آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 4504/14/12905/10 مورخ 3/11/1375 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374ـ آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377,04,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

منظور از واژه‌ها و عبارات اختصاری به كار رفته در این آیین نامه عبارت است از:
الف ـ قانون: قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374.
ب ـ بنیاد: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
ج ـ دستگاه: كلیه دستگاههای احصا شده در ماده (3) قانون.
د ـ بخش: بخشهای غیردولتی موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون.

ماده 2(اصلاحی 02ˏ09ˏ1384)

به منظور تطبیق ساعت كار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، كلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی كه تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به كار هستند، در خصوص كسر ساعت كار موظف روزانه آنها، حسب درخواست جانباز ظرف مدت یك ماه براساس جدول زیر اقدام كنند:

میزان درصد جانبازی میزان كسر ساعت كار موظف
25 % تا 29 % 45 دقیقه
30 % تا 39 % 60 دقیقه
40 % تا 49 % 90 دقیقه
50 % تا 59 % 120 دقیقه
60 % تا 69 % 150 دقیقه
70 % به بالا 210 دقیقه

ماده 3 

جانبازان مشمول قانون می توانند با توافق دستگاه ذی ربط از كسر ساعت كار موظف خود در ابتدا، انتها یا بین ساعت كار موظف استفاده كنند. درصورت عدم توافق، بنیاد استان نماینده ای را به محل كار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازی، شرایط محیط كار، نوع كار، همچنین درصورت نیاز نظر پزشك معتمد بنیاد و سایر عوامل مؤثر تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ كند.

ماده 4 

جانبازانی كه به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (2) و (3) این آیین نامه از كسر ساعت كار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان كسر ساعت كار موظف استحقاقی به یكی از طرق زیر با آنها رفتار می شود:
الف ـ احتساب اضافه كار ساعتی.
ب ـ افزودن به مرخصی استحقاقی.
ج ـ محاسبه مدت كسر ساعت كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

تبصره 1 ـ میزان كسر ساعت كار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای «الف» و «ب» این ماده به طریق زیر محاسبه می شود:
میزان كسر ساعت به دقیقه x تعداد روزهای كاری در ماه = كسر ساعت كار ماهانه به ساعت
60

تبصره 2 ـ در اجرای بندهای «ب» و «ج» این ماده، هر (8) ساعت یك روز منظور می شود.

تبصره 3 ـ در اجرای تبصره (3) ماده (9) قانون، جانبازانی كه به هر دلیل نمی توانند از كسر ساعت كار موظف استفاده نمایند می توانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یكسال كسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای كسر سنوات در هر دستگاه یا بخش، استفاده كنند.

ماده 5 

در اجرای تبصره (3) ماده (9) قانون، دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند پس از كسب نظر كمیسیون پزشكی نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز، برای اشتغال جانبازانی كه توانایی انجام كار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام كنند.

تبصره 1 ـ سازمان امور اداری و استخدامی كشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی كه توانایی انجام كار تمام وقت را ندارند اقدام كنند.

تبصره 2 ـ جانبازان موضوع این ماده مشمول ماده (2) این آیین نامه نیستند.

ماده 6 

افراد موضوع ماده (11) قانون باید درخواست كسر ساعت كار خود را به بنیاد استان ارایه كنند. بنیاد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشك معتمد خود مبنی بر نیاز جانباز به مراقبتهای پزشكی و تعیین میزان كسر ساعت و مدت زمان استفاده كه به تصویب كمیسیون پزشكی می رسد، موضوع را برای اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ می كند.

ماده 7 

نظارت لازم برای حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد براساس مواد (14) و (16) قانون صورت می گیرد.

ماده 8 

جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای كه مطابق قانون مجدداً اشتغال به كار یافته اند، مشمول این آیین نامه نیستند.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی