تصویب نامه در خصوص ترخیص كالاهایی كه طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند مصوب 1397

تصویب نامه در خصوص ترخیص كالاهایی كه طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند

هیأت وزیران در جلسه 24 /5 /1397 به پیشنهاد شماره 97107 مورخ 17 /5 /1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (17 – 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مانع از ترخیص كالاهایی كه طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرك جمهوری اسلامی ایران كماكان موظف به ترخیص كالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری