لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروبات الكلي كه منهدم ميشود مصوب 1358

لايحه قانوني اجازه استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض وصولي از مشروبات الكلي كه منهدم ميشود مصوب 1358,09,21

ماده واحده – به گمرك ايران اجازه داده ميشود نسبت باسترداد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض (باستثناي حق انبارداري و باربري ) وصولي از مشروبات الكلي كه بنا به تشخيص وزارت بهداري و بهزيستي غيرقابل مصرف بوده و در گمركات و يا انبارهاي عمومي موجود باشد در صورت انهدام اقدام نمايد.