قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350

قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب 1350,04,02

ماده واحده – نگهبانان بانكهای دولتی در صورتیكه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی كل كشور بوده و دوره آموزشگاه مذكور را ‌گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانك را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوط حق حمل سلاح و در موارد زیر حق ‌استعمال آنرا دارند مشروط بر آنكه جز از راه استعمال سلاح نتوان بطریق دیگری حمله یا خطر را بلااثر یا متوقف ساخت.

1 – در صورتیكه جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق ببانك یا تحت حفاظت بانك جزئاً یا كلاً در داخل بانك یا‌اماكنی كه محافظت اشیاء مذكور در آنجا بعهده نگهبانان بانك محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قرار گیرد.

2 – در صورتیكه كسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی بمنظور خلع سلاح اقدام بگرفتن اسلحه نگهبان بانك كند یا جان وی را بنحوی‌از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

3 – در صورتیكه جان یا مال مشتری یا جان هر یك از كاركنان بانك در محوطه بانك مورد خطر قرار گیرد. ‌

تبصره 1 – تعیین نوع سلاح و ترتیب استفاده از آن توسط نگهبانان بانك طبق آئیننامه‌ای خواهد بود كه بتصویب وزارت جنگ، وزارت‌دادگستری و وزارت كشور میرسد.

تبصره 2 – نگهبانان مؤسسات اعتباری دولتی و بانكهای غیر دولتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این قانون با تصویب هیئت وزیران‌میتوانند از مقررات مذكور در فوق استفاده نمایند.

تبصره 3 – بانكها و مؤسساتیكه از مقررات این قانون استفاده مینمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام ‌وظیفه همچنین مسئولیت مدنی، آنها را در قبال اشخاص ثالث كه ناشی از انجام وظیفه مذكور باشد نزد شركت سهامی بیمه ایران بیمه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر یك ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 24ر1ر1350 در جلسه روز چهارشنبه دوم تیر‌ماه یكهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف ‌امامی