آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار مصوب 1371

آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره یك ماده ۴۹ قانون كار»

ماده ۱ 

 در اجرای ماده ۴۹ قانون كار جمهوری اسلامی ایران، كلیه كارفرمایان مشمول قانون مزبور كه تا كنون طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را طبق نظام ارزیابی وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و اجراء ننموده اند مكلفند در تاریخ هایی كه توسط این وزارتخانه تعیین می شود طرح طبقه بندی مشاغل كارگاه خود را تهیه و پس از تأیید وزارت كار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.

تبصره ۱ – كارگاهها می توانند قبل از تعیین مهلت های مقرر نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأیید وزارت كار و امور اجتماعی برسانند. در این صورت مأخذ شمول طرح در مورد كاركنان، تاریخی است كه تقاضای تهیه و اجرای طرح در این وزارتخانه به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲ – كارگاههایی كه بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت كار و امور اجتماعی نموده اند و در تاریخ تصویب این آئین نامه طرح آنان به تأیید نهایی نرسیده كماكان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند كرد.

ماده ۲ 

 تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در كارگاههایی كه در تاریخ تصویب این آئین نامه یا بعد از آن دارای بیش از پانصد نفر كارگر تابع قانون كار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شورای عالی كار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاریخ شمول طرح درباره كارگاههای مزبور، حسب مورد، تاریخ تصویب این آئین نامه و یا تاریخی است كه به حد نصاب مزبور می رسند.

ماده ۳ 

ملاك تعیین حد نصاب تعداد كارگران برای شمول این آئین نامه در مورد كارگاهها، تعداد كارگران دائم آنها می باشد.

ماده ۴ 

واحدهایی كه تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها تابع یك شخصیت حقوقی بوده و شامل چند كارگاه مختلف می باشند از نظر ماده یك، این آئین نامه از لحاظ تعداد كارگران یك واحد محسوب می گردند.

ماده ۵ 

 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شكل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن كارگاه، فوت مالك و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات كارفرما یا مدیریت قبلی در زمینه طرح مذكور عیناً به كارفرما یا مدیریت جدید منتقل می شود.

ماده ۶ 

 طرح طبقه بندی مشاغل كه هدف آن استقرار مناسبات صحیح كارگاه با بازار كار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف و ایجاد یك نظام مزدی صحیح است، شامل عناوین و تعاریف لازم برای تصدی هر شغل، عوامل تعیین كننده امتیازات شغل، جدول تخصیص امتیازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرایی آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعمل های وزارت كار و امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره – برای دستیابی به استاندارد مشاغل در صنایع و حرفه و فعالیت های مختلف در هر صنعت یا حرفه، وزارت كار و امور اجتماعی با همكاری كارگاههای ذیربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرایط احراز و مهارت ها و توانایی ها، گروه یا طبقه شغلی، شرح وظایف، امتیازات متعلقه و نظایر آنها به تدریج استاندارد نموده و به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد كرد.

ماده 7 

 كارفرمایان مكلفند مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از تاریخی كه كارگاه مشمول اجرای طرح می شود به كارگران مشمول پرداخت نمایند.

ماده 8 

 هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی كه به تأیید رسیده اند، موكول به تأیید مجدد وزارت كار و امور اجتماعی است.

این آئین نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسیده است.