آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای موضوع تبصره ماده 111 قانون کار با آخرین اصلاحات

آيين ‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه ‌اي آزاد با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۷۰ بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره ماده (۱۱۱) قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:

فصل اول – كليات و تعاريف

ماده 1

مفاهيم و اصطلاحات به كار رفته در متن اين آيين ‌نامه به شرح زير است:
1 /1 – سازمان : در اين آيين ‌نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي به طور اختصار “‌سازمان” ناميده مي‌ شود.
2 /1 – آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد : به مكاني اطلاق مي‌شود كه در آن يك يا چند حرفه براساس برنامه هاي مصوب و مطابق با استانداردهاي سازمان آموزش داده مي ‌شود و در اين آيين ‌نامه به طور اختصار “‌آموزشگاه” ناميده مي ‌شود.
3 /1 – مؤسس : شخص حقيقي يا حقوقي است كه پس از طي مراحل ذكر شده در اين آيين ‌نامه از سازمان پروانه تأسيس آموزشگاه دريافت مي‌‌نمايد.
4 /1 – پروانه تأسيس آموزشگاه : مجوز تأسيس و بهره برداري از آموزشگاه است و دارنده آن مسؤول آموزشگاه شناخته مي ‌شود.
5 /1 – مدير آموزشگاه : فردي است حايز شرايط مفاد ماده (10) اين آيين ‌نامه كه از طرف مؤسس يا دارنده پروانه تأسيس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفي مي ‌شود.
6 /1 – مربي آموزشگاه : فردي است كه تدريس دروس نظري و عملي را به عهده دارد و داراي شرايط مندرج در فصل سوم اين آيين ‌نامه است.
7 /1 – كارآموز : فردي است كه به منظور فراگيري مهارت، حرفه يا رشته معيني در آموزشگاه ثبت نام مي ‌كند.
8 /1 – قرارداد كارآموزي : عبارت است از قراردادي كه بين دارنده پروانه تأسيس آموزشگاه و كارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات اين آيين‌ نامه منعقد مي ‌شود.
9 /1 – مهارت : عبارت از مجموعه اطلاعات نظري و تواناييهاي عملي لازم براي انجام يك حرفه معين يا بخشي از آن مي ‌باشد.
10 /1 – حرفه : عبارت از مجموعه مهارتهاي مورد نياز يك شغل مي‌ باشد.
11 /1 – رشته : مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند حرفه هم خانواده مي ‌باشد.
12 /1 – دوره : مدت زمان آموزشهاي نظري و عملي برابر استاندارد مصوب سازمان است.

تبصره ـ در اين آئيننامه سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي اختصاراً (‌سازمان) و آموزشگاه آزاد فني و حرفه‌ اي (‌آموزشگاه)‌ ناميده ميشود.

ماده ۲

تأسيس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان ميباشد.

ماده ۳

مفاهيم و اصطلاحات بكار رفته در متن آئيننامه بشرح زير است:

1 /3 ـ مهارت ـ عبارتست از مجموعه اطلاعات نظري و توانائيهاي علمي لازم براي انجام هر بخش كار.

2 /3 ـ حرفه ـ عبارت از مجموعه مهارتهائي است كه احراز آنها موجب اشتغال مستقل ميشود.

3 /3 ـ رشته ـ مجموعه برنامه‌ هاي آموزشي مربوط به فراگيري يك حرفه است.

4 /3 ـ دوره ـ مدت زمان آموزشهاي نظري و علمي يك رشته برابر استاندارد مصوب سازمان است.

ماده ۴

كارآموز ـ فردي است كه بمنظور فراگيري رشته خاصي در آموزشگاه ثبت نام ميكند.

ماده ۵

قرارداد كار‌آموزي عبارت است از قراردادي كه بين صاحب امتياز (‌يا مدير مسئول) آموزشگاه و كار‌آموز بمنظور آموزش رشته معين و مشتمل بر ‌ساعات تدريس، مبلغ شهريه و ساير مقررات اين آئيننامه منعقد ميگردد.

