قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای كشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌ اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای كشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و‌ اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367,07,14

ماده 1 

 هر كس دیگری را بطور غیرمجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیرمجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و بیكی از‌ كیفرهای ذیل محكوم خواهد شد:
الف – در صورتیكه عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌ الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محكوم خواهد‌ شد.
ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع‌ الخروج یا ممنوع‌ الورود یا قاچاقچی باشد مرتكب به 2 تا 8 سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 10000000 ریال محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كیفر یا متهم به جرمی باشد كه رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه كیفری 1 باشد، مرتكب به مجازات 2 تا 4 سال حبس محكوم خواهد شد.
د – در صورتیكه فرد عبور داده شده غیربالغ باشد، مرتكب به حبس از 3 تا 5 سال محكوم خواهد شد.
هـ – در صورتیكه عمل مرتكب غیر از موارد فوق باشد، مرتكب به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد. ‌

تبصره 1 – در صورتیكه عبور دهنده از كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتكب این عمل شده ‌باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم میگردد.

تبصره 2 – علاوه بر مجازاتهای مقرر كلیه اموالیكه از این طریق بدست آمده است طبق بند 3 ماده 5 قانون مجازات‌ های اسلامی و قانون نحوه ‌اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد. ‌

ماده 2 

قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز مصوب 1344 و اصلاحات بعدی و قوانین مغایر با ماده و تبصره‌ های فوق ‌ملغی است.

ماده 3 

 ماده 34 قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351 به كیفیت زیر اصلاح میشود:
ماده 34 – هر ایرانی كه بدون گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود، به حبس از 1 تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یكصد هزار تا ‌پانصد هزار ریال محكوم خواهد شد.

ماده 4 

 ماده 35 قانون گذرنامه مصوب 1351 بترتیب زیر اصلاح میگردد:
ماده 35 – هر ایرانی كه از نقاط غیرمجاز وارد كشور شده یا از كشور خارج شود به 2 ماه تا یك سال حبس و یا جریمه نقدی از یكصد هزار ریال تا‌ پانصد هزار ریال محكوم میگردد.

ماده 5 

 عبارت زیر بعنوان ماده 35 مكرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق میشود:
ماده 35 مكرر – هر ایرانی كه بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غیرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یك ماه تا یك سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب دارای گذرنامه و یا اسناد در حكم‌ گذرنامه باشد، به حبس از یك ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهد شد. ‌
تبصره – كسانیكه به تبع اغنام و احشام با سوء نیت مرتكب عبور غیرمجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محكوم میگردند و صاحب اغنام و ‌احشام كه عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سكونت در نوار مرزی محروم میشود.

ماده 6 

 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب اردیبهشت 1310 و اصلاحات بعدی به كیفیت زیر اصلاح میشود:
ماده 15 – اشخاص ذیل به حبس تعزیری از 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم میشوند مگر اینكه جرم آنها ‌مشمول قوانینی گردد كه مجازات سخت‌ تری معین كرده باشد:
1 – هر كس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل كند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری ‌تحصیل نماید.
2 – هر كس عامداً در نزد مأمورین ذی‌دخل برای تحصیل تذكره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت كذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا ‌موضوعاتی را كه در تشخیص تابعیت مؤثر است، كتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی كه به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً از آنها استفاده كند.
3 – هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور كند و همچنین هر كس كه از راههای غیرمجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.
4 – هر كس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده كند و هر كس برای اثبات تابعیت و یا‌ هویت یك نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
5 – هر كس كه برای فرار از اجرای تصمیم اخراج كه دربارة او اتخاذ شده است، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجداً بدون اجازه به خاك ‌ایران مراجعت كند.
6 – هر كس در یكی از اعمال مذكوره فوق شركت یا معاونت كرده باشد.
7 – هر كس برای استفاده از حقوقی كه بموجب این قانون و یا آئیننامه‌ های مربوطه به آن می‌ توان تحصیل نمود، در خارج از كشور مرتكب یكی از‌ اعمال مذكوره در بندهای 1، 2، 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتیكه در خارج از كشور به موجب حكم قطعی محكوم و مجازات نشده ‌باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره 1 – شروع به ارتكاب جرمهای مذكوره در این ماده در حكم ارتكاب خواهد بود. ‌
تبصره 2 – خارجیانی كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ایران شوند، علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ایران به پنج ماه تا یك سال حبس یا 30000 تا 80000 ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد و در صورتیكه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌ ای منعقد شده ‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

ماده 7 

 در تعیین مجازات مذكور در این قانون توسط قاضی باید شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب رعایت گردد. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم مهرماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /7 /1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی