آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای موضوع تبصره ماده 111 قانون کار با آخرین اصلاحات

آیین ‌نامه نحوه تشكیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ‌ای آزاد با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ /۷ /۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد وزارت كار و امور اجتماعی و به استناد تبصره ماده (۱۱۱) قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نمود:

فصل اول – كلیات و تعاریف

ماده 1

مفاهیم و اصطلاحات به كار رفته در متن این آیین ‌نامه به شرح زیر است:
1 /1 – سازمان : در این آیین ‌نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی به طور اختصار “‌سازمان” نامیده می‌ شود.
2 /1 – آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد : به مكانی اطلاق می‌شود كه در آن یك یا چند حرفه براساس برنامه های مصوب و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش داده می ‌شود و در این آیین ‌نامه به طور اختصار “‌آموزشگاه” نامیده می ‌شود.
3 /1 – مؤسس : شخص حقیقی یا حقوقی است كه پس از طی مراحل ذكر شده در این آیین ‌نامه از سازمان پروانه تأسیس آموزشگاه دریافت می‌‌نماید.
4 /1 – پروانه تأسیس آموزشگاه : مجوز تأسیس و بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسؤول آموزشگاه شناخته می ‌شود.
5 /1 – مدیر آموزشگاه : فردی است حایز شرایط مفاد ماده (10) این آیین ‌نامه كه از طرف مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می ‌شود.
6 /1 – مربی آموزشگاه : فردی است كه تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین ‌نامه است.
7 /1 – كارآموز : فردی است كه به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نام می ‌كند.
8 /1 – قرارداد كارآموزی : عبارت است از قراردادی كه بین دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و كارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین‌ نامه منعقد می ‌شود.
9 /1 – مهارت : عبارت از مجموعه اطلاعات نظری و تواناییهای عملی لازم برای انجام یك حرفه معین یا بخشی از آن می ‌باشد.
10 /1 – حرفه : عبارت از مجموعه مهارتهای مورد نیاز یك شغل می‌ باشد.
11 /1 – رشته : مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می ‌باشد.
12 /1 – دوره : مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است.

تبصره ـ در این آئیننامه سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی اختصاراً (‌سازمان) و آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ ای (‌آموزشگاه)‌ نامیده میشود.

ماده ۲

تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان میباشد.

ماده ۳

مفاهیم و اصطلاحات بكار رفته در متن آئیننامه بشرح زیر است:

1 /3 ـ مهارت ـ عبارتست از مجموعه اطلاعات نظری و توانائیهای علمی لازم برای انجام هر بخش كار.

2 /3 ـ حرفه ـ عبارت از مجموعه مهارتهائی است كه احراز آنها موجب اشتغال مستقل میشود.

3 /3 ـ رشته ـ مجموعه برنامه‌ های آموزشی مربوط به فراگیری یك حرفه است.

4 /3 ـ دوره ـ مدت زمان آموزشهای نظری و علمی یك رشته برابر استاندارد مصوب سازمان است.

ماده ۴

كارآموز ـ فردی است كه بمنظور فراگیری رشته خاصی در آموزشگاه ثبت نام میكند.

ماده ۵

قرارداد كار‌آموزی عبارت است از قراردادی كه بین صاحب امتیاز (‌یا مدیر مسئول) آموزشگاه و كار‌آموز بمنظور آموزش رشته معین و مشتمل بر ‌ساعات تدریس، مبلغ شهریه و سایر مقررات این آئیننامه منعقد میگردد.

ماده ۶

امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ ای كه بموجب آن متقاضی میتواند بمنظور تأسیس ‌آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده ۱۳ را شروع كند.

ماده ۷

پروانه تأسیس آموزشگاه، مجوز تأسیس و بهره‌ برداری از آموزشگاه و ثبت‌ نام و آموزش كار‌آموزان است كه پس از بازدید كارشناس و در صورت تطبیق ‌مشخصات محل و تجهیزات آموزشی با استانداردهای سازمان صادر میگردد.

ماده ۸

مربی آموزشگاه فردی است كه تدریس دروس نظری و عملی را بعهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آئیننامه است.

ماده ۹

میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل ۶۰ درصد حرفه‌ آموزان شركت ‌كننده در آزمون پایان دوره كه توسط ‌سازمان انجام میشود.

فصل دوم ـ شرایط مؤسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد

ماده 10

 مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط زیر باشند:

1 /10 ـ تابعیت ایران

2 /10 ـ مسلمان یا پیرو یكی از اقلیتهای دینی شناخته و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3 /10 ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی ـ سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (‌براساس تشخیص هیئت پنج نفری منتخب وزیر كار و امور اجتماعی)‌ و نداشتن سوء پیشینه كیفری.

4 /10 ـ دارا بودن مدرك تحصیلی برای مدیر آموزشگاه براساس جدول شماره (1) ضمیمه.

5 /10 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶ /۱۰ ـ شركت در جلسات توجیهی كه از طرف واحدهای مسئول سازمان تشكیل میگردد.

۷ /۱۰ ـ تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی و حضور و غیاب و آمار و ثبت نتایج امتحانات براساس دستورالعملهای سازمان.

6 /10 – دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان.

8 /10 ـ التزام به رعایت كلیه مفاد این آئیننامه.

تبصره 1 ـ پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط این آئیننامه، صادر خواهد شد.

تبصره 2 – مدیر آموزشگاه و مربیانی كه از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تایید و معرفی شده اند از مفاد بندهای (3) ، (4) و (5) ماده (10) و بندهای (3) و (4) ماده (23) معاف می‌ باشند.

ماده 11

مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (10) پس از ارایه مدارك لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 1 – مؤسس در صورتی كه بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرایط ماده (10) باید در آزمون مدیریت آموزشی شركت نماید و در صورت موفقیت در آزمون كارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار یك ساله و قابل تمدید به وی اعطاء می ‌شود. در صورت عدم استمرار شرایط ماده (10) كارت مزبور لغو و تمدید نخواهد شد.

تبصره 2 – مؤسس در صورتی كه بخواهد خود عهده دار امر آموزش كارآموزان نیز باشد باید ضمن احراز شرایط ماده (23) در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای در حرفه مورد تقاضا شركت نماید.

تبصره 3 – متقاضیان دریافت كارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شركت در آزمونهای موضوع تبصره های (1) و (2) ماده (11) این آیین‌ نامه مبلغ چهل هزار (40000) ریال به حسابی كه سازمان تعیین می ‌كند واریز نمایند.

ماده 12

 وظایف مؤسس:
1 –
درخواست صدور پروانه تأسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارك لازم
2 –
معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان
3 –
معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید كارشناس سازمان و منطبق با استانداردهای آموزشی

ماده 13

سازمان مكلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (10) و (11) كه ظرف مدت مقرر محل و تجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نماید، پروانه تأسیس آموزشگاه اعطا نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم اعلام آمادگی محل و تجهیزات ظرف مدت مقرر شده توسط سازمان امتیاز اعطائی بخودی خود باطل و با توجه به تغییراتی كه بعلت پیشرفت‌ تكنولوژی در استانداردها ایجاد میشود متقاضی لازم است مجدداً در آزمون مربوطه شركت نماید.

تبصره ۲ ـ تأیید محل معرفی شده جهت تأسیس آموزشگاه از طریق مراجع ذیصلاح انتظامی ضروری است.

تبصره – مؤسس آموزشگاه می ‌تواند بر اساس ضوابط سازمان ، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و كسب مجوز از سازمان دوره های آموزشی مختلف را اجرا نماید.

ماده 14

پروانه تأسیس صادره بمدت یكسال اعتبار دارد كه در صورت استمرار شرایط صدور آن و پرداخت هزینه سالانه مندرج در جدول ‌شماره 2، هر ساله تمدید میگردد.

تبصره 1 ـ پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده 10 این آئیننامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و‌اعلام آن توسط سازمان نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری میكنند.

تبصره ۲ ـ هر یك از متقاضیان تأسیس آموزشگاه لازم است جهت شركت در آزمون تعیین صلاحیت فنی موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این آئیننامه مبلغ پنجهزار ریال ‌بحسابی كه سازمان تعیین میكند واریز نمایند.

ماده 15

مسؤولیت رعایت كلیه مقررات و ضوابط این آیین‌ نامه و نظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسیس می ‌باشد.

تبصره – اجرای ضوابط آموزشی، تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب، آمار و ثبت نتایج امتحانات بر اساس دستورالعمل سازمان، شركت در جلسات توجیهی كه از طرف سازمان تشكیل می‌ شود و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه‌ های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می ‌باشد.

تبصره ۲ ـ سازمان مكلف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ درخواست و معرفی جانشین پاسخ خود را اعلام نماید.

ماده ۱۶

– به كاركنان شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به شركتهای دولتی به استثنای اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه نامه تأسیس آموزشگاه داده نمی شود.

ماده ۱۷

مسئولیت رعایت كلیه مقررات و ضوابط این آئیننامه و نظارت بر اجرای صحیح برنامه ‌های آموزشی بعهده دارندگان اجازه‌ نامه تأسیس كه مدیر ‌مسئول آموزشگاه نیز شناخته میشوند میباشد.

ماده 18

دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقد با مربی را به صورتی تنظیم می ‌نماید كه مدت تمدید استخدام، ‌یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی ‌قرار گیرد. بنحویكه جابجائی مربی نیز جز در فاصله دو دوره آموزشی انجام نپذیرد.

ماده 19

دارنده پروانه تأسیس موظف است موجبات شركت حرفه‌ آموزانی را كه دوره را طبق قرارداد حرفه ‌آموزان بپایان میرسانند در آزمونی كه توسط سازمان برگزار‌ میگردد فراهم نماید.

ماده 20

دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه موظف است به شكایات، نظارت و پیشنهادات حرفه‌ آموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی نماید.

ماده 21

كارآموزان موظفند پس از پایان دوره آموزشی به منظور شركت در آزمون مبلغ چهل هزار (40000)‌ ریال به حسابی كه از سوی سازمان تعیین می گردد، واریز نمایند.

تبصره 1 ـ كار آموزان آموزشگاههای وابسته یا تحت پوشش دستگاههای دولتی و مؤسسات عام‌ المنفعه خصوصی كه هیچگونه شهریه‌ ای دریافت نمی‌ كنند از پرداخت مبلغ‌ فوق معاف میباشند.

تبصره ۲ ـ افرادیكه هزینه آموزش آنها در آموزشگاههای خصوصی از طرف دستگاههای دولتی و ارگانها پرداخت شده است یا با معرفی سازمان آموزش فنی و‌حرفه ‌ای بطور رایگان در این آموزشگاهها آموزش می ‌بینند از پرداخت این مبلغ معاف هستند، بدیهی است در صورت پرداخت شهریه مبلغ مذكور از شهریه ‌مقرره كسر میگردد.

فصل سوم ـ مربیان ـ شرایط اشتغال و مسئولیتهای آنها

ماده ۲۲

مربیان در ارتباط با رشته مورد آموزش لزوماً باید دارای مدارك تحصیلی مندرج در جدول شماره ۱ باشند.

ماده ۲۳

مربیان باید حائز شرایط زیر باشند:

۱ /۲۳ ـ تابعیت ایران.

۲ /۲۳ ـ مسلمان یا پیرو یكی از اقلیتهای دینی شناخته شده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ /۲۳ ـ دارا بودن صلاحیت اخلاقی – سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (‌براساس تشخیص هیئت پنج نفری منتخب وزیر كار و امور اجتماعی)‌ و نداشتن سوء پیشینیه كیفری.

۴ /۲۳ ـ عدم اعتبار به مواد مخدر دارا بودن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان.

23 /5 ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان.

23 /6 – دارا بودن مدرك تحصیلی مرتبط با رشته یا حرفه مورد آموزش براساس جدول شماره (1) پیوست.

ماده 24

متقاضیان مربیگری در صورتیكه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه‌ ای كه توسط سازمان برگزار میگردد قبول شوند برای آنها كارت مربیگری كه مدت ‌اعتبار آن یكسال است از سوی سازمان صادر میشود، در صورت عدم استمرار شرایط ماده (23) اعتبار كارت مزبور تمدید نمی‌ شود و در صورت عدم اشتغال بیش از (3) سال متوالی در حرفه مربیگری، تمدید كارت منوط به بررسی مجدد صلاحیت فنی و حرفه ای صاحب كارت خواهد بود.

تبصره ـ متقاضیان مربیگری به استناد قانون مذكور در ماده 24 این آئیننامه مكلفند مبلغ چهار هزار ریال بعنوان هزینه آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفه‌ ای بحسابی كه سازمان تعیین میكند، واریز نمایند.

ماده 25

مربیانی كه بدون عذر موجه از ادامه آموزش در طول دوره خودداری نمایند حسب اعلام دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه و تشخیص سازمان پس از یكبار ‌اخطار كتبی كارت مربیگری آنان باطل میگردد.

فصل چهارم ـ مقررات مربوط به حرفه‌ آموزان

ماده ۲۶

سن حرفه ‌آموز برای شركت در دوره‌ های آموزشی نباید كمتر از ۱۲ سال تمام باشد.

تبصره ۱ ـ حداقل سن حرفه ‌آموز با توجه به تبصره ماده ۲ قانون كارآموزی در موارد خاص با تصویب وزیر كار و امور اجتماعی قابل تغییر است.

تبصره ۲ ـ پذیرش حرفه ‌آموزان كمتر از ۱۵ سال تمام منوط به ارائه اجازه كتبی ولی یا قیم قانونی حرفه ‌آموز است.

ماده 27

حداقل میزان مواد حرفه ‌آموزان جهت شركت در دوره‌ های آموزشی براساس استانداردهای حرفه مربوطه از طرف سازمان تعیین میگردد.

فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی و مقررات مربوط به لغو امتیاز و تعطیل آموزشگاه

ماده ۲۸

نظارت و بازرسی در امور آموزشگاهها توسط افرادی صورت میگیرد كه دارای معرفی ‌نامه (‌كارت شناسائی مخصوص بازرسی) صادره از طرف سازمان ‌میباشند.

ماده 29

دارندگان پروانه تاسیس مكلفند مدارك و اطلاعات مربوطه را هنگام مراجعه در اختیار بازرسان قرار دهند.

تبصره ۱ ـ خارج كردن فتوكپی مدارك از آموزشگاه توسط بازرسان صرفاً با ارائه مجوز كتبی سازمان بلامانع است.

تبصره 2 – بازرسان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از مفاد این آیین نامه، ضمن درج موضوع در دفتر بازرسی آموزشگاه، مراتب را به سازمان گزارش می ‌نماید.‌در صورت تكرار تخلف، مراتب جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعطیل موقت و یا لغو پروانه تأسیس آموزشگاه، به هیأت پنج نفره (‌مذكور در بند (3) ماده (10) ارجاع می ‌شود.

تبصره ۳ – در صورت عدم ارائه دفتر بازرسی و مدارك و اطلاعات مربوط، گزارش بازرسان ملاك عمل خواهد بود.

ماده 30

حداكثر مدت مجاز برای توقف فعالیت آموزشگاه با كسب اجازه قبلی دو سال میباشد در صورتیكه این مدت بیش از دو سال باشد لازم است برای‌ بازگشائی آن اقدام به كسب پروانه تأسیس مجدد بنمایند.

ماده 31

تعطیل آموزشگاه از طرف دارنده پروانه تأسیس قبل از اختتام دوره آموزشی ممنوع است مگر در صورت توافق كتبی كلیه حرفه‌ آموزان با بازپرداخت شهریه‌ آنان (‌برای حرفه ‌آموزان كمتر از 15 سال توافق كتبی ولی یا سرپرست قانونی لازم بوده و یا شهریه نیز به آنان بازپرداخت میگردد.)

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۳۲

نسخه اصلی اجازه تأسیس باید در دفتر آموزشگاه نصب گردد.

ماده ۳۳

انتقال یا واگذاری اجازه تأسیس آموزشگاه به شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۳۴

دارندگان پروانه تأسیس موظفند برنامه كار و ساعات آموزش آموزشگاه را به طور دقیق به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۳۵

تغییر محل آموزشگاه منوط به تحقق مجدد شرایط مندرج در ماده ۱۳ و تحصیل موافقت سازمان میباشد.

ماده ۳۶

در محل آموزشگاه نباید هیچگونه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد.

تبصره – سازمان می تواند برای كلیه واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی كه امكانات آموزش كارگران را در محل كار خود فراهم نموده اند با رعایت مفاد این آئین نامه، پروانه تاسیس صادر نماید

ماده ۳۷

نام آموزشگاه می باید با فرهنگ اسلامی و ایرانی مباینت نداشته و در تمام مدت فعالیت آموزشگاه حفظ گردد.

تبصره ـ انتخاب نام آموزشگاه‌ ها نباید تكراری باشد.

ماده ۳۸

تعطیل هر یك از حرفه‌ های مورد آموزش یا فعالیت مجدد آنها لزوماً باید با توافق كتبی سازمان انجام پذیرد.

ماده ۳۹

كلیه آموزشگاههائی كه قبل از تصویب این آئیننامه موجودیت یافته ‌اند موظفند از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یكسال شرایط خود را با فصل دوم این ‌آئیننامه تطبیق دهند.

تبصره ـ شرایط حداقل مدرك تحصیلی دارندگان پروانه تأسیس اینگونه آموزشگاهها از شمول جدول شماره 1 این آئیننامه مستثنی است.

ماده 40

مؤسس هنگام دریافت پروانه تأسیس و تمدید آن و نیز مدیر و مربی آموزشگاه هنگام دریافت كارت (‌مدیریت آموزشگاه – مربیگری) و تمدید آن موظفند مبالغ مندرج در جدول شماره (2) پیوست این آیین ‌نامه را به حسابی كه از طرف سازمان تعیین می ‌شود واریز نمایند.

تبصره – ایثارگران و اقوام درجه یك آنان و نیز مدیر و مربیان و كارآموزان ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی كه آموزش در آنها به صورت رایگان می باشد از پرداخت هرگونه وجه مذكور در این آئین نامه معاف می باشند.

ماده 41

آزمون متقاضیان مدیریت آموزشگاه و مربیگری حداقل سالی یكبار از طرف سازمان برگزار و تاریخ آن تا یكماه قبل از انجام توسط رسانه‌ های عمومی‌ اعلام میگردد.

ماده 42

پروانه تأسیس و كارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش ذكور صرفاً به آقایان و برای آزمون نسوان به بانوان داده خواهد شد.

تبصره ـ در مواردیكه رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشد سازمان میتواند صدور اجازه‌ نامه را تا‌ زمانی كه صلاح بداند از مفاد این ماده مستثنی نماید مشروط بر آنكه آموزش زنان و مردان بصورت مختلط نباشد و متقاضی از هر جهت صلاحیت لازم را ‌داشته باشد.

ماده ۴۳

آموزش حرفه‌ آموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش حرفه ‌آموزان مرد صرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.

ماده ۴۴

مدت هر دوره آموزشی نباید از مدت تعیین شده براساس استاندارد كمتر باشد.

ماده ۴۵

نشر و پخش هرگونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاههای آزاد در صورتی مجاز است كه دارندگان پروانه تأسیس قبلاً تأیید سازمان را كسب نموده باشند.

ماده ۴۶

انجام آزمون پایان دوره حرفه ‌آموزان و صدور گواهینامه بعهده سازمان است.

تبصره ـ در حرفه هائی كه سازمان لزوم برگزاری آزمون و صدور گواهینامه مهارت را لازم تشخیص ندهد ضمن اجرای آموزش و اعمال نظارت كلی سازمان، ‌آزمون برگزار نمیشود. بدیهی است مراتب در این خصوص قبلا به آموزشگاهها ابلاغ میگردد.

ماده 47

سازمان موظف است در تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل زیر مجموعه رشته ها و حرف پزشكی و پیراپزشكی از نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دعوت نماید.

ماده 48

دارنده پروانه تأسیس موظف است یك نسخه از این آئیننامه را در دسترس و محل دید عموم حرفه ‌آموزان قرار دهد.

ماده ۴۹

میزان شهریه حرفه‌ آموزان توسط سازمان با توجه به شرایط منطقه تعیین میگردد و رعایت آن جهت استمرار پروانه تأسیس الزامی است.

ماده 50

رشته ‌های آموزشی میتواند همه ساله بر حسب نیاز بازار كار و صنعت به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر كار و امور اجتماعی اصلاح و حداقل مدارك ‌تحصیلی متقاضیان كارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه به موازات بهبود كیفیت آموزش فنی و حرفه ‌ای در كشور تغییر یابد افزایش هزینه‌ های شركت در آزمون مهارت ـ كسب پروانه تأسیس ـ ‌تمدید پروانه تأسیس و اخذ كارت مربیگری و تجدید آن با توجه به شرایط اقتصادی و شاخص های بانك مركزی منوط به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۵۱

آموزشگاههائیكه بر طبق قانون یا تصویبنامه هیئت وزیران دارای آئیننامه خاص میباشند از شمول این آئیننامه مستثنی هستند.

ماده ۵۲

این آئیننامه مشتمل بر ۵۲ ماده و (۱۷) بند و (۲۶) تبصره بوده و از تاریخ مذكور لازم ‌الاجراء و كلیه آئیننامه‌ های قبلی لغو میگردد.

نخست ‌وزیر‌ – میرحسین موسوی

شماره (۱) لیست رشته های آموزشی بتفكیك جهت متقاضیان تأسیس و مربیگری

ردیف گروه رشته حداقل مدرك تحصیلی متقاضی تأسیس حداقل مدرك تحصیلی متقاضی مربی ملاحظات
۱ الكترونیك الكترونیك صنعتی لیسانس در رشته مربوط فوق دیپلم مربوطه
۲ رادیو تلویزیون رنگی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۳ برق برق كاری (برق صنعتی، موتور پیچی) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۴ مكانیك عمومی ماشینهای ابزار (تراشكاری، فرزكاری، صفحه تراش) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۵ قالبسازی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۶ فلزكاری (جوشكاری برق، گاز ورنكاری) لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۷ تأسیسات لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۸ نقشه كشی ساختمان لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۹ نقشه كشی صنعتی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۰ نقشه برداری لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۱ چوب درودگری و مدلسازی لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۲ ذوب و فلزات ریخته گری لیسانس ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۳ حمل و نقل اتومكانیك فوق دیپلم ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۴ ماشین آلات كشاورزی و سنگین فوق دیپلم ” “ فوق دیپلم مربوطه
۱۵ خدمات حسابداری لیسانس “” لیسانس مربوطه
۱۶ خیاطی، گلدوزی، بافندگی، گلسازی سوم راهنمائی كارنامه قبولی پایان تحصیلات ابتدائی
۱۷ ماشین نویسی – فارسی و لاتین دیپلم قبولی سال سوم راهنمائی یا سوم متوسطه

شماره (۲) لیست رشته های آموزشی و میزان پرداختی جهت صدور اجازه نامه كارت مربیگری و تمدید آن

ردیف گروه رشته مبلغ دریافتی جهت صدور مبلغ دریافتی جهت صدور
اولین اجازه نامه تمدید اجازه نامه اولین كارت مربی گری تمدید كاری مربی گری
۱ الكترونیك الكترونیك صنعتی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۲ تعمیر رادیو تلویزیون رنگی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۳ برق برق كاری (برق صنعتی، موتورپیچی) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۴ مكانیك عمومی ماشینهای ابزار (تراشكاری، فرزكاری، صفحه تراش) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۵ قالبسازی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۶ فلزكاری (جوشكاری برق، گاز، ورقكاری) ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۷ تأسیسات ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۸ نقشه كشی صنعتی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۹ ساختمان نقشه كشی ساختمان ۶۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
۱۰ نقشه برداری ۶۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال
۱۱ چوب درودگری و مدلسازی ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۲ ذوب فلزات ریخته گری ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۳ حمل و نقل اتومكانیك ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۴ ماشین آلات كشاورزی و سنگین ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۵ خدمات حسابداری ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰ ریال
۱۶ خیاطی، گلدوزی، بافندگی ۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰ ریال
۱۲۵۰۰ ریال
۱۷ ماشین نویسی فارسی و لاتین ۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال