لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل‌شهر تهران مصوب 1359

لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون‌شهری در داخل‌شهر تهران مصوب 1359,02,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

شهرداری تهران موظف است علاوه بر بهره برداری از ترمینال موجود بتدریج نسبت باحداث ترمینالهای جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امكانات دولت مكلف به تأ مین اعتبار لازم جهت احداث ترمینالهای جدید خواهد بود.

ماده 2 

شهرداریها غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شركتهای مسافربری كه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی تشكیل می‌شوند در مقابل اخذ اجاره‌ بهای‌ مناسب بصورت نمایندگی واگذار می‌نمایند. شركتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.

تبصره – شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آئین ‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارتین كشور و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این‌ واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و كسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد كرد و‌هر موقع كه شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازی می‌تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.

ماده 3 

مدیریت بهره‌ برداری، برنامه ‌ریزی، سیاست‌گذاری، نرخ‌گذاری در امر مسافربری برون‌ شهری و نظارت بر كیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و‌مسوولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد مالكیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های شهرداری و مسوولیت خدمات‌ مربوط به آنها بر عهده شهرداریها می‌باشد و شهرداریها كلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.

تبصره – شهرداریهای سراسر كشور موظف به ارائه امكانات مناسب در محل پایانه‌ها به وزارت راه و شهرسازی می‌باشند.

ماده 4 

شروع كار ترمینال و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری همزمان انجام خواهد شد.زمان و محدوده ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری حداقل یكماه قبل از شروع توسط شهرداری تهران اعلام میشود.

‌ماده 5 

شهرداریهای شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر كشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون ‌شهری در محلهای مناسب ‌بر اساس مفاد این قانون با توجه به امكانات، اقدام نمایند.

ماده پنجم ـ سایر شهرداریهای شهرهای بزرگ كشور كه جمعیت آنها بیش از یكصد هزارنفر باشند موظفند نسبت به ایجاد ترمینال مسافربری بین شهری در محلهای مناسب براساس مفاد این قانون با توجه بامكانات اقدام نمایند.

‌تبصره – احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود. <

ماده 6 

با تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آئین‌نامه اجرایی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و شهرسازی و كشور‌ تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران