قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1349

قانون تعاونی نمودن تولید و یكپارچه شدن اراضی
مصوب 1349/12/24با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحات سال 1393)

ماده 1 (اصلاحی 15/11/1393)

بمنظور یكپارچه كردن قطعات اراضی زراعی زارعین داوطلب عضو شركتهای تعاونی روستائی در هر یك از روستاهای حوزه عمل آن ‌شركت‌ها و سایر كشاورزان در جهت امكان حداكثر بهره‌برداری از منابع آب و خاك كشور از طریق تأسیس شبكه‌های نوین آبیاری و تسطیح اراضی زراعی و احداث ‌راههای ارتباطی بین روستاها و آشنا ساختن اعضاء شركتهای تعاونی مزبور و سایر كشاورزان با اصول و شیوه‌های جدید كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از‌وسائل و ماشین آلات كشاورزی متناسب با شرایط محلی با رعایت نظام تعاون و احیای اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه و موات و همچنین فراهم نمودن امكانات و تسهیلات بیشتر برای توسعه و بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده‌های‌ دامی و زراعی و گسترش فعالیتهای مفید غیر كشاورزی در حوزه عمل این شركتها اراضی كشاورزی در سایر مناطق و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سكنه‌ روستاها و تأمین رشد مداوم اقتصادی كشور، بوزارت جهاد كشاورزی اجازه داده میشود با رعایت اصل مالكیت فردی كشاورزان ‌و تأمین حقوق ناشی از آن بتدریج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضی مورد نظر اعضاء شركت تعاونی تولید روستایی و سایر كشاورزان برنامه یكپارچه كردن اراضی زراعی و حائز شرایط، برنامه مذكور را بمورد اجرا بگذارد.

تبصره 1 (منسوخه 15ˏ/11ˏ/1393)

در حوزه عمل شركتهای مزبور فعالیتها و خدمات بصورت دسته‌ جمعی بوده و تقسیم عواید بر حسب سهم و نسق زراعی و نسبت ‌مشاركت زارعین عضو در امور مذكور انجام خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی 15ˏ/11ˏ/1393)

آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد كشاورزی و نیرو تهیه و بتصویب هیئت وزیران‌ خواهد رسید.
‌تغییرات و اصلاحات آئیننامه مذكور نیز با تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

ماده 2 (اصلاحی 15ˏ/11/ˏ1393)

وزارت جهاد كشاورزی مجاز است بمنظور ترویج و توسعه فعالیتهای غیر كشاورزی در روستاها واحد سازمانی لازم ‌را بوجود آورد.
‌واحد سازمانی مزبور مشمول قوانین و مقررات استخدامی كشور نیست و با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال كامل مالی بصورت بازرگانی و طبق‌ مقررات اساسنامه‌ای كه به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.

ماده 3(اصلاحی 15ˏ/11ˏ/1393)

وزارت جهاد كشاورزی می تواند حق بهره برداری تمام یا قسمتی از اراضی دایر و بایر و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت كه در حوزه عمل شركتهای تعاونی تولید روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، كمك و تقویت شركتهای تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/ 4/ 1389 و اصلاحات بعدی، واگذار كند.

ماده 4 

شركتهای موضوع اینقانون در استفاده از كلیه اقدامات و برنامه‌هائی كه وزارتخانه‌ها و سازمانها و دستگاهها و شركتهای دولتی در مورد‌ رفاه اجتماعی و عمران روستائی و آبادانی و آبیاری و بهبود وضع محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیتهای غیر كشاورزی و آموزش فنی و‌حرفه‌ای و خرید و بیمه محصولات و فرآورده‌های كشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف كشور اجرا میكنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند ‌داشت.

ماده 5 (اصلاحی 15ˏ/11/ˏ1393)

دولت مكلف است برای اجرای اینقانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاری كشور بصورت كمك ‌بلاعوض و یا وام در اختیار وزارت جهاد كشاورزی بگذارد.

ماده 6(اصلاحی 15/ˏ11ˏ/1393)

وزارت جهاد كشاورزی در اجرای این قانون نقشه جامع و یكپارچه شدن اراضی را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتی روستا و یا روستاها و مزارع مورد عمل شركت و اراضی سایر كشاورزان تهیه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلی را در نقشه نمودار و همراه با موافقت كلیه مالكین به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتی مكلف است حسب مراجعه نماینده وزارت جهاد كشاورزی با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع موجود محل سوابق ثبتی و احراز موافقت مالكین نسبت به تأیید نقشه مزبور اقدام و بر مبنای آن و با رعایت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هرگونه هزینه (مالیات، عوارض، حقوق دولتی و غیره) نسبت به صدور سند مالكیت اقدام نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با كاهش هزینه های دولت در امر تولید از قبیل كاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین آلات و نهاده های كشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یكپارچه سازی اراضی كه مآلاً به كاهش هزینه های عمومی می انجامد، جبران می گردد.

ماده 7(الحاقی 15ˏ/11/ˏ1393)

دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاههای قوه قضائیه و نظام بانكی مكلفند در ارائه خدمات، تخصیص اعتبارات و ارائه تسهیلات این تعاونی ها را در اولویت قرار دهند.

تبصره(الحاقی 15ˏ/11ˏ/1393)

دولت می تواند كمكهای بلاعوض و یارانه های تخصیصی را به منظور اجرای طرحهای ذی ربط با نظارت خود مستقیماً در اختیار این تعاونی ها قرار دهد.

ماده 8(الحاقی 15ˏ/11ˏ/1393)

كمیته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهید رجائی و سازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه های یكپارچه سازی اراضی كشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط سازمان جهاد كشاورزی استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز پنجشنبه 6/12/1349 در جلسه روز دوشنبه بیست و‌چهارم اسفند ماه یكهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.