دستورالعمل تشکیل تعاونی ها مصوب 1388

دستور العمل تشکیل تعاونی ها مصوب 19/07/1388 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

الف- کلیات
ماده1- شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید.
ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید.
تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز است.
ماده2- شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند.
الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایند.
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.
تبصره1- در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان “تعاونی” ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.
تبصره2- برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.
تبصره3- شرکتهای تعاونی با بیش از 500 عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از 2000 عضو باشد، “تعاونی بزرگ” محسوب می‌شوند.
تبصره1- حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی عام 500 عضو خواهد بود.
تبصره 2- حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال برای اعضاء تشکیل می‌شوند، معادل فرصتهای شغلی پیش‌بینی شده در طرح پیشنهادی خواهد بود، ترکیب تخصص و مهارت اعضاء باید بگونه‌ای باشد که اجرای طرح را با استفاده از نیروی کاری و مهارت اعضاء میسر نماید.
تبصره 3- حداقل تعداد اعضاء در شرکتهای تعاون مصرف 250 نفر خواهد بود.
تبصره4- حداکثر تعداد اعضاء در شرکتهای تعاونی مسکن 500 نفر خواهد بود، که با خروج هر عضو، ورود عضو جدید تا سقف 500 نفر بلامانع است.
ماده4- حداقل سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی عام و خاص به ترتیب 000/000/100 ریال و 000/000/10 ریال تعیین می‌گردد بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره1- حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونیهای عام یکصد هزار ریال و در تعاونیهای خاص سیصد هزار ریال تعیین می‌گردد. در تعاونیهای مسکن حداقل ارزش اسمی هر سهم شش میلیون ریال خواهد بود.
تبصره2- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.
ماده5- سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از پانزده درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
ماده6- اتحادیه تعاونی با عضویت شرکتهای و تعاونیهای داوطلب و با حداقل 7 عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند.
تبصره1- شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند.
تبصره2- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.
تبصره3- تشکیل اتحادیه مرکزی با مجوز وزارت تعاون خواهد بود.
تبصره4- اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.

مراحل تشکیل تعاونیها
1- برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.
تبصره- موسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند.
2- هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشکیل تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار (طبق فرم شماره1) به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.
تبصره1- مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید
1-تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
2- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
3- برگ عدم سوء پیشینه
تبصره2- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند 2 و 3 معافند
3- اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت (طبق فرم شماره 2) نمونه اساسنامه و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.
4- هیات موسس پس از اخذ موافقنامه تشکیل باید اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
ب- تدوین اساسنامه پیشنهادی
ج- افتتاح حساب به نام “تعاونی در شرف تأسیس” در صندوق تعاون
د- دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء وذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
هـ- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
و- ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
ز- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 3) با رعایت فاصله زمانی حداقل 15 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا تاریخ تشکیل مجمع
ج- ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هئیت مدیره و بازرسی و بررسی شرایط احراز کسانیکه ظرف مهلت مقرر مدارک خود را تحویل داده‌اند. (با توجه به دستورالعمل چگونگی احراز صلاحیت کاندیدها مصوب انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها)
ع- ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
ف- سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (طبق فرم شماره 4) تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود.
تبصره- در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیات رئیسه مرکب از 7 نفر (رئیس، نائب رئیس، منشی و چهار ناظر) خواهد بود.
5- در مورد شرکتهای تعاونی عام مجوز صدور موافقت نامه تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأئید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های شماره 10 و 11 عمل خواهد شد.
6- داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک زیر را حداکثر 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی به هیات مؤسس تحویل نمایند.
الف- تقاضای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی
ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج- برگ عدم سوء پیشینه
د- آخرین مدرک تحصیلی و گواهی سوابق تجربی یا آموزشی که دلالت بر توانائی داوطلب بر اداره تعاونی باشد.
تبصره1- اشخاصی که نتوانند تا یک روز قبل از اخذ رأی، گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارائه نمایند از نامزدی سمتهای یاد شده منصرف تلقی می‌شوند.
تبصره2- هیات موسس می‌تواند در صورت وجود مدارک مستند دائر بر عدم صلاحیت داوطلبان (بند 5 ماده 38 قانون بخش تعاونی) از اداره کل تعاون استعلام و اداره کل تعاون نیز از مراجع ذیربط استعلام و نتیجه رااعلام خواهد کرد.
تبصره3- در مواردی که هر یک از اعضای هئیت مدیره و بازرسی، نماینده شخص حقوقی باشند وی باید شرایط احراز مذکور را داشته باشد.
7- کارکنان دولت نمیتوانندتصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
8- هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را (طبق فرم شماره 5) با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع (رئیس، منشی و دو ناظر) برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
9- با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه آخر اساسنامه به امضای هیئت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره- اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند دراینصورت هیات مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود.
10- پس از انتخاب هیئت مدیره وظایف هیات موسس بپایان رسیده و هئیت رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است به هیئت مدیره تحویل می‌دهد.
11- هئیت مدیره در اولین جلسه خود (طبق فرم شماره 6) رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثت تعاونی را انجام دهد.
تبصره 1- مدیر عامل باید حائزشرایط ماده 38 قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند 6 این دستورالعمل را تحویل هئیت مدیره نماید
تبصره2- در صورتیکه هر یک از اعضاء نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد ظرف مدت 2 روز بایدمراتب را کتباً به اداره کل / اداره تعاون اعلام نماید. اداره کل / اداره تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط ظرف 3 روز به موضوع رسیدگی و نتیجه را برای اجرا اعلام نماید
12- اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.
13- جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء (طبق فرم شماره 7) تنظیم و به اداره کل / اداره تعاون تحویل می‌گردد.
14- مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره کل / اداره تعاون (طبق فرم شماره 8) به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره کل / اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس تعاونی (طبق فرم شماره 9) اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات وسایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی بعهده اداره کل / اداره تعاون خواهد بود.

فرم شماره 1

اینجانبان هیات موسس شرکت / اتحادیه تعاونی ………… ضمن ارائه کلیات طرح پیشنهادی پیوست و معرفی آقای / خانم ……………………..فرزند ………… بشماره شناسنامه ……………… صادره از ……………….. بعنوان نماینده تام الاختیار این هیات جهت مذاکره و دریافت مدارک و سایر اقدامات لازم، بدینوسیله درخواست موافقت با تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی …………… را می‌نمائیم.

نام و نام خانوادگی و امضاء هیات مؤسس

نشانی کامل و تلفن نماینده هیات موسس

فرم شماره 2

بازگشت به درخواست مورخ ……………… کلیات طرح پیشنهادی ارائه شده بررسی و تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی ……………………….. مشروط به رعایت مشخصات مذکور در کلیات و ضوابط و مقررات قانون مربوط بلامانع اعلام می‌گردد .
مقتضی است طبق دستورالعمل پیوست نسبت به انجام مراحل و تشریفات قانونی تشکیل شرکت / اتحادیه تعاونی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ صدور این موافقت نامه اقدام و مدارک لازم را جهت بررسی و صدور مجوز ثبت به این اداره کل/اداره معتبر خواهد بود.
اداره کل / اداره تعاون

فرم شماره 3
تاریخ:
اولین مجمع عمومی عادی شرکت/اتحادیه‌تعاونی ………………. (درشرف تأسیس) در ساعت …………. روز………… مورخ. ………….. در محل ……………… برگزار میشود از کلیه داوطلبان عضویت دعوت میشودبا در دست داشتن ورقه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرسانید.
ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند تا 5 روز پس از صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوط رابه هیات موسس تحویل نمایند.
دستور جلسه:
1- گزارش هیات موسس در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقدی و اتخاد تصمیم در مورد آنها
2- بررسی و تصویب اساسنامه
3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وفق اساسنامه تصویبی
4- انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و عالی البدل وفق اساسنامه تصویبی
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های تعاونی
6- دادن مأموریت به اعضای هیئت مدیره جهت ثبت تعاونی

فرم شماره 4

اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی ……………. (در شرف تأسیس) طبق دعوتنامه مورخ ………….. در ساعت …………. روز ………… مورخ ………… با حضور ………… نفر از داوطلبان عضویت در محل ……………………………………………….. تشکیل گردید. پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله آقای / خانم ………………. رئیس سنی، بدواً نسبت بانتخاب هیات رئیسه جلسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه آقای / خانم …………………………………………………………….. شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه مجمع توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1- گزارش هیات موسس در موارد آوردهای غیر نقدی و هزینه‌های انجام یافته قرائتو بشرح ذیل تصویب رسید …………………………………………………………………………………………………..
2- اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در ………….. ماده و ………………. تبصره با رأی ………………. نفر موافق بتصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن توسط هیئت رئیسه مجمع امضاء گردید.
3- نسبت به انتخاب ………………. نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و …………….. نفر اعضای علی البدل وفق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی بعمل آمد که با اکثریت نسبی آراء به ترتیب:
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
1-
2-
3-
بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
1-
2-
بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال و
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
1-
2-
پست بازرس یا بازرسان اصلی شرکت تعاون
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعدادرأی امضاء قبولی
1-
2-
بسمت بازرس یا بازرسان علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
4- روزنامه ……………………… برای درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین گردید.
5- مجمع عمومی عادی به هیئت مدیره با حق توکیل به غیر مأموریت و وکالت میدهد حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس مجمع نائیت رئیس مجمع منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

فرم شماره 5
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر امضاء ملاحظات

فرم شماره 6
بسمه تعالی
جلسه هیئت مدیره شرکت / اتحادیه تعاونی ……………………. (درشرف تأسیس) در ساعت ……… روز ……… مورخ ………….. با حضور
1-
2-
3-
4-
در محل ……………………………………………………………………..
تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیات زیر را اتخاذ نمود:
1- آقای / خانم ………… بسمت رئیس و آقای / خانم …………….. بسمت نایب رئیس و آقای / خانم …………… بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبلی خود را اعلام می‌دارند
2- آقای / خانم ………………. نام پدر ………………….. دارای شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………. بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارد.
3- کلیه قرارددها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره (با ذکر سمت) …………… به اتفاق آقای/خانم ………………… مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای / خانم …………………. (باذکر سمت) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
4- هیئت مدیره به آقای / خانم …………………… با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تابه اداره ثبت شرکتها مواجه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانوین ذیل دفاتر اداره را از طرف و بوکالت هیئت مدیره امضاء نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

فرم شماره 7
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد نام پدر شماره شناسنامه محل صدور سمت سهم نشانی سکونت امضاء
تعداد ارزش واحد پرداخت شده تعهد شده

فرم شماره8

بموجب بند 4 ماده 51 و بند 28 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی مدارک تشکیل شرکت/اتحادیه تعاونی ………… به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
1- فهرست مشخصات داوطلبان تشکیل شرکت تا تاریخ اولین مجمع عمومی عادی به تعداد …… نفر
2- رسید پرداخت وجه لازم التادیه سرمایه شرکت به مبلغ ………… ریال که نقداً پرداخت شده است.
3- آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
4- اسامی حاضرین در جلسه اولین مجمع عمومی عادی به تعداد …………… نفر
5- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
6- اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی عادی در سه نسخه
7- اعلام قبولی هیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل
8- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب هیئت رئیسه، مدیر عامل و دارندگان امضاهای مجاز
با توجه به مدارک مذکور خلاصه شرکتنامه به شرح ذیل می‌باشد.
1- موضوع شرکت: …………………………………………………………..
2- مرکز اصلی شرکت: ……………………………………………………..
3- سرمایه شرکت: ……………………………………………………………..
4- مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت: ………………………………
5- دارندگان حق امضاء: ……………………………………………………
خواهشمند است نسبت به ثبت شرکت / اتحادیه مذکور اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت و اساسنامه ممهور را به این اداره کل / اداره ارسال فرمائید.
اداره کل/ اداره تعاون

فرم شماره 9
شماره: ………………………………… کد: ………………………..
تاریخ و صدور: …………………….
تا تأئیدات خداوند تبارک و تعالی و با استناد به ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مجوز ثبتی شماره ……………………….. مورخ …………………….. این پروانه بنام آن شرکت/اتحادیه با مشخصات زیر بمنظور استفاده زا مزایای قانونی بخش تعاونی صادر می‌گردد.
1- مرکز اصلی شرکت ………………………………………
2- نوع فعالیت …………………………………………………..
3- سرمایه اولیه…………………………………………………..
4- تعداد اعضاء اولیه …………………………………………

اداره کل / اداره تعاون

فرم شماره 10

در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مجوز شماره …………. مورخ ……………………. وزارت تعاون بدینوسیله شرکت تعاونی ……………. (عام) دعوت به پذیرش عضو می‌نماید.
عضویت برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط زیر باشند آزاد است:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی
ب- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
ج- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
د-عدم عضویت در تعاونی مشابه
و- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

خلاصه‌ای از اساسنامه شرکت
1- نام شرکت: شرکت تعاونی ………………………………….. (در شرف تأسیس)
2- هدف و موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: ………………………………………………………………
3- پیش بینی سرمایه گذاری‌های لازم: برای انجام فعالیتهای فوق، جمعا…….. ریال سرمایه گذاری مورد نیاز خواهد بود.
4- مرکز اصلی و شعب: مرکز اصلی شرکت در ……………………………………………………………… خواهد بود.
5- مدت شرکت: ………………………………………………………………………………………………………..
6- سرمایه اولیه شرکت: مبلغ سرمایه اولیه شرکت ……………….. ریال تعیین شده که به تعداد ………………. سهم ………………… ریالی و با نام تقسیم شده است.(در هر حال مبلغ هر سهم نباید کمتر از یکصد هزار ریال باشد)، تقویم آورده غیر نقد به نقد توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
7- میزان سهم هر عضو هر یک از متقاضیان واجد شرایط عضویت می‌توانند حداقل به میزان یک سهم و حداکثر به میزان ……………………….. سهم را خریداری کنند.
8- مهلت تقاضا: کلیه متقاضیان خرید سهام حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ……………. با مراجعه به کلیه شعب بانک / صندوق تعاون حساب جاری شماره ……………… شعبه ………….. بنام …………………… فرصت خواهند داشت که ورقه‌های خریدسهام را دریافت و حداقل یک سوم بهای سهام خریداری شده را باید نقداً پرداخت نمایند.
در هر حال بهای دو سوم سهام تعهد شده اعضاء بایستی ظرف مدت یکسال به ترتیبی که در اساسنامه آورده می‌شود تادیه گردد.
9- مشخصات مؤسسین: موسسین شرکت به ترتیب عبارتند از:
1- ……………………
2- ……………………
3- …………………..
10- موسس تا کنون جهت تدارک مقدمات تأسیس شرکت و اخذ مجوز ها و مطالعات و اقدامات انجام شده جمعاً مبلغ ……………………. ریال هزینه کرده‌اند و تا شروع فعالیت شرکت اینگونه هزینه‌ها …………….. ریال برآورد می‌شود.
11- طبق قانون بخش تعاونی، مؤسسین هیچگونه مزایای نسبت به سایرین نخواهند داشت.
12- کلیه آگهی های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی منحصراً در روزنامه …………… منتشر خواهد شد.

فرم شماره 11
اینجانب …………………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه …………………. صادره …………………… به نشانی ………………………………………….. با توجه به مجوز شماره ………………………………. مورخ ……………. وزارت تعاون برای انتشار آگهی پذیرش عضو و فروش سهام شرکت تعاونی (در شرف تأسیس) با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت برای مدت ……………….. و با سرمایه ………….. ریال و به مرکزیت اصلی …………………………… متعهد میشوم تعداد سهم به ارزش اسمی ………………. ریال خریداری نموده و مبلغ ………………… ریال از سهام مورد تعهد را نقداً به حسابجاری شماره ……………… شعبه ………………….. بنام شرکت تعاونی پرداخت و مابقی راطبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نمایم .

امضاء متعهد:
امضاء نماینده هیات مؤسس: