تصويب نامه در خصوص ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند مصوب 1397

تصويب نامه در خصوص ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند

هيأت وزيران در جلسه 24 /5 /1397 به پيشنهاد شماره 97107 مورخ 17 /5 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

اعتبار پيش بيني شده به صورت جمعي و خرجي از محل رديف شماره (17 – 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مانع از ترخيص كالاهايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط و با شرايط مصوب از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف هستند، نمي باشد و گمرك جمهوري اسلامي ايران كماكان موظف به ترخيص كالاهاي ياد شده طبق شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط است.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري