو ﮔﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ذﯾل ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺧواھد ﺷد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻣراﺣل اﺟرای اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﮔران نمونه زن

1. مرحله اول اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﮔر نمونه زن (اﺳﺗﺎن)

2. مرحله دوم (ﮐﺷور) ﻣرﺣﻠﮫ اول ﻣدﯾران ادارات ﮐل ﮐﺎ رواﻣو راﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠف ﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ وارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﻌرف ﺷده از طرف واﺣدھﺎی ﻣﺷﻣول ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ای ﻣرﮐب از ﻣدﯾر ﮐل ﮐﺎر اﺳﺗﺎن – ﻣﺳؤول اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﺎن-ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳت- ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣدﯾر ﮐل ﮐﺎر اﺳﺗﺎن -ﻣﺳؤول اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﺎن-ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر اﺳﺗﺎن-ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای اﺳﺗﺎن اﻗدام ﻧﻣوده و ﭘروﻧده ھﺎی ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ را ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار دھﻧد، ﺳﭘس طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ د رھﻔﺗﮫ زن 5 ﻧﻔر از ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ زن اﺳﺗﺎن را ﻣﻌرﻓﯽ و ھداﯾﺎﯾﯽ ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣدﯾران ﮐل اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﻣوظﻔﻧد اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺗﯾﺎز ﺑﺎﻻی 75 ﻧﻣره ﮐﺳب ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد راھﻣراه ﺑﺎ ﭘروﻧده ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺑل از ھﻔﺗﮫ زن، روز ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ اداره ﮐل ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد. ﻣرﺣﻠﮫ دوم اداره ﮐل ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﭘروﻧدهھﺎ و اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﻻزم ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻋزام ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺟت ﺑررﺳﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺣﺎﺻﻠﮫ در ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺗﺎد ﻣرﮐزی ﻣﺗﺷﮑل از ﻣدﯾر ﮐل ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران، ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ذﯾرﺑط،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔر –ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﻣطرح و ﺗﺻﻣﯾم ﻧﮭﺎی ﯾﺎﺗﺧﺎذ و ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ زن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮔردﻧد.

-ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﺎرﮔران زن ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﺷور در ھﻔﺗﮫ روز زن (ﺗوﻟد ﺣﺿرت ﻓﺎطﻣﮫ »س(« -اﯾﺟﺎد ھﻣﺎھﻧﮕﯾﮭﺎی ﻻزم ﺟﮭت ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ زن ﮐﺷور ﺑﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺣﺗرم ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺗوﺳط اداره ﮐل ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺳﺗﺎد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﮔران ﻧﻣوﻧﮫ زن