ماده ۶

امتياز تأسيس عبارت است از اعلام قبولي متقاضي در آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌ اي كه بموجب آن متقاضي ميتواند بمنظور تأسيس ‌آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع كند.

ماده ۷

پروانه تأسيس آموزشگاه، مجوز تأسيس و بهره‌ برداري از آموزشگاه و ثبت‌ نام و آموزش كار‌آموزان است كه پس از بازديد كارشناس و در صورت تطبيق ‌مشخصات محل و تجهيزات آموزشي با استانداردهاي سازمان صادر ميگردد.

ماده ۸

مربي آموزشگاه فردي است كه تدريس دروس نظري و عملي را بعهده دارد و داراي شرايط مندرج در فصل سوم اين آئيننامه است.

ماده ۹

ميزان بازدهي قابل قبول هر دوره آموزشي آموزشگاه عبارت است از قبولي حداقل ۶۰ درصد حرفه‌ آموزان شركت ‌كننده در آزمون پايان دوره كه توسط ‌سازمان انجام ميشود.

فصل دوم ـ شرايط مؤسس و مدير آموزشگاه و صدور پروانه تأسيس آموزشگاههاي آزاد

ماده 10

 مؤسس و مدير آموزشگاه بايد داراي شرايط زير باشند:

1 /10 ـ تابعيت ايران

2 /10 ـ مسلمان يا پيرو يكي از اقليتهاي ديني شناخته و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3 /10 ـ دارا بودن صلاحيت اخلاقي ـ سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (‌براساس تشخيص هيئت پنج نفري منتخب وزير كار و امور اجتماعي)‌ و نداشتن سوء پيشينه كيفري.

4 /10 ـ دارا بودن مدرك تحصيلي براي مدير آموزشگاه براساس جدول شماره (1) ضميمه.

5 /10 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر

۶ /۱۰ ـ شركت در جلسات توجيهي كه از طرف واحدهاي مسئول سازمان تشكيل ميگردد.

۷ /۱۰ ـ تهيه و نگهداري دفاتر بازرسي و حضور و غياب و آمار و ثبت نتايج امتحانات براساس دستورالعملهاي سازمان.

6 /10 – دارا بودن برگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم براي آقايان.

8 /10 ـ التزام به رعايت كليه مفاد اين آئيننامه.

تبصره 1 ـ پروانه تأسيس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقي در صورت معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط اين آئيننامه، صادر خواهد شد.

تبصره 2 – مدير آموزشگاه و مربياني كه از سوي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي تاييد و معرفي شده اند از مفاد بندهاي (3) ، (4) و (5) ماده (10) و بندهاي (3) و (4) ماده (23) معاف مي‌ باشند.

ماده 11

مؤسس در صورت دارا بودن شرايط ماده (10) پس از ارايه مدارك لازم به سازمان بايد نسبت به معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 1 – مؤسس در صورتي كه بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرايط ماده (10) بايد در آزمون مديريت آموزشي شركت نمايد و در صورت موفقيت در آزمون كارت مديريت آموزشگاه با اعتبار يك ساله و قابل تمديد به وي اعطاء مي ‌شود. در صورت عدم استمرار شرايط ماده (10) كارت مزبور لغو و تمديد نخواهد شد.

تبصره 2 – مؤسس در صورتي كه بخواهد خود عهده دار امر آموزش كارآموزان نيز باشد بايد ضمن احراز شرايط ماده (23) در آزمون صلاحيت فني و حرفه اي در حرفه مورد تقاضا شركت نمايد.

تبصره 3 – متقاضيان دريافت كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه لازم است جهت شركت در آزمونهاي موضوع تبصره هاي (1) و (2) ماده (11) اين آيين‌ نامه مبلغ چهل هزار (40000) ريال به حسابي كه سازمان تعيين مي ‌كند واريز نمايند.

ماده 12

 وظايف مؤسس:
1 –
درخواست صدور پروانه تأسيس آموزشگاه از سازمان و تحويل مدارك لازم
2 –
معرفي مدير آموزشگاه و مربي واجد شرايط به سازمان
3 –
معرفي محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهيزات آموزشي مورد تأييد كارشناس سازمان و منطبق با استانداردهاي آموزشي

ماده 13

سازمان مكلف است به مؤسس واجد شرايط مفاد مواد (10) و (11) كه ظرف مدت مقرر محل و تجهيزات مورد تأييد سازمان را معرفي و آماده نمايد، پروانه تأسيس آموزشگاه اعطا نمايد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم اعلام آمادگي محل و تجهيزات ظرف مدت مقرر شده توسط سازمان امتياز اعطائي بخودي خود باطل و با توجه به تغييراتي كه بعلت پيشرفت‌ تكنولوژي در استانداردها ايجاد ميشود متقاضي لازم است مجدداً در آزمون مربوطه شركت نمايد.

تبصره ۲ ـ تأييد محل معرفي شده جهت تأسيس آموزشگاه از طريق مراجع ذيصلاح انتظامي ضروري است.

تبصره – مؤسس آموزشگاه مي ‌تواند بر اساس ضوابط سازمان ، با معرفي مدير آموزشگاه و مربيان واجد شرايط و كسب مجوز از سازمان دوره هاي آموزشي مختلف را اجرا نمايد.

ماده 14

پروانه تأسيس صادره بمدت يكسال اعتبار دارد كه در صورت استمرار شرايط صدور آن و پرداخت هزينه سالانه مندرج در جدول ‌شماره 2، هر ساله تمديد ميگردد.

تبصره 1 ـ پروانه تأسيس صادره تا زمان دارا بودن شرايط مندرج در ماده 10 اين آئيننامه و انجام تعهدات قانوني دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و‌اعلام آن توسط سازمان نيروهاي انتظامي از ادامه فعاليت آموزشگاه جلوگيري ميكنند.

تبصره ۲ ـ هر يك از متقاضيان تأسيس آموزشگاه لازم است جهت شركت در آزمون تعيين صلاحيت فني موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ اين آئيننامه مبلغ پنجهزار ريال ‌بحسابي كه سازمان تعيين ميكند واريز نمايند.

ماده 15

مسؤوليت رعايت كليه مقررات و ضوابط اين آيين‌ نامه و نظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسيس مي ‌باشد.

تبصره – اجراي ضوابط آموزشي، تهيه و نگهداري دفاتر بازرسي، حضور و غياب، آمار و ثبت نتايج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شركت در جلسات توجيهي كه از طرف سازمان تشكيل مي‌ شود و نظارت مستمر بر اجراي صحيح برنامه‌ هاي آموزشي از وظايف مدير آموزشگاه مي ‌باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان مكلف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ درخواست و معرفي جانشين پاسخ خود را اعلام نمايد.

ماده ۱۶

– به كاركنان شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به شركتهاي دولتي به استثناي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه نامه تأسيس آموزشگاه داده نمي شود.

ماده ۱۷

مسئوليت رعايت كليه مقررات و ضوابط اين آئيننامه و نظارت بر اجراي صحيح برنامه ‌هاي آموزشي بعهده دارندگان اجازه‌ نامه تأسيس كه مدير ‌مسئول آموزشگاه نيز شناخته ميشوند ميباشد.

ماده 18

دارنده پروانه تأسيس آموزشگاه قرارداد استخدامي منعقد با مربي را به صورتي تنظيم مي ‌نمايد كه مدت تمديد استخدام، ‌يا قرارداد در فاصله پايان دوره آموزشي ‌قرار گيرد. بنحويكه جابجائي مربي نيز جز در فاصله دو دوره آموزشي انجام نپذيرد.

ماده 19

دارنده پروانه تأسيس موظف است موجبات شركت حرفه‌ آموزاني را كه دوره را طبق قرارداد حرفه ‌آموزان بپايان ميرسانند در آزموني كه توسط سازمان برگزار‌ ميگردد فراهم نمايد.

ماده 20

دارنده پروانه تأسيس آموزشگاه موظف است به شكايات، نظارت و پيشنهادات حرفه‌ آموزان و مربيان آموزشگاه رسيدگي نمايد.

ماده 21

كارآموزان موظفند پس از پايان دوره آموزشي به منظور شركت در آزمون مبلغ چهل هزار (40000)‌ ريال به حسابي كه از سوي سازمان تعيين مي گردد، واريز نمايند.

تبصره 1 ـ كار آموزان آموزشگاههاي وابسته يا تحت پوشش دستگاههاي دولتي و مؤسسات عام‌ المنفعه خصوصي كه هيچگونه شهريه‌ اي دريافت نمي‌ كنند از پرداخت مبلغ‌ فوق معاف ميباشند.

تبصره ۲ ـ افراديكه هزينه آموزش آنها در آموزشگاههاي خصوصي از طرف دستگاههاي دولتي و ارگانها پرداخت شده است يا با معرفي سازمان آموزش فني و‌حرفه ‌اي بطور رايگان در اين آموزشگاهها آموزش مي ‌بينند از پرداخت اين مبلغ معاف هستند، بديهي است در صورت پرداخت شهريه مبلغ مذكور از شهريه ‌مقرره كسر ميگردد.

فصل سوم ـ مربيان ـ شرايط اشتغال و مسئوليتهاي آنها

ماده ۲۲

مربيان در ارتباط با رشته مورد آموزش لزوماً بايد داراي مدارك تحصيلي مندرج در جدول شماره ۱ باشند.

ماده ۲۳

مربيان بايد حائز شرايط زير باشند:

۱ /۲۳ ـ تابعيت ايران.

۲ /۲۳ ـ مسلمان يا پيرو يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده و ملزم به رعايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۳ /۲۳ ـ دارا بودن صلاحيت اخلاقي – سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (‌براساس تشخيص هيئت پنج نفري منتخب وزير كار و امور اجتماعي)‌ و نداشتن سوء پيشينيه كيفري.

۴ /۲۳ ـ عدم اعتبار به مواد مخدر دارا بودن سلامت جسمي متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخيص مراجع مورد تأييد سازمان.

23 /5 ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي مردان.

23 /6 – دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط با رشته يا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره (1) پيوست.

ماده 24

متقاضيان مربيگري در صورتيكه در آزمون صلاحيت فني و حرفه‌ اي كه توسط سازمان برگزار ميگردد قبول شوند براي آنها كارت مربيگري كه مدت ‌اعتبار آن يكسال است از سوي سازمان صادر ميشود، در صورت عدم استمرار شرايط ماده (23) اعتبار كارت مزبور تمديد نمي‌ شود و در صورت عدم اشتغال بيش از (3) سال متوالي در حرفه مربيگري، تمديد كارت منوط به بررسي مجدد صلاحيت فني و حرفه اي صاحب كارت خواهد بود.

تبصره ـ متقاضيان مربيگري به استناد قانون مذكور در ماده 24 اين آئيننامه مكلفند مبلغ چهار هزار ريال بعنوان هزينه آزمون تعيين صلاحيت فني و حرفه‌ اي بحسابي كه سازمان تعيين ميكند، واريز نمايند.

ماده 25

مربياني كه بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداري نمايند حسب اعلام دارنده پروانه تأسيس آموزشگاه و تشخيص سازمان پس از يكبار ‌اخطار كتبي كارت مربيگري آنان باطل ميگردد.

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به حرفه‌ آموزان

ماده ۲۶

سن حرفه ‌آموز براي شركت در دوره‌ هاي آموزشي نبايد كمتر از ۱۲ سال تمام باشد.

تبصره ۱ ـ حداقل سن حرفه ‌آموز با توجه به تبصره ماده ۲ قانون كارآموزي در موارد خاص با تصويب وزير كار و امور اجتماعي قابل تغيير است.

تبصره ۲ ـ پذيرش حرفه ‌آموزان كمتر از ۱۵ سال تمام منوط به ارائه اجازه كتبي ولي يا قيم قانوني حرفه ‌آموز است.

ماده 27

حداقل ميزان مواد حرفه ‌آموزان جهت شركت در دوره‌ هاي آموزشي براساس استانداردهاي حرفه مربوطه از طرف سازمان تعيين ميگردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسي و مقررات مربوط به لغو امتياز و تعطيل آموزشگاه

ماده ۲۸

نظارت و بازرسي در امور آموزشگاهها توسط افرادي صورت ميگيرد كه داراي معرفي ‌نامه (‌كارت شناسائي مخصوص بازرسي) صادره از طرف سازمان ‌ميباشند.

ماده 29

دارندگان پروانه تاسيس مكلفند مدارك و اطلاعات مربوطه را هنگام مراجعه در اختيار بازرسان قرار دهند.

تبصره ۱ ـ خارج كردن فتوكپي مدارك از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارائه مجوز كتبي سازمان بلامانع است.

تبصره 2 – بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفي از مفاد اين آيين نامه، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسي آموزشگاه، مراتب را به سازمان گزارش مي ‌نمايد.‌در صورت تكرار تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصميم در مورد تعطيل موقت و يا لغو پروانه تأسيس آموزشگاه، به هيأت پنج نفره (‌مذكور در بند (3) ماده (10) ارجاع مي ‌شود.

تبصره ۳ – در صورت عدم ارائه دفتر بازرسي و مدارك و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان ملاك عمل خواهد بود.

ماده 30

حداكثر مدت مجاز براي توقف فعاليت آموزشگاه با كسب اجازه قبلي دو سال ميباشد در صورتيكه اين مدت بيش از دو سال باشد لازم است براي‌ بازگشائي آن اقدام به كسب پروانه تأسيس مجدد بنمايند.

ماده 31

تعطيل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسيس قبل از اختتام دوره آموزشي ممنوع است مگر در صورت توافق كتبي كليه حرفه‌ آموزان با بازپرداخت شهريه‌ آنان (‌براي حرفه ‌آموزان كمتر از 15 سال توافق كتبي ولي يا سرپرست قانوني لازم بوده و يا شهريه نيز به آنان بازپرداخت ميگردد.)

فصل ششم ـ مقررات عمومي

ماده ۳۲

نسخه اصلي اجازه تأسيس بايد در دفتر آموزشگاه نصب گردد.

ماده ۳۳

انتقال يا واگذاري اجازه تأسيس آموزشگاه به شخص ديگر ممنوع است.

ماده ۳۴

دارندگان پروانه تأسيس موظفند برنامه كار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقيق به سازمان اعلام نمايند.

ماده ۳۵

تغيير محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرايط مندرج در ماده ۱۳ و تحصيل موافقت سازمان ميباشد.

ماده ۳۶

در محل آموزشگاه نبايد هيچگونه فعاليت غيرمرتبط با موضوع تأسيس آموزشگاه وجود داشته باشد.

تبصره – سازمان مي تواند براي كليه واحدهاي صنفي، خدماتي و توليدي كه امكانات آموزش كارگران را در محل كار خود فراهم نموده اند با رعايت مفاد اين آئين نامه، پروانه تاسيس صادر نمايد

ماده ۳۷

نام آموزشگاه مي بايد با فرهنگ اسلامي و ايراني مباينت نداشته و در تمام مدت فعاليت آموزشگاه حفظ گردد.

تبصره ـ انتخاب نام آموزشگاه‌ ها نبايد تكراري باشد.

ماده ۳۸

تعطيل هر يك از حرفه‌ هاي مورد آموزش يا فعاليت مجدد آنها لزوماً بايد با توافق كتبي سازمان انجام پذيرد.

ماده ۳۹

كليه آموزشگاههائي كه قبل از تصويب اين آئيننامه موجوديت يافته ‌اند موظفند از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يكسال شرايط خود را با فصل دوم اين ‌آئيننامه تطبيق دهند.

تبصره ـ شرايط حداقل مدرك تحصيلي دارندگان پروانه تأسيس اينگونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره 1 اين آئيننامه مستثني است.

ماده 40

مؤسس هنگام دريافت پروانه تأسيس و تمديد آن و نيز مدير و مربي آموزشگاه هنگام دريافت كارت (‌مديريت آموزشگاه – مربيگري) و تمديد آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (2) پيوست اين آيين ‌نامه را به حسابي كه از طرف سازمان تعيين مي ‌شود واريز نمايند.

تبصره – ايثارگران و اقوام درجه يك آنان و نيز مدير و مربيان و كارآموزان ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه آموزش در آنها به صورت رايگان مي باشد از پرداخت هرگونه وجه مذكور در اين آئين نامه معاف مي باشند.

ماده 41

آزمون متقاضيان مديريت آموزشگاه و مربيگري حداقل سالي يكبار از طرف سازمان برگزار و تاريخ آن تا يكماه قبل از انجام توسط رسانه‌ هاي عمومي‌ اعلام ميگردد.

ماده 42

پروانه تأسيس و كارت مديريت آموزشگاه براي آموزش ذكور صرفاً به آقايان و براي آزمون نسوان به بانوان داده خواهد شد.

تبصره ـ در موارديكه رعايت الزام اين ماده به تشخيص سازمان ميسر نباشد سازمان ميتواند صدور اجازه‌ نامه را تا‌ زماني كه صلاح بداند از مفاد اين ماده مستثني نمايد مشروط بر آنكه آموزش زنان و مردان بصورت مختلط نباشد و متقاضي از هر جهت صلاحيت لازم را ‌داشته باشد.

ماده ۴۳

آموزش حرفه‌ آموزان زن صرفاً توسط مربيان زن و آموزش حرفه ‌آموزان مرد صرفاً توسط مربيان مرد بايد انجام شود.

ماده ۴۴

مدت هر دوره آموزشي نبايد از مدت تعيين شده براساس استاندارد كمتر باشد.

ماده ۴۵

نشر و پخش هرگونه آگهي و تبليغات در مورد آموزشگاههاي آزاد در صورتي مجاز است كه دارندگان پروانه تأسيس قبلاً تأييد سازمان را كسب نموده باشند.

ماده ۴۶

انجام آزمون پايان دوره حرفه ‌آموزان و صدور گواهينامه بعهده سازمان است.

تبصره ـ در حرفه هائي كه سازمان لزوم برگزاري آزمون و صدور گواهينامه مهارت را لازم تشخيص ندهد ضمن اجراي آموزش و اعمال نظارت كلي سازمان، ‌آزمون برگزار نميشود. بديهي است مراتب در اين خصوص قبلا به آموزشگاهها ابلاغ ميگردد.

ماده 47

سازمان موظف است در تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزشي مشاغل زير مجموعه رشته ها و حرف پزشكي و پيراپزشكي از نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دعوت نمايد.

ماده 48

دارنده پروانه تأسيس موظف است يك نسخه از اين آئيننامه را در دسترس و محل ديد عموم حرفه ‌آموزان قرار دهد.

ماده ۴۹

ميزان شهريه حرفه‌ آموزان توسط سازمان با توجه به شرايط منطقه تعيين ميگردد و رعايت آن جهت استمرار پروانه تأسيس الزامي است.

ماده 50

رشته ‌هاي آموزشي ميتواند همه ساله بر حسب نياز بازار كار و صنعت به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير كار و امور اجتماعي اصلاح و حداقل مدارك ‌تحصيلي متقاضيان كارت مديريت و مربيگري آموزشگاه به موازات بهبود كيفيت آموزش فني و حرفه ‌اي در كشور تغيير يابد افزايش هزينه‌ هاي شركت در آزمون مهارت ـ كسب پروانه تأسيس ـ ‌تمديد پروانه تأسيس و اخذ كارت مربيگري و تجديد آن با توجه به شرايط اقتصادي و شاخص هاي بانك مركزي منوط به پيشنهاد سازمان و تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.

ماده ۵۱

آموزشگاههائيكه بر طبق قانون يا تصويبنامه هيئت وزيران داراي آئيننامه خاص ميباشند از شمول اين آئيننامه مستثني هستند.

ماده ۵۲

اين آئيننامه مشتمل بر ۵۲ ماده و (۱۷) بند و (۲۶) تبصره بوده و از تاريخ مذكور لازم ‌الاجراء و كليه آئيننامه‌ هاي قبلي لغو ميگردد.

نخست ‌وزير‌ – ميرحسين موسوي

شماره (۱) ليست رشته هاي آموزشي بتفكيك جهت متقاضيان تأسيس و مربيگري

رديف گروه رشته حداقل مدرك تحصيلي متقاضي تأسيس حداقل مدرك تحصيلي متقاضي مربي ملاحظات
۱ الكترونيك الكترونيك صنعتي ليسانس در رشته مربوط فوق ديپلم مربوطه
۲ راديو تلويزيون رنگي ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۳ برق برق كاري (برق صنعتي، موتور پيچي) ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۴ مكانيك عمومي ماشينهاي ابزار (تراشكاري، فرزكاري، صفحه تراش) ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۵ قالبسازي ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۶ فلزكاري (جوشكاري برق، گاز ورنكاري) ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۷ تأسيسات ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۸ نقشه كشي ساختمان ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۹ نقشه كشي صنعتي ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۰ نقشه برداري ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۱ چوب درودگري و مدلسازي ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۲ ذوب و فلزات ريخته گري ليسانس ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۳ حمل و نقل اتومكانيك فوق ديپلم ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۴ ماشين آلات كشاورزي و سنگين فوق ديپلم ” “ فوق ديپلم مربوطه
۱۵ خدمات حسابداري ليسانس “” ليسانس مربوطه
۱۶ خياطي، گلدوزي، بافندگي، گلسازي سوم راهنمائي كارنامه قبولي پايان تحصيلات ابتدائي
۱۷ ماشين نويسي – فارسي و لاتين ديپلم قبولي سال سوم راهنمائي يا سوم متوسطه

شماره (۲) ليست رشته هاي آموزشي و ميزان پرداختي جهت صدور اجازه نامه كارت مربيگري و تمديد آن

رديف گروه رشته مبلغ دريافتي جهت صدور مبلغ دريافتي جهت صدور
اولين اجازه نامه تمديد اجازه نامه اولين كارت مربي گري تمديد كاري مربي گري
۱ الكترونيك الكترونيك صنعتي ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۲ تعمير راديو تلويزيون رنگي ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۳ برق برق كاري (برق صنعتي، موتورپيچي) ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۴ مكانيك عمومي ماشينهاي ابزار (تراشكاري، فرزكاري، صفحه تراش) ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۵ قالبسازي ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۶ فلزكاري (جوشكاري برق، گاز، ورقكاري) ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۷ تأسيسات ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۸ نقشه كشي صنعتي ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۹ ساختمان نقشه كشي ساختمان ۶۰۰۰۰ ريال ۳۰۰۰۰ ريال ۳۰۰۰۰ ريال ۱۵۰۰۰ ريال
۱۰ نقشه برداري ۶۰۰۰۰ ريال ۳۰۰۰۰ ريال ۳۰۰۰۰ ريال ۱۵۰۰۰ ريال
۱۱ چوب درودگري و مدلسازي ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۱۲ ذوب فلزات ريخته گري ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۱۳ حمل و نقل اتومكانيك ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۱۴ ماشين آلات كشاورزي و سنگين ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۱۵ خدمات حسابداري ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال ۱۲۵۰۰ ريال
۱۶ خياطي، گلدوزي، بافندگي ۶۰۰۰۰ ريال
۵۰۰۰۰ ريال
۳۰۰۰۰ ريال
۲۵۰۰۰ ريال
۳۰۰۰۰ ريال
۲۵۰۰۰ ريال
۱۵۰۰۰ ريال
۱۲۵۰۰ ريال
۱۷ ماشين نويسي فارسي و لاتين ۵۰۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰ ريال