لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون‌شهري در داخل‌شهر تهران مصوب 1359

لايحه قانوني احداث پايانه‌هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري برون‌شهري در داخل‌شهر تهران مصوب 1359,02,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

شهرداري تهران موظف است علاوه بر بهره برداري از ترمينال موجود بتدريج نسبت باحداث ترمينالهاي جديد متناسب با نياز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امكانات دولت مكلف به تأ مين اعتبار لازم جهت احداث ترمينالهاي جديد خواهد بود.

ماده 2 

شهرداريها غرفه‌هاي پايانه‌هاي شهر را به شركتهاي مسافربري كه طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي‌شوند در مقابل اخذ اجاره‌ بهاي‌ مناسب بصورت نمايندگي واگذار مي‌نمايند. شركتهاي تعاوني مسافربري اولويت خواهند داشت.

تبصره – شرايط واگذاري غرفه‌ها طبق آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارتين كشور و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين‌ واگذاري مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه باري متصرفين يا متصديان آنها ايجاد نخواهد كرد و‌هر موقع كه شهرداري لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند محل را با توجه به شرايط واگذاري و با اخطار قبلي لااقل دوماهه تصرف نمايد.

ماده 3 

مديريت بهره‌ برداري، برنامه ‌ريزي، سياست‌گذاري، نرخ‌گذاري در امر مسافربري برون‌ شهري و نظارت بر كيفيت عرضه خدمات مربوط به آن و‌مسووليتهاي مربوط به جابجايي مسافر بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد مالكيت و مديريت تأسيسات پايانه‌هاي شهرداري و مسووليت خدمات‌ مربوط به آنها بر عهده شهرداريها مي‌باشد و شهرداريها كليه عوارض و حقوق قانوني خود را وصول خواهند نمود.

تبصره – شهرداريهاي سراسر كشور موظف به ارائه امكانات مناسب در محل پايانه‌ها به وزارت راه و شهرسازي مي‌باشند.

ماده 4 

شروع كار ترمينال و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري همزمان انجام خواهد شد.زمان و محدوده ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري حداقل يكماه قبل از شروع توسط شهرداري تهران اعلام ميشود.

‌ماده 5 

شهرداريهاي شهرهاي با بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت سراسر كشور موظفند نسبت به ايجاد پايانه مسافربري برون ‌شهري در محلهاي مناسب ‌بر اساس مفاد اين قانون با توجه به امكانات، اقدام نمايند.

ماده پنجم ـ ساير شهرداريهاي شهرهاي بزرگ كشور كه جمعيت آنها بيش از يكصد هزارنفر باشند موظفند نسبت به ايجاد ترمينال مسافربري بين شهري در محلهاي مناسب براساس مفاد اين قانون با توجه بامكانات اقدام نمايند.

‌تبصره – احداث پايانه مسافربري توسط شهرداري مانع احداث پايانه توسط بخش تعاوني يا خصوصي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني نخواهد بود. <

ماده 6 

با تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و آئين‌نامه اجرايي آن ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارتين راه و شهرسازي و كشور‌ تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران