آيين نامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1377

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 4504/14/12905/10 مورخ 3/11/1375 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و به استناد مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374ـ آيين نامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي مواد (9) و (11) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1377,04,28با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

منظور از واژه‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين نامه عبارت است از:
الف ـ قانون: قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ـ مصوب 1374.
ب ـ بنياد: بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.
ج ـ دستگاه: كليه دستگاههاي احصا شده در ماده (3) قانون.
د ـ بخش: بخشهاي غيردولتي موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون.

ماده 2(اصلاحي 02ˏ09ˏ1384)

به منظور تطبيق ساعت كار جانبازان با وضعيت جسمي و رواني آنها، كليه دستگاهها موظفند ضمن اعلام اين آيين نامه به جانبازاني كه تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به كار هستند، در خصوص كسر ساعت كار موظف روزانه آنها، حسب درخواست جانباز ظرف مدت يك ماه براساس جدول زير اقدام كنند:

ميزان درصد جانبازي ميزان كسر ساعت كار موظف
25 % تا 29 % 45 دقيقه
30 % تا 39 % 60 دقيقه
40 % تا 49 % 90 دقيقه
50 % تا 59 % 120 دقيقه
60 % تا 69 % 150 دقيقه
70 % به بالا 210 دقيقه

ماده 3 

جانبازان مشمول قانون مي توانند با توافق دستگاه ذي ربط از كسر ساعت كار موظف خود در ابتدا، انتها يا بين ساعت كار موظف استفاده كنند. درصورت عدم توافق، بنياد استان نماينده اي را به محل كار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازي، شرايط محيط كار، نوع كار، همچنين درصورت نياز نظر پزشك معتمد بنياد و ساير عوامل مؤثر تصميم گيري و براي اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ كند.

ماده 4 

جانبازاني كه به هر دليل نتوانند مطابق مواد (2) و (3) اين آيين نامه از كسر ساعت كار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذي ربط به ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي به يكي از طرق زير با آنها رفتار مي شود:
الف ـ احتساب اضافه كار ساعتي.
ب ـ افزودن به مرخصي استحقاقي.
ج ـ محاسبه مدت كسر ساعت كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي.

تبصره 1 ـ ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي مستخدم جانباز براي اعمال بندهاي «الف» و «ب» اين ماده به طريق زير محاسبه مي شود:
ميزان كسر ساعت به دقيقه x تعداد روزهاي كاري در ماه = كسر ساعت كار ماهانه به ساعت
60

تبصره 2 ـ در اجراي بندهاي «ب» و «ج» اين ماده، هر (8) ساعت يك روز منظور مي شود.

تبصره 3 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون، جانبازاني كه به هر دليل نمي توانند از كسر ساعت كار موظف استفاده نمايند مي توانند با توجه به وضعيت جسماني و درصد جانبازي خود از سه ماه تا يكسال كسر سنوات خدمت به تشخيص مرجع صالح اعطاي كسر سنوات در هر دستگاه يا بخش، استفاده كنند.

ماده 5 

در اجراي تبصره (3) ماده (9) قانون، دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند پس از كسب نظر كميسيون پزشكي نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز جانباز، براي اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي شوند، با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي صلاح مربوط اقدام كنند.

تبصره 1 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي صلاح مربوط موظفند در خصوص ايجاد پست سازماني با نام همطراز جانباز براي اشتغال آن دسته از جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند اقدام كنند.

تبصره 2 ـ جانبازان موضوع اين ماده مشمول ماده (2) اين آيين نامه نيستند.

ماده 6 

افراد موضوع ماده (11) قانون بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد استان ارايه كنند. بنياد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبني بر نياز جانباز به مراقبتهاي پزشكي و تعيين ميزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصويب كميسيون پزشكي مي رسد، موضوع را براي اجرا به دستگاه ذي ربط ابلاغ مي كند.

ماده 7 

نظارت لازم براي حسن اجراي اين آيين نامه حسب مورد براساس مواد (14) و (16) قانون صورت مي گيرد.

ماده 8 

جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ـ مصوب 1372ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته اي كه مطابق قانون مجدداً اشتغال به كار يافته اند، مشمول اين آيين نامه نيستند.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي