آيين نامه اجرايي ماده ( 12 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1378

هيات وزيران در جلسه مورخ 2 /8 /1378بنا به پيشنهاد شماره 494 /1063 /10 مورخ 7 /2 /1376 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد ماده ( 12 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي – مصوب 1374 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

آيين نامه اجرايي ماده ( 12 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 1378,08,02با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف – قانون : قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374
ب – دستگاه : كليه دستگاههاي موضوع ماده ( 3 ) قانون .
پ – مستخدم جانباز : كليه مستخدمان دستگاهها كه به موجب بند «ب» ماده ( 2 ) قانون جانباز شناخته شده يا مي شوند و داراي درصد جانبازي مي باشند.
ت – دوره هاي آموزشي : دوره هايي كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي شود يا براي بالا بردن سطح معلومات شغلي از طريق كارآموزي و آموزش كوتاه مدت وبلند مدت ، در داخل يا خارج از كشور با رعايت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام مي گيرد.
ث – ماموريت آموزشي : اعزام مستخدمان جانباز براي گذراندن دوره هاي آموزشي مختلف مي باشد.

ماده 2 

كليه دستگاهها مكلفند با برنامه ريزي و اجراي دوره هاي كوتاه مدت شغلي جهت مستخدمان جانباز خود ، معلومات و مهارتهاي مورد نياز را در آنان ايجاد و موجبات ارتقاي سطح شغلي آنان را فراهم نمايند.

تبصره – دوره هاي موضوع اين ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان آموزش موضوع اين ماده در دستگاهي فراهم نباشد ، دستگاه موظف است از طريق مراجع ذي صلاح امكان آموزش آنان را در دستگاههاي واجد شرايط فراهم نمايد.

ماده 3

كليه دستگاهها مكلفند با ماموريت آموزشي مستخدمان جانباز خود كه در كليه مقاطع تحصيلي رسمي و مورد تاييد پذيرفته مي شوند موافقت نمايند.

تبصره – دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده اند، مي توانند جهت آمادگي براي شركت در امتحانات پايان هر ترم تحصيلي با ارايه برنامه امتحانات حداكثر از يك ماه ماموريت آموزشي استفاده نمايند.

ماده 4 

پست سازماني مستخدمان جانباز تا اتمام ماموريت آموزشي حفظ خواهد شد. در صورتي كه حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه مكلف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند «د» ماده ( 2 ) قانون خواهد بود.

ماده 5 

مدت ماموريت آموزشي جانباز به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي گروه ، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت ماموريت آموزشي حقوق و مزاياي مستمر و كليه فوق العاده ها ( به استثناي فوق العاده اضافه كار، كارانه ، سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري و فوق العاده جذب مديران و مشاغل تخصصي ) و پاداش پايان سال وكمكهاي نقدي و غير نقدي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي گردد.

تبصره – فوق العاده هاي مستثني شده موضوع اين ماده در ماموريتهاي آموزشي پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت مي شود.

ماده 6 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگي وضعيت تحصيلي وي را ازلحاظ واحدهاي گذرانده شده ، واحدهاي اخذشده ، ساعات و برنامه كلاسي وي را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمايند.

ماده 7 

در مواردي كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده است نياز نداشته باشد، مكلف است ضمن موافقت با ماموريت آموزشي جانباز در صورت درخواست ساير دستگاهها ، هماهنگي هاي لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز ماموريت خود را در دستگاه جديد ادامه دهد، در هر صورت موافقت با ماموريت آموزشي جانباز تا فراهم شدن زمينه انتقال وي الزامي خواهد بود.

ماده 8 

استفاده از ماموريت آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت در دوران خدمت رسمي آزمايشي امكان پذير مي باشد.

ماده 9 

حداكثر مدت ماموريت آموزشي جانبازان براي ادامه تحصيل در هر مقطع آموزشي تابع مقررات آموزشي هر يك از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در مورد جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش هاي فني و حرفه اي را مي گذارنند، تابع مقررات مربوط به آموزشهاي فني و حرفه اي خواهد بود.

ماده 10 

اعطاي ماموريت آموزشي به مستخدم براي هر مقطع آموزشي فقط يك بار مجاز مي باشد.

ماده 11 

چنانچه جانباز در ترم تحصيلي يا طي دوره هاي آموزشي غيبت كرده يا مرخصي آموزشي گرفته يا در حال تعويق ترم باشد حقوق و مزايايي به او تعلق نخواهد گرفت ، مگر اينكه در آن مدت در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته باشد.

تبصره – مدت معالجه و درمان جانباز در حين تحصيل كه ناشي از عوارض جانبازي باشد با تاييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و حسب مورد كميسيونهاي ذي ربطي كه در نيروهاي مسلح تشكيل مي شوند ، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.

ماده 12 

دستگاهها مكلفند با ماموريت آموزشي جانبازاني كه طي سالهاي قبل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرفته شده اند و امكان ادامه تحصيل آنان بر اساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد ، ولي به هر دليل ديگري مامور به تحصيل نشده اند موافقت نمايند.

حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور