آیین نامه اجرایی ماده ( 12 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1378

هیات وزیران در جلسه مورخ 2 /8 /1378بنا به پیشنهاد شماره 494 /1063 /10 مورخ 7 /2 /1376 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد ماده ( 12 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی – مصوب 1374 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی ماده ( 12 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1378,08,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند :
الف – قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374
ب – دستگاه : كلیه دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون .
پ – مستخدم جانباز : كلیه مستخدمان دستگاهها كه به موجب بند «ب» ماده ( 2 ) قانون جانباز شناخته شده یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند.
ت – دوره های آموزشی : دوره هایی كه منجر به اخذ مدرك علمی یا استخدامی می شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق كارآموزی و آموزش كوتاه مدت وبلند مدت ، در داخل یا خارج از كشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام می گیرد.
ث – ماموریت آموزشی : اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره های آموزشی مختلف می باشد.

ماده 2 

كلیه دستگاهها مكلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره های كوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز خود ، معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند.

تبصره – دوره های موضوع این ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد ، دستگاه موظف است از طریق مراجع ذی صلاح امكان آموزش آنان را در دستگاههای واجد شرایط فراهم نماید.

ماده 3

كلیه دستگاهها مكلفند با ماموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود كه در كلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تایید پذیرفته می شوند موافقت نمایند.

تبصره – دانشجویان جانبازی كه در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، می توانند جهت آمادگی برای شركت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارایه برنامه امتحانات حداكثر از یك ماه ماموریت آموزشی استفاده نمایند.

ماده 4 

پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام ماموریت آموزشی حفظ خواهد شد. در صورتی كه حفظ پست سازمانی میسر نباشد، دستگاه مكلف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند «د» ماده ( 2 ) قانون خواهد بود.

ماده 5 

مدت ماموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه ، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت ماموریت آموزشی حقوق و مزایای مستمر و كلیه فوق العاده ها ( به استثنای فوق العاده اضافه كار، كارانه ، سختی شرایط محیط كار و نوبت كاری و فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی ) و پاداش پایان سال وكمكهای نقدی و غیر نقدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می گردد.

تبصره – فوق العاده های مستثنی شده موضوع این ماده در ماموریتهای آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می شود.

ماده 6 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را ازلحاظ واحدهای گذرانده شده ، واحدهای اخذشده ، ساعات و برنامه كلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند.

ماده 7 

در مواردی كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی كه مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد، مكلف است ضمن موافقت با ماموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاهها ، هماهنگی های لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز ماموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد، در هر صورت موافقت با ماموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود.

ماده 8 

استفاده از ماموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امكان پذیر می باشد.

ماده 9 

حداكثر مدت ماموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هر یك از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و در مورد جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش های فنی و حرفه ای را می گذارنند، تابع مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود.

ماده 10 

اعطای ماموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یك بار مجاز می باشد.

ماده 11 

چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره های آموزشی غیبت كرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهد گرفت ، مگر اینكه در آن مدت در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته باشد.

تبصره – مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل كه ناشی از عوارض جانبازی باشد با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب مورد كمیسیونهای ذی ربطی كه در نیروهای مسلح تشكیل می شوند ، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

ماده 12 

دستگاهها مكلفند با ماموریت آموزشی جانبازانی كه طی سالهای قبل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و امكان ادامه تحصیل آنان بر اساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد ، ولی به هر دلیل دیگری مامور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور