لایحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض وصولی از مشروبات الكلی كه منهدم میشود مصوب 1358

لایحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض وصولی از مشروبات الكلی كه منهدم میشود مصوب 1358,09,21

ماده واحده – به گمرك ایران اجازه داده میشود نسبت باسترداد حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض (باستثنای حق انبارداری و باربری ) وصولی از مشروبات الكلی كه بنا به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی غیرقابل مصرف بوده و در گمركات و یا انبارهای عمومی موجود باشد در صورت انهدام اقدام نماید.